intTypePromotion=1

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
74
lượt xem
11
download

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam Kế hoạch hành động quốc gia về môi trường và phát triển bền vững 1991-2000 1993 Luật Bảo vệ Môi trường 1991 Luật Tài nguyên đất, rừng 1999 Luật Tài nguyên Nước Nguyên nhân -Cán bộ: yếu và thiếu, - Số liệu: không đồng bộ, - công tác quản lý: lạc hậu, - Cơ sở dữ liệu: không thống nhất - ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI

 1. I. GIỚI THIỆU 1. Sự cần thiết 1999 Việt Nam Luật Kế hoạch hành động quốc gia về Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững Nước 1991-2000 1993 Luật Bảo vệ Môi trường Nguyên nhân 1991 Luật -Cán bộ: yếu và thiếu, Tài nguyên - Số liệu: không đồng bộ, đất, rừng - công tác quản lý: lạc hậu, - Cơ sở dữ liệu: không thống nhất - ... 1
 2. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐỊA HÌNH - Cao nguyên ĐỊA CHẤT - Vùng núi ĐỊA MẠO - Thung lũng KHÍ HẬU CHẾ ĐỘ THỦY VĂN - Nhiệt độ không khí - Phân phối dòng chảy - Chế độ ẩm và bốc hơi - Lưu lượng lũ - Dòng chảy vào mùa khô TIỀM NĂNG LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ 2
 3. 3
 4. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TÀI NGUYÊN NƯỚC TÀI NGUYÊN RỪNG - Nước mặt - Nước dưới đất TN KHOÁNG SẢN TÀI NGUYÊN ĐẤT CÁC HỆ SINH THÁI - Thổ nhưỡng - Rừng và đa dạng sinh học - Sử dụng đất - Nông nghiệp - Đa dạng sinh học- nước TIỀM NĂNG LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ 4
 5. B. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN b. Hiện trạng Sử dụng đất 2005 2006 2007 2008 Tổng diện tích (ha) 1.312.537 Hieän traïng söû duïng ñaát laø taám 1.312.537 1.312.537 1.312.537 1. Đất nông nghiệp 466.426 göông phaûn chieáu hoaït ñoäng 478.156 482.014 487.137 1.1 Đất trồng cây hàng năm 197.639cuûa con ngöôøi leân taøi nguyeân 204.601 205.396 205.836 Đất trồng lúa 53.440ñaát ñai. 54.212 54.029 54.451 Đất trồng cây hàng năm khác 144.199Đaùnh giaù hieän traïng nhaèm ruùt 150.389 151.367 151.385 1.2 Đất trồng cây lâu năm 263.038ra nhöõn268.621 khuyeát ñieåm277.109 g öu 271.761 cuûa Cây công nghiệp lâu năm 250.936quaù trình söû duïng ñaát, laøm cô 254.921 258.483 263.065 Cây ăn quả 4.272 6.180 7.070 7.921 Cây lâu năm khác 7.830sôû khoa hoïc cho vieäc ñeà xuaát 7.520 6.208 6.123 1.3 Đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi 4.152söû duïng ñaát trong töông lai. 3.231 3.083 2.289 1.4 Đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản 1.597 1.703 1.774 1.903 2. Đất dùng vào lâm nghiệp 614.446 602.480 598.609 600.005 Rừng tự nhiên 595.088 Phaân tích bieán ñoäng ñaát ñai 579.635 570.299 571.599 Rừng trồng 19.358Tìm ra 22.845 luaät, xu theá, 28.406 quy 28.310 3. Đất chuyên dùng 69.046 Đất xây dựng 17.502 nguyeân 18.035 n bieá86.791 ng, bieän 82.179 nhaâ n ñoä 20.590 87.034 23.263 Đất giao thông 28.604phaùp baûo veä 28.609 29.123 29.085 Đất thủy lợi 15.060 16.018 16.776 15.952 4. Đất ở 12.966 13.361 14.054 14.396 5. Đất chưa sử dụng 145.871 136.362 134.143 123.965 Đất bằng 12.044 11.821 11.117 10.747 Đất đồi núi 123.833 124.086 122.570 112.668 Đất có mặt nước 2.609 5 Đất chưa sử dụng khác 7.385 455 456 550
 6. Ñaát (Soil, Thoå nhöôõng...): lôùp voû traùi ñaát treân ñoù coù nhöõng hoaït ñoäng cuûa sinh vaät. Veà ñoä daày thöôøng ñöôïc quy ñònh töø 120 cm-150 cm. Nhöõng nôi taàng ñaát moûng ñöôïc tính töø lôùp ñaù meï hay taàng cöùng raén maø reã caây khoâng xuyeân ñöôïc trôû leân 6
