Công văn về việc giải quyết thủ tục có liên quan đến giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
68
lượt xem
13
download

Công văn về việc giải quyết thủ tục có liên quan đến giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc giải quyết thủ tục có liên quan đến giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc giải quyết thủ tục có liên quan đến giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 0427­T M/ X N K  n g µy  28 th¸ng 01 n¨ m  1999  Ò  viÖc  V gi¶i u y Õt thñ tôc cã liªn q u a n  ® Õ n    q   giÊy c h ø n g  n h Ë n  x u Êt x ø  h µ n g  h o¸  h Ë p  kh È u n KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan  Trong  nh÷ng ngµy  ®Çu     thihµnh  LuËt thuÕ  söa  æi,    ® bæ sung  LuËt  thuÕ  xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  xuÊthiÖn  ®∙    mét  víng m ¾c   li   sè    cã  ªnquan  ®Õn   giÊy chøng    nhËn  xuÊt xø    (C/O) hµng      ho¸ nhËp khÈu.Do  sù    cã  theo    dâi chØ  ®¹o    s¸tsao  cña Tæng  côc    H¶i quan  Bé  vµ  Th¬ng    m¹i,phÇn    línnh÷ng v­ íng m ¾c     nµy  ® îcth¸ogìkÞp  ®∙        thêi.  Tuy nhiªn,vÉn    cßn  mét  vÊn    sè  ®Ò (®îc   nªu  i t¹ cuéc häp  ngµy  01­ 27­ 1999  cña  Th¬ng    Tæng  Bé  m¹i vµ  côc    H¶i quan)  ®ßi      háihaingµnh  ph¶icã  phèihîp gi¶iquyÕt  iÖt®Ó     sù        tr   nh»m     t¹othuËn  i lî  cho    ho¹t®éng  nhËp khÈu.Cô    thÓ  lµ: 1. VÊn      ®Ò cung cÊp danh s¸ch c¸c tæ      chøc  thÈm  cã  quyÒn cÊp    CD vµ  ®¨ng  mÉu   ký  C/O, mÉu     dÊu  mÉu   vµ  ch÷  cña    chøc  ký  c¸ctæ  nµy:   HiÖn  i 65    vïng l∙nhthæ  îchëng  t¹ cã  nícvµ      ®   thuÕ nhËp  khÈu  ®∙icña  u    ViÖtNam.    Qua  nh÷ng  th«ng    bé  tham    ¬ng    i       tins¬  do  t¸nth m¹it¹ c¸cnícgöivÒ,    sè îng c¸ctæ  l     chøc  thÈm cã  quyÒn cÊp  C/O    nícvµ  t¹ 65    vïng l∙nhthæ  i     nµy  cã  thÓ        lªntí trªn1000  i (Riªng t¹    iMalaixialµ 60, Hµn        Quèc        lµ 44, §µiLoan  thËm  chÝ  tí 92  chøc).NÕu     ® îcHiÖp  cã    tæ  i   ta ký    ®Þnh  Mü   NhËt,®ång    th×  vµ    thêi gia nhËp  îc WT O   sè îng      vïng      ®   th×  l c¸c níc vµ  l∙nhthæ  îc hëng  ®   thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙icña  u    ViÖt Nam   thÓ    i   cã  lªntí gÇn    150, ®ång    nghÜa   víiviÖc    sÏ cã  hµng  ngh×n  chøc  thÈm   tæ  cã  quyÒn  cÊp  C/O  c¶  vµ  chôc  ngh×n  mÉu   C/O,  mÉu   dÊu  mÉu   vµ  ch÷    ký.ViÖc  ®¨ng      ký,ph¸thµnh  cËp  vµ  nhËt danh    s¸ch c¸c     tæ chøc  thÈm  cã  quyÒn  cÊp  C/O, trong ®iÒu    kiÖn  ®ã,    lµ hoµn  toµn kh«ng  kh¶  . thi Sau    khinghiªncøu    th«ng  quèc    Th¬ng    lÖ  tÕ, Bé  m¹i nhËn  thÊy  thÓ  cã  thay  æi  ® c¸ch tiÕp cËn  trong lÜnh vùc nµy. Cô     