Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi học kỳ I năm học 2019-2020 môn Tự động hóa quá trình sản xuất (Đề số 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Chia sẻ: Đinh Y | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

54
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi học kỳ I năm học 2019-2020 môn Tự động hóa quá trình sản xuất giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi học kỳ I năm học 2019-2020 môn Tự động hóa quá trình sản xuất (Đề số 1) - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

  1. TRU'CJNG O H SIT P H A M KYT H U A T T P H C M o i THI cu6i kV hoc kV 1n Am HOC 19-20 KHOA CO KHf CH§ tao m Ay bO m On co oi£n t Ct Mon: Ti/ dong h6a qua trinh san xuat Chu' ky giam thj 1 Chu' ky giam thj 2 Ma mon hoc: MPAU320729 De s o / M a de: A 2 9 O l th i c o 0 4 tra n g . Thcfi gian: 60 phut. Diem va chu' ky Otroc phep sCr dung tai lieu. SV lam bai true tiep tren de thi va nop lai de CB cham thi thu* nhat CB chlm thi thu” hai Ho va ten:................................................................... Ma soSV:.................................................................... So TT:.........................Phong thi:................................ Cau 1 (2.0 diem): Trinh bay nh&ng u»u diem khi dung PLC de dieu khien he thong so vdi cac phirorig phap khac? ••■••••■•■•■•a a a ^ a i a a a a a a ^ a a a ......^ a a a a i t a i a a a a^,a a a a a a a a a a a a a t a a a a a a a a i • t a ............ a t ......... a a a a .......... L o ft. o t& fc.,... ..czxu.. .£?..... .cfe?... .£*//£ .
  2. / i M ............ x&Q.-.ty. 1EZ M ......... -24V .....pL ......... ...... / t H ..................ZO ...G...................... N P iT ® ......... ^ ..... i^ v )£ - Cau 3: (6.0 diem) OV tf- Yeu cau: Nhan Start --- Dong ca M1 quay thuan — sau 30s — Dong cor M1 dCmg — sau 5s — Dong ca M1 chay nghjch. Nhan Stop — Dong ca M1 dang. (Llm y: Vi dong ca M1 cong suat Ian, nen dung mach khai dong sao / tam giac - thoi gian chuyen mach sao/tam giac la 5s) a - Ve mach ket noi input / Ouput vao PLC (1.0 diem). QJ / — +- tCf •• eurrf^t-hnL jif Y £ y u tc.L . — CsvctAihrft- A . — e —y N fC C srcH t.£irt. s t SIEM EN S SIMAT1C S7-200 0 0 0 0 0 1L 00 0.1 02 • 2L 03 04 O.sjj 1 N U | 'fylMSIj C^i&TL £ □ •F.'DIAO CPU222ACOC.
  3. ' b - Mach khuech dai (1.0 diem). t c - Mach dong Il k (1.0 diem). Trang c
  4. —yo *iytu -,u pr ^^2/7 _r y ijty b ^ y' • t? *.’.” 4 *?*/* *? S T°r*-f £VrrK^ Y y- ^ &x>?-p Y Atpjv / - y j n C 't w y / K / X ;“ y r . f im t j > H ? c /^ j> ^yyA T < ^ t by * - J « » tg | t v - ^ -$> | ■* - Ss J f itr^’.tf. -? f S ' ^ t r u jij, •*- g w * ^ % o £ = r - * t "? ‘ ^ ■*• i r ss = A t / v w z ' 7£ ' ‘j / f . ' ’.72? f rr-/' ***JHJ_ d \} 1j J / ljp y 7 lj c /y >T? xp> '?p i
  5. d - Chuang trinh dieu khien (3.0 diem) f........ TTrrUA.1. .S firf. . Satkv. .4. ^JAX/r.. £r. /^ 7 — ( ..... S - t -B rv i^-2 ^ ...../ ......... 4 b — ............. JSUpX. . ,?r Srr. Sfot]P. .fcjS rx.A ........... 4 h ~ ~ l h - --------------M — 4 ^ 4 ...... .......( r .....:J........... Stitoc. S>- / zeezz ::. - U id S th m M . ^7?. fy iio v -ty -- .....■ /■ in ---------------- f ~ ) ........... — / " •• ................................ . 4 ^ . ..... - / / -------------f " / “ 7------------- / 4 ^ - ■ : > . ...... tSi3s£-JT ttzc " ' 7 ............. -I E ^ ± Z Z Z . ..... t i r m j t A '£ "/........ T ir w ^ f ~ i..i: Tara ....... ’ ■ 'tirru iA ^ ■ ^ 'ttuYi--ZJ2~ 2— - f'T o r f'i — n Trang 4 / I / O f s" &
  6. < r-> fCZf - stf~tfsCOcn : chocej --C . : C^ ° ^ f A > Kq • cJiO Ly n j't u 'c f i— fa-tioc 1 2- , ^z^'o-c J ^ ^ z tV f ■4'.- V un.^ rL& * tT U u n ^ ^ tn n %> a W \/eV ’h l i m £ n C ) H O o , HO / , H O ./,...) cfH/T- \(t~i M Y iw -i.-fA t- f W O , A //, H I, H S .- J J
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2