intTypePromotion=1

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
129
lượt xem
2
download

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  ä ng t µi Tr  kinh  Õ  N h µ  n íc s è  18­T T/§K K D t n g µ y  08 th¸ng 3 n¨ m  1993 V Ò   Ö c ® ¨n g  k ý vi kinh  o a n h  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  N h µ   íc d n K Ý nh   öi:Träng  µi g  t  kinh tÕ    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,   ph tr     ¬ § Ó   Öc  Êp  ¨ng  ý  vi c ® k kinh doanh  cho    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc ® îc Nh n     thuËn  Ön,kÞp  êih¹n  Ýnh  ñ  ∙  ti   th   Ch ph ® quy  nh, Chñ  Þch  äng  µikinh tÕ  ®Þ   t Tr t    Nhµ   ícquy  nh    n  ®Þ bæ sung  ét  è  iÓ m   m s® sau  y: ®© 1.V Ò     b¶n Th«ng    b¸o cho  Ðp  µnh  Ëp doanh  ph th l  nghiÖp  µ   íc: Nh n a.§èivíi      doanh  nghiÖp  µ   íccña    µnh  Nh n   c¸cng Trung  ng: ¬ Doanh  nghiÖp  µ   íc chØ  Çn  Nh n   c ph¶icã  ét    m b¶n  sao hoÆc   Ých sao  tr   Th«ng  b¸o cho  Ðp  µnh  Ëp  ph th l doanh  nghiÖp  µ   íc cña  ñ íng  Ýnh  Nh n   Th t Ch phñ. B¶n    sao hoÆc   Ých sao  µy  V¨n  tr   n do  phßng  é   B (hoÆc  ô     V Tæ chøc    c¸n bé) cña  é  ñ    B ch qu¶n  Êp,kh«ng  c  ph¶ilµm  ñ tôcc«ng    th     chøng. b.§èivíi      doanh  nghiÖp  µ   íccña  a  ¬ng: Nh n   ®Þ ph Doanh  nghiÖp  µ   ícchØ  Çn  ã  ét  Nh n   c c m b¶n  sao  hoÆc   Ých sao  tr   Th«ng  b¸o  ña  é   c B qu¶n  ýngµnh  l  cho  Ðp  µnh  Ëp  ph th l doanh nghiÖp  µ   íc.B¶n  Nh n   sao hoÆc   Ých sao  V¨n  tr   do  phßng  û   U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh  Êp, kh«ng  Çn  c  c ph¶ilµm  ñ tôcc«ng    th     chøng. 2.  Ò   èn  ña  V v c doanh  nghiÖp  µ   íc ®Ó     µo  Êy  Nh n   ghi v gi chøng  Ën   nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh:   Träng  µikinh tÕ  t    tØnh    vµo  c¨n cø  møc   èn  ña  v c doanh  nghiÖp  µ   íc Nh n   ®∙  îcghitrong quyÕt  nh  µnh  Ëp  ®     ®Þ th l doanh  nghiÖp  ña  ¬  c c quan  s¸ng  Ëp, l  kh«ng ph¶i®èi chiÕu  íi   µiliÖu kh¸c.    v  t    c¸c  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2