thÓ, thay  kiÓm       v×  tra,®èi  chiÕu tõng C/O      khilµm      thñ tôcnhËp  khÈu,c¬    quan   h¶iquan   sÏcho phÐp  ng­ êi nhËp    khÈu  chÞu  tù  tr¸ch nhiÖm       vÒ tÝnh  hîp  cña  lÖ  C/O  tÝnh  vµ  thuÕ  nhËp  khÈu    së  trªnc¬  C/O  ngêi nhËp  do    khÈu  xuÊt tr×nh.NÕu       sau nµy    ph¸t hiÖn  sù  cã  gian  lËn  sÏ xö    th×    lýnghiªm  minh  xö      êng  gian    nh  lýc¸c tr hîp  lËn thuÕ kh¸c. C¸ch tiÕp cËn    nµy  kh«ng  m©u  thuÉn    víithùc tiÔn qu¶n        lýhiÖn  hµnh    bëi ngêi nhËp    khÈu  ®ang ph¶i tù    chÞu  tr¸ch nhiÖm       vÒ nhiÒu  chøng  xuÊt tõ    tr×nh cho  quan      c¬  h¶iquan, trong ®ã   c¶      cã  nh÷ng  chøng    tõ quan träng ®èi     víiviÖc    x¸c ®Þnh  thuÕ  nhËp khÈu  nh ho¸  ®¬n   ¬ng  th m¹i,hîp    ®ång  mua  b¸n.. . . XuÊt ph¸ttõ    nh÷ng  ph©n  tÝch trªn,trong      khi chê söa  ®æi toµn diÖn  Th«ng   ªnbé  280­ tli   sè  TCHQ/GSQL   cho        phï hîp víith«ng  quèc    Th­ lÖ  tÕ,Bé  ¬ng      m¹i ®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan chØ  ®¹o    h¶iquan    c¸c ®Þa  ph¬ng nh  sau:
  2. 2 "§Ó  îc hëng  ®   thuÕ  suÊt thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙i,ngêi nhËp  u      khÈu  chØ  cÇn  xuÊt tr×nh C/O        x¸c nhËn  hµng    xuÊt xø      ho¸ cã    tõ níchoÆc   vïng l∙nhthæ      ® îchëng    thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙icña  u    ViÖt Nam.    C/O  ngêinhËp  do    khÈu  xuÊt  tr×nh sÏ ® îc chÊp        thuËn  ngay  khitæ  c¶    chøc  cÊp C/O,  MÉu   C/O, mÉu  dÊu  vµ mÉu  ch÷  cha  îc®¨ng  víi quan    ký  ®   ký    c¬  h¶iquan    víi®iÒu  kiÖn ngêinhËp    khÈu  ph¶ilµm    cam  kÕt  tÝnh    cña  vÒ  hîp lÖ  C/O. NÕu     sau nµy  kiÓm       traph¸t hiÖn  sù  cã  gian  vÒ  lËn  C/O  ngêi nhËp  th×    khÈu  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm       truy nép  thuÕ  chÞu  lýtheo quy  vµ  xö      ®Þnh  hiÖn  hµnh". 2.VÒ       tiªuchuÈn  xuÊtxø:   HiÖn  nay ViÖt Nam     cha  quy  ®Þnh     tiªuchuÈn   x¸c ®Þnh  xuÊt  cho  xø  hµng    ho¸ cña    nícngoµi(trõtr     êng    hîp quy ®Þnh  hµm  îng ASEAN   l   trong ch¬ng    tr×nh  CEPT/AFTA). TuyÖt      C/O    ®¹i ®a sè  xuÊt tr×nh    cho  quan    c¬  h¶i quan  ®Ó   hëng  thuÕ  ®∙i(thuÕ  u    MFN)  îccÊp  ®   theo  quy  ®Þnh  cña    nícxuÊt xø.V×      lýdo    ®ã,  Th¬ng      Bé  m¹i ®Ò nghÞ  Tæng   côc    H¶i quan  chØ ®¹o    h¶iquan   c¸c ®Þa  ph¬ng  kh«ng ®ßi    háingêinhËp    khÈu  ph¶ichøng    minh hµm  îng cña    l   níc xuÊt xø      khi kiÓm     tra C/O. ViÖc  dông  ¸p  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙isÏ ® îc thùc u          hiÖn  hoµn  toµn    së  trªnc¬  C/O  chñ do  hµng  xuÊt tr×nh,theo      nguyªn t¾c    tù chÞu  tr¸chnhiÖm  trªn®∙    nh    tr×nh bµy.C¸c  êng          tr hîp cã nghivÊn    îc®iÒu    sÏ®   trariªng.     