intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH03

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

73
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn sinh viên nghề Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH03 sau đây. Tài liệu mang đến cho các bạn sinh viên nghề này những kiến thức bổ ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2010-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: DA QTDNVVN-TH03

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2010 – 2012) NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: DA QTDNVVN - TH 03 Bài Yêu cầu Ý Nội dung Điểm 1 1 Phương pháp Trung bình động 5 Dự báo số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2 15 2012 Lập kế hoạch hoạch định các nguồn lực 1 45 2 trong các trường hợp sau Hãy chọn lựa và đánh giá phương án 2 5 khả thi nhất 3 Tự chọn do trường biên soạn 30 Cộng 100 Quy đổi về thang điểm 10 Bài 1: ( 20 điểm) 1. Phương pháp Trung bình động: là phương pháp lấy con số bình quân trong từng thời gian ngắn, có khoảng cách đều nhau làm kết quả dự báo cho thời kỳ sau (0,25đ) *Viết công thức – 0,25đ. Y4 = (Y1 + Y2 + Y3) /3 = A Y5 = (Y2+ Y3 + Y4) /3 = B 1.Dự báo số lượng sản phẩm tiêu thụ năm 2012 cho Doanh nghiệp theo phương pháp Trung bình động 3 tháng? – 1,75 BẢNG DỰ BÁO SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM TIÊU THỤ NĂM 2012 Đơn vị tính: Sp Tháng Cách tính Số lượng dự báo 1 (660+590+800)/3 683 2 (590+800+450)/3 613 3 (800+450+480)/3 577 4 (450+480+520)/3 483
  2. 5 (480+520+490)/3 496 6 (520+490+500)/3 503 7 (490+500+510)/3 500 8 (500+510+550)/3 520 9 (510+550+500)/3 520 10 (550+500+570)/3 540 11 (500+570+680)/3 583 12 (570+680+580)/3 610 Bài 2 ( 50 điểm ) 1/ Lập kế hoạch hoạch định các nguồn lực trong các trường hợp sau: - 45 điểm a.Chiến lược 1: Tổ chức sản xuất trong giờ bằng mức nhu cầu trung bình hàng ngày; Hàng thừa áp dụng chiến lược tồn kho; hàng thiếu sẽ được tính ở chi phí thiếu hàng. Mức sản xuất trong giờ = Nhu cầu trung bình x Số ngày sản xuất của tháng. Nhu cầu trung bình = Tổng nhu cầu mong đợi / Số ngày sản xuất BẢNG KẾ HOẠCH HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC CHIẾN LƯỢC 1- (10đ) Tháng Nhu Số Mức sản Tồn kho Tồn kho cuối Tồn kho cuối cầu ngày xuất mỗi tháng(thừa tháng(thiếu (SP) SX trong giờ tháng hàng) hàng) A B C D=C x F E=D-B G=E1+E2+… G=E1+E2+… 1 950 16 960 +10 10 2 1.000 18 1.080 +80 90 3 900 16 960 +60 150 4 1.200 20 1.200 0 150 5 1.400 21 1.260 -140 10 6 1.100 20 1.200 +100 110 7 1.600 23 1.380 -220 -110 8 1.300 22 1.320 +20 20 9 1.050 20 1.200 +150 170 10 950 19 1.140 +190 360 11 1250 24 1.440 +190 550 12 1.700 21 1.260 -440 110 TC 14.40 240 1.730 -110 0 Nhu cầu trung bình (F) = 14.400/ 240 = 60 Sp/ ngày
