Công văn 2313-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
1
download

Công văn 2313-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2313-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2313-TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  sè  T 2313 T C T/ N V 7  n g µ y 12 th¸ng 11 n¨ m  1996 V Ò   viÖc thu tiÒn  ö  d ô n g  ® Êt s KÝnh    göi:Côc  thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, Thùc  hiÖn    c¸c kho¶n    thu Ng©n   s¸ch ®èi      víiviÖc cÊp  giÊy chøng  nhËn  nhµ  vµ  ë  ®Êt  t¹ ®«  theo Th«ng   57  ë    thÞ  i   tsè  TC/TCT  ngµy  9­ 23­ 1996  cña    Bé Tµi chÝnh    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  45/CP, nhiÒu  sè    ®Þa  ph¬ng  iÓn  tr khaichËm,    cßn lóng tóng trong viÖc          x¸c®Þnh  mèc    thêigian ¸p dông        c¸cmøc   thu tiÒn  dông  sö  ®Êt. §Ó     c«ng    vÒ   thøc  t¸cthu  hîp  ho¸ nhµ  vµ  ë  ®Êt  ® îc ë    thèng  nhÊt,gãp    phÇn  thùc hiÖn  hoµn  thµnh    kÕ ho¹ch  thu ng©n  s¸ch n¨m   1996,Tæng    côc thuÕ híng dÉn    mét  ®iÓm   sau: sè  nh  1­ §èivíi       viÖc    hîp ph¸p ho¸ quyÒn  h÷u      së  nhµ  quyÒn  dông      vµ  sö  ®¸tmµ tr   ®∙  sù  íc®ã  cã  mua    b¸n,chuyÓn  nhîng quyÒn  dông    sö  qua  nhiÒu  chñ nhng  kh«ng  giÊy tê hîp lÖ,nay  cã          ngêihiÖn    ®ang  dông      sö  xinhîp ph¸p ho¸ quyÒn      sö dông  ®Êt  th× chØ  ë    thùc hiÖn      thu tiÒn sö    dông ®Êt,do  kh«ng        ®ã  truythu c¸clÇn  íc®ã.   tr   ThÝ    dô:¤ng  cã  A  nhµ  ®Êt  tr   vµ  ë  ícn¨m 1980 nhng kh«ng  giÊy têhîp cã        lÖ,®Õn     n¨m 1982  cho  b¸n  «ng  n¨m  B,  1990 «ng  b¸n  B  cho  «ng  Nay  C.  «ng    C xinhîp ph¸p ho¸ quyÒn  h÷u          së  nhµ  vµ  ë  quyÒn  dông  sö  ®Êt    ë.NÕu  ®Êt  ®ã  ë  hîp quy ho¹ch,kh«ng  tranh chÊp, ® îc Uû    cã        ban  nh©n d©n  phêng    x¸c nhËn  th× côc    thuÕ    vµo    c¨n cø  thêi®iÓm  «ng    sö  C ®∙  dông  (n¨m 1990) ®Ó       thu tiÒn   sö dông  ®Êt    lµ20%. 2­ Thùc    hiÖn    c¸c kho¶n    thu ng©n s¸ch ®èi víi   êng            trc¸c hîp hîp thøc    ho¸ nhµ      kh«ng  ®ñ  ë, ®¸të  cã  giÊy têhîp lÖ        theo  quy ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  45/ sè  C   vµ  P  Th«ng   57TC/TCT. tsè  ­ Trêng  ngêi sö    hîp    dông  ®Êt  æn   ë  ®Þnh  íc ngµy  12­ tr   18­ 1980, kh«ng    cã  giÊy        ®ñ  tê hîp lÖ,nay  ®ñ  cã  ®iÒu  kiÖn  îcc¬  ®   quan  thÈm  cã  quyÒn    xÐt cÊp giÊy  chøng  nhËn  quyÒn  h÷u  së  nhµ  vµ  ë  quyÒn  dông  sö  ®Êt    ë: ph¶i  nép  phÝ  ícb¹,lÖ  lÖ  tr     phÝ  ®Þa chÝnh  thuÕ  vµ  nhµ ®Êt,kh«ng    ph¶inép    tiÒn  sö  dông  ®Êt. ­ Trêng      hîp ngêisö    dông  ®Êt  æn   ë  ®Þnh  trong thêigian tõ ngµy  12­         18­ 1980  ®Õn  ngµy  10­ 15­ 1993, kh«ng  ®ñ     cã  giÊy    tê hîp    lÖ, nay  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn  îc c¬  ®   quan  thÈm   cã  quyÒn  xÐt cÊp giÊy  chøng  nhËn  quyÒn  h÷u  së  nhµ  quyÒn  dông  vµ  sö  ®Êt    ë: ph¶inép    20%  tiÒn  dông  sö  ®Êt  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    kh¸ctheo quy      ®Þnh  hiÖn hµnh. ­ Trêng  ngêi sö    hîp    dông    æn   ®¸t ë  ®Þnh  sau ngµy  10­ 15­ 1993, kh«ng    cã  giÊy        ®ñ  tê hîp lÖ,nay  ®ñ  cã  ®iÒu  kiÖn  îcc¬  ®   quan  thÈm  cã  quyÒn    xÐt cÊp giÊy  chøng  nhËn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    kh¸c theo    quy ®Þnh  hiÖn  hµnh. 3­ Trêng hîp mua  nhµ thuéc  h÷u  së  Nhµ    ® îc c¬  níc,®∙    quan  thÈm  cã  quyÒn cÊp giÊy chøng  nhËn quyÒn  h÷u  së  nhµ    ë, nay ngêi sö    dông      xin hîp
  2. 2 thøc ho¸ quyÒn  h÷u  së  nhµ  vµ  ë  quyÒn  dông  sö  ®Êt  c¶  ë  khu«n    viªnxung  quanh  nhµ  theo  NghÞ  ®Þnh   60/CP,  sè  th× phÇn  diÖn tÝch  ®Êt  g¾n     víi quyÒn  h÷u  së  nhµ  ghitrong giÊy chøng  cã        nhËn quyÒn  h÷u  së  nhµ  îccoilµ ®       ®∙ nép tiÒn  dông  sö  ®Êt.PhÇn    diÖn tÝch  ®Êt xung quanh  thuéc khu«n      viªn nhµ nÕu  thuéc  quy ho¹ch khu d©n    c, kh«ng  tranh  cã  chÊp  cã    vµ  x¸c nhËn  cña    Uû ban  nh©n  d©n  phêng th× ph¶inép    tiÒn  dông  sö  ®Êt theo  mèc    thêi gian ngêi xin hîp      thøc  ho¸  îc cÊp  ®   giÊy  chøng nhËn  quyÒn  h÷u  së  nhµ    trªn khu«n    viªn®Êt  ®ã. ThÝ    dô: «ng  sö  A  dông  m¶nh    khu«n      ®¸t cã  viªnlµ 100  2  m trong ®ã     cã  diÖn tÝch nÒn nhµ 60m   ® îccÊp   2 ®∙    giÊy chøng nhËn  quyÒn  h÷u  së  nhµ ë  do mua  nhµ cña Nhµ      níctõ n¨m  1992. Nay    «ng  xin hîp thøc    A      ho¸ quyÒn sö  dông ®Êt  toµn  khu«n    ë  bé  viªn100m 2,nÕu  îcc¬    ®   quan  thÈm  cã  quyÒn cho  phÐp    th× «ng  ph¶inép  A    20%  tiÒn sö    dông   ®¸tcña  40m 2  cßn  i l¹ . Tæng  côc  thuÕ  nªu mét  néidung  thÓ    sè    cô  ®Ó Côc  thuÕ  chøc  tæ  thùc  hiÖn. nÕu      ph¸tsinh víng m ¾c,        ®Ò nghÞ    c¸c ®Þa  ph¬ng ph¶n ¸nh  Tæng  vÒ  côc  thuÕ    ®Ó xem     gi¶i xÐt vµ    quyÕt thèng    nhÊt.
Đồng bộ tài khoản