intTypePromotion=1

Danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại và những lưu ý điều cần thiết

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
126
lượt xem
25
download

Danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại và những lưu ý điều cần thiết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi lãi suất cho vay của NHTM tăng sẽ đẩy chi phí đầu vào và giá thành sản phẩm tăng lên, làm suy giảm lợi nhuận cũng như khả năng cạnh tranh của DN, gây ra tình trạng thua lỗ, phá sản trong hoạt động SXKD. Xu hướng tăng lãi suất Ngân hàng sẽ luôn đi liền với xu hướng cắt giảm, thu hẹp quy mô và phạm vi của các hoạt động SXKD trong nền kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại và những lưu ý điều cần thiết

  1. u CONG NGHE NGAN HANG DANH MUC CHO VAY CUA NGAN HANG THl/QfNG MAI VA NHOfNG LlAl Y CAN THIET ThS. B u i Di$u Anh T rong xu the toan cau hda va hdi nhap kinh san do mdt ca nhan hoae mdt td chde tai ehinh te qudc te hien nay, sff canh tranh tren thi sd hffu bao gdm eae loai cd phieu, chffng khoan, trffdng tai chinh tien te trd nen khde liet chffng ehi ky thae, hang hda, t i l n mat va bat hon bao gid bet. Vdi nd ldc giff vffng thi phan, dn dgng san de b a n che rui ro trong dau tff. dinh va tang trffdng lgi nhuan, cac ngan hang thuong mai (NHTM) cd phan Viet Nam da tdng Nhff vay, ban than thuat ngff danh muc da the budc dUa ra nhilu san pham dich vu mdi, nham bien trong dd sff da dang cae loai tai san dudi da dang boa cac hgat dgng sinh ldi cua minh. nhilu hinh thffc khac nhau nham giam thieu Tuy nhien, vdi mgt danh muc sd dung vdn trong rui ro cua sff tap trung. Xua't phat tff ly thuyet dd hon phan nda la tin dung ed the tha'y rang vl quan tri danh muc hien dai cua nha kinh vdi hau het cac NHTM cd phan tai Viet Nam te hgc Harry Markowitz vao dau thap nien 50, hien nay, tin dung (cho vay) vSn dang la hgat trong thffc hanh, cac nha ngan hang (di dau la dgng ed tam quan trgng bac nha't. Vdi thUc trang cae ngan hang cua My) da chuyen tff cdng viec dd, quan tri danh muc cho vay (DMCV) duge xem quan tri cac giao dich mgt each truyin thdng la bien phap quan trgng nham dat duge cac muc sang cdng viec quan tri danh muc dUdi quan tieu trong hgat dgng tin dung cua cac NHTM. diem cua mgt nha dau tU. Trong ly thuyet nay, Thdi gian qua, cac NHTM Viet Nam ndi chung, Harry Markowitz eho rang neu nha dau tff ket he thdng NHTM ed phan Viet Nam ndi rieng da hgp nhilu loai tai san/khoan vay khae nhau hay cd mgt sd thanh cong trong viec van dung cac ky ndi khac di la cd sff da dang hda trong dau tU thuat quan tri tin dung, tuy nhien chu yeu vSn tai san, thi rui ro cua ca danh muc se tha'p hon la quan tri tffng giao dich eg the. Vi nhilu ly do so vdi rui ro cua cdc loai tai san rieng biet tdng khac nhau viec quan tri DMCV chUa dugc thUc sU hgp lai. NHTM la mgt td chffc kinh doanh, cung nhan manh. Hau qua la trong ndm 2007, DMCV ffng nhieu dang san pham tai ehinh tien te, vi eua rat nhieu NHTM cd phan thieu sU da dang vay danh muc tai san cua cae ngan hang rat hda: cho vay linh vUc kinh doanh chdng khoan phong phu, nhUng vdi dac thu trung gian tin va bat dgng san chiem ty trgng kha cao trong dung, cac khoan eho vay cua ngan hang v i n luon tdng du ng eho vay cua ngan bang, dilu nay d i n chiem