intTypePromotion=1

Công văn về việc tham gia ý kiến giá bán tối thiều thuốc lá bao sản xuất trong nước

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
4
download

Công văn về việc tham gia ý kiến giá bán tối thiều thuốc lá bao sản xuất trong nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc tham gia ý kiến giá bán tối thiều thuốc lá bao sản xuất trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc tham gia ý kiến giá bán tối thiều thuốc lá bao sản xuất trong nước

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc T h u Õ  sè 534 T C T/C S  n g µy  29 th¸ng 01 n¨ m  2002  T v Ò  viÖc tha m  gia ý kiÕ n  gi¸  b¸n   thiÓu thuèc l¸ tèi   ba o  s¶n x u Êt trong  íc n KÝnh    göi:Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  Tæng  côc ThuÕ  nhËn  îc c«ng  sè  ®   v¨n  02/BVGCP­CNTDDV   ngµy  1­ 2­ 2002 cña  Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ    vÒ viÖc tham    kiÕn    gia ý  gi¸b¸n    tèithiÓu  thuèc l¸bao     s¶n xuÊt trong níc.VÒ         vÊn    ®Ò nµy,Tæng     côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  nh sau: T¹i§iÒu  cña  th¶o    1  dù  QuyÕt  ®Þnh  cña  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ, ®Ò     nghÞ  Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ chØ     ghi møc     gi¸b¸n    tèithiÓu      lµ gi¸b¸n  cã  ®∙  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt,  cßn  møc  thuÕ suÊtthuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖtkh«ng      ghi nh dù  th¶o  îc v×  ®   møc   thuÕ  suÊt thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt cña    s¶n  phÈm   thuèc    l¸®iÕu  ®Çu     cã  läc hiÖn  nay quy ®Þnh  2  cã  møc   thuÕ  suÊt.NÕu     sö  dông chñ  yÕu    lµ nguyªn  liÖu trong níc th×  møc       cã  thuÕ  suÊt 45%,    nÕu  sö  dông    sîithuèc  nhËp  khÈu  chiÕm     tõ 51%       trëlªnth×  dông  ¸p  møc   thuÕ suÊt  65%. §Ò  nghÞ  híng  bá  dÉn  it¹ ®iÓm   11.2  th¶o    dù  tê tr×nh cña  Ban  VËt    gi¸ ChÝnh  phñ: “C¨n  vµo      cø  gi¸b¸n    tèithiÓu  thuèc    lµ bao  s¶n xuÊt trong níc do        Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ ban  hµnh, Bé      Tµi chÝnh  híng  dÉn    c¸c ®¬n  thùc vÞ    hiÖn viÖc  thu nép thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt t¹      ic¸c ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt thuèc      l¸ bao”.Bëi v×      QuyÕt  ®Þnh  cña  Ban  VËt    gi¸ChÝnh  phñ    lµ quy  ®Þnh  møc     gi¸ b¸n    tèithiÓu  thuèc l¸bao     s¶n  xuÊt trong nícvµ        kh«ng    ®Ó s¶n  phÈm  nµo  b¸n  thÊp h¬n møc      gi¸tèithiÓu.ViÖc    quy  ®Þnh    gi¸nµy kh«ng  dÉn    tí thay ®æi    i   vÒ chÝnh  s¸ch thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt,thuÕ      tiªuthô  Æc   ® biÖt thùc hiÖn      theo  quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖt. §Ò  nghÞ Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ nghiªn cøu, xem       xÐt  hoµn  vµ  thiÖn  ®Ó   tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2