intTypePromotion=3

Đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
203
lượt xem
19
download

Đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp kiểm toán có nhu cầu tham gia kiểm toán tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán thì phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia kiểm toán cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước từ ngày 01/10 đến 30/10 hàng năm để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán - Trình tự thực hiện: + Doanh nghiệp kiểm toán có nhu cầu tham gia kiểm toán tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán thì phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia kiểm toán cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước từ ngày 01/10 đến 30/10 hàng năm để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận. - Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước). - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán (Mẫu đơn trong Phụ lục 01); + Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) và Điều lệ công ty; + Danh sách đăng ký hành nghề kiểm toán có xác nhận của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam kèm theo sơ yếu lý lịch, trong đó tóm tắt quá trình làm việc của kiểm toán viên hành nghề và Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán; +Báo cáo tình hình tài chính và tình hình hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán trong năm trước liền kề. * Số lượng hồ sơ: 02 bộ - Thời hạn giải quyết: 45 ngày - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước + Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính; Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
  2. - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có + Đơn đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán (Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007). - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. + Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006. + Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004. + Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007. + Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007. Phụ lục 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA KIỂM TOÁN CHO TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM… Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 1. Tên Công ty:................................................................................................... 2. Địa chỉ:........................................................................................................... 3. Điện thoại:...................... Fax:.......................... Email:.................................. 4. Loại hình doanh nghiệp (TNHH, hợp danh, tư nhân).................................... 5. Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) số:... 5 Ngày: .......................... Do:...................................................cấp 6. Số năm hoạt động kiểm toán tại Việt Nam (tính đến ngày nộp đơn):....... 7. Vốn điều lệ (hoặc vốn chủ sở hữu):........................................................... 8. Số lượng KTV hành nghề năm... đã đăng ký tại Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam:... người, trong đó: - Có ít nhất tròn 2 năm kinh nghiệm kiểm toán trở lên: ........ người; - Có ít nhất tròn 3 năm kinh nghiệm kiểm toán trở lên: ........ người. 9. Số lượng khách hàng đã kiểm toán: Năm.........: ...........; Năm ..... :.............. Công ty........... xin đăng ký tham gia kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, tổ chức kinh doanh chứng khoán và đảm bảo rằng Công ty và các kiểm toán viên hành nghề của công ty có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán (ban
  3. hành kèm theo Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Các tài liệu gửi kèm theo đơn, gồm: (1) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký k inh doanh (hoặc Giấy chứng nhận ( đầu tư) lần đầu tiên và lần cuối cùng; (2) Điều lệ công ty; (3) Danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán năm......... có xác nhận của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA); (4) Sơ yếu lý lịch (trong đó tóm tắt quá trình làm việc của kiểm toán viên hành nghề và Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán); (5) Báo cáo tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kiểm toán trong năm trước, bao gồm: (a) Báo cáo tài chính năm… đã được kiểm toán (nếu pháp luật quy định phải kiểm toán); (b) Danh sách khách hàng đã thực hiện kiểm toán trong năm… và năm ....; (Hoặc danh sách khách hàng đã thực hiện kiểm toán đến thời điểm nộp Đơn đăng ký tham gia kiểm toán đối với doanh nghiệp kiểm toán tính thời gian hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 2.3 Điều 5); (c) Tình hình tổ chức, hoạt động và kinh nghiệm kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán; (d) Các vi phạm pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán (nếu có); (đ) Các biến động lớn trong năm tài chính ảnh hưởng đến tổ chức, hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kiểm toán; (e) Các biến động lớn trong năm liên quan đến kiểm toán viên hành nghề (do tăng, giảm kiểm toán viên, các vi phạm đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên…). Công ty... cam kết rằng các thông tin cung cấp trong đơn này và các tài liệu kèm theo là đúng sự thật. Nếu sai Công ty xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, chấp thuận. …, ngày … tháng … năm … Giám đốc Công ty (Chữ ký, họ và tên, đóng dấu) Ghi chú: Trường hợp đăng ký từ lần thứ 2 trở đi thì không phải nộp tài liệu quy định tại mục (1), (2), (4) (trừ khi có thay đổi)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản