intTypePromotion=1

Đặc điểm lâm sàng bệnh giác mạc hình chóp

Chia sẻ: Văng Thị Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
30
lượt xem
0
download

Đặc điểm lâm sàng bệnh giác mạc hình chóp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Đặc điểm lâm sàng bệnh giác mạc hình chópĐặc điểm lâm sàng bệnh giác mạc hình chóp trình bày nghiên cứu nhằm nhận xét đặc điểm lâm sàng của những bệnh nhân bị bệnh giác mạc hình chóp đến khám và điều trị tại bệnh viện Mắt Trung ương. Trong 30 bệnh nhân nam và 10 bệnh nhân nữ (65 mắt), có 6 mắt ở giai đoạn bệnh nhẹ, 15 mắt ở giai đoạn trung bình và 44 mắt ở giai đoạn nặng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm lâm sàng bệnh giác mạc hình chóp

<br /> <br />  !"#$"%&'()"*+<br /> <br /> 234560178908":;011?@A012<br /> #,-./0.01<br /> <br /> <br /> <br /> BCDEFGCDHIJ2KLDMNODMP2KNQDMRSGETU56VGWEXDM<br /> 4MEGYDUZLDE[\DE]D^_J`aU`Gb\cd\efDMUghDEiDMjCDEDEdDjkjCDEMGlU\SUEmDEUEno`pD<br /> qEl\Ff`GrLJKkJSGjCDEFGCDHIJ2KLDMNODMs2KtDM9<br /> jCDEDEdDDh\Ff<br /> jCDEDEdDDi8uv\IJ<br /> PUnu<br /> \IJwMGhG`tSDjCDEDExPv\IJwMGhG`tSDJKLDMjmDEFf\IJwMGhG`tSDDaDMs2EkcyUJKLDMjmDEUgh<br /> jCDEDEdDjkJzDESGDaDMF{GP |w\ZUDE}EOD <br /> ~ <br /> <br /> s2KGCLUEZDMUODDMUEg€pLcfDEmD\QJGpD<br /> JKGbDDEhDEPUEnGcnhPJEDEJEtVDMU‚\FN{DMsƒEl\JEyUJEb„wMGhG`tSDUfDMDaDMUlUJKGCLUEZDMJEyU<br /> JEbUfDM`…€`gFf`GbDEmDEsRaUjGCJUlUJKGCLUEZDMetGjnDM`†DMJ‡UnEmDEVDEˆUIJq_tˆP‰ŠLEGCL<br /> HLDetDPMGlU\SU\}DMPJzDJENODM‹tMJPFXDMŒcGeUEKs4ENF]€PjCDEMGlU\SUEmDEUEnoJKYDjCDE<br /> DEdDDMEGYDUZLUn`aU`Gb\cd\efDMqEl`GbDEmDEFfoE…Dc{DjCDEDEdD`NŽUoElJEGCDjCDEwMGhG<br /> `tSDDaDMstGjnDM`†DMJ‡JEŠ€EmDEVDEˆUIJq_tˆcfqEl\DMEGC\qEl`ODMGVDFfEGCLLV`boElJEGCD<br /> jCDEe{\s<br /> ‘’8“”•–—081˜9@>=@8™08@8“š3›œ.8˜—.".0ž0Ÿ<br /> <br />   ¡¢£<br /> <br /> ¤¥¦§¨©ª«¬¨­®¬¨§¯¦§¨¬§°±¨²³¨´¥¦§¨²µ¨¶§·«ª¨<br /> §°¸¨©ª«¬¨­®¬¨¹§º¦©¨­¸¦©¨¶»¦§¨¼ª½­¨¦§ª¾­¿¨<br /> ÀÁ¨²³¨´¥¦§¨»¶¨©Ã±¨¶Ä·¦©¨¬«¬¨´¥¦§¨²µ¨©ª«¬¨­®¬Å¨<br /> ¬§ªÆ­¨¶Ç¨²¥¨¹§·È¦©¨ÉÊËÌĮ̀ÍÉΨËΨÏп¨ÑÒª¨Óì¨<br /> ÓªÔ­¨²³¨ÕÖ¨­×¦©¨Óª¨¬Ø¸¨¦§Ù¨­º¨©ª«¬¨­®¬¨Ú¨<br /> ¼Û¦©¨¶ÄÙ¦©¨¶Á­¨§·Ã¬¨¬®¦§¨¶ÄÙ¦©¨¶Á­Å¨¬°¨ÕÖ¨<br /> ²Ü¦©¨Óݦ©¨Õܶ¨¶Ä·¦©¨²Ò±¨´ªÔÙ¨­º¨¼³¨Ä®¦¨­³¦©¨<br /> ¤·Þ­¸¦¨²³­¨´ªÆ¦¨Óߪ¨¬àÙ¨¶Äᬨ´¯¦§¨¶§â㦩¨<br /> ©ª«¬¨­®¬¨Íäп¨¤¥¦§¨¶§â㦩¨©Á¨¶ß¦¨¶§â妩¨Ú¨<br /> §¸ª¨­Ü¶¨¦§â¦©¨­æ¬¨Ó稬°¨¶§Ô¨¹§«¬¨¦§¸Ù¨¶Û¨<br /> ¶§è·¨©ª¸ª¨Ó·®¦¨¶ªÆ¦¨¶ÄªÔ¦¿¨éª¸ª¨Ó·®¦¨¹§Úª¨±§«¶Å¨<br /> ¶§ê¨²Ö¬¨¬Ø¸¨´¥¦§¨¦§Á¦¨©ªÈ­¨¶ë¨¶ë¨ì·¨ÕÖ¨¶§¸Â¨<br /> Óߪ¨¹§á¬¨í®¨Ú¨­ç¶¨§·Ã¬¨§¸ª¨­Ü¶¿¨éª¸ª¨Ó·®¦¨<br /> ¶·³¦¨±§«¶Å¨¶§ê¨²Ö¬¨©ªÈ­¨¦§¸¦§¨¼³¨¶Äî­¨¶Äݦ©¨<br /> ¹ï­¨¶§è·¨¦§ð¦©¨´ªÆ¦¨Óߪ¨¬Ø¸¨¬àÙ¨¶Äᬨ©ª«¬¨<br /> ­®¬¿¨ñĪ¥Ù¨¬§æ¦©¨¬Ø¸¨´¥¦§¨©ª¸ª¨Ó·®¦¨¦§ò¨¼³¨<br /> ¶ÄÙ¦©¨´¯¦§¨¹§º¦©¨ÓªÔ¦¨§¯¦§Å¨¹§°¨¬§ó¦¨Ó·«¦¿¨<br /> ô§ªõÙ¨¦©§ª½¦¨¬æÙ¨¬§·¨Äö¦©¨´¥¦§¨¶§â㦩¨íÙඨ<br /> §ª¥¦¨Ú¨²æ¸¨¶Ùߪ¨ì÷¨¶§¯Å¨¶ªÆ¦¨¶ÄªÔ¦¨¼³¨¬°¨¶§Ô¨ß¦¨<br /> <br /> Óꦧ¨Ú¨´à¶¨¹ø¨¶§ãª¨ÓªÔ­¨¦³·¨ÍÉΨËп¨ô©Ù½¦¨<br /> ¦§Á¦¨¼³¨¬å¨¬§Æ¨Õª¦§¨´¥¦§¨ÓƦ¨¦¸Â¨¼ù¦¨¬§â¸¨<br /> Õ«¦©¨¶×¿¨ú¨¦âÒ¬¨¶¸Å¨©ª«¬¨­®¬¨§¯¦§¨¬§°±¨²³¨<br /> ­ç¶¨´¥¦§¨»¶¨©Ã±Å¨Óºª¨¹§ª¨´¥¦§¨´ê¨´×¨ûÙ¸¨§·Ã¬¨<br /> ¬§ó¦¨Ó·«¦¨¦§î­¨¼Òª¨¶÷¶¨¹§á¬¨í®¨Ó妨¶§Ù¨Ñ¯¨<br /> ¼÷ÂŨ¦©§ª½¦¨¬æÙ¨¦³Â¨Óâü¬¨¶§Ö¬¨§ª¥¦¨¼Òª¨­ý¬¨<br /> ¶ª½Ù¨í«¬¨Óꦧ¨¦§ð¦©¨Óì¨ÓªÔ­¨²Á­¨Õ³¦©¨¬Ø¸¨<br /> ´¥¦§¨©ª«¬¨­®¬¨§¯¦§¨¬§°±¨ûÙ¸¨Ó°¨¬°¨¶§Ô¨¬§ó¦¨<br /> Ó·«¦¨´¥¦§¨Ú¨©ª¸ª¨Ó·®¦¨ÕÒ­¿¨<br /> <br />  þÿ0¡&ÿ1)<br /> <br /> 2 2˜35401<br /> 5³¨¦§ð¦©¨´¥¦§¨¦§Á¦¨´ê¨´¥¦§¨©ª«¬¨­®¬¨<br /> §¯¦§¨¬§°±¨ÓƦ¨¹§«­¨¶®ª¨´¥¦§¨¼ª¥¦¨6Ó7¨Óâü¬¨<br /> ¬§ó¦¨Ó·«¦¨í«¬¨Óꦧ¨ìÖ¸¨¶Ä½¦¨¦§ð¦©¨¶§8­¨<br /> ¹§«­¨²Á­¨Õ³¦©¨¼³¨¬÷¦¨²Á­¨Õ³¦©9¿¨¤¥¦§¨¦§Á¦¨<br /> ¼³¨©ª¸¨Ó¯¦§¨Ó<br /> ¦©¨µ¨¶§¸­¨©ª¸¨¦©§ª½¦¨¬æÙ¿¨<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2