mgt ty trgng Idn tren danh muc tai san den t i l m an rui ro rat Idn khi thi trUdng chffng cua hg. So vdi lgi.nhuan thu duge tff nhffng boat khoan sut giam cung vdi sff ddng bang eua thi dgng dich vu, boat dgng dau tU, thi lgi nhuan trffdng bat dgng san trong nda dau nam 2008. do khoan muc eho vay mang lai vfin dang chiem Ngan hang Nha nUde (NHNN) da phai dUa ra mgt ty le rat ddng ke, nhffng rui ro eung t i l m an nhffng quy dinh kiem soat nham khdi phuc va rat Idn. Chinh vi le dd, DMCV ed mgt vi tri cdc lanh manh hda tinh hinh ndi tren. Trong bdi ky quan trgng trong danh muc tai san cua bat ky canh dd, van dung cac ky thuat quan tri DMCV mgt NHTM nao. se gidp cac ngan hang tdi thieu hoa rui ro, tdi da hda lgi nhuan trong hgat dgng tin dung, gdp phan nang cao nang lUe canh tranh eua minh. DMCV cua ngdn hdng Id mgt tap hdp cdc Trong pham vi bai bao nay, ngudi viet mudn dl khodn cho vay thugc sd hiiu cua ngdn hdng cap mgt so' ngi dung lien quan tdi DMCV, nhffng tgi mgt thdi diem nhdt dinh, diidc sap xep van dl can quan tam khi xay dffng DMCV, nham theo cdc tieu thUc khde nhau, phuc vu cho tim hieu rd htfn ve mgt linh vdc dugc xem la edn cdc muc dich cu the cua ngdn hdng. kha mdi me ddi vdi nhieu NHTM Viet Nam hien nay. Cae tieu thdc sff dung de phan loai DMCV eua ngan hang ed the la theo thdi ban, theo loai t i l n te, theo nganh kinh te, theo khu vUc dia Theo tff dien kinh te Anh Viet thi danh muc - ly, theo ehu the vay, theo cha't lugng cua khoan Portfolio la tap hgp cae loai chffng khoan, tai vay ...Tuy muc dich phuc vu cho cdng tac quan nganhang So 56'Thang 11/2010
  2. CONG NGHE NGAN HANG tri ndi bd hoac bao eao vdi ngan hang cap tren, phan Hang Hai eho mdt cdng ty vay tdi 16.43% cac NHTM se sd dung tieu thdc thich hgp de vdn tu cd va NHTM cd phan Tin Nghia eho mgt phan loai. khaeh hang ea nhan vay tdi 16.34% vdn tU cd trong sud't thdi gian dai. DMCV cua NHTM cd the duge hinh thanh mgt each ngau nhien hoac la theo ke hoach. PhUcfng - Thie'u da dang vl nganh kinh te: Ngan hang phap ngau nhien the hien sU thu dgng trong viee chi tap trung vao mgt so' nganh kinh te nha't hinh thanh DMCV. Theo phUorng phap nay, ngan dinh, dang cd thuan lgi de phat trien nhU kinh hang se xet duyet va chap nhan tffng khoan cho doanh bat dgng san, kinh doanh chffng khoan ... vay don le, xua't phat tff nhu cau cua thi trUdng. Vi vay, dff ng cho vay eae nganh nay chiem mgt DMCV eua ngan hang, vi vay, se la tap hgp cdc ty trgng rat Idn trong tdng dd ng cua toan danh khoan eho vay mgt each hoan toan tU phat theo muc. Neu cae nganh nay suy thoai chac chan se nhu cau cua khach hang, bi thi trUdng d i n dat, keo theo nhffng mdn ng khd ddi khdng Id eho xu hudng cho vay "theo phong trao" khd tranh ngan hang. Sff thie'u da dang vl nganh kinh te khdi. Hau qua eua tinh trang tren la ngan bang la mgt thffc te ndi bat eua cac NHTM Viet Nam se cd mgt DMCV thieu hieu qua. Dd la danh trong giai doan 2006 - 2007. Day la thdi diem muc ma ty trgng eae khoan cho vay tren dd bat thi trudng chffng khoan va bat dgng san tai Viet hgp ly, thie'u sU da dang, rui ro tap trung rat Nam phat trien manh me, hau bet cac ngan Idn, vUgt qua kha nang chiu dUng eua vdn ngan hang diu dd xd dau tff vao hai linh vffc nay, hang. Su thieu da dang tren DMCV ed the bieu khdng ehi cho vay ma ea dau tU, gdp vdn mua cd hien qua cac khia canh sau: phieu, bat chap sU mat can dd'i trong DMCV va danh muc tai san cua tffng ngan hang. Theo sd - Thieu da dang vl ehu the vay: Trong trUdng lieu cua NHNN, trong nam 2007, cd ngan hang hgp nay danh muc cd the tap trung dU ng vao eho vay kinh doanh chdng khoan chiem tdi 40% mgt sd it cac khaeh hang vay, ty trgng dU ng tdng du ng. Cung ed NHTM cd phan cho mgt ca cho nhffng khach hang nay cd the vffgt qua gidi nhan vay kinh doanh chffng khoan len tdi 200 ban eho phep cua sd an toan. Dieu nay la cUe ty ddng. Tinh den cudi nam 2007 cd tren 25 td ky nguy hiem khi khach hang vay/nhdm khaeh chffc tin dung (chu yeu la NHTM cd phan) eho hang vay dd gap khd khan va pha vd cac dilu vay bat dgng san chiem tren 20% tdng dff ng. khoan da cam ke't trong hgp ddng. Hau qua tdn Khao sat tren bao eao thffdng nien eua cac ngan that ngan hang ganh chiu ed the rat Idn vi nd hang, da'u hieu mat can ddi danh muc cd the vUgt qua kha nang chiu ddng cua vd'n ngan hang. nhan ra tff ty trgng kha cao trong dff ng eua mgt Chinh vi hau qua eua sU thieu da dang nay, Luat sd nganh cu the.' Mac du tieu chi phan loai dff Cac td chffc tin dung Viet Nam va cac van ban ng theo nganh nghe kinh doanh cd tdi 10 loai dudi luat quy dinh gidi ban tdi da dU ng mgt nganh (quyet dinh sd 16/2007/QD-NHNN ngdy khach hang khdng qua 15% vdn tff ed eua ngan 18/4/2007 ban hanh ehe do bdo cao tai ehinh ddi hang. Theo quy tac vl an toan trong boat dgng vdi cac td chffc tin dung), nhffng thUc te khi eho tin dung (quy dinh trong dilu 7 khoan Id va Id vay, hau het cac ngan hang ehi tap trung vao quyet dinh 457/2005/QD-NHNN ngay 19/4/2005 3 hoae 4 nganh chu chdt, dd la: Nganh ThUdng cua NHNN) dd'i vdi cac khoan vay/bao lanh ed mai; San xua't va gia cdng ehe bien, Dich vu ca gia tri vffgt 5% vdn tff ed ngan hang phai ed nhan va edng ddng. Tai Ngan hang ACB nam chinh sach va each thffc theo doi, khoan vay va 2006 du ng cho vay Ca nhan & dich vu cgng tdng cac khoan eho vay vffgt qua 10% vdn tU cd ddng gap 4 lan (tUffng dUUng 400%) vdn ehu sd eua ngan hang phai dffgc Hgi ddng quan tri/hoae hffu, nam 2007 giam xudng edn 2.39 va nam ngudi dugc uy quyln thdng qua. Quy dinh nay 2008 gap 2.28 lan vdn ehu sd hffu. Ne'u tinh ty cho tha'y, khi ty trgng eae khoan vay vffgt 5% trgng trong tdng ddng, cho vay Ca nhan va dich (dac biet la vffgt 10%) vdn tff ed cua mgt ngan vu cgng ddng cua ACB trong nhilu nam lien tue hang phai ddge xem la rui ro tap trung va can chiem ty trgng gan 40%, rieng nam 2008 len tdi duge theo ddi can trgng. Tuy nhien, thUe te vSn 51% tdng dd ng. Tuofng tU, tai ngan hang SBC ed nhffng ngan hang khdng tuan thu quy dinh lien tuc tff 2005 - 2009, loai "cho vay dich vu Ca nay. Theo tdng hgp bao eao cua trung tam thdng nhan va cgng ddng" ed ty trgng dff ng thffdng tin tin dung CIC NHNN: trong tuan eudi cung xuyen chiem tren 60% tdng dff ng toan danh eua thang 9/2009 ed tdi 13 td ehffc tin dung cho vay vffgt ty le quy dinh. Trong dd 09 td chffc tin muc (Iffu y rang theo thuyet minh trong bao eao dung duge Thdng dde ngan hang cho phep, chi cd thffdng nien eua Ngan hang SCB thi ehu yeu 04 td chde tin dung la vi pham khdng dugc phep, cae khoan vay nay lien quan den kinh doanh trong sd nay ed 02 NHTM ed phan, la NHTM cd bat dgng san). Neu so vdi vdn chu sd hffu cua ngan hang tai eung thdi diem, dff ng loai cho vay nganhang So56'Thang 11/2010
