intTypePromotion=1

Dạng bài tập Dòng điện xoay chiều

Chia sẻ: Dinh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
236
lượt xem
50
download

Dạng bài tập Dòng điện xoay chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dạng bài tập Dòng điện xoay chiều đưa ra một số dạng câu hỏi thường được sử dụng trong điện xoay chiều như tính: I, I0, U, U0, R, L, C, Z, P, hệ số công suất; tính độ lệch pha; viết biểu thức u, i; máy biến áp và một số dạng khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dạng bài tập Dòng điện xoay chiều

 1. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Dạng I: Tính: I, I0, U, U0, R, L, C, Z, P, hệ số công suất. Câu   1:  Biểu   thức   điện   áp   xoay   chiều   giữa   hai   đầu   một   đoạn   mạch   chỉ   có   cuộn   dây   thuần   cảm   là  u 200 cos 100 t (V ) , t tính bằng giây (s). Mắc ampe kế xoay chiều nối tiếp vào đoạn mạch thì ampe kế chỉ 2 A.   3 Độ tự cảm của cuộn dây này là A. L ≈ 225 H. B. L ≈ 70,7 H. C. L ≈ 225 mH. D. L ≈ 70,7 mH. 5 2. Một mạch điện gồm điện trở thuần R = 75 Ω  mắc nối tiếp cuộn cảm có độ tự cảm L =   H và với tụ điện có điện  4π 10−3 dung C =  F. Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có biểu thức:i = 2 cos 100 π t (A). Tính cảm kháng, dung kháng,  5π tổng trở của đoạn mạch. 0, 4 3. Một đoạn mạch điện gồm có điện trở thuần R=40 Ω  mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ  tự cảm L= H.  π Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có biểu thức: i= 2 2 cos100π t (A). Tìm tổng trở của đoạn mạch. 5 4. Một mạch điện gồm điện trở thuần R = 75 Ω  mắc nối tiếp cuộn cảm có độ tự cảm L =   H và với tụ điện có điện  4π 10−3 dung C =   F. Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có biểu thức:   i = 2 cos 100 π t (A). Tính cảm kháng, dung  5π kháng, tổng trở của đoạn mạch. Câu 5: Một đoạn mạch gồm 3 phần tử mắc nối tiếp là điện trở  R=100 , cuộn dây thuần cảm L= 1/ π (H), tụ điện C= 4 10  (F).Mắc vào hđt xoay chiều u= 200cos (100 t­ /2) (V).Tổng trở của đoạn mạch có giá trị nào sau đây: A. 100 B. 200 C. 100 2 D. 200 Bài 6. Cho đoạn mạch RL nối tiếp, hiệu điện thế  hai đầu đoạn mạch có dạng  u 100 2 sin 100 t (V ) thì biểu thức  dòng điện qua mạch là  i 2 2 sin(100 t 6)( A) . Tìm R,L? 1 3 A. R 25 3 ( ), L ( H ); B.  R 25( ), L ( H ); 4 4 1 0,4 C.  R 20( ), L ( H ); D.  R 30( ), L ( H ); 4 Bài 7.Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, hiệu điện thế  hai đầu đoạn mạch có giá trị  hiệu dụng là 100(V). Tìm U R  biết  8 ZL R 2Z C . 3 A.60(V); B.120(V); C.40(V); D.80(V) 8. Tô ®iÖn dung 10 F m¾c vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu 220 V, f =1000Hz. Cêng ®é hiÖu dông qua tô lµ: a) 14 A b) 13,8 A c) 0,7 A d) 0,69 A e) §¸p sè kh¸c. C©u 9. Cho m¹ch R,L,C, u = 150 2 sin(100 t) V. L = 2/ H, C = 10-4/0,8 F, m¹ch tiªu thô víi c«ng suÊt P = 90 W. X¸c ®Þnh R trong m¹ch. A. 90Ω B. 160Ω C. 250Ω D. c¶ A vµ B Câu 10: Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ chứa tụ điện là  u 250 2 cos(100 t )(V ) ,  t tính bằng giây (s). Dòng điện chạy qua đoạn mạch có cường độ hiệu dụng I = 2 A. Điện dung C của tụ điện này là A. C ≈ 25,5 F. B. C ≈ 25,5 μF. C. C ≈ 125 F. D. C ≈ 125 μF. 11. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông 2 ®Çu m¹ch A, B gåm R = 20 m¾c nèi tiÕp víi tô C = 15,9 F lµ 40V, tÇn sè f = 50Hz. Cêng ®é hiÖu dông qua m¹ch lµ: a) 1,41 A b) 1 A c) 2A d) 14,1 A e) 0,14 A 0,1 12. Cuén d©y cã R0 = 10 ®é tù c¶m L = H ®îc m¾c vµo hai ®Çu hiÖu ®iÖn thÕ u = U 0sin 100 t (V) th× cêng ®é hiÖu dông cuén d©y lµ I = 2A. HIÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông hai ®Çu cuén d©y lµ: a) 20 Vb) 28,2 V c) 28 V d) 282 V e) 200,5 V
 2. 13. Cho m¹ch R, L ,C ghÐp nèi tiÕp víi nhau. Cho R = 100 Ω , L = 1/ H, C = 1/10 mF. Tæng trë cña m¹ch lµ bao nhiªu cho f = 50Hz: A. 100 Ω B. 200 Ω C. 150 Ω D. 300 Ω 14. Cho m¹ch R,L, C cã L = 1,41/ H, C = 1,41/10000 F, R = 100 Ω, ®Æt vao fhai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu 200 ®iÖn thÕ cã u = sin(100 t / 6) V. tr¶ lêi c©u hái sau (15) 3 C©u 15. Tæng trë cña ®o¹n m¹ch lµ A. 50 5 Ω B. 50 6 C. 100 2 D. 100/ 2 Câu 16. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối. Biết tần số dòng điện qua mạch bằng 100Hz và các giá trị  hiệu dụng: U = 40V, UR = 20 3 V, UC = 10V, I = 0,1A. Chọn kết luận đúng. A. Điện trở thuần R = 200 3 .  B. Độ tự cảm L = 3/  H.  C. Điện dung của tụ C = 10 /  F.              ­4 D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 17. Cho một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R nối tiếp cuộn dây thuần cảm L. Khi tần số dòng  điện bằng 100Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng U R = 10V, UAB = 20V và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là I =   0,1A. R và L có giá trị nào sau đây?  A. R = 100 ; L =  3 /(2 ) H.                      B. R = 100 ; L =  3 /  H.                                                 C. R = 200  ; L = 2 3 /  H.                        D. R = 200 ; L =  3 /  H. Bài  18.Hiệu điện thế  giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là:   u 100 2 sin(100 t / 6)(V ) và  cường độ  dòng điện qua mạch là: i 4 2 sin(100 t / 2)( A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là: A. 200W; B. 400W; C. 800W D.600W. C©u 19: Cho m¹ch R,L, C cã L = 1,41/ H, C = 1,41/10000 F, R = 100 Ω, ®Æt vao hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu 200 ®iÖn thÕ cã u = sin(100 t / 6) V. tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:. Tæng trë cña ®o¹n m¹ch lµ : 3 A. 50 5 Ω B. 50 6 C. 100 2 D. 100/ 2 20. Cho m¹ch R, L ,C ghÐp nèi tiÕp víi nhau. Cho R = 100 Ω , L = 1/ H, C = 1/10 mF. Tæng trë cña m¹ch lµ bao nhiªu cho f = 50Hz B. 100 Ω                  B. 200 Ω C. 150 Ω D. 300 Ω Câu 21: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là:  u = 100 2cos(100π t − π / 6)(V ) và cường độ  dòng điện qua mạch là: i = 4 2 sin(100π t )( A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là: A. 400W; B. 200 3 W C. 200W; D. 400 3 W. Dạng II: Tính độ lệch pha. Câu 1. Cho dòng điện xoay chiều i = I 0sin t chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Kết luận nào   sau đây là đúng? A. uL sớm pha hơn uR một góc  /2.                                           