  3. Xác định chi phí ở Chiến lược 1:(5đ) + Chi phí tiền lương trong giờ = (Số SPSX x Số giờ để sản xuất ra một sản phẩm x Chi phí tiền lương trong giờ = 14.400 x 2 x 5.000 = 144.000.000 + Chi phí tồn kho (hàng thừa) = Số SP tồn kho cuối tháng x Chi phí tồn kho = 1.730 x 5.000 = 8.650.000 + Chi phí tồn kho (hàng thiếu) = Số SP thiếu cuối tháng x Chi phí thiếu hàng = 110 x 7.000 = 770.000 TỔNG CHI PHÍ CL 1 = 153.420.000 b. Chiến lược 2: Tổ chức sản xuất trong giờ bằng mức nhu cầu hàng tháng. Cầu tăng thì tăng thêm công nhân, nhu cầu giảm thì giảm bớt công nhân. BẢNG KẾ HOẠCH HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC CHIẾN LƯỢC 2 (10đ) Tháng Nhu Số ngày Mức sản cầu SX xuất trong Cầu tăng lao Cầu giảm lao (SP) giờ động động A B C D=B E=D-B G=E1+E2+… 1 950 16 950 2 1.000 18 1.000 50 3 900 16 900 100 4 1.200 20 1.200 300 5 1.400 21 1.400 200 6 1.100 20 1.100 300 7 1.600 23 1.600 500 8 1.300 22 1.300 300 9 1.050 20 1.050 250 10 950 19 950 100 11 1.250 24 1.250 300 12 1.700 21 1.700 450 TC 14.400 240 14.400 1.800 1.050 Xác định chi phí ở Chiến lược 2(5đ) + Chi phí tiền lương trong giờ = (Số SPSX x Số giờ để sản xuất ra một sản phẩm x Chi phí tiền lương trong giờ = 14.400 x 2 x 5.000 = 144.000.000 + Chi phí tăng thêm công nhân = Số Sp thiếu cần tăng thêm công nhân x Chi phí đào tạo bình quân = 1.800 x 10.000 = 18.000.000
  4. + Chi phí sa thải = Số Sp thừa cần giảm bớt công nhân. x Chi phí sa thải bình quân = 1.050 x 15.000 = 15.750.000 TỔNG CHI PHÍ CL 2 = 177.750.000 c.Chiến lược 3: Tổ chức trong giờ bằng mức nhu cầu tối thiểu là 900 Sp/tháng; Hàng thiếu thì làm thêm ngoài giờ nhưng không được vượt quá 400 Sp/tháng, phần vượt quá được làm thêm hợp đồng phụ. -Chi phí tiền lương ngoài giờ: 8.000 đồng/ giờ. -Chi phí hợp đồng phụ: 11.000 đồng/ 1 ĐV BẢNG KẾ HOẠCH HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC CHIẾN LƯỢC 3 (10đ) Tháng Nhu Số ngày Mức sản Hàng thiếu (làm Hợp cầu SX xuất trong ngoài đồng (SP) giờ giờ) phụ. A B C D=B E=D-B G H 1 950 16 900 50 50 2 1.000 18 900 100 100 3 900 16 900 0 0 4 1.200 20 900 300 300 5 1.400 21 900 500 400 100 6 1.100 20 900 200 200 7 1.600 23 900 700 400 300 8 1.300 22 900 400 400 9 1.050 20 900 150 150 10 950 19 900 50 50 11 1.250 24 900 350 350 12 1.700 21 900 800 400 400 TC 14.400 240 10.800 3.600 2.800 800 Xác định chi phí ở Chiến lược 3(5đ) Số SPSX ở mức nhu cầu tối thiểu = 900 x 12 = 10.800 Sp Số SP còn thiếu sau SX (làm ngoài giờ) = 2.800 Sp Số SP còn thiếu sau SX (Hợp đồng phụ) = 800 Sp + Chi phí tiền lương trong giờ : = (Số SPSX ở mức nhu cầu tối thiểu x Số giờ để sản xuất ra một sản phẩm x Chi phí tiền lương trong giờ = 10.800 x 2 x 5.000 = 108.000.000 + Chi phí làm thêm ngoài giờ:
  5. = Số Sp làm thêm ngoài giờ x Chi phí làm thêm ngoài giờ = 2.800 x 8.000 = 22.400.000 + Chi phí hợp đồng phụ: = Số Sp hợp đồng phụ x Chi phí hợp đồng phụ = 800 x 11.000 đồng = 8.800.000 TỔNG CHI PHÍ CL 3 = 139.200.000 2/ Chọn lựa và đánh giá phương án khả thi nhất- 5đ Mục tiêu của việc lập kế hoạch hoạch định các nguồn lực là việc kết hợp việc sử dụng các yều tố sản xuất một cách hợp lý vào quá trình sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất ổn định, chi phí sản xuất thấp nhất và sản lượng hàng tồn kho hợp lý thấp nhất, như vậy trong 3 chiến lược kể trên, Chiến lược 3 (Tổ chức trong giờ bằng mức nhu cầu tối thiểu là 900 Sp/tháng; Hàng thiếu thì làm thêm ngoài giờ nhưng không được vượt quá 400 Sp/tháng, phần vượt quá được làm thêm hợp đồng phụ) là chiến lược có chi phí thấp nhất (139.200.000đ) nên được đánh giá là chiến lược có phương án khả thi nhất ………….,ngày…….tháng……năm ……
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2