intTypePromotion=1

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 4: Dòng điện xoay chiều

Chia sẻ: Dinh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
50
lượt xem
4
download

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 4: Dòng điện xoay chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm Chương 4: Dòng điện xoay chiều sau đây tập hợp những câu hỏi về dòng điện xoay chiều do Nguyễn Ngọc Luân biên soạn. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang luyện thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật lí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm Chương 4: Dòng điện xoay chiều

 1. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Chương IV: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ------------------------ Caâu 1. Ñoái vôùi doøngñieänxoay chieàu, ta coù theåaùp duïng taátcaû caùc coâng thöùc cuûadoøngñieänkhoângñoåi cho caùcgiaùtrò A. Hieäuduïng B. Cöïc ñaïi C. Töùc thôøi D. Trungbình Caâu 2. Cho maïch RLC coù R thay ñoåi ñöôïc. Hieäu ñieäntheá2 ñaàumaïch U oån ñònhtaànsoáf. Giaùtrò R ñeåcoângsuaátmaïchcöïc ñaïi laø: A. R =ZL B. R =ZC C. R =ZL +ZC D. R =|ZL – ZC| Caâu 3. Maïch RLC hai ñaàulaø UAB oån ñònh taànsoá f, ñieäntrôû thuaànthay ñoåi ñöôïc. Soágiaùtrò ñieäntrôûR laømcho P
 2. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN Caâu 9. Khaúngñònhnaøosauñaâyveàhieäuñieäntheácuûadoøng ñieänxoaychieàu laø ñuùng? A. Moät hieäuñieäntheáu giöõahai ñieåmM, N ñöôïc goïi laø daoñoängñieàuhoøa neáugiaùtrò cuûanoùbieánthieânlieântuïc theothôøi gian. B. Moät hieäuñieäntheáu giöõahai ñieåmM, N ñöôïc goïi laø daoñoängñieàuhoùa neáugiaùtrò cuûanoùbieánthieântheomoäthaømsin cuûathôøi gian C. Moät hieäu ñieän theá u, giöõa hai ñieåmM, N ñöôïc goïi laø dao ñoäng ñieàu hoøaneáugiaùtrò cuûanoùbieánthieântheomoäthaømsin hoaëccosin cuûathôøi gian t. D. Taátcaûñeàusai. Caâu 10. Taùc duïng nhieätcuûadoøngñieänxoay chieàuhoaøntoaøngioángnhö taùc duïng nhieät cuûa doøng ñieän khoângñoåi. Vì taùc duïng nhieät khoângphuï thuoäc chieàudoøngñieän A. Phaùtbieåuñuùng;giaûi thíchñuùng B. Phaùtbieåuñuùng;giaûi thíchsai C. Phaùtbieåusai; giaûi thíchñuùng D. Phaùtbieåusai, giaûi thíchsai Caâu 11. Cho moät khung daây quay ñeàu quanh moät truïc naèmtrong maëtphaúng cuûa khung, vaøvuoâng goùc vôùi ñöôøng söùc cuûa moät töø tröôøng ñeàu. Khi ta maécvaøohai ñaàukhungdaâyvaøomoätmaïchngoaøicoùtoångtrôûZ thì cöôøngñoä doøngñieänôû maïchngoaøiseõcoùdaïng: i =I 0cos (ωt + ϕ) vôùi ϕ laø hieäu soá pha giöõa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá. A. ϕ phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa maïch ñieän B. ϕ > 0 thì doøng ñieän nhanh hôn hieäu ñieän theá C. ϕ < 0 thì doøng ñieän treã pha so vôùi hieäu ñieän theá. D. Caû ba ñeàu ñuùng. Caâu 12. Cho khungdaâykim loaïi dieäntích S quay ñeàuquanhtruïc ñoái xöùng xx’ cuûa noù trong moättöø tröôøngñeàuB coù phöôngvuoânggoùc vôùi xx’. Vaän toác goùc khung quay laø ω. Choïn goác thôøi gian laø luùc maëtkhung vuoânggoùc vôùi vectôB. Taïi thôøi ñieåmt baátkyø, töø thoângquamoãi voøngdaâylaø: A. BS sin ωt (wb) B. BS cos (ωt +π/3) (wb C. BS cosωt. (wb) D. BS sin (ωt +π/3) (wb) CAÂU 13. Maùy phaùtñieänxoaychieàukieåucaûmöùnghoaïtñoängdöïatreânhieän töôïngcaûmöùngñieäntöø baèngcaùch: A. Laømcho töø thoângbieánthieântuaànhoaøn B. Cho khungdaâyquayñeàuquanhmoättruïc ñoái xöùngtrongtöø tröôøngkhoâng ñoåi vôùi vaäntoácω C. Thayñoåi dieäntích khungdaâytrongtöø tröôøngñeàucoùcaûmöùngtöø B D. A vaøB ñeàuñuùng. Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 3. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN CAÂU 14 . Nhaänxeùtnaøosauñaâyveàmaùyphaùtñieänlaø khoângñuùng? A. Doøngñieänxoaychieàutaïo ra bôûi maùyphaùtñieäntrongphoøngthí nghieäm luoân luoân coù taàn soá baèngvaän toác quay cuûa khung daây khi tính baèng voøng/ s. B. Do trongmaùyphaùtñieänxoaychieàu1 phata coù p =60.f/n neânsoácaëpcöïc tæleä thuaänvôùi taànsoádoøngñieänsinh ra vaø tæleä nghòchvôùi vaäntoác quaycuûaroâtotínhbaèngvoøng/phuùt. C. ÔÛ hai ñaàubaùnkhuyeâncuûamaùyphaùtñieän1 chieàucoù suaátñieänñoäng xoaychieàu C. Ñeå taêngtöø thoângvaø giaûmdoøngñieänFoucaultthì maùyphaùtñieäntrong coângnghieäpphaûi coù phaàncaûmvaø phaànöùng ñeàulaø caùc cuoändaây quaánnhieàuvoøngcoùloõi saétñaëcbieät. CAÂU 15 . Ñieànvaøochoãtroángcho thíchhôïp Cöôøngñoähieäuduïngcuûadoøngñieänxoaychieàubaèngcöôøngñoäcuûadoøng ñieänkhoângñoåi maøneáuchuùnglaàn löôït ñi qua moät. . . trongnhöõngthôøi gian nhönhauthì chuùngtoûara nhöõngnhieätlöôïngbaèngnhau. A. Ñoaïn maïch B. Ñoaïn maïchnoái tieáp C. Ñieäntrôû D. A, B, C ñeàukhoângthíchhôïp. CAÂU 16. Nhaänxeùt naøo sau ñaây veà heä soá coângsuaáthoaëccoângsuaáttieâu thuï cuûadoøngñieänxoaychieàulaø khoângñuùng? A. Heäsoácoângsuaátcöïc ñaïi khi ñoaïnmaïch chæcoù R hoaëcñoaïnmaïchRLC coù coänghöôûngñieän. B. Trong caùc nhaø maùy coâng nghieäp duøng ñieän naêng ñeå saûn xuaát, ñeå taênglôïi theácaïnhtranhcuûacaùcsaûnphaåmtrongnöôùccaànphaûi giöõ heä soá coângsuaáttoái thieåuñaït 0,85 ñeågiaûmchi phí do hao phí treândaâytaûi ñieän C. Bieátheäsoácoângsuaátcuûamoätñoaïnmaïchta coù theåxaùcñònhtính caûm khaùnghaydungkhaùngcuûamaïchñoù. D. Coângsuaáttieâuthuï cuûamaïch RLC thöôøngnhoûhôn coângsuaátcungcaáp (P
 4. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN CAÂU 20. Ñaët hieäuñieäntheáu =U0cosωt (V) vaøo hai ñaàutuï ñieänC thì cöôøng ñoädoøngñieänchaïy quaC laø: U0 A. i I 0 cos( t ) (A) vôùi I 0 2 C B. i I 0 cos( t ) (A) vôùi I 0 U 0 C 2 C. i I 0 cos t (A) vôùi I 0 =U0.C ω U0 D. i I 0 cos( t ) (A) vôùi I 0 2 C CAÂU 21. Trong maïch ñieän xoay chieàu RLC noái tieáp, goùc leäch pha ϕAB giöõa hieäu ñieän theáhai ñaàumaïch ñieän laø uAB so vôùi cöôøng ñoä qua noù ñöôïc xaùc ñònhbôûi: Z L ZC Z L ZC A. tg AB B. sin AB R Z AB ZC ZL C. tg AB D. A vaøB ñeàuñuùng R CAÂU 22. Ñaëthieäuñieäntheáxoaychieàuu =U0cosωt (V) vaøohai ñaàucuoändaây thuaàncaûmL thì cöôøngñoädoøngñieäni trongmaïchlaø: U0 A. i U0L cos( t ) (A) B. i cos t ( A) 2 L U0 C. i cos( t ) (A) D. i U0L cos( t ) (A) L 2 2 ZL ZC CAÂU 23. Coângthöùc tg AB cuûañoaïnmaïchAB goàmR, L, C noái tieáp R duøngñeåtínhtröïc tieáp: A. GoùcleächphagiöõauAB vôùi i B. Goùcleächphagiöõahai hieäuñieäntheátöùcthôøi bất kỳ treânñoaïnmaïch C. A vaøB ñeàuñuùng D. A vaøB ñeàusai. CAÂU 24. Ñoaïn maïch xoay chieàu AB chæ goàm cuoän thuaàn caûm L, noái tieáp vôùi bieán trôû R. Hieäu ñieän theá hai ñaàu maïch AB oån laø ñònh, U taàn soá f. Ta thaáy coù 2 giaù trò cuûa bieán trôû laø R1 vaø R2 laøm ñoä leäch pha töông öùng cuûa uA vôùi doøng ñieän qua maïch laàn löôït ϕ1 va  laøϕ 2ø . Cho bieát 1 2 2 (rad). Ñoä töï caûm L coù giaù trò: R1 .R2 R1 .R2 A. L B. L 2 f 2 f Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 5. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN R1 .R2 1 R1 C. L D. L 2 f 2 f R2 Caâu   25 . Cöôøng ñoä doøng ñieän luoân luoân sôùm pha hôn hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu ñoaïn maïch khi: A. Ñoaïn maïch chæ coù cuoän caûm L B. Ñoaïn maïch coù R vaø L maéc noái tieáp C. Ñoaïn maïch coù L vaø C maéc noái tieáp D. Ñoaïn maïch coù R vaø C maéc noái tieáp Caâu   26 . Trong maïch ñieän xoay chieàu goàm R, L, C maéc noái tieáp khi hieän töôïng coäng höôûng xaûy ra thì keát quaû naøo laø khoâng ñuùng ? 