B. uL cùng pha với u giữa hai đầu đoạn mạch.  C. u giữa hai đầu đoạn mạch chậm pha hơn i.                          D. uL chậm pha so với i một góc  /2. Câu 2. Đặt hiệu điện thế xoay chiều u vào hai đầu mạch điện gồm R và C mắc nối tiếp thì: A. độ lệch pha của uR  và u  là  /2.          B. uR chậm pha hơn i một góc   /2.  C. uC chậm pha hơn uR một góc  /2.        D. uC  nhanh pha hơn i một góc   /2 Câu 3. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R   và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là   =  ­  /3. Chọn kết luận đúng. A. mạch có tính dung kháng.                        B. mạch có tính cảm kháng.  C. mạch có tính trở kháng.                                    D. mạch cộng hưởng điện  Câu 4: So với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có tụ điện biến đổi điều   hoà A. sớm pha hơn một góc  .                                       B. trễ pha hơn một góc  . 2 2 C. sớm pha hơn một góc  . D. trễ pha hơn một góc  . 4 4
 3. Cho m¹ch R,L,C, u = 150 2 sin(100 t) V. L = 2/ H, C = 10-4/0,8 F, m¹ch tiªu thô víi c«ng suÊt P = 90 W. X¸c ®Þnh R trong m¹ch. A. 90Ω B. 160Ω C. 250Ω D. c¶ A vµ B Câu 5: Trên đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần thì hiệu điện thế  giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ  dòng điện trong mạch sẽ :     A. trễ pha hơn một góc  .                                                 B. trễ pha hơn một góc  .       4 2   C. sớm pha hơn một góc  .                                               D. sớm pha hơn một góc  . 2 4 Câu 6: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có UL=UR=UC/2 thì độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng   điện qua mạch là: A. ­ π/3 B. ­ π/4 C. π/3 D. π/4 7. Cuén d©y thuÇn c¶m L = 0,2 H ®îc m¾c nèi tiÕp víi tô C = 318 F vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu U, f = 200 Hz. §é lÖch pha gi÷a hiÖu ®iÖn thÕ víi dßng ®iÖn lµ: a) b) - c) d) e) - 4 4 3 2 2 8. §iÖn trë thuÇn 150 vµ tô C = 16 F m¾c nèi tiÕp vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu U, 50 Hz. §é lÖch pha gi÷a dßng ®iÖn víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch lµ: a) -530 b) 370 c) - 370 d) 530 e) §¸p sè kh¸c Câu 9: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có UL=UR=UC/2 thì độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng   điện qua mạch là: A. ­ π/3 B. ­ π/4 C. π/3 D. π/4 0, 4 10. Một đoạn mạch điện gồm có điện trở thuần R=40 Ω  mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= H.  π Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có biểu thức: i= 2 2 cos100π t (A). Tìm tổng trở của đoạn mạch. 5 11. Một mạch điện gồm điện trở  thuần R = 75 Ω  mắc nối tiếp cuộn cảm có độ  tự  cảm L =   H và với tụ điện có  4π 10−3 điện dung C =  F. Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có biểu thức:i = 2 cos 100 π t (A). Tính độ  lệch pha của  5π hiệu điện thế và cường độ dòng điện. 12. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì: A. Độ lệch pha của uR và u là π/2; B. Pha của uL nhanh hơn pha của i một góc π/2 C. Pha của uC nhanh hơn pha của i một góc π/2;              D. Pha của uR nhanh hơn pha của i một góc π/2 5 13. Một mạch điện gồm điện trở  thuần R = 75 Ω  mắc nối tiếp cuộn cảm có độ  tự  cảm L =   H và với tụ điện có  4π 10−3 điện dung C =  F. Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có biểu thức: i = 2 cos 100 π t (A). Tính độ lệch pha của   5π hiệu điện thế và cường độ dòng điện. Dạng III: Viết biểu thức u, i. Bài 1 : Đặt điện áp xoay chiều  u 220 2 cos(100 t )(V ) , t tính bằng giây (s), vào hai đầu điện trở thuần  R = 110  Ω.  Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở thuần R. Bài 2 : Biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một điện trở  thuần  R là  i 2 cos 100 t ( A) , t tính  3 bằng giây (s). Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dầu điện trở thuần đo đuợc bằng vôn kế xoay chiều là U = 150 V. a) Xác định R. b) Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở thuần R. Câu 3: Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có điện trở thuần R = 220 Ω một điện áp xoay chiều có biểu thức  u 220 2 cos 100 t (V ) ,  t  tính bằng giây (s). Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua điện trở thuần R là 3
 4. A.  i 2 cos 100 t ( A) . B.  i 2 cos 100 t ( A) . 3 6 C.  i 2 cos 100 t ( A) . D.  i 2 cos 100 t ( A) . 3 6 Câu   4:  Biểu   thức   cường   độ   của   dòng   điện   xoay   chiều   chạy   qua   một   điện   trở   thuần   R  =   110   Ω   là  i 2 2 cos 100 t ( A) ,  t  tính bằng giây (s). Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu điện trở là 2 A.  u 220 2 cos(100 t )(V ) . B.  u 110 2 cos(100 t )(V ) . C.  u 220 2 cos 100 t (V ) . D.  u 110 2 cos 100 t (V ) . 2 2 Câu 5:  Điện áp giữa hai đầu một cuộn dây có r =4 ; L=0,4π(H) có thức: u 200 2 sin(100 t )(V ) .Biểu  3 thức của cường độ dòng xoay chiều trong mạch là: π π A. i = 50cos(100πt + )(A) B. i = 50 2 cos(100πt ­ )(A) 12 12 π π C. i = 50cos(100πt ­ )(A) D. i = 50 2 cos(100πt + )(A) 12 12 Bài   6   :  Biểu   thức   điện   áp  xoay   chiều   giữa   hai   đầu   một   đoạn   mạch   chỉ   có   cuộn   dây   thuần   cảm   là   u 200 2 cos(100 t )(V ) , t tính bằng giây (s). Cường độ  hiệu dụng của dòng điện xoay chiều chạy trong đoạn mạch  đo được bằng ampe kế xoay chiều là I = 2 A. a) Xác định độ tự cảm L của cuộn dây. b) Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây. 3 c) Tính cường độ dòng điện qua cuộn dây vào thời điểm  t  s. 400 1 Bài   7   :  Dòng   điện   xoay   chiều   chạy   qua   một   cuộn   dây   thuần   cảm   có   độ   tự   cảm   L   H   có   biểu   thức  2 i 5 2 cos 100 t ( A) , t tính bằng giây (s). 3 a) Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm này. 1 b) Tính điện áp giữa hai đầu cuộn dây vào thời điểm  t  s. 600 Bài 8 : Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch chỉ có tụ  điện là  u 200 2 cos(100 t )(V ) , t tính  bằng giây (s). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều chạy trong mạch đo được bằng ampe kế xoay chiều là  I =  2 A. a) Xác định điện dung C của tụ điện. b) Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch này. 4 10 Bài   9   :  Dòng   điện   xoay   chiều   chạy   qua   một   đoạn   mạch   chỉ   chứa   tụ   điện   có   điện   dung   C   F   là  2 i 2 cos 100 t ( A) , t tính bằng giây (s). Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch này. 3 1 Câu 10: Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  L  H một điện áp xoay  chiều có biểu thức  u 220 2 cos(100 t )(V ) ,  t  tính bằng giây (s). Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu   thức A.  i 2,2 2 cos(100 t )( A) . B.  i 2,2 2 cos 100 t ( A) . 2 C.  i 2,2 cos 100 t ( A) . D.  i 2,2 2 cos 100 t ( A) . 2 2
 5. 4 10 Câu 11: Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện có điện dung  C  F một điện áp xoay chiều có  biểu thức  u 220 2 cos(100 t )(V ) ,  t  tính bằng giây (s). Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức A.  i 2,2 2 cos(100 t )( A) . B.  i 2,2 2 cos 100 t ( A) . 2 C.  i 2,2 cos 100 t ( A) . D.  i 2,2 2 cos 100 t ( A) . 2 2 C©u 12. Cho hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu tô C lµ u = 100sin(100 t ).BiÓu thøc dßng ®iÖn qua m¹ch lµ bao nhiªu biÕt C = 10-4 / F A. i = sin(100 t) A C. i = 1sin(100 t + )A B. i = 1 sin(100 t + /2)A D. i = 1sin(100 t - /2)A 4 10 Câu 13: Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện có điện dung  C  F một điện áp xoay chiều có  biểu thức  u 200 cos 100 t (V ) ,  t  tính bằng giây (s). Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức 6 A.  i 2 cos 100 t ( A) . B.  i 2 cos 100 t ( A) . 3 2 C.  i 2 cos 100 t ( A) . D.  i 2 cos 100 t ( A) . 3 6 4 10 Câu   14:  Dòng   điện   xoay   chiều   chạy   qua   đoạn   mạch   chỉ   có   tụ   điện   có   điện   dung   C   F   có   biểu   thức  i 2 2 cos 100 t ( A) ,  t  tính bằng giây (s). Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu tụ điện là 3 A.  u 200 cos 100 t (V ) . B.  u 200 2 cos 100 t (V ) . 6 3 C.  u 200 2 cos 100 t (V ) . D.  u 200 2 cos 100 t (V ) . 6 2 1 Câu 15: Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  L  H một điện áp xoay  chiều có biểu thức  u 220 2 cos 100 t (V ) ,   t  tính bằng giây (s). Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có  6 biểu thức A.  i 2,2 2 cos 100 t ( A) . B.  i 2,2 2 cos 100 t ( A) . 6 2 C.  i 2,2 cos 100 t ( A) . D.  i 2,2 2 cos 100 t ( A) . 3 3 1 Câu 16: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch chỉ  có cuộn dây thuần cảm có độ  tự  cảm  L  H có biểu  thức  i 2 2 cos 100 t ( A) ,  t  tính bằng giây (s). Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch này là 6 A.  u 200 cos 100 t (V ) . B.  u 200 2 cos 100 t (V ) . 3 3 C.  u 200 2 cos 100 t (V ) . D.  u 200 2 cos 100 t (V ) . 6 2
 6. 5 Câu 17. Một mạch điện gồm điện trở thuần R = 75 Ω  mắc nối tiếp cuộn cảm có độ tự cảm L =   H và với tụ điện có  4π 10−3 điện dung C =  F. Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có biểu thức: i = 2 cos 100 π t (A).Viết biểu thức hiệu  5π điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm, giữa hai đầu tụ điện. 0, 4 18. Một đoạn mạch điện gồm có điện trở thuần R=40 Ω  mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= H.  π Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có biểu thức: i= 2 2 cos100π t (A). Tính độ  lệch pha giữa hiệu điện thế  và  cường độ dòng điện. 1 Câu   19.  Đoạn   mạch   gồm   cuộn   dây   thuần   cảm   L ( H )   nối   tiếp   với   R 100 .   Hai   đầu   mạch   có  u 100 2 cos(100 t ) (v) . Biểu thức cường độ  dòng điện tức thời trong mạch :  A.  i cos(100 t ) ( A) B.  i cos(100 t ) ( A) 2 4 C.  i 2 cos(100 t ) ( A) D.  i 2 cos(100 t ) ( A) 6 4 Câu 20. Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50  mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L = 0,5/  (H). Đặt vào hai đầu  đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = 100 2 sin(100 t ­  /4) (V). Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn  mạch là:  A. i  = 2sin(100 t  ­  /2) (A).                                    B. i  = 2 2 sin(100 t ­  /4)  (A).  C. i  = 2 2 sin100 t (A).                                       D. i  = 2sin100 t (A). 4 10 Câu 21:  Hiệu điện thế  u = 200 2 cos100 t (   V) vào hai đầu đọan mạch chỉ  có tụ  điện có điện dung C=   F thì  2 cường độ dòng điện qua mạch là : A. i =  cos(100 t )          B. i= 2 2 cos(100 t )          C. i = 2 cos(100 t )         D. i=  2 cos(100 t ) 2 2 2 2 C©u 22 Cho C = 1/5000 F, ®iÖn ¸p ®Æt vµo hai ®Çu lµ u = 120 2 sin(100 t) V. X¸c ®Þnh cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch A. i = 2,4cos(100 t)A. B. i = 2,4 2 cos(100 t + /2) A C. i = 2,4 2 cos(100 t)A. D. i = 2,4cos(100 t + /2) A Câu 23. Đặt một hiệu điện thế u = 200 2 .sin(100  t +  /6) (V) vào hai đầu của một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  L = 2/  (H). Biểu thức của cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là  A. i  =  2  sin (100 t + 2 /3 ) (A).                  B. i  = 2 sin ( 100 t +  /3 ) (A). C. i  =  2  sin (100 t ­  /3 )  (A).                 D. i  =  2  sin (100 t ­ 2 /3 ) (A). 24.Hiệu   điện   thế  giữa   hai   đầu   một   đoạn   mạch   điện   xoay   chiều   chỉ   có   cuộn   thuần   cảm   L=1/π(H)   có   biểu   thức: u 200 2 sin(100 t )(V ) .Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là: 3             A.  (A); B.  (A); C.  (A); D.  (A) 25. Cho m¹ch R, L ,C ghÐp nèi tiÕp víi nhau. Cho R = 100 Ω , L = 1/ H, C = 1/10 mF. Cho i = 1sin(100 t) mA. BiÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ: A.100sin(100 t) V B. 100 sin(100 t) mV C.200sin(100 t + /4) V D. 150sin(100 t - /4) V
