intTypePromotion=1
ADSENSE

DANH MỤC GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

241
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các giống được công nhận và giống từ các rừng giống, vườn giống, vườn cây đầu dòng được công nhận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH MỤC GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH

  1. bé n«ng nghiÖp vµ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ph¸t triÓn n«ng th«n §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ------------- ------------------------------- Sè:14/ 2005/Q§-BNN Hµ Néi, ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh cña bé tr-ëng Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n V/v: Ban hµnh Danh môc gièng c©y l©m nghiÖp ®-îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh Bé tr-ëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2003/N§-CP ngµy 18/7/2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n; C¨n cø Ph¸p lÖnh gièng c©y trång Sè 15/2004/PL-UBTVQH11 ngµy 24/3/2004 cña Uû ban Th-êng vô Quèc héi; Theo ®Ò nghÞ cña Côc tr-ëng Côc L©m nghiÖp, Vô tr-ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Danh môc gièng c©y l©m nghiÖp ®-îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh”, bao gåm 5 lo¹i sau: 1) C¸c gièng ®-îc c«ng nhËn vµ gièng tõ c¸c rõng gièng, v-ên gièng, v-ên c©y ®Çu dßng ®-îc c«ng nhËn. 2) Gièng cña c¸c loµi ®-îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh nh-ng tèi thiÓu ph¶i cã nguån gièng lµ rõng chuyÓn ho¸ hoÆc cã c¸c c©y mÑ ®-îc c«ng nhËn. 3) Gièng cña c¸c loµi ®-îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh nh-ng ph¶i cã nguån gièng tõ c¸c l©m phÇn tuyÓn chän. 4) Gièng cña c¸c loµi ®-îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh kh«ng cÇn cã nguån gièng ®-îc c«ng nhËn. 5) C¸c gièng ®-îc phÐp kinh doanh qua nhËp khÈu. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Côc tr-ëng Côc L©m nghiÖp, Vô tr-ëng Vô Khoa häc c«ng nghÖ, Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng, Thñ tr-ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan; c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ho¹t ®éng liªn quan tíi s¶n xuÊt, kinh doanh gièng c©y l©m nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. kt. bé tr-ëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n N¬i nhËn: Thø tr-ëng - Nh- ®iÒu 3; - VP ChÝnh phñ, C«ng b¸o CP; - Côc kiÓm tra v¨n b¶n (BTP); - Vô Ph¸p chÕ; - L-u VP Bé, Côc LN. Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng – Gv Lâm nghiệp (sýu tầm)
  2. Danh môc gièng c©y l©m nghiÖp ®-îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh (Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 14/ .2005/Q§-BNN ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2005) 1. C¸c gièng ®-îc c«ng nhËn vµ gièng tõ c¸c rõng gièng, v-ên gièng, v-ên c©y ®Çu dßng ®-îc c«ng nhËn a) Gièng c¸c loµi b¹ch ®µn - B¹ch ®µn urophylla: + C¸c dßng PN14 (trång ®¹i trµ); W4,W5, U6 (trång thö nghiÖm trªn diÖn réng); PN10, PN46, PN47 (vïng Trung t©m). + C¸c xuÊt xø Lembata, Egon, Lewotobi. - B¹ch ®µn lai: c¸c tæ hîp lai U29E1, U29E2, U29C3, U29C4, U29U24, U29 U26, U15C4, U30E5 (gièng míi). - B¹ch ®µn tereticornis: C¸c xuÊt xø Sirinumu, Orobay, Laura river - B¹ch ®µn brassiana: XuÊt xø Jackey Jackey. - B¹ch ®µn camaldulensis: + C¸c xuÊt xø Katherine, Kennedy river, Morehead river, Petford area, Gibb river. b) Gièng c¸c loµi keo - Keo lai: C¸c xuÊt xø BV10, BV16, BV32 (trång ®¹i trµ); BV5, BV27, BV29, BV33 ( kh¶o nghiÖm trªn diÖn réng); TB03, TB05, TB06, TB12 (trång thö trªn diÖn réng t¹i c¸c tØnh phÝa Nam), KL2 ( trång ë §«ng Nam bé. - Keo vïng thÊp: + Acacia crassicarpa: c¸c xuÊt xø Mala, Periden, Dimisisi; + Acacia mangium: c¸c xuÊt xø Pongaki, Cardwell, Iron range; + Acacia auriculiformis: c¸c xuÊt xø Coen river, Mibini, Morehead river. - Keo vïng cao: + Acacia mearnsii: c¸c xuÊt xø Bodalla, Nowra, Nowa nowa, Berriva; + Acacia irrorata: c¸c xuÊt xø Mt. Mee, Bodala; + Acacia melanoxylon: xuÊt xø Mt. mee. b) Gièng loµi phi lao: c¸c dßng 601, 701 (TT2.6, TT2.7). c) Gièng c¸c loµi trµm - Trµm ta (Melaleuca cajuputi): c¸c xuÊt xø 7V05 (TÞnh Biªn-An Giang), 7V01 (Méc Ho¸-An Giang), 7V07 (VÜnh H-ng-Long An); - Trµm óc: + Melaleuca cajuputi: c¸c xuÊt xø Bensback PNG, Kuru PN; + Melaleuca leucadendra: c¸c xuÊt xø Weipa QLD, Rifle CK.QLD, Cambridge G.WA, Kuru PNG. d) Gièng c¸c loµi th«ng - Th«ng caribaea var. hondurennnsis: c¸c xuÊt xø Cardwell (vïng trång §¹i L¶i, Hµ T©y); Byfield (vïng trång §«ng Hµ, Pleku, Lang Hanh, S«ng M©y); Poptun2 (vïng trång §«ng Hµ); Poptun3 (vïng trång S«ng M©y, §¹i L¶i); Alamicamba (vïng trång Pleyku, Lang Hanh). - Th«ng 2 l¸: 1 Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng – Gv Lâm nghiệp (sýu tầm)
  3. + Gièng th«ng nhùa (vïng cao) tõ v-ên gièng v« tÝnh ë Di Linh cña XÝ nghiÖp gièng l©m nghiÖp vïng T©y Nguyªn + Gièng th«ng nhùa (vïng thÊp) tõ v-ên gièng v« tÝnh ë Bè Tr¹ch cña XÝ nghiÖp Gièng l©m nghiÖp vïng B¾c Trung bé. - Gièng th«ng 3 l¸ tõ v-ên gièng v« tÝnh, rõng gièng h÷u tÝnh (Xu©n Thä-L©m §ång) ë XÝ nghiÖp Gièng L©m nghiÖp vïng T©y Nguyªn . f) C¸ch thøc vµ thñ tôc tiÕn hµnh Khi muèn kinh doanh chñ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i chøng minh ®-îc m×nh cã c¸c lo¹i gièng nµy vµ ®¨ng ký víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc vÒ c¸c lo¹i gièng sÏ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Þa ®iÓm, khèi l-îng vµ dù kiÕn n¬i cung cÊp. 2. Gièng cña c¸c loµi ®ù¬c phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh nh-ng tèi thiÓu ph¶i cã nguån gièng lµ rõng chuyÓn ho¸ hoÆc cã c¸c c©y mÑ ®-îc c«ng nhËn 2.1 Danh môc c¸c loµi c©y