Công văn về việc hợp đồng bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc trong các hợp tác xã

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
204
lượt xem
14
download

Công văn về việc hợp đồng bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc trong các hợp tác xã

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc hợp đồng bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc trong các hợp tác xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc hợp đồng bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc trong các hợp tác xã

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 3488/L§TBXH-BHXH ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 2001 vÒ viÖc ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c hîp t¸c x· KÝnh göi: Liªn minh Hîp t¸c x· ViÖt Nam Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi nhËn ®îc C«ng v¨n sè 208/CSPLKT ngµy 16 th¸ng 4 n¨m 2001 cña Liªn minh hîp t¸c x· ViÖt Nam ®Ò nghÞ ®Ó ngêi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c hîp t¸c x· ®ang ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®îc tiÕp tôc ®ãng, vÊn ®Ò nµy Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã ý kiÕn nh sau: Ngµy 7 th¸ng 8 n¨m 2001, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi ®· tæ chøc cuéc häp víi l·nh ®¹o cÊp Vô vµ chuyªn viªn cña Bé Tµi chÝnh, Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam, Liªn minh Hîp t¸c x· ViÖt Nam ®Ó bµn vÒ viÖc ®ãng b¶o hiÓm x· héi cña lao ®éng lµm viÖc trong c¸c hîp t¸c x·. Sau khi th¶o luËn, c¸c ®¹i biÓu ®Òu nhÊt trÝ ®Ò nghÞ ®Ó nh÷ng lao ®éng lµm viÖc trong c¸c hîp t¸c x· ®ang tham gia b¶o hiÓm x· héi ®îc tiÕp tôc ®ãng b¶o hiÓm x· héi. ViÖc gi¶i quyÕt nh vËy võa ®¸p øng nguyÖn väng cña ngêi lao ®éng, võa phï hîp víi chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc lµ tiÕp tôc më réng ph¹m vi ®èi tîng tham gia b¶o hiÓm x· héi ®· ®îc thÓ hiÖn trong dù th¶o LuËt b¶o hiÓm x· héi tr×nh Quèc héi trong kú häp võa qua. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò nµy liªn Bé kh«ng ®ñ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. V× vËy, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi ®Ò nghÞ Liªn minh Hîp t¸c x· ViÖt Nam tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản