intTypePromotion=1

Công văn về việc gia hạn thời gian nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
220
lượt xem
27
download

Công văn về việc gia hạn thời gian nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc gia hạn thời gian nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc gia hạn thời gian nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 13569  M/ X N K  n g µy  23 th¸ng  T 12 n¨ m  1996 v Ò   viÖc  gia h¹n thêi  gian n h Ë p   h È u, x u Êt  h È u   µ n g  h o¸ k k h KÝnh   göi:Tæng     côc  H¶i  quan C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  864/TTg ngµy 20/12/1995 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ, §Ó  viÖc kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu cña    c¸c doanh nghiÖp  îcli     ®   ªntôc, Bé Th¬ng      m¹ixinth«ng        b¸o:c¸c v¨n b¶n  giao chØ      tiªuxuÊt nhËp    khÈu  hoÆc   nhËp  khÈu  Bé  do  Th¬ng    m¹i cÊp  hiÖu    cã  lùc ®Õn  31/12/1996  îc gia h¹n  ®     ®Õn   31/3/1997. ViÖc  xuÊt khÈu    g¹o  îc gi¶iquyÕt  ®     theo tõng  êng  tr hîp  thÓ. Kh«ng  cô    giah¹n h¹n ng¹ch hµng          dÖt may  xuÊtkhÈu    theo c¸cHiÖp      ®Þnh. Ngµy 31/3/1997      lµ thêi®iÓm  hµng    ho¸ xuÊt khÈu    hoÆc  nhËp khÈu ®∙  ® îc H¶i    quan cöa khÈu  lµm  xong thñ tôc. Trêng    hîp hµng    bÞ chËm  sau  31/3/1997 ph¶i® îcBé        Th¬ng    m¹ixem         xÐt giah¹n nh÷ng  êng    thÓ. tr hîp cô  §Ó  nghÞ Tæng  côc H¶i quan phèi hîp    chØ  ®¹o  quan    c¬  H¶i quan    c¸c cÊp  thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2