1 A. cos ϕ = 1 B. C 2   C. U C UL D. Coâng suaát tieâu thuï trong maïch ñaït giaù trò cöïc ñaïi CAÂU  27. Hieäu ñieän theá sinh ra bôûi moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu uAB = U0cos ωt (v). Doøng ñieän mach ngoaøi coù daïng: i = - I 0 sin (ωt - π/6) (A) Goùc leäch pha cuûa doøng ñieän so vôùi hieäu ñieän theá laø: A. + π/6 (rad) B. – π/6 (rad) 5 C. –π/3 (rad) D. (rad) 6 Caâu   28 . Trong maïch ñieän xoay chieàu, goàm R, L, C maéc noái tieáp. Khi hieän töôïng coäng höôûng xaûy ra thì keát quaû naøo laø khoâng ñuùng ? A. U = UR B. ZL = ZC   C. U C U L 0 D. Coâng suaát tieâu thuï trong maïch ñaït giaù trò cöïc ñaïi CAÂU  29. Nhaän xeùt naøo veà ñoaïn maïch chæ coù tuï laø sai ? A. Tuï ñieän khoâng cho doøng ñieän moät chieàu ñi qua, nhöng cho doøng ñieän xoay chieàu “ñi qua” noù B. Hieäu ñieän theá hai ñaàu tuï ñieän luoân luoân chaäm pha hôn doøng ñieän qua tuï ñieän goùc π/2. C. Doøng ñieän qua tuï ñieän luoân luoân sôùm pha hôn hieäu ñieän theá 1 goùc π/2 D. Giöõ cho caùc yeáu toá khac khoâng ñoåi, neáu ñieän dung taêng leân 2 laàn thì dung khaùng taêng leân 2 laàn. Caâu  30 . Khi coâng suaát tieâu thuï doøng ñieän xoay chieàu baèng 0 thì nhaän xeùt naøo sau ñaây laø sai ? A. Trong maïch chæ coù L vaø C B. Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch baèng 0 Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 6. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN C. Ñoä leäch pha cuûa u so vôùi i laø 2 D. Ñoaïn maïch khoâng coù ñieän trôû thuaàn. Caâu   31. Khi hieäu ñieän theá thöù caáp maùy taêng theá cuûa ñöôøng daây taûi ñieän Baø Ròa – Caàn thô laø 200 KV, thì tæ leä hao phí do taûi ñieän naêng laø 10%. Muoán tæ leä hao phí chæ coøn 2,5% thì hieäu ñieän theá cuoän thöù caáp taïi Baø Ròa. A. Taêng theâm 400KV B. Taêng theâm 200KV C. Giaûm bôùt 400KV D. Giaûm bôùt 200KV CAÂU   32 . Phần öùng cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha laø phaàn A. Ñöa ñieän ra maïch ngoaøi. B. Taïo ra töø tröôøng C. Taïo ra doøng ñieän D. Goàm 2 vaønh khuyeân vaø 2 choåi queùt CAÂU  33 . Ñoái vôùi maïch RL C khoâng phaân nhaùnh AB A. Pha cuûa uL treã hôn pha cuûa i moät goùc π/2 B. Pha cuûa uRL treã hôn pha cuûa i moät goùc O < ϕRL < π/2 Z L ZC C. Ñoä leäch pha cuûa uR vaø uAB ñöôïc tính baèng tg AB R D. A vaø B ñeàu ñuùng CAÂU  34. Maïch RLC noái tieáp, doøng ñieän qua maïch coù daïng: i = IO cos (ωt + ϕ) (A) Ñieän löôïng qua tieát dieän, thaúng cuûa daây daãn trong 0,5 chu kyø, keå töø luùc doøng ñieän trieät tieâu laø A. IO/ω (C) B. 4IO/ω (C) C. 2IO/ω (C) D. IO/2ω (C) CAÂU   35 . Khi taêng taàn soá goùc töø giaù trò raát nhoû, nhöng giöû caùc yeáu toá khaùc khoâng thay ñoåi, thì keát quaû naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng? A. Khi LC ω2 = 1 thì toång trôû nhoû nhaát B. U = RI khi ϕ  = 0 1 C. UR(max) ⇔ L C D. ω taêng daàn thì goùc leäch pha ϕ giöõa u, i cuøng taêng daàn. CAÂU 36. Doøng ñieän xoay chieàu 3 pha laø moät heä thoáng goàm ba doøng ñieän xoay chieàu moät pha, leäch pha nhau 2 π/3  rad vaø A. taànsoá B. taànsoávaøbieânñoä C. bieânñoä D. daïnghaømsin theothôøi gian Caâu 37. Khaúngñònhnaøolieânquanñeáncaùchmaécñieän3 phalaø ñuùng? A. Caùchmaéchìnhsaocuûañieän3 pha:haymaéc4 daâygoàm3 daâyphavaømoät daâytrunghoøa.Taûi tieâuthuï caànñoái xöùng. B. Caùchmaéchìnhsaocuûañieän3 pha:haymaéc4 daâygoàm3 daâyphavaømoät daâytrunghoøa.Taûi tieâuthuï khoângcaànñoái xöùng. C. Maéchìnhtamgiaùc:haymaéc3 daây.Taûi tieâuthuï khoângcaànñoái xöùng. Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 7. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN D. Daâytrunghoøatrongcaùchmaéchìnhsaocuûañieän3 phagoïi laø daâynoùng. Caâu 38. Trongcaùchmaéchìnhsaocuûadoøngñieänbapha A. Hieäuñieäntheágiöõa2 daâyphacoù giaùtrò bieánthieântöø 0 ñeán380(V) B. Caùctaûi tieâuthuï ñoøi hoûi söï ñoái xöùngtoáthôncaùchmaéchìnhtamgiaùc C. Hieäu ñieäntheágiöõa 1 daâypha vaø 1 daâytrung hoøabieánthieântöø 0 ñeán 220(V) D. Daâyphacoù tieátdieänlôùn hôndaâytrunghoaø CAÂU 39 : Goïi Up vaø U d laàn löôït laø hieäu ñieän theá pha vaø hieäu ñieän theá daây trong caùch maéc hình sao cuûa ñieän 3 pha; I P vaø Id laø cöôøng ñoä hieäu duïng trong caùch maéc hình tam giaùc. Heä thöùc naøo sau ñaây laø sai? 1 A. U d 3U p B. U p 3U d C. I d 3I p D. I p Id 3 CAÂU   40. Khaúng ñònh naøo veà ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha laø ñuùng ? A. Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha laø thieát bò ñieän bieán ñieän naêng cuûa doøng ñieän thaønh cô naêng. B. Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha laø thieát bò bieán cô naêng thaønh ñieän naêng. C. Ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha laø thieát bò bieán ñieän naêng cuûa doøng ñieän xoay chieàu thaønh cô naêng. D. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. CAÂU  41. Töø tröôøng quay ñöôïc taïo baèng A. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø B. Doøng ñieän xoay chieàu 1 pha. C. Doøng ñieän xoay chieàu 3 pha D. B vaø C ñeàu ñuùng CAÂU   42 . Caáu taïo cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha goàm 2 phaàn A. Stato gioáng stato cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha, roto hình truï coù taùc duïng nhö moät cuoän daây quaán treân loõi theùp. B. Roto gioáng roto cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha, stato hình truï coù taùc duïng nhö moät cuoän daây quaán treân loõi theùp. C. Stato gioáng stato cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha. Roto laø moät nam chaâm ñieän. D. Roto laø phaàn öùng thöôøng laø nam chaâm ñieän. Stato laø phaàn caûm. CAÂU  43 . Ñònh nghóa naøo sau ñaây laø chính xaùc? A. Maùy bieán theá laø thieát bò bieán ñoåi moät hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän naøy thaønh moät hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän khaùc. Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 8. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN B. Maùy bieán theá laø thieát bò thay ñoåi hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän xoay chieàu. C. Maùy bieán theá laø thieát bò thay ñoåi hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän nhöng khoâng laøm thay ñoåi taàn soá. D. Maùy bieán theá laø moät thieát bò thay ñoåi hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän xoay chieàu nhöng khoâng laøm thay ñoåi taàn soá. CAÂU   44 . Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy bieán theá döïa treân: A. Hieän töôïng töï caûm. B. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. C. Hieän töôïng quang ñieän. D. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø vaø töø tröôøng quay. CAÂU   45: Moät bieán theá coù hao phí beân trong xem nhö khoâng ñaùng keå, khi cuoän 1 noái vôùi nguoàn xoay chieàu U 1 = 110V thì hieäu ñieän theá ño ñöôïc ôû cuoän 2 laø U 2 = 220V. Neáu noái cuoän 2 vôùi nguoàn U1 thì hieäu ñieän theá ño ñöôïc ôû cuoän 1 laø A. 330 V B. 55 V C. 440 V D. 380 V Caâu   46. Ngöôøi ta caàn taûi ñi moät coâng suaát 1MW töø nhaø maùy ñieän veà nôi tieâu thuï. Duøng 2 coâng tô ñieän ñaët ôû bieán theá taêng theá vaø ôû ñaàu nôi tieâu thuï thì thaáy soá chæ cuûa chuùng cheânh leäch moãi ngaøy ñeâm 216Kw.h. Tyû leä hao phí do chuyeån taûi ñieän naêng laø: A. 90% B. 9.10-1% C. 9.10-2 % D. Taát caû ñeàu sai Caâu   47 . Maéc cuoän sô caáp 1 maùy bieán theá vaøo 1 hieäu ñieän theá xoay chieàu coù giaù trò hieäu dung 220 (V). Cuoän sô caáp coù 200 voøng, cuoän thöù caáp coù 100 voøng. Trong thöïc teá, neáu duøng voân keá coù ñieän trôû raát lôùn ñeå ño hieäu ñieän theá ôû 2 ñaàu cuoän thöù caáp ñeå hôû, ta thaáy soá chæ voân keá laø A. 110 (V) B. 440 (V) C. Nhoû hôn 110 (V) D. Nhoû hôn 440 (V) Caâu   48 . Vôùi khoaûng caùch nhaø maùy ñieän vaø nôi tieâu thuï ñieän xaùc ñònh; vieäc giaûm coâng suaát hao phí do toûa nhieät khi chuyeån taûi ñieän naêng, veà lyù thuyeát coù theå thöïc hieän nhôø: A. Giaûm ñieän trôû suaát daây daãn ñieän. B. Taêng khoái löôïng caùc ñöôøng daây taûi. C. Taêng hieäu ñieän theá cuûa caùc daây daãn nhôø duøng maùy bieán theá. D. A, B vaø C ñeàu ñuùng. Caâu   49 . Bieän phaùp ñang söû duïng raát roäng raõi hieän nay ñeå giaûm hao phí do chuyeån taûi ñieän naêng laø: A. Duøng maùy bieán theá. Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 9. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN B. Giaûm khoaûng caùch taûi ñieän giöõa nôi saûn xuaát vaø nôi tieâu duøng. C. Giaûm ñieän trôû suaát. D. Taêng tieát dieän caùc daây taûi ñieän. Caâu   50 . Cuoän sô caáp moät maùy bieán theá coù 900 voøng daây vaø maéc vaøo maïng ñieän 127V. Cuoän thöù caáp coù hieäu ñieän theá 6,3V vaø maéc vaøo moät heä thoáng boùng ñeøn vôùi doøng ñieän 3A. Soá voøng daây trong cuoän thöù caáp vaø cöôøng ñoä doøng ñieän troïng cuoän sô caáp laø: A. 30 voøng vaø 0,3 A B. 45 voøng vaø 0,3A C. 45 voøng vaø 0,15A D. 30 voøng vaø 0,15A Caâu  51 . Doøng ñieän moät chieàu taïo ra nhôø A. Maùy phaùt ñieän 1 chieàu. B. Maùy bieán theá. C. Chænh löu doøng ñieän xoay chieàu. D. A vaø C ñeàu ñuùng. Caâu   52 . Phöông phaùp kinh teá nhaát ñeå coù doøng ñieän moät chieàu laø A. Cheá taïo maùy phaùt ñieän 1 chieàu. B. Chænh löu doøng ñieän xoay chieàu. C. Bieán doøng xoay chieàu thaønh doøng moät chieàu D. B vaø C ñeàu ñuùng Caâu   53 . Phöông phaùp phoå bieán nhaát ñeå coù doøng ñieän moät chieàu laø. A. Chænh löu doøng ñieän xoay chieàu. B. Cheá taïo maùy phaùt ñieän xoay chieàu. C. A vaø B ñeàu ñuùng. D. A vaø B ñeàu sai. Caâu   54 . Ñoäng cô ñieän moät chieàu ñöôïc duøng ñeå chaïy xe ñieän, vì chuùng coù öu ñieåm hôn ñoäng cô ñieän xoay chieàu ôû choã coù moâmen khôûi ñoäng lôùn vaø thay ñoåi ñöôïc vaän toác moät caùch deã daøng. A. Phaùt bieåu ñuùng, giaûi thích ñuùng. B. Phaùt bieåu ñuùng, giaûi thích sai. C. Phaùt bieåu sai, giaûi thích ñuùng. D. Phaùt bieåu sai, giaûi thích sai. Caâu  55 . Ñoäng cô ñieän moät chieàu duøng chạy xe löûa ñieän vì A. Xe löûa ñieän khi chuyeån ñoäng chæ chaïy theo moät chieàu xaùc ñònh. B. Moâment khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu lôùn hôn ñoäng cô ñieän xoay chieàu. C. Ñoäng cô ñieän moät chieàu coù theå thay ñoåi vaän toác xe löûa ñieän deã daøng. D. B vaø C ñeàu ñuùng. Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 10. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN CAÂU   56 . Trong maïch ñieän noái tieáp coù taàn soá f thay ñoåi ñöôïc 1 coøn RLC xaùc ñònh. Luùc ñaàu khi f0 = 60 Hz thì C = . Giaûm L 2 taàn soá thaønh 50Hz thì bieán ñoäng naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng? A. Hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu ñieän trôû thuaàn giaûm . B. Heä soá coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch giaûm C. Hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu cuoän thuaàn caûm taêng D. Coâng suaát tieâu thuï toaøn maïch giaûm Caâu   57. Moät soá tröôøng hôïp cuï theå trong kyõ thuaät, doøng ñieän 1 chieàu laø khoâng theå thay theá ñöôïc baèng doøng ñieän xoay chieàu. Thí duï, caùc thieát bò voâ tuyeán ñieän töû ñöôïc cung caáp naêng löôïng baèng doøng ñieän moät chieàu. A. Phaùt bieåu ñuùng, thí duï ñuùng. B. Phaùt bieåu ñuùng, thí duï sai. C. Phaùt bieåu sai, thí duï ñuùng. D. Phaùt bieåu sai, thí duï sai. Caâu   58. Söùc ñieän ñoäng hieäu duïng trong moãi cuoän daây cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha coù giaù trò laø 220V. Moät ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha hoaït ñoäng bình thöôøng khi hieäu ñieän theá ñònh möùc moãi pha laø 380V. Ñeå ñoäng cô hoaït ñoäng bình thöôøng thì caàn maéc A. Maùy phaùt hình sao, ñoäng cô hình tam giaùc B. Maùy phaùt hình sao, ñoäng cô hình sao C. Maùy phaùt hình tam giaùc, ñoäng cô hình sao D. Maùy phaùt hình tam giaùc, ñoäng cô hình tam giaùc Caâu  59. Nhaèm taêng cöôøng hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng ñieän naêng, ngöôøi ta khoâng duøng nhöõng thieát bò söû duïng doøng ñieän xoay chieàu coù cos ϕ A. Nhoû hôn 0,5 B. Nhoû hôn 0,65 C. Nhoû hôn 0,75 D. Nhoû hôn 0,85 Caâu   60   . Maïch RLC noái tieáp coù 2 f LC 1 . Neáu cho R taêng 2 laàn thì heä soá coâng suaát cuûa maïch: A. Taêng 2 laàn B. Giaûm 2 laàn C. Khoâng ñoåi D. Taêng baát kyø Caâu   61 . Goïi U vaø H laàn löôït laø hieäu ñieän theá 2 ñaàu cuoän thöù caáp maùy taêng theá vaø hieäu suaát chuyeån taûi ñieän naêng. Khi giaûm hieäu ñieän theá thöù caáp xuoáng 2 laàn thì hieäu suaát taûi ñieän töông öùng laø H’ A. Giaûm 2 laàn B. Taêng 2 laàn C. Baèng 1 – 4(1 – H) D. Baèng 1 - (1 - H)/4 Caâu   62. Trong maùy bieán theá coù hieäu suaát 100%, khi taêng soá voøng daây cuûa cuoän thöù caáp leân 2 laàn thì: Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 11. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN A. Hieäu ñieän theá thöù caáp giaûm 2 laàn B. Hieäu ñieän theá thöù caáp taêng 2 laàn C. Cöôøng ñoä thöù caáp taêng 2 laàn D. Caû ba ñeàu sai Caâu  63 . Doøng ñieän 3 pha coù öu ñieåm lôùn laø A. Coù theå taïo ra töø tröôøng quay raát maïnh B. Coù theå vaän haønh caùc maùy coâng cuï coù coâng suaát lôùn C. Coù theå vaän haønh caùc duïng cuï trong gia ñình nhö maùy bôm nöôùc, maùy huùt buïi… D. A vaø B ñeàu ñuùng Caâu   64. Ñeå khaûo saùt nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô khoâng ñoàng boä, ta quay 1 nam chaâm vónh cöõu hình chöõ U vôùi vaän toác goùc ω0 khoâng ñoåi. Khung daây ñaët giöõa 2 nhaùnh cuûa nam chaâm seõ quay vôùi vaän toác goùc ω. Ta coù keát quaû A. ω0 < ω B. ω0 > ω C. ω0 = ω D. ω = 2ω0 Caâu 65. Maùy bieán theá coù hieäu suaát luoân luoân nhoû hôn 100% vì A. Maïch töø hôû. B. Cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp coù ñieän trôû thuaàn C. Söï toûa nhieät do doøng ñieän Foucault treân loûi D. Caû ba ñeàu ñuùng Caâu 66. Muoán giaûmcoângsuaáthao phí treânñöôøngdaây taûi ñieän100 laàn thì bieántheáôû traïmphaùtñieänphaûicoùtỷ soávoøngdaâycuoänsô caápvaøthöùcaáp laø: A. 100 B. 10 C. 1/10 D.1/100 Caâu 67. Moät baønuûi coù ghi treânnhaõn:220V – 2 Kw khi ñoä töï caûmcuûanoù khoângñaùngkeå, ñieäntrôû vaø cöôøngñoä qua baøn uûi ø khi söû duïng ñuùngqui caùchlaànlöôït laø A. 10A vaø30 Ω B. 9,1A vaø24,2Ω C. 8,1A vaø12,1Ω D. Taátcaûñeàusai CAÂU 68. Maïch RLC goàm: 1 10 4 R =50 Ω, L = (H), C = (F), f =50 Hz, UAB =100v 2 Coâng suaát tieâu thuï cuûa maïch AB vaø ñoä leächANpha vaøgiöõa MuB laø u 5 A. 200 W vaø rad B. 200 W vaø rad 4 4 3 C. 100 W vaø rad D. Taát caû ñeàu sai 4 Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 12. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN CAÂU  69. Maïch RLC 1 10 4 R = 50 Ω, L = (H), f = 50 Hz Luùc ñaàu C = (F) sau ñoù ta 2 giaûm ñieän dung C. Goùc leäch pha giöõa u AM vaø uAB luùc ñaàu vaø luùc sau coù keát quaû: A. π/2 rad vaø khoâng ñoåi B. π/4 rad vaø taêng daàn C. π/2 rad vaø giaûm daàn D. π/2 rad vaø daàn taêng CAÂU  70 . Maïch RLC noái tieáp goàm R = 100 Ω, L = 2/π  (H) vaø C = 10-4/π(F) Doøng ñieän qua maïch coù daïng i = 2 cos100 πt (A). Bieåu thöùc hieäu ñieän theá 2 ñaàu maïch laø: A. 200cos (100 πt + π/4) (v) B. 200 2 cos (100 πt + π/4) (v) C. 200 2 cos (100 πt – π/4) (v) D. 200 2 cos (100 πt + π/2) (v) CAÂU  71. Maïch RLC goàm: 1,5 10 4 R = 50 Ω, L = (H) vaø C = (F), uAB = 100 2 cos100 πt (v) Nhieät löôïng toûa ra treân ñieän trôû trong 2 phuùt vaø bieåu thöùc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu tuï ñieän laø: 3 A. 12J vaø 200 cos(100 t )(v) 4 B. 12KJ va 200 2 cos(100 t )(v) ø 4 3 C. 12 KJ vaø 200 cos(100 t )(v) 4 D. 12J vaø 200 2 cos(100 t )(v) 4 CAÂU 72. Maïch RLC nhö hình veõ : 4 10 Đ: 100v – 100w ; L = 1/π(H), C = (F) 2 uAD = 200 2 cos(100 πt + π/6) (v) Bieåu thöùc uAB coù daïng : Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 13. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN A. 200 2 cos (100 πt + π/4) (v) B. 200 cos(100 πt – π/4) (v) C. 200 2 cos(100 πt – π/3) (v) D. 200cos(100 πt + π/3) (v) CAÂU  73. Maïch RLC nhö hình veõ 3 10 4 R = 40 Ω; L = (H) vaø C = (F) 5 uBD = 80cos(100 πt – π/3) (v) Bieåu thöùc uAB coù daïng A. 80 2 cos(100 t )(V ) B. 80 cos(100 t )(V ) 4 4 C. 80 2 cos(100 t )(V ) D. 80 cos(100 t )(V ) 12 12 CAÂU  74. Maïch nhö hình veõ uAB = 120 2 cos 100 πt (v) Duøng voân keá coù ñieän trôû raát lôùn ño giöõa A vaø M thì thaáy noù chæ 120 (v), vaø uAM nhanh phahôn uAB π/2  Bieåu thöùc uMB coù daïng A. 120 2 cos(100 t ) (v) B. 240 cos(100 t )(V ) 2 4 C. 120 2 cos(100 t ) D. 240 cos(100 t )(V ) 4 2 CAÂU  75. Maïch ñieän xoay chieàu nhö hình veõ 2 R = 50 Ω, R0 = 125 Ω, L = 0,689 (H), C = 10-4(F), I = 0,8 (A) uAM = UO cos 100 πt (v) 7 uMB = 200 2 cos (100 πt + ) (v) 12 Hieäu ñieän theá cöïc ñaïi U 0 vaø hieäu ñieän theá töùc thôøi u AB coù giaù A. Utrò 0 = 80 (v) vaø uAB = 195 2 cos (100 πt + 1,54) (v) B. U0 = 80 2 vaø uAB = 195cos(100 πt + 1,54) (v) C. U0 = 80 (v) vaø uAB = 195 2 cos(100 πt – 1,54) (v) Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 14. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN D. U0 = 80 2 vaø uAB = 195 2 cos(100 πt – 1,54) (v) CAÂU 76. Moät doøng ñieän xoay chieàu i = 4 2 cos ωt (A) qua 1 ñoaïnmaïchAB goàmR =20 Ω, L, C noái tieáp. Coângsuaáttieâuthuï cuûañoaïnmaïchAB baèng: A. Khoângtínhñöôïc vì khoângbieátω B. Khoângtínhñöôïc vì khoângbieátL, C C. A, B ñuùng D. Baèng320W 1 CAÂU 77. Maïch RL noái tieáp coù R = 50Ω, cuoän daây thuaàncaûm, L = (H) 2 Doøng ñieän qua maïch coù daïng i= 2 cos100 πt (A). Neáu thay R baèng tuï C thì cöôøngñoä hieäuduïng quamaïch taêngleân 2 laàn. Ñieän duïng C vaø bieåuthöùc i cuûadoøngñieänsaukhi thayR bôûi C coùgiaùtrò 10 4 3 A. C F va i 2 2 cos(100 t )( A) 2 4 10 4 3 B. C ( F ) va i 2 2 cos(100 t )( A) 4 10 4 C. C F va i 2 cos(100 t )( A) 2 4 10 4 D. C F va i 2 cos(100 t )( A) 2 4 0,3 CAÂU 78. Ñoaïn maïchgoàmR maécnoái tieápcuoänthuaàncaûmL = ( H ) vaøo hieäuñieäntheáxoay chieàucoù U = 100V, f=50Hz. Coângsuaáttieâuthuï cuûañoaïn maïchlaø P=100W. Giaù trò cuûaR laø: A. 10 B. 90 Ω Ω C. A, B ñuùng D. 50Ω CAÂU 79. Maïch RLC noái tieáp tieâu thuï coâng suaát 90w. Bieát hieäu ñieän theá giöõa2 ñaàuA vaøB cuûamaïchlaø uAB = 150 2 cos100 πt (v). 2 5 Cho L = ( H ) vaø C = 10 4 ( F ) 4 Ñieän trôû R coù giaù trò A. 160 Ω B. 90 Ω C. 45 Ω D. 160 Ω  CAÂU 80. Moät cuoändaâymaécvaøo nguoànxoay chieàuu = 200cos100π t (V), thì cöôøngñoädoøngñieänquacuoändaâylaø: i= 2 cos(100 t )( A) 3 Heäsoátöï caûmL cuûacuoändaâycoùtrò soá Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 15. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN CAÂU 81. Maïch RLC nhöhìnhveõ uAB = 100 2 cos100 πt (v) ; I = 0,5 (A) CAÂU  82. Cho maïch nhö hình veõ: uAB = 100 2 cos100 πt (v) K ñoùng, doøng ñieän qua R coù giaù trò hieäu duïng 3 (A) vaø leäch pha π/3  so vôùi uAB. K môû, doøng ñieän qua R coù giaù trò taïi hieäu duïng 1,5A vaø nhanh pha hôn u AB π/6. Ñieän trôû thuaàn R vaø ñoä töï 50 1 1 A. R ( ) va L (H ) B. R 150( ) va L (H ) 3 6 3 50 1 1 C. R ( ) va L (H ) D. R 50 2 ( ) va L (H ) 3 2 5 CAÂU  83. Cho maïch nhö hình ve UAB = 200cos100 πt (v) Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 16. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN CAÂU  84. Maïch ñieän xoay chieàu nhö hình veõ: uAB = 80 2 cos100 πt (v) R = 100 Ω, V2 chæ 30 2 (v) , V3 chæ 50 (v) , urL sôùm pha hôn i 1 CAÂU  85. Maïch nhö hình veõ uAB = 80 2 cos100 πt (v) Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 17. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN Caâu   86. Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha maéc hình sao coù hieäu ñieän theá pha 220V, taàn soá 60Hz. Taûi tieâu thuï gioáng nhau maéc hình tam giaùc, moãi taûi goàm 1 ñieän trôû 100Ω vaø tuï 10 3 C= ( F ) . Coâng suaát toûa nhieät treân moãi taûi laø 12 A. 40W B. 100W C. 120W D. Taát caû ñeàu 87 CAÂU sai. Maïch nhö hình veõ: CAÂU  88. Maïch nhö hình veõ: Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 18. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN CAÂU   89 . Maïch RLC noái tieáp coù R = 100Ω, L = 2/π (H), f = 50 Hz. Bieát i nhanh pha hôn u 1 goùc π/4 rad. Caâu   90. Maïch RLC khi cho L bieán ñoåi thì ta choïn ñöôïc 2 trò soá cuûa L = L1= 0,8/π  (H) vaø L2 = 0, 2/π  (H),   f = 50Hz thì cöôøng ñoä hieäu duïng baèng nhau. Khi hieäu ñieän theá 2 ñaàu R baèng hieäu ñieän theá nguoàn thì L coù giaù trò: CAÂU   91 . Cho maïch goàm cuoän daây ñieän trôû thuaàn R, ñoä töï caûm L maéc noái tieáp vôùi tuï ñieän coù ñieän dung C thay ñoåi ñöôïc. Taàn soá doøng ñieän laø 50Hz. Cho bieát khi ñieän dung coù giaù trò C1= 25/π  (μF) vaø C2 = 50/π  (μF) thì cöôøng ñoä hieäu duïng trong maïch laø baèng nhau. Caâu   92 . Cuoän daây coù ñieän trôû R vaø heä soá töï caûm laø L ñaët vaøo hieäu ñieän theá coù taàn soá f thì cöôøng ñoä hieäu duïng qua noù laø 4A. Noái tieáp theâm tuï C vôùi 2LCω2 = 1 thì cöôøng ñoä hieäu A. 4duïng A coù giaù B. trò 1 A C. 2 A D. 1,5 A CAÂU   93 . Ñaët 2 ñaàu maïch RLC noái tieáp vaøo hieäu ñieän theá xoay chieàu coù hieäu ñieän theá hieäu duïng U = 100V, khi R bieán ñoåi ta choïn ñöôïc 2 giaù trò cuûa R laø R 1 vaø R2 vôùi R1 + R2 = 100Ω  laøm cho coâng suaát maïch gioáng nhau. Coâng suaát maïch luùc ñoù laø:A. 200 W B. 50 W C. 150 W D. 100 W CAÂU   94 . Ñieän trôû R noái tieáp L noái vaøo nguoàn hieäu ñieän theá xoay chieàu thì cöôøng ñoä hieäu duïng qua noù laø 4A vaø chaäm pha hôn hieäu ñieän theá 1 goùc 37 0 (tg370 = 3/4). Thay L baèng nhanh C thìhôn pha cöôøng ñoä hieäu ñieän theá 1 goùc 53 0 (tg530 = 4/3). Cöôøng ñoä hieäu duïng qua maïch laø: A. 3 A B. 4 A C. 2 A D. 1,5 A CAÂU  95. Cho maïch nhö hình veõ: Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 19. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN i = 2 2 cos100 πt (v) UAN = 80v ; cos ϕAN = 0,8 UAB = 150v ; UNB = 170v Caùc ñieän trôû thuaàn coù giaù trò toång coäng laø A. 55 Ω B. 45 Ω C. 35 Ω D. 25 Ω Caâu   96 . Coù nguoàn hieäu ñieän theá u = U 0cost khi maéc laàn löôït R, L, C vaøo nguoàn thì cöôøng ñoä hieäu duïng qua chuùng laø 4A, 6A, 2A. Khi maéc noái tieáp R, L, C vaøo nguoàn thì cöôøng ñoä hieäu duïng A. 12qua A noù laø: B. 2,4 A C. 6 A D. 4 A CAÂU  97. Cho maïch nhö hình veõ: uAB = 100 2 cos100 πt (v) Soá chæ V1 laø 60V ; Soá chæ V2 laø: A. 90V B. 80V C.70V D. 60V CAÂU   98 . Cho ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu nhö hình veõ, trong ñoù L laø cuoän thuaàn caûm. Cho bieát CAÂU   99 . Ñöôøng daây daãn moät doøng ñieän xoay chieàu taàn soá f = 50 Hz ñeán 1 coâng tô ñieän. Hieäu ñieän theá hieäu duïng ôû 2 ñaàu coâng tô khoâng ñoåi vaø baèng 120V. Moät beáp ñieän chæ coù ñieän trôû thuaàn noái sau coâng tô chaïy trong 5h. Ñoàng hoà coâng tô chæ ñieän naêng tieâu thuï laø 6 kWh. Cöôøng ñoä hieäu duïng A. chaïy qua 12 10 A vaø beáp Ω vaøB. ñieän 20Atrôû vaø cuûa 24 Ω beáp C. laø 5 A vaø 12 Ω D. CAÂU   10 0 . Moät ñoäng cô ñieän xoay chieàu coù coâng suaát cô hoïc laø 7,5 Kw vaø hieäu suaát 80%. Maéc ñoäng cô vaøo mang ñieän xoay chieàu thì ñieän naêng tieâu thuï trong 1h laø: A. 9,375 Kw B. 9,375 Kwh C. 9375 Kw D. 6 Kw CAÂU   10 1 . Moät ñoäng cô ñieän xoay chieàu coù coâng suaát tieâu thuï laø 600W, ñieän trôû trong 2 Ω vaø heä soá coâng suaát laø 0,8. Maéc noù vaøo maïng ñieän xoay chieàu hieäu ñieän theá hieäu duïng 120V thì hieäu suaát ñoäng cô laø Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
 20. Chương IV : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Biên Soạn : NGUYỄN NGỌC LUÂN A. 100% B. 97% C. 87% D. 77% CAÂU  10 2 . Cho maïch nhö hình veõ uAB = 80 cos 100 πt (v) V1 chæ 50 v; V2 chæ 10v. Ñieän trôû caùc voân keá raát lôùn. Heä soá coâng suaát cuûa maïch laø Caâu   10 3 . Maïch RLC noái tieáp ñöôïc maéc vaøo 2 ñaàu AB cuûa 1 maïng ñieän xoay chieàu oån ñònh CAÂU   10 4 . Cho maïch RLC vôùi C thay ñoåi ñöôïc. Hieäu ñieän theá 2 ñaàu uAB = maïch 100 2 laø cos 100πt (v). CAÂU  10 5 . Cho maïch nhö hình veõ Email: Nguyenluan0728@yahoo.com.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2