 7.  Ñôn vò ñaát ñai hay coøn ñöôïc goïi laø Ñôn vò baûn ñoà ñaát ñai (Land Mapping Unit-LMU): Vuøng ñaát öùng vôùi moät taäp hôïp nhieàu yeáu toá töï nhieân (ñaát, khí haäu, nöôùc,…) töông ñoái ñoàng nhaát vaø coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán khaû naêng söû duïng ñaát ñai  Tính chaát ñaát ñai (Land Characteristic-LC): nhöõng thuoäc tính coù theå ño ñaïc hoaëc öôùc löôïng ñöôïc, thöôøng ñöôïc söû duïng laøm phöông tieän ñeå moâ taû caùc chaát löôïng ñaát ñai hoaëc ñeå phaân bieät giöõa caùc ñôn vò ñaát ñai coù khaû naêng thích hôïp cho söû duïng khaùc nhau.  Chaát löôïng ñaát ñai (Land Quality-LQ): laø nhöõng thuoäc tính phöùc hôïp phaûn aùnh moái quan heä vaø töông taùc cuûa nhieàu ñaëc tính ñaát ñai (LC).  Loaïi hình söû duïng ñaát (Land Use/Utilization Type -LUT): Moät loaïi hình coù theå laø moät loaïi caây troàng hoaëc moät soá loaïi caây troàng trong moät ñieàu kieän kyõ thuaät vaø kinh teá-xaõ hoäi nhaát ñònh. Caùc thuoäc tính cuûa loaïi hình söû duïng ñaát bao goàm: caùc thoâng tin veà saûn xuaát, thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm, ñaàu tö, lao ñoäng, bieän phaùp kyõ thuaät, yeâu caàu veà cô sôû haï taàng, möùc thu nhaäp v.v... 7
 8.  Yeâu caàu söû duïng ñaát (Land Use Requirement - LUR): Moät taäp hôïp chaát löôïng ñaát duøng ñeå xaùc ñònh ñieàu kieän saûn xuaát vaø quaûn trò ñaát cuûa caùc loaïi hình söû duïng ñaát.  Thöïc chaát laø yeâu caàu veà ñaát ñai cuûa caùc loaïi hình söû duïng ñaát.  Yeáu toá haïn cheá (Limitation factor): Chaát löôïng ñaát ñai hoaëc ñaëc tính ñaát ñai coù aûnh höôûng baát lôïi ñeán loaïi hình söû duïng ñaát nhaát ñònh. ñöôïc duøng laøm tieâu chuaån ñeå phaân caáp caùc möùc thích hôïp.  Heä thoáng söû duïng ñaát (Land Use System): Moãi LUT thöïc hieän trong moät ñieàu kieän töï nhieân cuï theå seõ yeâu caàu bieän phaùp caûi taïo ñaát khaùc nhau, yeâu caàu bieän phaùp kyõ thuaät vaø yeâu caàu ñaàu tö khaùc nhau ….. Nghieân cöùu toaøn boä nhöõng vaán ñeà ñoù goïi laø heä thoáng söû duïng ñaát (Land Use System – LUS). 8
 9. 9
 10. GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU VÀ GIÁM SÁT SỬ DỤNG, KHAI THÁC HỢP LÝ TN-MT Bảo vệ tài nguyên đất Bảo vệ tài nguyên rừng - khai thác một cách hợp lý - Khai thác hợp lý, - loại cây trồng phù hợp, - đảm bảo sinh thái rừng, - không làm thoái hoá đất - nuôi dưỡng và trồng rừng mới Bảo vệ tài nguyên nước Tài nguyên khoáng sản - tiết kiệm nước mặt và nước ngầm - Khai thác tiết kiệm và hiệu quả - giữ gìn chất lượng nguồn nước - không ảnh hưởng đến môi trường vệ sinh môi trường sống Phòng tránh bão, lũ lụt...: - xây dựng hệ thống cấp nước - công trình điều tiết - hệ thống thoát nước - trồng rừng phòng hộ - xử lý rác thải, nước thải y tế, CN - đảm bảo thông tin 10
 11. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG  Cơ sở döõ lieäu khoâng gian theo caáu truùc vector.  Cơ sở döõ lieäu thuoäc tính: moâ hình döõ lieäu quan heä.  Thieát laäp chuaån noäi dung döõ lieäu, lyù lòch döõ lieäu  vaø heä toïa ñoä tham chieáu Sö dông ®Êt thÝch hîp nhÊt ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr-êng ®¸nh gi¸ vÒ chÝnh s¸ch x· héi ®¸nh gi¸ vÒ kinh tÕ ®¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng thÝch nghi Nguån n-íc HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt Thæ nh-ìng KhÝ hËu B¶n ®å nÒn 11