NÕu     ph¸thiÖn  gian lËn th× xö    cã        lýtheo  ph¸p luËthiÖn      hµnh,kÓ    c¶  ¸p dông  biÖn  ph¸p trõng ph¹t®èi        víinh÷ng  ®èi    cè  t¸c®∙  t×nh  gian lËn xuÊt   xø. 3.VÊn      ®Ò C/O  cña    nícnµy  nhng      l¹x¸cnhËn  i hµng    xuÊtxø      ho¸ cã    tõníc kh¸c: Trong  thùc tiÔn th     ¬ng    m¹i quèc  cã  tÕ  nhiÒu  êng          (n¬i tr hîp mµ nícl¹ xø    i hµng  ho¸ chØ   qua, tËp  ®i    kÕt,chuyÓn  ,   t¶i chia l« hoÆc       thùc hiÖn  mét sè  thao    t¸cgi¶n ®¬n  t¸    nh  i chÕ bao  b×) cÊp C/O    x¸c nhËn hµng    xuÊt xø  ho¸ cã    tõ mét      níc thø    Th¬ng      ba. Bé  m¹i ®Ò nghÞ  Tæng   côc    H¶i quan chØ  ®¹o    h¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng    coiC/O  ilo¹ nµy      vµ    lµhîp lÖ  ¸p thuÕ  cho  hµng    ho¸ theo  xuÊtxø        ghitrªnC/O  ®ã,  c¶    êng    kÓ  c¸ctr hîp kh«ng  kÌm theo b¶n    sao C/O  cña  nícxuÊtxø.     4.VÊn      ®Ò C/O  cña  khu  chÕ  xuÊt: Thñ íng  t ChÝnh  phñ  cã  ®∙  ChØ   thÞ  264­ sè  TTg ngµy  4­ 24­ 1997  giao   Phßng  Th¬ng    C«ng  m¹i vµ  nghiÖp  ViÖt Nam   quyÒn    uû  cho    c¸c Ban  qu¶n    lý khu  c«ng  nghiÖp  khu  vµ  chÕ  xuÊt cÊp    tØnh cÊp GiÊy  chøng  nhËn  xuÊt xø    (C/O) cho    hµng    ho¸ cña khu chÕ  xuÊt vµ    doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt.Bé    Th¬ng  m¹i còng  uû    ®∙  quyÒn  cho    c¸c Ban  Qu¶n    lý khu c«ng nghiÖp  khu  vµ  chÕ  xuÊt cÊp    tØnh  cÊp C/O  mÉu   Nh  D.  vËy, vÒ   nguyªn t¾c,cã      thÓ   ¸p dông    c¸c quy  ®Þnh     vÒ C/O  cho  hµng  ho¸ cña khu  chÕ  xuÊt  doanh  vµ  nghiÖp  chÕ  xuÊt b¸n      trªnthÞ  êng    tr néi ®Þa. Tuy  nhiªn,cÇn  mét  ®iÒu    cã  sè  chØnh  nhá  cho    víithùc tiÔn  phï hîp      qu¶n      lý.VÒ vÊn   ®Ò nµy, Bé    Th¬ng      c«ng  m¹i sÏ cã  v¨n göiBé        TµichÝnh    TµichÝnh  híng dÉn    ®Ó Bé    cã    phïhîp. 5.VÊn      ®Ò C/O  cÊp  sau  ngµy  vËn  ®¬n: C/O  cÊp  sau ngµy vËn ®¬n    lµ mét thùc tiÔn    phæ  biÕn trong th   ¬ng    m¹i quèc      tÕ, lµ qu¸n  th lÖ  ¬ng    îc tÊtc¶      m¹i ®     c¸c níc chÊp  nhËn. T¹iViÖt Nam,        thùc tiÔn nµy  thÓ      cã  thÊy    râ qua viÖc cÊp C/O  cho  phª  cµ  xuÊt khÈu    (tuyÖt  ®¹i ®a  sè  lµ cÊp  sau).  Cã  tr  hîp C/O  lo¹  nµy  ® îc ®ãng  dÊu  êng i RETROACTIVELY,  tr cã  êng  hîp  kh«ng, nhng    nh×n  chung  ®Òu   îc chÊp  ®   nhËn. V×    ®ã,  Th¬ng        lýdo  Bé  m¹i ®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan chØ  ®¹o    h¶i
  3. 3 quan    c¸c ®Þa  ph¬ng  chÊp  nhËn  C/O  ngêi nhËp  do    khÈu  xuÊt tr×nh bÊt      kÓ  thêi®iÓm     cÊp C/O    íc,trong  lµ tr   hay sau ngµy  vËn ®¬n    víi®iÒu  kiÖn C/O  ph¶i® îc xuÊt tr×nh trong kho¶n              thêigian  quy  ®∙  ®Þnh  i t¹ Th«ng    ªnbé  t li   sè  280­TCHQ/GSQL   Th«ng   01/1999/TT­ vµ  tsè  BTM  cña  Th¬ng  Bé  m¹i. 6.C¸c  êng      tr hîp kh«ng  C/O  cã  hoÆc   kh«ng  thÓ  C/O: cã  Hµng nhËp khÈu  theo  êng    ® phi mËu   dÞch hoÆc   ¬ng    th m¹i biªn gií     i nhiÒu    khikh«ng  ® îc C/O  cã    theo quy ®Þnh  cña Nhµ      lývÊn    níc.§Ó xö    ®Ò nµy, Bé    Th¬ng    cã  m¹i ®∙  C«ng  v¨n  356­ sè  TM/XNK  ngµy  01­ 21­ 1999  trao   ®æi  kiÕn    ý  víiTæng  côc    H¶i quan.§Ò     nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan nghiªncøu    vµ cho  phÐp  thêithùc hiÖn  t¹m      theo híng ®∙      tr×nh bµy    trongc«ng      v¨n ®ã. Hµng  qua  dông  ®∙  sö  còng    lµ ®èi îng  t khã    îc C/O.  xin ®   Tuy nhiªn,vÊn    ®Ò  nµy  ® îc quy  ®∙    ®Þnh  trong Th«ng   ªnbé  280­   tli   sè  TCHQ/GSQL   nªn    ®Ò nghÞ  Tæng  côc H¶i quan chØ  ®¹o    h¶i quan    c¸c ®Þa  ph¬ng  íc m ¾t   tr   thùc  hiÖn theo quy    ®Þnh cña Th«ng   280­ tsè  TCHQ/GSQL. Ngoµi haitr     êng      hîp trªncßn mét  tr sè  êng    hîp kh«ng  thÓ    îcC/O  lÊy ®   do  tÝnh  Æc     ® thïcña hµng    ho¸ giao dÞch  hoÆc  ph¬ng  thøc giao hµng  (nh phô  tïngm¸y    bay).Do    ®©y  chØ    lµmét  tr sè  êng    hîp ®¬n    ®Ò   lÎnªn  nghÞ  Tæng  côc  H¶i quan    chØ  ®¹o    h¶iquan    c¸c ®Þa ph¬ng vËn  dông  khæ   kho¶n    2  b, môc    2, PhÇn   ITh«ng   ªnbé  280­ tli   sè  TCHQ/GSQL     lý.Nh÷ng  êng    ®Ó xö    tr hîp phøc  t¹pth×      h¶iquan  cöa khÈu  t¹m    thuÕ  thêithu  theo  thuÕ  suÊt  ®∙ivµ  u    b¸o    c¸o Tæng  côc    trùctiÕp xö    lý. 7.VÊn      ®Ò C/O  chØ    x¸cnhËn  hµng  xuÊtxø        cã    tõEU mµ kh«ng      nãirâ n­ ícnµo    trongEU:   Danh  môc      cã  c¸cníc®∙  tho¶ thuËn  ®èi xö      vÒ    tèihuÖ  quèc trong hÖ   ­   th ¬ng      m¹i víiViÖt Nam     ban hµnh  kÌm theo C«ng v¨n 7280/1998/TM­   PC ngµy  31­ 1998  12­ cña  Th¬ng    Bé  m¹i,sau  môc    chØ   "EU  41, ®∙  râ  gåm". Nh vËy,     Céng  ®ång  Ch©u   u  cã  © ®∙  trong  danh môc  cña  Th¬ng  Bé  m¹i.§Ò     nghÞ  Tæng  côc  H¶i quan    gi¶ithÝch ®iÓm  nµy      víih¶i quan    c¸c cöa khÈu  yªu  vµ  cÇu tÝnh  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙i cho    u    c¸c chñ hµng xuÊt tr×nh  îc C/O    ®   x¸c nhËn hµng    xuÊtxø      ho¸ cã    EU dïC/O  kh«ng  râ nícnµo  nªu      trongkhèiEU.     Trªn ®©y     lµ mét  ý  sè  kiÕn  cña  Th¬ng    li   Bé  m¹i cã  ªnquan ®Õn  C/O  hµng    ho¸ nhËp khÈu, xin göi Tæng         côc    H¶i quan nghiªncøu  mong    vµ  nhËn  ® îcsù    phèihîp chØ      ®¹o cña quý Tæng  côc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản