Đạo đức và hiệu quả kinh doanh trong thương mại

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
10
download

Đạo đức và hiệu quả kinh doanh trong thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gần đây, những thảo luận trong bài báo này đã trở thành đề tài của rất nhiều cuộc tranh luận. Một trong những câu hỏi quen thuộc là: kẻ hay lý tưởng hóa thiếu kinh nghiệm nào đã đưa ra ý tưởng này?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đạo đức và hiệu quả kinh doanh trong thương mại

  1. o c và hi u qu kinh doanh G n ây, nh ng th o lu n trong bài báo này ã tr thành tài c a r t nhi u cu c tranh lu n. M t trong nh ng câu h i quen thu c là: k hay lý tư ng hóa thi u kinh nghi m nào ã ưa ra ý tư ng này? T i sao dám khuyên b o chúng ta nên th c hi n nh ng hành ng t t p thay vì ti n hành ho t ng kinh doanh, theo u i s công nh n thay vì i m i - và t i a hóa nh ng vi c làm t t p, thay vì l i nhu n hàng quý? K ó thu c ki u chuyên gia gì v y? Nh ng ý tư ng c ng u và iên r ó - âu là nh ng lu n c th c t ng sau nó? Nguyên nhân cơ b n: Các c g ng tăng hi u qu thư ng nh m m c ích tăng l i nhu n, tăng v n ch s h u và t l l i nhu n trên tài s n, và gia tăng giá tr cho các c ông. Nh ng m c tiêu này v n chưa y . ó là do s thay i chu n m c: khái ni m thành công ang ư c thay i. Quan tr ng hơn, nh ng gì là quy chu n c a thành công hôm qua, vi c t i a hóa các vi c làm t t s giúp công ty ư c ánh giá cao hơn trong các quy chu n thành công c a ngày mai. Ngày càng nhi u các nhà u tư s d ng
  2. các tiêu chu n u tư o c hay xã h i như c a KLD, ch s qu n lý t p oàn, và các tiêu chu n chúng ta s ki m ch ng sau ây. Các nhà u tư không còn ch quan tâm n các ch s l i nhu n tài chính, nh ng gì h quan tâm hi n t i là l i nhu n và "khác l i nhu n". T i sao l i có s thay i này? Vì nh ng l i ích "khác l i nhu n" giúp các kho n l i nhu n ít r i ro, tăng tính phòng th , và, quan tr ng nh t, có ý nghĩa hơn. úng như d oán c a nhi u ngư i, c ng ng, xã h i và các nhà u tư, nh nghĩa c a s vư t tr i ang thay i. Hàng năm, t ch c Ethisphere ưa ra danh sách nh ng công ty ho t ng có o c nh t và sau ó th phân tích k t qu kinh doanh c a nh ng công ty này. Trong năm 2008, nh ng nhà lãnh o úng m c ã i u hành công ty c a mình vư t lên 40 % trong b ng ch s x p h ng S&P 500. Trong năm 2009, 40% và trong năm 2010, 35%. ng l c chính c a s phát tri n này là gì? T p chí CSR ã ch ra kho ng chênh l ch 10% trên giá tr c ông gi a, ví d như các công ty minh b ch và kém minh b ch nh t. Quá trình o lư ng không bao g m các bài ki m tra bí m t. Nhưng cũng g i ra vài i u v m t vài m i quan h - th mà, ngày nay, h u h t các CEOs u khát khao mu n có.
  3. Sau ây là m t k t qu áng khâm ph c hơn. Giá tr gia tăng th trư ng trung bình c a 100 công ty ng u là 36 tri u USD, g p 4 l n Giá tr gia tăng th trư ng trung bình c a các công ty còn l i, v i giá tr ít hơn 8 tri u USD, có th tham kh o t i Curtis Verschoor t ch c SRI. Theo x p h ng khác c a t Businessweek v T ng k t qu tài chính - m t x p h ng d a trên 8 tiêu chu n, như m c tăng trư ng bán hàng, tăng trư ng l i nhu n và l i nhu n trên v n ch s h u - 100 công ty x p h ng u ã vư t lên v i t l là 10.4 phân v . Chúng ta có th nh n th y m i quan h th ng kê áng ng c nhiên gi a 2 x p h ng này. T i trư ng Qu n tr Kinh doanh Berkeley's Haas, Margarita Tsoutoura còn ưa ra các k t qu thú v hơn: bà ch ra r ng các công ty ư c x p h ng cao hơn trên b ng x p h ng KLD - v trách nhi m xã h i c a các công ty - có m c biên l i nhu n, l i nhu n trên v n ch s h u, và l i nhu n trên tài s n cao hơn h n. ây h n là m t ví d khám phá mà tôi ưa thích - m t ví d mà, m t l n n a, ưa ra k t lu n r ng trách nhi m ã t o ra thu n l i, vì ã qu n lý hi u qu r i ro: b o m t t hơn trư c nh ng s ki n tương lai t i t . ã có r t nhi u th nghi m nh ưa ra nh ng k t lu n l n. Marc Orlitzky, Frank L. Schmidt, và Sara L. Rynes ã ch ra r ng trách nhi m có s liên k t tích c c ch t ch v i ho t ng tài chính: " o
  4. c doanh nghi p," t nó, " ã t o ra ph n thư ng." H ã th c hi n các phân tích t ng h p trên 52 trư ng h p, v i s lư ng hơn 33,878 quan sát. Qu là s vư t tr i áng kinh ng c. Trong cu n "Con ngư i hay l i nhu n", m t cu n sách quan tr ng ã úc k t hàng th k nghiên c u, Joshua Margolis và Jim Walsh ã ch ra r ng "khi ư c coi như nh ng bi n c l p, ho t ng xã h i c a doanh nghi p có m i quan h tích c c v i k t qu tài chính trong 42 trư ng h p (chi m 53%), không có m i quan h nào trong 19 trư ng h p (chi m 24%), và m i quan h tiêu c c trong 4 trư ng h p (chi m 5%), và m t k t qu h n h p trong 15 trư ng h p còn l i (chi m 19%)". H k t lu n ng n g n r ng: "k t qu trên ng h cho phe tán thành các ho t ng xã h i c a doanh nghi p và không th a mãn phe i l p và phê phán các ho t ng này." Trong m t cu c ph ng v n g n ây, Margolis phát bi u r ng: " ã có 80 trư ng h p nghiên c u h c thu t trong 30 năm qua c g ng gi i thích m i quan h gi a các ho t ng xã h i c a doanh nghi p và k t qu tài chính. Kho ng 53% k t qu là tích c c, ch 5% ch ra tác ng tiêu c c lên l i nhu n c a doanh nghi p." Không còn nghi ng gì n a, r ng, chuông ng h ang reo lên v i các nhà u tư. Có ít nh t 538 nhà u tư có t ch c trư c ây ch s d ng các tiêu chu n tài chính hi n ã s d ng thêm các tiêu chí xã h i khi quy t nh u tư. Các nhà u tư xã h i qu n lý m t
  5. kh i lư ng tài s n tương ương 2.71 nghìn t USD, l n hơn so v i 10% c a 25 nghìn t USD t ng tài s n có s qu n lý c a n n kinh t . ây không ph i là áy c a m t con sóng. ây là m t s bùng n : mư i lăm năm trư c, con s này ch là 640 t USD. S chuy n d ch y ki n t o t i các ho t ng u tư xã h i ã tr thành xu hư ng ch o và khu ch i tác d ng khi nh n ư c s quan tâm y . i u này m b o r ng b t kỳ hành ng t t p nào dù nh nh t u gia tăng giá tr cho c ông - và t t nhiên, nh ng hành ng ngư c l i s gây ra tác ng tiêu c c. Nói cách khác, ây chính là quá trình ho t ng c a c máy kinh t toàn c u. Và i u ti p theo Margolis k t lu n chính là "chúng ta c n c n tr ng khi ưa ra các quy t nh v i vã." Vì sao? ó là "trách nhi m", như Michael Porter ã t ng c p, m t khái ni m mơ h , th m chí vô nghĩa - và cách nó t o ra s vư t tr i cũng th t ph c t p. Nh ng nghiên c u trên ây u b gi i h n v phương th c. Có nh ng ý tư ng lý lu n r ng, không u tư vào u ng có c n, thu c lá, và năng lư ng h t nhân s khi n l i nhu n t nh ng ho t ng u tư có trách nhi m xã h i xu ng m c trung bình c a th trư ng - quá ph c t p. Michael Toffel cũng ưa ra các lý lu n li u vi c x p h ng trách nhi m th c s có th o lư ng trách nhi m xã h i hay không. S
  6. ánh giá này hoàn toàn không ơn gi n, do ó, ã có r t hành ng giúp d dàng giúp tăng x p h ng trách nhi m tr nên ưa dùng như: ch ơn thu n là cam k t chu n m c ngư i cung c p m i nh t, tin vào nh ng báo cáo c p nh t nh t c a ki m toán, và có tên trong b ng danh sách nh ng công ty có o c nh t g n ây. ó là lý do vì sao cu n sách s p t i c a tôi s th c hành m t chi n lư c khác: không ch cân nh c ơn thu n trách nhi m mà m t công ty có, th trách nhi m có th d dàng xây d ng d a trên các hành ng như trên, mà xem xét li u r ng các công ty này có th c s t o ra các giá tr kinh t th c s . Kh i i m c a tôi s không ch là k t qu vư t tr i ngoài xã h i - mà, sâu s c hơn, các giá tr ch ng l i xã h i: hay chính b n thân th trư ng. Kinh doanh s tr l i là trí tu , o c và s phá s n lương tâm. Và bao g m c a s phá s n kinh t . Ch s S&P 500 không dàng cho nh ng công ty vô tích s . Nh ng công ty không áng m t xu. N u chúng ta nhìn vào tr ng thái tiêu c c bên ngoài, ví d như, chi phí cho các gói c u tr c a ngân hàng? Hàng nghìn t USD ã b phá h y. Trong th p k trư c, v m t con s kinh t , công vi c kinh doanh toàn c u ch t o ta nh ng giá tr kinh t âm. Nói cách khác, nh ng gì ư c tôi coi là Các nhà tư b n có tính xây d ng - m t t p h p các công ty ã th c hi n nhi u hành ng t t nh t, ch không ch là "trách nhi m xã h i" - ã d n trư c m c áng kinh ng c. Khi mà công vi c kinh doanh c liên t c phá s n
  7. kinh t , gi a th p k náo lo n, bi n ng và i xu ng nh t trong c n l ch s , nh ng công ty th c hành theo nh ng gì chúng ta ưa ra trong bài bình lu n này v n th nh vư ng, hay nói cách khác, phát tri n t t. Chúng ta ch ng bao gi có th d oán ch c ch n v m t tương lai thu n l i. Dù v y, nó ang ngày càng tr nên rõ nét hơn. Kinh t h c không gi ng v t lý. Cu c tranh lu n này chưa và s không bao gi ư c gi i quy t hoàn toàn. Có quá nhi u m i quan h c n g r i, s nh hư ng và thuy t nhân qu . Và ây chính là nhân t quy t nh. Th i i m mà các v t ch ng hi n h u toàn b , không th bác b , mang tính k t lu n? Lúc y, s bi n chuy n vĩ is x y ra. Nhưng có th s là quá mu n: bi t âu b n l i ch ng là m t trong nh ng trư ng h p phá s n trong quá trình nghiên c u. M t nhà tư b n xây d ng v i mô hình th c hi n các hành ng t t, theo u i s nh n th c, luôn hành ng t t và ti n b , s chinh ph c ư c k nguyên công nghi p hóa ang trong khó khăn này, và y doanh nghi p c a b n n nguy cơ phá s n. Các ch ng c ưa ra m t l n n a kh ng nh r ng hành ng t t mang l i k t qu t t p hơn. N m b t ư c quy lu t này là r t quan tr ng. Không ch vì b n s có l i nhu n cao hơn, l i nhu n v n ch s h u và l i nhu n trên tài s n u tư cao hơn, giá tr c ông n tư ng hơn. Ngày nay, v i nh ng nhà u tư thành công, nh nghĩa v m t k nguyên công nghi p ã th t s l i th i. Hành
  8. ng t t th c s mang l i nhi u hi u qu hơn vì các ho t ng c a công ty ư c xem xét trên lo t tiêu chí m i, b i khách hàng, chính ph , và các nhà u tư. Nh ng bên liên quan này ã t ng t nh ng câu h i như "V y l i nhu n ã ư c t o ra - ngáp - nhưng tác ng th c s thì sao?" Tuy t v i, nh ng ch ng c ư c ưa ra u i l p v i xã h i lý tư ng Utopian. Th gi i Utopia là gì? Là th gi i mà nh ng nhà kinh t , ngân hàng, và nh ng ngư i ng u các ngành h a h n: m t th gi i c a th trư ng hoàn h o v i ngu n v n vô t n, nơi các công ty v i m c tiêu t i a hóa l i nhu n s d n d t t t c chúng ta, ch c ch n th , n s th nh vư ng t t y u. Nhưng m i vi c ã không di n ra theo cách ó. Hãy th suy ng m v khu ph Wall, Big Food, Big Media, Detroit, Greece, Spain, Dubai, b t kỳ ai s h u m t căn nhà M , ho c m t ngư i lao ng di cư Trung Qu c. Ch nghĩa lý tư ng ngày nay th c s th này: công vi c kinh doanh mang l i k t qu t t p cho các công ty, th gi i và tương lai. Nhưng nó th c s không ph i v y. ó là lúc t t c chúng ta cùng nhìn nh n m t s th t: hành ng t t s mang t i tác d ng s c như dao c o và m nh m như búa t ng. ó là t t c nh ng gì mà các cu c nghiên c u trong các th p k g n ây mang l i. Và cũng là lý do t i sao có m t vài công ty khác bi t như Google, Wal-Mart, Pepsi, Lego, Starbucks, Nestle, Apple, Patagonia, Timberland, GE, Tata, ã, theo cách riêng c a
  9. mình, t ng bư c làm theo và hoàn toàn tin tư ng vào s th t này - và nguyên nhân mà khách hàng, chính ph và các nhà u tư cùng chung tay v i nh ng doanh nghi p trên. M t th k m i c a kinh doanh ang n. Chính mong mu n th c hi n nh ng hành ng mang ý nghĩa t t p là ng thái có ý nghĩa nh t - và n u b n v n chưa là m t ph n trong ó, thì, k t qu ch c ch n s là: b n ang hôn t m bi t tương lai c a chính b n.
Đồng bộ tài khoản