  3. I CONG NGHE NGAN HANG nay gap 4.86 lan (nam 2007), gap 5.33 lan (nam hdi sd. Khao sat thffc te cho tha'y, hau he't cac 2008). Ngan hang PhffUng Ddng cung cd nhffng NHTM ed phan diu t | p trung vao khu vdc thanh da'u hieu tuong tu, eu the dU ng "Cho vay dich vu phd Hd Chi Minh, chang ban ngan hang ACB ty ca n h a n va cgng ddng" nam 2006 ga'p 3.49 lan le dao dgng trong khoang 70% - 74%, Eximbank vdn chu sd hffu, nam 2007 ed giam di chut it, khoang 70%, Sacombank ty le tha'p hon khoang chi gap 1.39 lan, nhUng nam 2008 tang len, gap 50 - tren 60% ... Dieu nay cung cd the ly giai 3.37 lan so vdi vd'n chu sd hffu cung thdi diem ... dffgc bdi VI cac NHTM cd phan dffgc khao sat Hien tugng tap trung vd'n vdi mgt ty le cao cho deu cd try sd tai thanh phd Hd Chi Minh. Tuy mgt vai nganh/linh vffc kinh doanh hep, nha't la nhien thffc te dd eho thay la hau het cac NHTM cac linh vffc "thdi thugng" nhu bat dgng san va ed phan deu cd ehung mgt thi trffdng muc ti§u chdng khoan se dan den sU bat on trong cu ca'u do vay rui ro tap trung khong chi anh hffdng cho danh mue dff ng, mac du lgi nhuan mang lai cho mgt vai ngan hang ma nd cdn tac dgng cho ca cac ngan hang ngay tdc thi la khdng nhd. Theo he thdng khi nganh/khu vffc ma cac ngan hang thd'ng ke, rieng tai thanh phd Hd Chi Minh, tap trung cho vay boat dgng kem hieu qua, hoac lgi nhuan nam 2007 cua toan he thd'ng ngan suy thoai. Hau qua xa'u trong trffdng hgp nay se hang tang so vdi nam 2006 la 88% (gan ga'p ddi CO tac dung cgng hffdng rat Idn. nam 2006). Tuy nhien hau qua nam 2008, khi thi trffdng chffng khoan va thi trffdng bat dgng - Thieu da dang ve loai eho vay hoac hinh thdc san "chffng" lai thi lgi nhuan cua toan he thd'ng cho vay. Mdi ngSn h^ng cd the chi tfip trung tha'p ban di, ehi dat 90% so vdi nam 2007 (giam vao mgt vai loai cho vay/hinh thffc cho vay khoang 10%), trong khi tde do tang ngudn huy nha't dinh. Vi vay rui ro t r e n DMCV cua ngSn dgng va tang tin dung vfin dat mffe tren 25%. hang thffdng ddng nhd't do bi a n h hffdng bdi Bao cao tai chinh cua eae NHTM cd phan nam nhffng dae diem ngi tai cua tffng loai cho vay/ 2008 cho thi'y nhffng eon so' lgi nhuan thuan hinh thffc cho vay ma ngan h a n g thffc hi^n. am cho cac khoan dfiu tff chffng khodn, gdp vd'n Khi phan tich DMCV nhdn thd'y h ^ u ' h e t cdc mua cd phfin ... la minh chffng rd rang cua hfiu NHTM cd phan deu tap trung vao loai cho vay qu^ nay. ngdn hgn (vi du tai Eximbank ty trgng cho vay ngan b a n thffdng xuyen chie'm gkn 80% - Thieu da dang ve khu vdc dia ly': Thay vi eho tdng dff ng; Ngan hang ACB dao dgng trong vay nhieu khu vffc dia ly khde nhau, ngan hang khodng 50%; Sacombank khodng 60%. Dieu dd cd the chi tap trung vao mgt khu vUe nha't dinh, cho thd'y ede ngan h a n g chu trgng cho vay k^ do bi dnh hudng bdi kha nang kiem sodt tin ban ngan, giup gidm thieu rui ro thanh khodn dung, mang Iffdi ehi nhanh, nUi tga lac eua nhffng cQng cd nghia Id nhu cau vd'n trung v^ nganhang So 5 6 • T h a n g 11/2010
  4. CONG NGHE NGAN HANG II dai b a n cua nen kinh te duge ddp ffng mdt cdch ddng tin dung thudng lien quan tdi cdc yeu td ban ehe. lgi nhuan, sU an toan va tang trUdng thi phan, thi muc tieu quan tri DMCV eua mgt NHTM ehi Ngffgc lai vdi phffdng phdp hinh thanh danh ra mffe do tdn thd't ma ngan bang ed the cha'p muc ngdu nhien, mgt DMCV hinh thanh theo nhan trong mdi tffong quan vdi lgi nhuan td'i da ke hoach doi hdi ngan bang phdi ed mgt dinh ma ngan hang ky vgng dat dffgc hoac la ehi ra hffdng chien Iffgc eho vay ngay tff khi cdc khoan mffe lgi nhuan ky vgng trong tUOng quan vdi do cho vay chUa duge phe duyet, tren co sd dd thie't rui ro tha'p nha't trong kha nang cho phep. Khae ke mgt DMCV vdi cdc ty trgng dU kien trUdc. vdi nha quan tri danh muc chffng khoan (ludn Mgt DMCV hinh thanh theo ke hoach, theo dd quan tam trffde tien den lgi nhuan), nha quan tri cac khodn cho vay dffgc sap xep mgt cdch ed he DMCV thffdng ehu trgng vao yeu to rui ro va tdn thong, cd chu dich vdi cdc ty trgng nha't dinh that. Vi vay, muc tieu quan tri DMCV cua ngan ddge thie't ke tff dau, phu hgp vdi cac muc tieu hang dugc bieu hien thdng qua gia tri chiu rui ro cua ngan hang thi dffgc xem la mgt DMCV tdi (VaR - Value at Risk) ma ngan hang ed the cha'p ffu. De dat dffgc dieu nay, khi thiet lap DMCV, nhan ddge. Gid tri chiu rui ro tin dung dffgc hieu cac ngan hang can phai cdn cff vao cdc yeu td la gid tri tdn that ma ngan hang phai gdnh chiu sau day: trong trudng hgp dd'i tde khdng ed kha ndng tra ng va thffdng dffgc do ludng vdi do tin cay xdc - Muc tieu quan tri DMCV cua ngan hang. Day dinh. VaR duge xem la "khau vi rui ro" cua rieng la yeu td dau tien ma ngan hang phai quan tam mdi ngan hang vd phai duge Hgi ddng qudn tri khi xay dffng DMCV. Neu nhu muc tieu eua boat ngan hang thdng qua. Xu bUdng hien nay ngan nganhangV So 56•Thang 11/2010
  5. Ill CONG NGHE NGAN HANG hang t a i cdc nUdc p h a t trien thudng sff dung - Dff bdo phdt trien kinh t e , chi so' l a m phdt cdc md hinh do lUdng rui ro de tinh todn VaR dff kien. Ngodi cdc yeu td thugc ve dieu kien phu hgp vdi dieu kien cua tffng ngan hang. ngi tai, cdc ngan h a n g cdn phai cdn cff vdo cdc dilu kien tff mdi trffdng kinh te vi md. Nhffng - Quy md vd'n tff ed eua ngan hang. Day la thay ddi trong chu ky kinh te ed the gay dnh yeu to' khong the thieu dffgc khi ngan h a n g hffdng tdi k e t eau cung nhU quy md va chat xay dffng DMCV, bdi vi hau he't cac boat dgng lugng DMCV eua cdc ngan hang. Nghien cdu eua ngan h a n g ndi ehung, boat dgng tin dung ve cdc tde dgng ndy trong xay dUng chien lugc ndi rieng d i u phdi tuan thu cdc gidi h a n theo cho vay, mgt m a t gidp eho cdc ngan h a n g thdc mdc vd'n tU cd cua ngan hang. Quy dinh eae hien dugc sff mang eao ea eua hg la gdp phan gidi b a n boat ddng ndi chung va cap tin dung phdt trien kinh te qudc gia vd dia phffong. Mat ndi rieng theo vd'n tff cd la phu hgp vdi yeu khde nd eung t r d n h cho cdc ngan hang gap cau quan tri ngan hdng qud'c t e , eg the la theo phai cdc rui ro ngi tai khi dau tff tin dung vao tinh t h a n cua Hiep Udc an toan vd'n Basel ma cdc ngdnh kinh te dang trong giai doan gidm hau b e t cdc nffdc t r e n the gidi dang dp dung. sdt, suy thodi, nhffng ngdnh kinh te ma Chinh Tai Viet Nam, ngodi quy dinh chung theo luat phu h a n ch phdt trien. (gidi b a n cho vay hoac bdo lanh td'i da dd'i vdi mgt khaeh hang hoac nhdm khaeh hang), Ngodi cdc ye'u to' neu t r e n , m a