tèi thiÓu ph¶i cã nguån gièng lµ rõng gièng chuyÓn ho¸ 1) QuÕ (Cinamomum cassia Bl) 2) Th«ng nhùa (Pinus merkusii Jungh . et de Vries) 3) L¸t hoa (Chukrasia tabularia A. Juss) 4) Lim xanh (Erythrophloeum fordii) 5) Th«ng Caribª (Pinus caribaea Morelet) 6) Th«ng 3 l¸ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) 7) Th«ng m· vÜ (Pinus massoniana Lamb) 8) Keo tai t-îng ( Acacia mangium ) 9) Keo l¸ trµm ( Acacia auriculiformis Wild ) 10) B¹ch ®µn camaldulensis (Eucalyptus camaldulensis Dehanh ) 11) B¹ch ®µn tereticorrnis (Eucalyptus tereticornis San ) 12) Phi lao (Casuarina equisetifolia Forst et Forst f) 13) Mì (Mangletia conifera Dandy ) 14) Sa méc ( Cuninghamia lanceolata (Lumb.). Hook) 15) Bå ®Ò (Styrax tonkinensis Pierre) 16) TÕch (Tectona grandis L.) 17) §-íc ( Rhizophora apiculata ) 18) Trµm cõ (Melaleuca leucadendra L.) 19) Xoan chÞu h¹n ( Azedarachta india), tªn gäi kh¸c lµ Neem 20) DÇu r¸i ( Dipterocarpus alatus Roxb. Ex. G.Don ) 21) Sao ®en (Hopea odorata Roxb ) 2.2 Danh môc gièng cña c¸c loµi ®-îc phÐp tiÕp tôc s¶n xuÊt, kinh doanh cã nguån gièng lµ rõng chuyÓn ho¸ ®· ®-îc c«ng nhËn a) Gièng bå ®Ò - Gièng bå ®Ò tõ rõng gièng chuyÓn ho¸ ë Hµm Yªn cña Trung t©m nghiªn cøu c©y nguyªn liÖu giÊy Phï Ninh. Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng – Gv Lâm nghiệp (sýu tầm)
  4. 2 b) Gièng th«ng - Gièng th«ng 3 l¸ tõ rõng gièng chuyÓn ho¸ ë Xu©n Thä-§µ L¹t-L©m §ång cña XÝ nghiÖp gièng l©m nghiÖp vïng T©y Nguyªn. - Gièng th«ng nhùa vïng thÊp tõ rõng gièng chuyÓn ho¸ ë Bè Tr¹ch cña XÝ nghiÖp gièng L©m nghiÖp vïng B¾c Trung bé. c) Gièng keo Acacia mangium: Gièng tõ rõng gièng chuyÓn ho¸ ë Hµm Yªn cña Trung t©m nghiªn cøu c©y nguyªn liÖu giÊy Phï Ninh. d) Gièng b¹ch ®µn - B¹ch ®µn camaldulensis: Gièng tõ rõng gièng chuyÓn ho¸ t¹i B×nh S¬n, Qu¶ng Ng·i. - B¹ch ®µn urophylla: - Gièng tõ rõng gièng chuyÓn ho¸ t¹i Th¸c Bµ cña Trung t©m ngiªn cøu c©y nguyªn liÖu giÊy Phï Ninh. 2.3 C¸ch thøc vµ thñ tôc tiÕn hµnh §èi víi c¸c loµi thèng kª ë Môc 2.1 nh-ng ch-a cã rõng gièng ®-îc chuyÓn ho¸, nÕu muèn ®-îc s¶n xuÊt, kinh doanh gièng th× chñ kinh doanh ph¶i tiÕn hµnh c¸c thñ tôc sau: a) N¨m 2005, lµm c¸c thñ tôc ®¨ng ký rõng gièng víi së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n (chØ râ loµi c©y, ®Þa danh, diÖn tÝch, lo¹i rõng, c¸c chØ tiªu l©m sinh, kh¶ n¨ng cung cÊp gièng…). Së kiÓm tra vµ ra quyÕt ®Þnh cho phÐp s¶n xuÊt kinh doanh t¹m thêi. b) Tõ n¨m 2006, ph¶i tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p chuyÓn ho¸ theo quy ph¹m kü thuËt x©y dùng rõng gièng chuyÓn ho¸ (QPN 16-93, ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 804/Q§KT ngµy 02/11/1993 cña Bé L©m nghiÖp) hay theo c¸c quy tr×nh kü thuËt chuyÓn ho¸ rõng gièng cho tõng loµi ®· ®-îc ban hµnh. Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n kiÓm tra vµ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn, trong quyÕt ®Þnh ph¶i thÓ hiÖn loµi c©y, diÖn tÝch, ®Þa ®iÓm, c¸c chØ tiªu l©m sinh vµ ®Æc biÖt lµ khèi l-îng h¹t cã kh¶ n¨ng thu ho¹ch. Sau khi cã quyÕt ®Þnh c«ng nhËn, chñ rõng ®-îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh thøc. c) ViÖc c«ng nhËn nguån gièng míi vµ b·i bá nguån gièng kh«ng ®¹t yªu cÇu ®-îc tiÕn hµnh th-êng xuyªn. 2.4 Gièng cña c¸c loµi c©y ®-îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh nh-ng ph¶i cã c©y mÑ ®-îc c«ng nhËn (hoÆc cã rõng gièng chuyÓn ho¸ nh- ë môc 2.1) a) Danh môc gièng cña c¸c loµi 1) Tr¸m tr¾ng lÊy qu¶ ( Canarium album (Lour.) Raeusch) 2) QuÕ ( Cinamomum cassia (L.) J. Presl) 3) Th¶o qu¶ ( Amomum aramaticum) 1) Së (Camelia oleosa) 2) SÊu ( Dracontomelum mangiferum Bl.) 3) DÎ lÊy h¹t (Castanopsis indica ) Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng – Gv Lâm nghiệp (sýu tầm)
  5. 3 4) Håi (Illicium verum Hook.f ) 5) C¸c loµi c©y thuéc c¸c môc 1, 2.1 vµ 3 nÕu c¸c chñ rõng cã c©y mÑ ®-îc c«ng nhËn còng ®-îc phÐp kinh doanh. b) C¸ch thøc vµ thñ tôc tiÕn hµnh. - N¨m 2005 c¸c chñ s¶n xuÊt kinh doanh lµm c¸c thñ tôc ®¨ng ký víi Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ sè l-îng c©y gièng, ®Þa danh, c¸c chØ tiªu ®o ®Õm cña c¸c c©y mÑ..., khèi l-îng gièng cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. - Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n kiÓm tra vµ tiÕn hµnh c«ng nhËn. Trong quyÕt ®Þnh c«ng nhËn ph¶i ghi râ sè l-îng, m· sè c©y, vÞ trÝ, c¸c chØ tiªu ®o ®Õm c©y, sè l-îng h¹t gièng cã kh¶ n¨ng cung cÊp cña tõng chñ nguån gièng. - Tõ n¨m 2006 chØ ®-îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh gièng tõ c¸c c©y mÑ ®· ®-îc c«ng nhËn. - ViÖc c«ng nhËn c©y mÑ míi vµ b·i bá c©y mÑ kh«ng ®¹t yªu cÇu ®-îc lµm th-êng xuyªn. 3. Gièng cña c¸c loµi ®-îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh nh-ng ph¶i cã l©m phÇn ®-îc tuyÓn chän. a) Danh môc gièng cña c¸c loµi 1) Sang lÎ (Lagerstroemia calyculata kuruz) 2) Cä phÌn ( Pastrium serratum Engl) 3) Huûnh ( Tarietia javanica Bl.) 4) Giæi xanh (Michelia mediscris Dandy) 5) Chß chØ ( Parasorea chinensis Wang Hsie) 6) Dã trÇm (Aquilaria crossna Piere) 7) V¹ng ( Endospermum chinense Beth ) 8) Vèi thuèc (Schima wallichii Choisy) b) C¸ch thøc vµ thñ tôc tiÕn hµnh. - §èi víi c¸c l©m phÇn tuyÓn chän ®· ®-îc c«ng nhËn ®-îc tiÕp tôc s¶n xuÊt kinh doanh. - §èi víi c¸c loµi thèng kª nãi trªn nh-ng ch-a cã nguån gièng ®-îc c«ng nhËn th× chñ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i lµm c¸c thñ tôc ®¨ng ký víi së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n (chØ râ loµi c©y, ®Þa danh, diÖn tÝch, lo¹i rõng, c¸c chØ tiªu l©m sinh, kh¶ n¨ng cung cÊp gièng....). Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tiÕn hµnh kiÓm tra vµ ra quyÕt ®Þnh cho phÐp s¶n xuÊt kinh doanh. - Tõ n¨m 2006 trë ®i, ®èi víi c¸c loµi c©y trong Môc 3 chØ ®-îc phÐp s¶n xuÊt kinh doanh khi cã quyÕt ®Þnh c«ng nhËn nguån gièng ®-îc tuyÓn chän. - KhuyÕn khÝch chñ s¶n xuÊt kinh doanh t¸c ®éng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®Ó n©ng cao chÊt l-îng cña c¸c l©m phÇn tuyÓn chän. 4 Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng – Gv Lâm nghiệp (sýu tầm)
