intTypePromotion=1

Công văn về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cung cấp cho ngành phát thanh - truyền hình Việt Nam

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
470
lượt xem
41
download

Công văn về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cung cấp cho ngành phát thanh - truyền hình Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cung cấp cho ngành phát thanh - truyền hình Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu cung cấp cho ngành phát thanh - truyền hình Việt Nam

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña tæng côc h¶i quan sè 1830/TCHQ-KTTT ngµy 9 th¸ng 5 n¨m 2001 vÒ viÖc gia h¹n nép thuÕ GTGT ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ NhËp khÈu cung cÊp cho ngµnh ph¸t thanh - truyÒn h×nh ViÖt Nam KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè C¨n cø ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh t¹i C«ng v¨n sè 3815 TC/TCT ngµy 25/4/2001 vÒ viÖc: kÐo dµi thêi h¹n nép thuÕ GTGT ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ NK cung cÊp cho ngµnh ph¸t thanh - truyÒn h×nh; Tæng côc H¶i quan h- íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: 1. §èi víi thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng lo¹i trong n- íc cha s¶n xuÊt ®îc nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña c¸c §µi ph¸t thanh - §µi truyÒn h×nh, nÕu hîp ®ång nhËp khÈu ký tríc ngµy 01/12/2000, th× cho phÐp gia h¹n nép thuÕ ®Õn hÕt ngµy 31/7/2001. 2. Yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu (hoÆc ®îc uû th¸c NK) ph¶i cã cam kÕt: ®Õn hÕt ngµy 31/7/2001 thùc hiÖn nép ®ñ sè tiÒn thuÕ GTGT ®îc gia h¹n chËm nép, nÕu sai ph¹m ph¶i chÞu ph¹t do chËm nép thuÕ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Tæng côc H¶i quan híng dÉn ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2