 12. QUY TRÌNH NHAÄP LIEÄU Baûn ñoà thu thaäp theo ñònh daïng AutoCad Chuyeån ñònh daïng hoaëc DGN DXF vaø DGN sang Bieân taäp vaø hieäu MapInfo chænh sai soá Cô sôû döõ lieäu GIS Bieân taäp döõ lieäu Döõ Lieäu thuoäc tính & Khoâng gian DL Thuoäc Tính lieân keát döõ lieäu khoâng gian vaø thuoäc tính TP Cô sôû döõ lieäu GIS Q., Bản đồ Chuyên đề HUYEÄN P., XAÕ 12 Löu tröû vaø xöû lyù
 13. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI Thoå nhöôõng (loaïi ñaát, taàng daøy, gley, ñaù loä ñaàu,…) Dòa hình ( ñoä doác, ñoä cao,…) Khí haäu (möa, nhieät ñoä, boác hôi,…) Thuûy vaên ( ngaäp luõ, khaû naêng töôùi/tieâu) 13
 14. Moâ hình tích hôïp vieãn thaùm vaø GIS trong ñaùnh giaù thích nghi CHUYEÂN GIA ñaát ñai cho caây luùa VIEÃN THAÙM GIS XÖÛ LYÙ AÛNH NHAÄP CSDL XÖÛ LYÙ, PHAÂN TÍCH Baûn ñoà neàn Vuøng thích Thaûm phuû 1 Thoå nhöôõng nghi Thaûm phuû 2 Ñòa hình Nöôùc ... Khí haäu LMU So Ñònh ... saùnh höôùng, + khai thaùc, Noâng lòch + Noäi suy: quaûn lyù Thöïc ñòa DEM LUR ñaát noâng Ñoä doác nghieäp HTSDÑ Hieän traïng LUS söû duïng ñaát LUT HTSDÑ Vuøng ñaát trieån voïng Hieäu quaû Caäp nhaät Soá lieäu kinh teá döõ lieäu neàn thoáng keâ
 15. Quy trình ñaùnh CAÙC THAÛO LUAÄN BAN ÑAÀU 1 (Vuøng nghieân cöùu, muïc tieâu, ñoái töôïng, caáp tyû leä, pheùp chieáu) giaù thích nghi Xaùc ñònh vaø löïa choïn caùc yeáu toá ñaát ñai phuïc vuï treân cô sôû tích ñaùnh giaù thích nghi hôïp vieãn thaùm Thu thaäp döõ lieäu vaø ñieàu tra vaø GIS Döõ lieäu vieãn thaùm Döõ lieäu chuyeân ñeà Soá lieäu thoáng keâ VIEÃN THAÙM + GIS Chuyeân ñeà chöa coù Chuyeân ñeà ñaõ coù 2 Phaân tích Xaây döïng môùi Caäp nhaät - Hieäu chænh - Soá hoùa - Noäi suy Xöû lyù aûnh vieãn thaùm Thöïc ñòa kieåm tra Cô sôû döõ lieäu chuyeân ñeà Nhaäp vaø phaân loaïi soá lieäu Phaân tích quan heä khoâng gian, phaân tích thoáng keâ vaø moâ hình hoùa 3 Ñôn vò ñaát ñai (LMU) Heä thoáng söû duïng ñaát Xeùt töông quan Caùc loaïi söû duïng ñaát (LUT) LUT vaø LMU + kieán thöùc chuyeân gia . So saùnh ñoái chieáu Chaát löôïng ñaát (LQ) Yeâu caàu ñaát ñai (LUR) . Phaân tích hieäu quaû kinh teá BAÛN ÑOÀ THÍCH NGHI ÑAÁT ÑAI
 16. Phaân loaïi aûnh phuïc vuï nghieân cöùu hieän traïng söû duïng ñaát NOÂNG LÒCH CUÛA MOÄT SOÁ LOAÏI HÌNH SÖÛ DUÏNG AÛnh Landsat ngaøy 14/11/2000 ÑAÁTVUØNG TIEÀN GIANG Loaïi hình söû Thaùng duïng ñaát 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Luùa 3 vuï HT1 HT2 ÑX Luùa 2 vuï ÑX HT Luùa Muøa Muøa Hieän traïng thaûm phuû ngaøy 14/11/2000 Luùa ÑX ÑX MaøuÑX–Luùa HT HT ÑX Maøu Caây aên traùi BAÛNG CHEÙO CUÛA 2 AÛNH PHAÂN LOAÏI AÛnh Landsat ngaøy 21/02/2001 C00_01 Ht1100 Ht0201 Soá pixel Dieän tích Chuaån ñoaùn 7 * 10 7 10 10117 9105300 Maøu hoaëc Luùa - maøu 7 * 12 7 12 15186 13667400 Luùa 1 vuï hoaëc 2 vuï 7 * 18 7 18 1773 1595700 Ñaát troáng hoaëc luùa 1 vuï 8 * 10 8 10 114030 102627000 Maøu 8 * 12 8 12 6439 5795100 Luùa - maøu 8 * 18 8 18 6621 5958900 Maøu hoaëc luùa - maøu 10 * 10 10 10 74029 66626100 Lua - maøu 10 * 12 10 12 525359 472823100 Luùa 2 vuï hoaëc 3 vuï 18 Hieän traïng thaûm phuû ngaøy 21/02/2001
 17. Keát quaû xaây döïng baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát Ñoà thò phaân phoái dieän tích caùc loaïi hình söû duïng ñaát 19 khu vöïc Tieàn Giang naêm 2000
 18. CAÙC DÖÕ LIEÄU CHUYEÂN ÑEÀ ÑÖÔÏC XAÂY DÖÏNG 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2