  6. 4. Gièng cña c¸c loµi c©y ®-îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh kh«ng cÇn cã nguån gièng ®-îc c«ng nhËn. a) Tiªu chÝ lùa chän - C¸c loµi c©y trång Ýt phæ biÕn nh-ng cã trong danh môc loµi c©y trång rõng ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - C¸c loµi c©y trång víi diÖn tÝch nhá (khèi l-îng gièng tiªu thô Ýt, kh«ng ®ñ bï ®¾p ®Çu t- x©y dùng rõng gièng). - C¸c loµi c©y ch-a n¾m ch¾c kü thuËt g©y trång. - C¸c loµi c©y ch-a cã quÇn thô hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng t¹o thµnh quÇn thô rõng trång. - C¸c loµi c©y cßn rÊt Ýt c¸ thÓ hoÆc mäc rÊt ph©n t¸n trong rõng tù nhiªn. - C¸c loµi c©y chØ trång víi môc ®Ých ®¬n thuÇn phßng hé. - C¸c loµi c©y thuéc hä tre nøa. b) Danh môc gièng c¸c loµi c©y kh«ng cã nguån gièng ®-îc c«ng nhËn TÊt c¶ c¸c loµi c©y kh¸c, kh«ng thuéc c¸c loµi ®· quy ®Þnh t¹i Môc 1, 2 vµ 3 nh-ng cã trong danh môc loµi c©y ®-îc phÐp trång rõng. c) C¸ch thøc vµ thñ tôc tiÕn hµnh Chñ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc vÒ gièng c¸c loµi kinh doanh, ®Þa ®iÓm thu h¸i (tØnh, huyÖn, x·), khèi l-îng s¶n xuÊt, dù kiÕn n¬i cung cÊp…, tù c«ng bè tiªu chuÈn gièng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l-îng gièng do m×nh s¶n xuÊt. 5. C¸c gièng ®-îc phÐp kinh doanh qua nhËp khÈu a) Tiªu chÝ lùa chän - C¸c dßng, c¸c xuÊt xø ®· thö nghiÖm cho kÕt qu¶ tèt, ®-îc c«ng nhËn nh-ng ch-a cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®ñ gièng cho yªu cÇu trång rõng. - C¸c gièng ch-a ®-îc c«ng nhËn nh-ng b-íc ®Çu ®¹t hiÖu qu¶ tèt (cã h-íng dÉn kü thuËt g©y trång hoÆc cã m« h×nh thµnh c«ng hoÆc cã ®Ò tµi nghiªn cøu ) song ch-a cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hoÆc s¶n xuÊt kh«ng ®ñ gièng cho yªu cÇu trång rõng. b) Danh môc gièng ®-îc phÐp kinh doanh qua nhËp khÈu. - TÊt c¶ c¸c dßng, c¸c xuÊt xø ®· ®-îc c«ng nhËn trong Môc 1. - C¸c gièng ch-a ®-îc c«ng nhËn nh-ng cã triÓn väng: + L¸t Mexico ( Cedrela odorata) + Ng©n hoa ( Grevillea robusta A. Cunn) + GiÎ mo li (lÊy h¹t) + Tre m¨ng ®iÒm tróc, lôc tróc c) C¸ch thøc vµ thñ tôc tiÕn hµnh: Chñ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i tiÕn hµnh ®¨ng ký víi c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc vÒ lo¹i gièng nhËp ®Ó kinh doanh, n¬i nhËp, khèi l-îng, n¬i cung cÊp./. 5 Thạc sỹ Nguyễn Tiến Dũng – Gv Lâm nghiệp (sýu tầm)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2