intTypePromotion=1

Công văn về việc ưu đãi thuế theo luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
121
lượt xem
9
download

Công văn về việc ưu đãi thuế theo luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc ưu đãi thuế theo luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc ưu đãi thuế theo luật Khuyến khích đầu tư trong nước

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc T h u Õ   é  T µi  h Ý n h  S è  384/TC T/C S   ­ B c n g µ y 21  th¸ng 1 n¨ m  2002 V Ò  viÖc u    thu Õ  theo  ®∙i L u Ët K K § T T N KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  §ång  Nai Tr¶    lêic«ng  sè  v¨n  1526/CT  ngµy 29/1/2001 cña Côc thuÕ tØnh §ång  Nai háivÒ  ®∙ithuÕ        u    thu nhËp  doanh  nghiÖp,Tæng    côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn nh  sau:  C¨n  quy  cø  ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  12  LuËt thuÕ          híng dÉn    gi¸trÞ gia t¨ng vµ    t¹  i®iÓm   2.d,môc       I,phÇn  Th«ng   sè  §  t 99/1998/TT­ BTC   ngµy  14/07/1998   cña  Tµi chÝnh  Bé    th× nh÷ng  së  c¬  kinh  doanh, dÞch  ®∙  îc cÊp    vô  ®   giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  kinh  ký  doanh  íc ngµy  tr   1/1/1999 (ngµy  LuËt  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  hiÖu      cã  lùcthi hµnh),nhng    chÝnh  thøc ®i    vµo    ho¹t®éng  vµ ®¨ng  m∙  thuÕ  ícngµy  ký  sè  tr   10/1/1999      (tøclµvÉn  trong thêih¹n      ®¨ng  ký  nép thuÕ  theo    luËt®Þnh)    th× vÉn  thuéc diÖn  îcmiÔn, gi¶m    ®     thuÕ  theo híng     dÉn  i®iÓm   ®iÓm     t¹  1,  2, môc     I phÇn  Th«ng   sè  §  t 99/1998/TT­ BTC  ngµy  14/07/1998 cña  TµichÝnh.   Bé      Tæng  côc  ThuÕ   th«ng    b¸o Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2