intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn về việc thu tiền sử dụng đất khi hợp thức hoá nhà ở, đất đô thị

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

112
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thu tiền sử dụng đất khi hợp thức hoá nhà ở, đất đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thu tiền sử dụng đất khi hợp thức hoá nhà ở, đất đô thị

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA c«ng v¨n  c ñ a  æ n g   ô c thu Õ   è  1523/TCT/C S  n g µ y 08  t c s th¸ng 08 n¨ m  1996 V Ò   vi Ö c thu ti Ò n  ö  d ô n g  ® Ê t k hi  î p thøc h o¸  s h n h µ  ë, ® Ê t ë  ® «  th Þ K Ýnh  öi: ôc  Õ    g  C thu c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ Ngµy  08­ 03­ 1996, ChÝnh  ñ  ∙    ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh  è  CP   Ò   ®Þ s 45­ v viÖc    bæ sung  Òu  cña  §i 10  NghÞ   nh  è  CP   µy  7­ ®Þ s 60­ ng 05­ 1994  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    «   Þ.NghÞ   nh   v quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë ® th   ®Þ nµy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  c hi l     ban  µnh  h (03­ 1996).HiÖn  08­   nay Tæng   ôc  c Thu Õ   ®ang  Èn  ¬ng  kh tr nghiªncøu  ×nh Bé   µi chÝnh  öa  æi, bæ     tr   T   s®   sung  Th«ng t sè 70/TC/TCT  µy  ng 18/8/1994  ña  é   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön    c BT  "h d th hi c¸c kho¶n    ©n  thu ng s¸ch ®èi víi Öc  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ  ,      vi c gi   nh quy s h nh ë   quyÒn  ö  ông  t    ¹ ®«  Þ  sd ®Ê ë t i th theo    NghÞ   nh  è  CP   µy  07­ ®Þ s 60­ ng 05­ 1994  vµ  Öc  vi mua   b¸n  µ  v kinh doanh  µ      nh ë theo NghÞ   nh  è  CP   µy  ®Þ s 61­ ng 05­ 07­1994  ña  Ýnh  ñ". c Ch ph Trong    ê    khich v¨n b¶n  íng dÉn  ô  Ó  ña  é   µichÝnh,®Ó   h  c th c B T     tr¸nhn¶y    sinh phøc  ¹pph¶itruyhoµn  Òn sö  ông  t    t     ti   d ®Ê sau    khiNghÞ   nh  è  CP   ®Þ s 45­ ngµy  08­ 03­ 1996  ña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùc thihµnh, Tæng   ôc  Õ    c Ch ph c hi l       c thu yªu cÇu  ôc  Õ c¸ctØnh,thµnh  è  ùc hiÖn    C thu       ph th   thu kho¶n  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê khi xÐt hîp thøc ho¸ ®Ó   Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö        c gi   nh quy s h nh ë v quy s dông  t    ¹ ®«  Þ  ®Ê ë t   th theo ®óng  i   quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  CP   µy  ®Þ t  i ®Þ s 45­ ng 03­ 8­1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph (sao göikÌm     theo). TÊt  nh÷ng  êng  îp  íng  ¾ c   u   c¶  tr hv m ®Ò ph¶ib¸o  vµ    c¸o  chØ    Õt gi¶iquy   sau    ã    Õn  khic ý ki chØ  o  ña  ®¹ c Tæng  ôc. c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2