n g Iffdi chi NHNN ed ban h a n h mgt so' vdn ban lien quan n h d n b , co sd v a t cha't, tinh h i n h xa hgi, phdp den van dl kiem sodt dUng eho vay tai n h i l u ly, t r i n h do eua dgi ngu n h a n vien cho vay ... thdi diem (Quyet dinh sd 63/2008/QD-NHNN trong thdi gian xdy dUng danh muc cung can ngay 1/2/2008 ve kiem sodt cho vay kinh doanh dugc ngdn h a n g chu y quan t a m tdi khi thiet chdng khoan quy dinh dff ng eho vay dau tff & ke DMCV cua n g a n h a n g . kinh doanh chffng khoan khdng vffgt qua 20% vd'n dilu le cua ngan h a n g ...). Do dd, vdi mgt Viee thie't lap eu ca'u DMCV ngay tff ban dau mffe vd'n tU cd nha't dinh cae ngan hang phdi the hien quan diem chu dgng trong quan hinh t h a n h danh mue cdc khodn cho vay chiu tri danh mue eua n g a n h a n g . Cff ca'u DMCV rui ro trong khd ndng thich hgp cua vdn, ddm ke hoach tao ra dinh hffdng eho boat dgng bdo tuan thu quy dinh phdp ly. tin dung, t r d n h cho n g a n h a n g chay theo xu hffdng thi trffdng dcfn t h u a n , de sa da vdo cdc - T i l m Iffc ngudn vd'n huy dgng. Ngudn vd'n loai hinh cho vay "ndng" t i l m a n rui ro cao, huy dgng la eo sd de ngan hang phat trien ddn de'n t h a t bai trong viec thffc thi muc tieu eae boat dgng sff dung vd'n, dac biet Id hoat ma hgi ddng quan tri n g a n h a n g da dat ra. dgng cho vay, do vay nd la yeu to' khdng the Tuy nhien, h i n h t h a n h DMCV theo ke hoach thie'u dugc khi xay dffng danh muc cua ngan khdng cd nghia la danh muc nay ludn cd' dinh, hang. Hon nffa quy md va co eau DMCV can t r e n thffc te cd the p h a t sinh n h i l u yeu to' phai cd sff phu hgp vdi quy md va co eau cua l a m eho viec thffc h i e n danh mue khdng dat ngudn vd'n huy dgng, nha't la ngudn t i l n gffi hieu qua nhff mong mud'n. Lue dd cac ngan huy dgng trong n I n kinh te. Dieu nay la can h a n g se phdi sd dung cdc cdng eg ky thuat de thiet de hinh t h a n h mgt DMCV cd do dn dinh dieu ehinh danh muc, nhd mua bdn ng, hodn cao, t r d n h cho ngdn h a n g phai dffOng dau vdi ddi rui ro ... Ngi dung nay xin dffgc dl cap cdc loai rui ro khac trong kinh doanh nhff rui trong nhffng bdi vie't tiep t h e o " ro lai sua't, rui ro t h a n h khoan. Tai iif u tham khio - Thi trffdng muc tieu cua ngan hdng. Can cff vao sff mang, chien Iffge boat dgng va cdc dieu 1. Bdo edo thudng nien cong bd tren Website cua cdc kien rieng ed, mdi ngan hang thudng cd mgt thi ngdn hdng TMCP Viet Nam td 2005 - 2009 trddng muc tieu xdc dinh. Trong thi trffdng da 2. Thdng tin CIC - bdn tin cdnh bdo tong hgp trong cdc Ida ehgn ngan hang cd the phdt huy sd trffdng, ndm 2008 - 2009 the manh eua minh, tao ffu the canh tranh vdi 3. Bui Dieu Anh (2010) Suy nghi ve vd'n de do ludng rui eae dd'i thu khae. DMCV phai the hien dffgc thi ro danh muc cho vay tai cdc Ngdn hdng thuang mgi, Tgp trffdng muc tieu cua ngan hang, thdng qua ty chi Cong nghS Ngdn hdng sd 53, thdng 8/2010 trgng cdc loai hinh cho vay eao tha'p khde nhau 4.Charles W. Smithson (2002), Credit Portfolio Manage- theo nganh kinh te, theo khu vffc dia ly, theo ment, John Wiley & Sons, Inc loai hinh cho vay... Dieu dd eung tao nen s\i khde biet trong chien Iffgc kinh doanh eua mdi NHTM tren thi trffdng tin dung. nganhang S o 5 6 » T h a n g 11/2010
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2