 7. 0, 4 26. Một đoạn mạch điện gồm có điện trở thuần R=40 Ω  mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L= H.  π Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có biểu thức: i= 2 2 cos100π t (A). Viết biểu thức của hiệu điện thế  giữa hai  đầu mạch điện. 5  27. Một mạch điện gồm điện trở  thuần R = 75 Ω  mắc nối tiếp cuộn cảm có độ  tự cảm L =   H và với tụ điện có  4π 10−3 điện dung C =  F. Dòng điện xoay chiều chạy trong mạch có biểu thức:i = 2 cos 100 π t (A). 5π a. Viết biểu thức tức thời của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. b. Viết biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm, giữa hai đầu tụ điện. C©u 28. Cho m¹ch R, L ,C ghÐp nèi tiÕp víi nhau. Cho R = 100 Ω , L = 1/ H, C = 1/10 mF. Cho i = 1sin(100 t) mA. BiÓu thøc hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ: A.100sin(100 t) V B. 100 sin(100 t) mV C.200sin(100 t + /4) V D. 150sin(100 t - /4) V C©u 29. Cho mét dßng ®iÖn cã i = 1sin(100 t) A ch¹y qua mét tô ®iÖn cã C = 100/ µF, BiÓu thøc cña hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ: A.u = 100sin(100 t) V B . u = 141sin(100 t + /2) V C. u = 100sin(100 t - /2) V D. u = 100sin(100 t + )V C©u 30. Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã i = 2 sin(100 t) A. cho m¹ch chØ cã mét phÇn tö duy nhÊt lµ C víi Zc = 100 Ω. BiÓu thøc cña hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ A. u = 100 2 sin(100 t) V C. u = 100 2 sin(100 t + ) V B. u = 100 2 sin(100 t + /2)V D. u = 100 2 sin(100 t - /2)V C©u 31. Cho m¹ch R,L,C, u = 240 2 cos(100 t) V, R = 40Ω, ZC = 60Ω , ZL= 20 Ω.ViÕt biÓu thøc cña dßng ®iÖn trong m¹ch A. i = 3 2 cos(100 t) A B. i = 6cos(100 t)A C. i = 3 2 cos(100 t + /4) A D. i = 6cos(100 t + /4)A C©u 32. Cho m¹ch ®iÖn R,L,C cho u = 240 2 cos(100 t) V, R = 40 Ω, ZL = 60 Ω , ZC = 20Ω, ViÕt biÓu thøc cña cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch A. i = 3 2 cos(100 t)A. B. i = 6cos(100 t) A. C. i = 3 2 cos(100 t – /4)A D. i = 6cos(100 t - /4)A C©u 33. Cho m¹ch R,L,C, R = 40Ω, ZL = ZC = 40 Ω, u = 240 2 cos(100 t). ViÕt biÓu thøc i A. i = 6 2 cos(100 t )A B. i = 3 2 cos(100 t)A C. i = 6 2 cos(100 t + /3)A D. 6 2 cos(100 t + /2)A C©u 34. Cho m¹ch R,L,C, u = 120 2 cos(100 t)V. R = 40Ω, L = 0,3/ H. C = 1/3000 F, x¸c ®Þnh = ? ®Ó m¹ch cã céng hëng, x¸c ®Þnh biÓu thøc cña i. A. = 100 , i = 3 2 cos(100 t)A. B. = 100 , i = 3 2 cos(100 t + )A. C. = 100 , i = 3 2 cos(100 t + /2)A. D. = 100 , i = 3 2 cos(100 t - /2)A. C©u 35. Cho m¹ch R,L,C, u = 120 2 cos(100 t)V. R = 30 Ω, ZL = 10 3 Ω , ZC = 20 3 Ω, x¸c ®Þnh biÓu thøc i. A. i = 2 3 cos(100 t)A B. i = 2 6 cos(100 t)A C. i = 2 3 cos(100 t + /6)A D. i = 2 6 cos(100 t + /6)A C©u 36. Cho m¹ch R,L,C, C cã thÓ thay ®æi ®îc, ®iÒu chØnh C ®Ó c«ng suÊt tiªu thô trong m¹ch ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña dßng ®iÖn trong m¹ch khi ®ã A. I ®¹t cùc ®¹i B. I ®¹t cùc tiÓu C. kh«ng x¸c ®Þnh I D. I ®¹t v« cïng C©u 37. Cho m¹ch R,L,C, khi chØ m¾c R,C vµo m¹ch ®iÖn th× thÊy i sím pha /4 so víi u, khi chØ m¾c R,L vµo m¹ch ®iÖn th× thÊy i chËm pha /4 so víi u. khi m¾c c¶ m¹ch vµo hiÖu ®iÖn thÕ u = 100 2 cos(100 t + /2)V. X¸c lËp biÓu thøc i trong m¹ch? Cho R = 100 2 Ω A. i = sin(100 t) A B. i = sin(100 t + /2)A C. i = sin(100 t - /2)A D. i = sin(100 t + )A C©u 38. Cho m¹ch R,L,C, dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ trong m¹ch ®ang cïng pha nhau ta m¾c thªm mét tô C1 = C nèi tiÕp víi C. Hái c«ng suÊt tiªu thô trong m¹ch sÏ thay ®æi thÕ nµo A. T¨ng lªn 2 lÇn B. Gi¶m ®i 2 lÇn C. T¨ng D. Gi¶m C©u 39. Cho m¹ch R,L,C, cho i = 2 sin(100 t)A , R = 40 Ω, L = 1/ H, C = 1/7000 F. ViÕt biÓu thøc cña hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch.
 8. A. u = 50 2 sin( 100 t - 37 /180)V B. u = 50 2 sin( 100 t - 53 /180) V C. u = 50 2 sin(100 t + 53 /180) V D. u = 50 2 sin(100 t + 37 /180) V Dạng IV: Biện luận tìm R, L, C, f để Pmax. 1 10 3 Bài 1.Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết  L ( H ), C ( F ) . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế  4 xoay chiều có biểu thức: u 120 2 sin 100 t (V )  với R thay đổi được. Điều chỉnh R để  cường độ dòng điện hiệu dụng  trong mạch đạt cực đại. Khi đó câu nào trong các câu dưới đây sai: A. Cường độ hiệu dụng trong mạch là Imax=2A;              B. Công suất mạch là P = 240 W. C. Điện trở R = 0. D. Công suất mạch là P = 0. Bài 2.Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R=40Ω, C=10­4/0,3π(F), L thay đổi được. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có biểu   thức  u 120 2 sin 100 t (V ) .Điều chỉnh L để hiệu điện thế hai đầu cuộn dây cực đại, giá trị cực đại đó là: A.150V; B.120V; C.100(V); D.200(V) Bài 3.Cho đoạn mạch RLC nối tiếp L=1/2π(H), R=50Ω, f=50Hz, C thay đổi được. Điều chỉnh C để U Cmax. Tìm giá trị của  C khi đó? A.10­4/π(F); B.10­4/2π(F); C.2.10­4/π(F); D.1,5.10­4/π(F) Bài 4.Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch  u 120 2 sin 100 t (V ) , hiệu điện  thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120(V) và nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tìm hệ số   công suất của mạch? 3 2 A. ; B.  ; C.1/2; D.0,8 2 2 Câu 5: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R=40Ω, C=10 ­4/0,3π(F), cuộn dây cảm thuần với L thay đổi được. Điện   áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức  u = 120 2cos100π t (V ) . Giá trị cực đại của điện áp hai đầu  cuộn dây  là: A. 200(V) B. 150V; C. 120V; D. 100(V); 10 3 1 Câu 6: Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp.  Biết  L ( H ), C ( F ) với R thay đổi được. Đặt vào hai đầu  4 đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức: u = 120 2cos100π t (V )   . Điều chỉnh R để  cường độ  dòng  điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại. Điện trở R và công suất mạch có giá trị: A. R = 60Ω ; P = 240 W. B. R = R = 120Ω ; P =60W C. R = 120Ω ; P= 120W. D. R=60Ω; P = 120W. Câu 7:  Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp,   R 40 3 ; L=0,8/π(H), C=10­3/4π(F). Biểu thức dòng điện qua  mạch có dạng i=I0cos(100πt­π/3)(A), ở thời điểm ban đầu điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị u = 60(V). Giá   trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là 3 A.  3 (A) B.  (A) C. 2 3 (A) D. 1,5(A); 2 Dạng V: Máy biến áp 1. M¸y biÕn thÕ cã c«ng dông: a) T¨ng hay gi¶m c«ng suÊt dßng ®iÖn xoay chiÒu b) Trong truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng c) BiÕn ®æi tÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu d)T¹o hiÖu ®iÖn thÕ thÝch hîp víi yªu cÇu e) C©u b vµ d ®óng 2. Thùc tÕ trong truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng ngêi ta thùc hiÖn: a) T¹o ra hiÖu ®iÖn thÕ thÝch hîp víi yªu cÇu b) Gi¶m ®iÖn trë d©y dÉn b»ng c¸ch t¨ng tiÕt diÖn d©y c) T¨ng c«ng suÊt cÇn truyÒn t¶i lªn nhiÒu lÇn. d) §iÖn n¨ng t¹o ra ë nhµ m¸y ®îc t¨ng thÕ råi ®a ra d©y dÉn ®Ó t¶i ®i. Trªn ®êng truyÒn t¶i, ®iÖn thÕ ®îc h¹ dÇn tõng bíc thÝch hîp víi yªu cÇu. e) C¶ ba c©u a, b vµ c ®óng 3. M¸y biÕn thÕ cuén s¬ cÊp cã 200 vßng, cuén thø cÊp cã N2 vßng. HiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu cña cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp lÇn lît lµ 220 V vµ 11 V. Sè vßng d©y ë cuén thø cÊp lµ: a) 2 vßng b) 5 vßng c) 10 vßng d) 20 vßng e) 1 vßng
 9. 4. M¸y biÕn thÕ cuén s¬ cÊp cã 100 vßng vµ cuén thø cÊp cã 400 vßng ë cuén s¬ cÊp cã U1 = 100 V vµ I1 = 2A. HiÖu ®iÖn thÕ vµ cêng ®é dßng ®iÖn trong cuén thø cÊp lµ: a) 400 V; 8A b) 400 V; 0,5A c) 25 V; 8A d) 25 V; 0,5A e) §¸p sè kh¸c. 5. M¸y biÕn thÕ cuén s¬ cÊp cã 1000 vßng nèi nguån ®iÖn xoay chiÒu cã u = 220 V vµ cuén thø cÊp cã 60 vßng. Nèi hai ®Çu cuén thø cÊp víi ®iÖn trë R, cêng ®é dßng ®iÖn qua R lµ 20 A. C«ng suÊt cung cÊp bëi cuén thø cÊp lµ: a)200 w b) 264 w c) 232 w d) 246 w e) 222 w 6: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp là 1000 vòng dây được mắc vào một mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế  hiệu  dụng 220V. Khi đó hiệu điện thế  hiệu dụng  ở hai dầu cuộn thứ cấp để  hở  là 484V. Bỏ  qua hao phí máy biến thế. Số   vòng dây cuộn thứ cấp là: A. 1100V B. 2200V C. 2000V D. 2500V. Dạng VI: Máy phát điện xoay chiều và động cơ không đồng bộ 3 pha. C©u 1. M¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha cã p cÆp cùc, sè vßng quay cña r«to lµ n (vßng/phót) th× tÇn sè dßng ®iÖn x¸c ®Þnh lµ: A. f = np B. f = 60np C. f = np/60 D. f = 60n/ C©u 2. Cho m¸y cã 4 cÆp cùc, tÇn sè lµ f = 50 Hz, t×m sè vßng quay cña roto A. 25 vßng/s B. 50 vßng/s C. 12,5 vßng/s D. 75 vßng/s C©u 3. Khi n = 360 vßng/phót, m¸y cã 10 cÆp cùc th× tÇn sè cña dßng ®iÖn mµ m¸y ph¸t ra A. 60 Hz B. 30 Hz C. 90 Hz D. 120 Hz C©u 4. Mét m¸y ph¸t ®iÖn cã hai cÆp cùc r«to quay víi tèc ®é 30 vßng/phót, m¸y ph¸t ®iÖn thø hai cã 6 cÆp cùc.Hái m¸y ph¸t ®iÖn thø haii ph¶i cã tèc ®é lµ bao nhiªu th× hai dßng ®iÖn do c¸c m¸y ph¸t ra hßa vµo cïng mét m¹ng ®iÖn A. 150 vßng/phót B. 300 vßng/phót C. 600 vßng/phót D. 1200 vßng/phót 5. Mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu R«t« quay 600 vßng/ph¸t. R«t« cã 4 cùc th× tÇn sè ph¸t ra lµ: a) 20 Hz b) 40 Hz c) 60 Hz d) 30 Hz e) 50Hz 6. Mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu R«t« cã 4 cùc quay víi vËn tèc 1200 vßng/phót. Mét m¸y kh¸c cã 8 cÆp cùc, ®Ó ph¸t ra tÇn sè cã R«t« trªn th× sè vßng quay cña R«t« lµ: a) 600 vßng/p b) 300 vßng/p c) 4800 vßng/p d) 480 vßng/p e) 400 vßng/p 7. Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha U p =115,5V và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng ba pha  vào ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 12,4Ω . Tính cường độ dòng điện qua các tải. 8. Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha U d =115,5V và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng  ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 12,4Ω. Tính công suất do các tải tiêu  thụ. 9. Một máy phát điện ba pha mắc tam giác có hiệu điện thế pha U p =115,5V và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng   ba pha vào ba tải như nhau mắc hình sao, mỗi tải có điện trở  thuần 12,4Ω . Tính cường độ  dòng điện qua các   tải. 10.Một máy phát điện ba pha mắc tam giác có hiệu điện thế  pha Ud =115,5V và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng ba pha  vào ba tải như nhau mắc hình sao, mỗi tải có điện trở thuần 12,4Ω. Tính công suất do các tải tiêu thụ. 11. Mét m¸y ph¸t ®iÖn 3 pha m¾c h×nh sao cã hiÖu ®iÖn thÕ pha 127 V vµ tÇn sè 50 Hz. §a dßng 3 pha vµo 3 t¶i nh nhau m¾c h×nh tam gi¸c, mçi t¶i R0 = 12 vµ L = 51 mH. Cêng ®é dßng ®iÖn qua mçi t¶i lµ:                a) 11A b) 1,1A c) 5,5A d) 0,55A e) 0,5A 12.  Mét m¸y ph¸t ®iÖn 3 pha m¾c h×nh sao cã hiÖu ®iÖn thÕ pha 127 V vµ tÇn sè 50 Hz. §a dßng 3 pha vµo 3 t¶i nh nhau m¾c h×nh tam gi¸c, mçi t¶i R0 = 12 vµ L = 51 mH. C«ng suÊt c¸c t¶i tiªu thô lµ:         a) 1452 W b) 4356 W c) 2420 W d) 7260 W e) §¸p sè kh¸c 13. Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha ®Êu theo h×nh sao vµo m¹ng ®iÖn 3 pha cã Up = 380V. §éng c¬ cã c«ng suÊt 5 KW vµ cos = 0,8. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®éng c¬ lµ:                   a) 1,8 A b)5,5 A c) 5 A d) 28,5 A e) KQ khac 14. Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha ®Êu theo h×nh sao vµo m¹ng ®iÖn 3 pha cã Ud = 380V. §éng c¬ cã c«ng suÊt 5 KW vµ cos = 0,8. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®éng c¬ lµ:                      a) 1,8 A b)5,5 A c) 5 A d) 28,5 A e) KQ khac
 10. 15. Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha ®Êu theo h×nh tam giac vµo m¹ng ®iÖn 3 pha cã Ud = 380V. §éng c¬ cã c«ng suÊt 5 KW vµ cos = 0,8. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®éng c¬ lµ:  a) 1,8 A b)5,5 A c) 5 A d) 28,5 A e) KQ khac 16. Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé 3 pha ®Êu theo h×nh tam giac vµo m¹ng ®iÖn 3 pha cã Ud = 380V. §éng c¬ cã c«ng suÊt 5 KW vµ cos = 0,8. Cêng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua ®éng c¬ lµ: a) 1,8 A b)5,5 A c) 5 A d) 28,5 A e) KQ khac 17. Tr¹m ph¸t ®iÖn truyÒn ®i mét c«ng su©t 36 KW, hiÖu ®iÖn thÕ 3600 V. §iÖn trë d©y dÉn R = 20 . C«ng suÊt hao phÝ trªn d©y dÉn lµ: a) 200 W b) 2000 W c) 20 W d) 100 W e) 1 KW Dạng VII: Cộng hưởng điện 1.Chọn đáp án sai:Hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì: L A.cosφ=1;         B. C 2 ;    C.UL=UC;     D. Công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại P = UI 2.Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C  mắc nối tiếp. Biết các giá trị R=25Ω,ZL=16Ω,ZC=9Ω ứng với tần  số f. Thay đổi f đến khi tần số có giá trị bằng f0 thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện. Ta có: A.f0>f; B.f0
 11. 10. Cho m¹ch R,L,C, u = 100 2 sin(100 t)V, L = 1,4/ H, C = 10-4/2 F. X¸c ®Þnh c«ng suÊt tiªu thô cc ®¹i trong m¹c A. 120W B. 83,3 W C. 160 W D. 100W 11.Đặt một điện áp xoay chiều  u = 200 2 cos100π t (V )   vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh có  R = 110Ω . khi hệ số công suất trên đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là a. 440W b. 115W c. 172,7W d. 460W 0,3 1 12.Một   đoạn   mạch   RLC   có   R = 40Ω ,   L = H   và   C = F .   Đặt   vào   hai   đầu   mạch   một   điện   áp  π 3000π u = 120 2 cos100π t (V ) . thì trên mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. biểu thức cường độ dòng điện là � π� 100π t − �A a.  i = 3cos �                      b.  i = 3cos ( 100π t ) A � 2� c.  i = 3 2 A                      d.  i = 3 2 cos ( 100π t ) A 3 13.Một mạch điện chứa một điện trở   R = 30Ω , một tụ  điện có điện dung   C = F   và một cuộn dây  6000π 3 thuần cảm có độ  tự  cảm   L = H   được mắc vào điện áp   u = 120 2 cos100π t . Biểu thức của cường độ  10π dòng điện qua mạch là � π� � π� 100π t − �A a. i = 2 3 cos � b.  i = 2 3 cos � 100π t + �A � 6� � 6� � π� c.  i = 2 6 cos ( 100π t ) A d.  i = 2 6 cos � 100π t + �A � 6� 14. Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp  R = 20Ω, L = 0,5 H và một tụ điện có điện dung C biến đổi được  mắc vào mạng điện xoay chiều  u = 110 2 cos100π t . cường độ hiệu dụng và công suất tiêu thụ của đoạn  mạch là a. I=0,687A; P=25W            b. I=0,75A; P=20,5W           c. I=0,867A; P=15W          d. I=0,781A; P=35W 1 15. Đoạn mạch  xoay chiều RLC mắc nối tiếp .  R = 10Ω, L = H , C thay đổi được. Mắc vào hai đầu mạch  10π điện một điện áp xoay chiều  u = U 0 cos100π t . Để điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện trở thì điện dung C  có giá trị là 10−3 10−4 10−4 a. F b. 3,18µ F c.  F d.  F π 2π π BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG III Bài 1.Chọn câu trả lời sai:Dòng điện xoay chiều là: A. Dòng điện mà cường độ biến thiên theo dạng sin.           B. Dòng điện mà cường độ biến thiên theo dạng cos. C. Dòng điện đổi chiều một cách tuần hoàn.  D. Dòng điện dao động điều hoà. Bài 2.Biểu thức của cường độ dòng điện trong một đoạn mạch AC là:  i 5 2 sin(100 t / 6)( A) . Ở thời điểm      t  =1/300s cường độ trong mạch đạt giá trị: A. Cực đại; A. Cực tiểu; C. Bằng không; D. Một giá trị khác Bài  3.Hiệu điện thế  giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ  có cuộn thuần cảm L=1/π(H) có biểu thức: u 200 2 sin(100 t )(V ) .Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là: 3 A.  (A); B.  (A); C.  (A); D.  (A)
 12. 1 10 3 Bài 4.Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết  L ( H ), C ( F ) . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế  4 xoay chiều có biểu thức: u 120 2 sin 100 t (V )  với R thay đổi được. Điều chỉnh R để  cường độ dòng điện hiệu dụng  trong mạch đạt cực đại. Khi đó câu nào trong các câu dưới đây sai: A. Cường độ hiệu dụng trong mạch là Imax=2A; B. Công suất mạch là P = 240 W. C. Điện trở R = 0. D. Công suất mạch là P = 0. Bài 5.Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và  cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức:  u 100 2 sin(100 t )(V ) , i 10 2 sin(100 t )( A)         2 4 A. Hai phần tử đó là R,L. B. Hai phần tử đó là R,C.  C. Hai phần tử đó là L,C.  D. Tổng trở của mạch là  10 2 ( ) Bài 6.Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì: A. Độ lệch pha của uR và u là π/2; B. Pha của uL nhanh hơn pha của i một góc π/2 C. Pha của uC nhanh hơn pha của i một góc π/2; D. Pha của uR nhanh hơn pha của i một góc π/2 Bài 7.Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C  mắc nối tiếp đang có cộng hưởng. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế  xoay chiều áp vào hai đầu mạch thì: A.Cường độ dòng điện qua mạch tăng B.Hiệu điện thế hai đầu R giảm  C.Tổng trở mạch giảm D.Hiệu điện thế hai đầu tụ tăng Bài 8. Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu RLC ghÐp nèi tiÕp nhau, R = 140 Ω, L = 1 H, C = 25 µF, I = 0,5 A, f = 50 Hz. Tæng trë cña toµn m¹ch vµ hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch lµ A. 233Ω , 117 V C. 323 Ω , 117V B. 233Ω , 220V D. 323 Ω , 220 V Bài 9. HiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo m¹ch ®iÖn lµ u = 100 2 sin(100 t – /6 ) V. Dßng ®iÖn trong m¹ch lµ i =4 2 sin(100 t - /2 ) A. C«ng suÊt tiªu thô cña ®o¹n m¹ch lµ A. 200W. C. 400W B.600W D. 800W Bài 10. Mét m¹ch gåm tô ®iÖn cã Z C = 100 Ω , ZL = 200Ω , m¾c nèi tiÕp vµo m¹ch ®iÖn cã hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu cuén c¶m lµ uL = 100sin(100 t + /6 ) V. HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu tô ®iÖn cã biÓu thøc lµ A. uC = 50sin(100 t – /3 ) V B. uC = 50sin(100 t – 5 /6 ) V B. uC = 100sin(100 t – /2 ) V D. uC = 100sin(100 t + /6 ) V Bài 11. Cho m¹ch R,C cho biÕt khi chØ cã R th× i = sin(100 t) A. Khi chØ cã tô C th× i = sin(100 t + /2)A. Hái khi cã c¶ R,C th× hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lÖch pha so víi c êng ®é dßng ®iÖn hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ bao nhiªu A. B. /4 C. /2 D. /6 Bài 12. Một máy biến áp (máy biến thế ) gồm cuộn sơ cấp có 5000 vòng và cuộn thứ cấp có 250 vòng . Bỏ  qua sự hao   phí năng lượng trong máy. Khi cường độ dòng điện xoay chiều qua cuộn sơ cấp có giá trị hiệu dụng là 0,4 A thì cường   độ dòng điện qua cuộn thứ cấp có giá trị hiệu dụng là  A. 8 A B. 0,8 A  C. 0,2 A D. 2 A 2 Bài 13. Nếu đặt điện áp  u 100 cos100 t (V )   vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ  tự  cảm   L ( H )  thì biểu  thức cường độ dòng điện tức thời trong cuộn dây này là : A.  i 2 cos(100 t ) ( A) B.  i 2 cos(100 t ) ( A) 2 2 C.  i 0,5 cos(100 t ) ( A) D.  i 0,5 cos(100 t ) ( A) 2 2 Bài 14.Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác: A.Ud=Up; B.  U d Up 3; C.  I d I p 3 ;D. A và C đều đúng. Bài 15.Động cơ  không đồng bộ  ba pha, có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba  pha dùng để  chạy động cơ này phải dùng mấy dây dẫn: A. 4; B. 3; C. 6; D. 5. Bài 16. Cho m¹ch ®iÖn R, L ,C ghÐp nèi tiÕp nhau. Cho R = 10 Ω, L = 1/10 H, tÇn sè dßng ®iÖn f = 50 Hz, hái tô C cã gi¸ trÞ lµ bao nhiªu th× c«ng suÊt tiªu thô trong m¹ch ®¹t cùc ®¹i: A. C = /100 F B. C = 1/1000 F C. C = 1/10000 F D. C = 1/10 F Bài 17.Máy biến thế là một thiết bị có thể: A. Biến đổi hiệu điện thế của một dòng điện xoay chiều. B. Biến đổi hiệu điện thế của một dòng điện không đổi.
 13. C. Biến đổi hiệu điện thế của một dòng điện xoay chiều hay của dòng điện không đổi. D. Biến đổi công suất của một dòng điện không đổi. Bài 18.Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là 100 vòng. Hiệu điện thế và  cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24V và 10A. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là: A. 240V; 100A;B. 240V; 1A; C. 2,4V; 100A; D. 2,4V; 1A Bài 19. Cho m¹ch R, C cho UR = 30 V, UC = 40V, Hái hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lÖch pha bao nhiªu so víi hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu tô ®iÖn A. /2 B. /3 C. /6 D. /4 Bài 20. Cho m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cã i = 2 sin(100 t) A. cho m¹ch chØ cã mét phÇn tö duy nhÊt lµ C víi Zc = 100 Ω. BiÓu thøc cña hiÖu ®iÖn thÕ ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ A. u = 100 2 sin(100 t) V C. u = 100 2 sin(100 t + ) V B. u = 100 2 sin(100 t + /2)V D. u = 100 2 sin(100 t – /2)V Bài 21.Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và  tần số 50Hz thì  cường độ hiệu dụng qua tụ là 4A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 1A thì tần số của dòng điện phải bằng: A.  25Hz; B. 100Hz; C. 12,5Hz; D. 400Hz. Bài 22.Chọn đáp án sai:Hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì: L A.cosφ=1; B. C 2 ; C.UL=UC;  D. Công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại P = UI Bài 23.Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R=50Ω  mắc nối tiếp với một cuộn thuần cảm L= 0,5/π(H). Đặt vào hai   đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều: u AB 100 2 sin(100 t )(V ) . Biểu thức của cường độ dòng điện qua  4 đoạn mạch là: A. i 2 sin(100 t 2)( A) ; B.  i 2 2 sin(100 t 4)( A) ; C. i 2 2 sin 100 t ( A) ; D.  i 2 sin 100 t ( A)   Bài 24. Một máy phát điện xoay chiều một pha có roto quay 240 vòng/phút .Biết máy có 15 cặp cực. Tần số dòng điện do  máy phát ra bằng  A. 120 Hz B. 90 Hz C. 100 Hz D. 60 Hz Bài 25.Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì tổng trở Z phụ thuộc: A. L, C và ω; B. R, L, C; C. R, L, C và ω; D. ω. Bài 26.Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R=40Ω, C=10­4/0,3π(F), L thay đổi được. Hiệu điện thế  hai đầu đoạn mạch có  biểu thức  u 120 2 sin 100 t (V ) .Điều chỉnh L để hiệu điện thế hai đầu cuộn dây cực đại, giá trị cực đại đó là: A.150V; B.120V; C.100(V); D.200(V) Bài 27.Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C  mắc nối tiếp. Biết các giá trị R=25Ω,ZL=16Ω,ZC=9Ω ứng với tần số f.  Thay đổi f đến khi tần số có giá trị bằng f0 thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện. Ta có: A.f0>f; B.f0
 14. Bài 33. Cho m¹ch R, L ,C ghÐp nèi tiÕp víi nhau. Cho R = 100 Ω , L = 1/ H, C = 1/10 mF. Tæng trë cña m¹ch lµ bao nhiªu cho f = 50Hz C. 100 Ω B. 200 Ω C. 150 Ω D. 300 Ω Bài 34. Cho m¹ch ®iÖn RLC ghÐp nèi tiÕp víi nhau, cho R = 100 Ω, L = 1/ H, C = 100/ µ F , víi tÇn sè cña m¹ch lµ f = ? th× c«ng suÊt tiªu thô trong m¹ch ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i. A. 50 Hz C. 60 Hz B. 100 Hz D. 50 Hz Bài   35.Cho   một   đoạn   mạch   RLC   nối   tiếp,   R 40 3 ; L=0,8/π(H),   C=10­3/4π(F).   Dòng   điện   qua   mạch   có   dạng  i=I0sin(100πt­π/3)(A), ở thời điểm ban đầu hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có giá trị u = ­60(V). Tìm I0? A.1(A); B.1,2(A); C.1,5(A); D.2(A) Bài 36.Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có UL=UR=UC/2 thì độ  lệch pha giữa hiệu điện thế  hai đầu đoạn mạch với dòng  điện qua mạch là: A.u nhanh pha π/4 so với i;  B. u chậm pha π/4 so với i;    C.u nhanh pha π/3 so với i;  D.u chậm pha π/3 so với i;  Bài 37. Đoạn mạch RLC nối tiếp R=150Ω, C=10­4/3π(F). Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn dây (thuần cảm) lệch pha 3π/4   so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng u=U0sin100πt(V). Tìm L? A.1,5/π(H); B. 1/π(H); 1/2π(H); 2/π(H) Bài 38. Cho đoạn mạch RL nối tiếp, hiệu điện thế  hai đầu đoạn mạch có dạng  u 100 2 sin 100 t (V ) thì biểu thức  dòng điện qua mạch là  i 2 2 sin(100 t 6)( A) . Tìm R,L? 1 3 A. R 25 3 ( ), L ( H ); B.  R 25( ), L ( H ); 4 4 1 0,4 C.  R 20( ), L ( H ); D.  R 30( ), L ( H ); 4 Bài 39. Một máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng dây và cuộn thứ  cấp có 400 vòng dây . Bỏ  qua hao phí năng   lượng trong máy . Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 110 V thì điện áp hiệu  dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là  A. 44 V B. 22 V C. 25 V D. 20 V Bài 40. Một đoạn mạch gồm điện trở  thuần  R 100  mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung. Nếu tần số  dòng   điện là 50 Hz thì hệ số công suất của dòng điện này qua đoạn mạch bằng 2 2 A.  B.  C. 0,75 D. 0,8 4 2 Bài 41. Cho m¹ch R,L,C, R = 40Ω, ZL = ZC = 40 Ω, u = 240 2 cos(100 t). ViÕt biÓu thøc i A. i = 6 2 cos(100 t )A B. i = 3 2 cos(100 t)A C. i = 6 2 cos(100 t + /3)A D. 6 2 cos(100 t + /2)A Bài 42. Cho mét ®iÖn trë R = 200 Ω m¾c nèi tiÕp víi mét tô ®iÖn cã C = 1/10000 F, hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu m¹ch lµ u = 400 2 cos(100 t)V. X¸c ®Þnh cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch A. 2 cos(100 t)A B. 2 cos(100 t + /4)A C. 2cos(100 t )A D. 2cos(100 t + /4) A Bài 43.Cho đoạn mạch RLC nối tiếp L=1/2π(H), R=50Ω, f=50Hz, C thay đổi được. Điều chỉnh C để  UCmax. Tìm giá trị  của C khi đó? A.10­4/π(F); B.10­4/2π(F); C.2.10­4/π(F); D.1,5.10­4/π(F) 1 Bài   44.   Đoạn   mạch   gồm   cuộn   dây   thuần   cảm   L ( H )   nối   tiếp   với   R 100 .   Hai   đầu   mạch   có  u 100 2 cos(100 t ) (v) . Biểu thức cường độ  dòng điện tức thời trong mạch :   A.  i cos(100 t ) ( A) B. i cos(100 t ) ( A)  C. i 2 cos(100 t ) ( A)  D.  i 2 cos(100 t ) ( A) 2 4 6 4 Bài 45.Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch  u 120 2 sin 100 t (V ) , hiệu điện  thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120(V) và nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tìm hệ số   công suất của mạch? 3 2 A. ; B.  ; C.1/2; D.0,8 2 2 Bài 46. Đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính dung kháng nếu giảm tần số dòng điện thì hệ số công suất sẽ: A.không đổi; B.tăng lên; C.giảm xuống; D.có thể tăng hoặc giảm.
 15. Bài 47. . Cho m¹ch R,L,C, u = 150 2 sin(100 t) V. L = 2/ H, C = 10-4/0,8 F, m¹ch tiªu thô víi c«ng suÊt P = 90 W. X¸c ®Þnh R trong m¹ch. A. 90Ω B. 160Ω C. 250Ω D. c¶ A vµ B Bài 48. Cho m¹ch R,L,C, u = 120 2 cos(100 t)V. R = 40Ω, L = 0,3/ H. C = 1/3000 F, x¸c ®Þnh = ? ®Ó m¹ch cã céng hëng, x¸c ®Þnh biÓu thøc cña i. A. = 100 , i = 3 2 cos(100 t)A. B. = 100 , i = 3 2 cos(100 t + )A. C. = 100 , i = 3 2 cos(100 t + /2)A. D. = 100 , i = 3 2 cos(100 t – /2)A. Bài 49. Cho m¹ch R,L,C, u = 200sin(100 t) R = 100Ω, L = 1/ H, C = 10- 4/2 F. X¸c ®Þnh biÓu thøc cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch. A. i = 2 2 sin(100 t + /4)A B. i = 2 sin(100 t + /4)A C. i = 2 2 sin(100 i – /4)A D. i = 2 sin(100 t – /4) A Bài 50.Một máy phát điện ba pha mắc hình tam giác có U P=220(V), tải tiêu thụ  là 3 cuộn dây giống nhau (R=60Ω,   ZL=80Ω) mắc hình sao. Tìm công suất các tải tiêu thụ? A.258,6W; B.290,4W; C.100,5W; D.120,4W. Bài 51. Cho C = 1/10000 F, i = 2 2 cos(100 t) A, HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ A. 200 2 cos(100 t)V B. 200 2 cos(100 t - /2)V C. 200cos(100 t)V D. 200cos(100 t - /2) V Bài 52. Cho m¹ch R,L,C, u = 240 2 cos(100 t) V, R = 40Ω, ZC = 60Ω , ZL= 20 Ω.ViÕt biÓu thøc cña dßng ®iÖn trong m¹ch A. i = 3 2 cos(100 t) A B. i = 6cos(100 t)A C. i = 3 2 cos(100 t + /4) A D. i = 6cos(100 t + /4)A Bài 53. Đặt điện áp xoay chiều vào đoạn mạch RLC không phân nhánh. điện áp hiệu dụng U R=80V, UL=120V, UC=60V.  điện áp hiệu dụng U ở hai đầi đoạn mạch này bằng a. 140V b. 220Vc. 100V d. 260V 1 Bài 54. đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz. R = 25Ω, L = H .  π π Đề điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha   so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là: 4 a.  150Ω             b.  100Ω                   c.  75Ω                         d.  125Ω Bài   55.Đặt   điện   áp   xoay   chiều   u = 300 cos ωt (V )   vào   hai   đầu   đoạn   mạch   RLC   mắc   nối   tiếp. Z C = 200Ω, R = 100Ω, Z L = 100Ω . cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch: a. 2A                      b. 1,5A c.3a                   d.  1,5 2 A 1 Bài 56.  Đoạn mạch  xoay chiều RLC mắc nối tiếp .  R = 10Ω, L = H , C thay đổi được. Mắc vào hai đầu  10π mạch điện một điện áp xoay chiều  u = U 0 cos100π t . Để điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện trở thì điện   dung C có giá trị là 10−3 10−4 10−4 a. F                   b. 3,18µ F                              c.  F                   d.  F π 2π π 0,1 Bài 57. Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp. Cuộn dây chỉ có độ tự cảm  L = H , điện trở thuần  R = 10Ω , tụ  π 500 điện   C = µ F . Đặt vào hai đầu đoạn mạch  một điện áp xoay chiều có tần số f=50Hz , điện áp hiệu dụng   π U=100V. độ lệch pha giửa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện trong mạch là: π π π π a.  ϕ = − b.  ϕ = c.  ϕ = d.  ϕ = 4 6 4 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2