intTypePromotion=3

Đáp án và đề thi ĐH-CĐ môn Hóa 2008_Võ Thị Thanh THPT Hoàng Mai Nghệ An

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
84
lượt xem
22
download

Đáp án và đề thi ĐH-CĐ môn Hóa 2008_Võ Thị Thanh THPT Hoàng Mai Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề thi đh-cđ môn hóa 2008_võ thị thanh thpt hoàng mai nghệ an', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề thi ĐH-CĐ môn Hóa 2008_Võ Thị Thanh THPT Hoàng Mai Nghệ An

  1. Vâ ThÞ Thanh – Tr−êng THPT Ho ng Mai – Quúnh L−u – NghÖ An ®Ò thi ®¹I HäC,CAO §¼NG . C©u 1. Cho r−îu X ph¶n øng víi HCl cã mÆt chÊt xóc t¸c ta ®−îc s¶n phÈm l 2- Clo, butan . R−îu X l chÊt n o sau ®©y : A. Butanol -1. B. 2- mªtyl , pr«panol. C. Butanol- 2. D. A hoÆc C. C©u 2. §èt ch¸y ho n to n mét r−îu ®a chøc m¹ch hë ®−îc 2,24 lÝt CO2 (®ktc) v 2,4 g n−íc . C«ng thøc cña r−îu trªn l c«ng thøc n o sau ®©y : A. C3H8O3. B. C2H6O2. C. C3H6O2. D. C4H8O2. C©u 3. §Ó nhËn biÕt 3 chÊt : phenol, stiren, r−îu benzylÝc cã thÓ dïng mét thuèc thö n o sau ®©y : A. Na. B. dung dÞch HCl. C. dung dÞch NaOH. D. dung dÞch Br«m. C©u 4. TÝnh chÊt vËt lÝ ®Æc tr−ng cña fomandehÝt l : A.ChÊt láng. C. Kh«ng tan trong n−íc , ®éc B. Mïi sèc. D. TÊt c¶ c¸c ý trªn. C©u 5. C«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt h÷u c¬ A l C3H6O. BiÕt A ph¶n øng ®−îc n−íc Br«m v dung dÞch AgNO3 trong NH3 , ®un nãng . C«ng thøc cÊu t¹o cña A: A. CH3 CH=CH-OH. B. CH3 -CH2CHO. C. CH3-CO -CH3. D. HO- CH2CH=CH2 C©u 6. Cho d y c¸c axit : phenol, picric , p-nitrophenol . Theo thø tù trªn tÝnh axit : A. T¨ng C. §Òu b»ng nhau. B. Gi¶m D. T¨ng råi gi¶m. C©u 7. Gluc«z¬ kh«ng ph¶n øng víi chÊt n o sau ®©y A. (CH3CO)2O. B. Cu(OH)2. C. H2O. D. Dung dÞch AgNO3 trong NH3. C©u 8. Cho s¬ ®å sau : C2 H2 A C2H5OH → B. C2H4 C«ng thøc A, B l : A. C2H6, C2H6O2. B. C2H4, , C2H4O. C. C2H6, C2H4O. Th¸ng 4/2008 1
  2. Vâ ThÞ Thanh – Tr−êng THPT Ho ng Mai – Quúnh L−u – NghÖ An D. C2H4O, C2H5Cl. C©u 9. T×m c©u sai: A. metyl fomiat cã ph¶n øng tr¸ng g−¬ng. B. metyl fomiat l mét andehit. C. metyl fomiat cã c«ng thøc ph©n tö C2H4O2. D. metylfomiat cã tÝnh chÊt mét este. C©u 10. Hai chÊt h÷u c¬ X, Y ®Òu chøa nguyªn tè C, H, O, trong ph©n tö. LÊy x mol X v x mol Y ph¶n øng võa ®ñ víi nhau t¹o ra s¶n phÈm Z cã khèi l−îng h¬n tæng khèi l−îng hai chÊt ban ®Çu l 18x gam . Z l hîp chÊt : A. Muèi . B. Axit . C. Este. D. R−îu . C©u 11. C«ng thøc 1 este E l C6H10O6 .Thuû ph©n este E trong m«i tr−êng axit ta thu ®−îc 2 s¶n phÈm h÷u c¬ X, Y Mét trong hai s¶n phÈm ®ã v− l m mÊt m u Br«m, võa ph¶n øng NaOH . C«ng thøc cña E l : A. C2H3-CH2OCO-C2H5. B. C2H3 COOC3H7 . C. C3H7COOC2H3. D. TÊt c¶ ®Òu ®óng . C©u12. Este A ®−îc ®iÒu chÕ tõ aminoaxit B v r−îu etylic . TØ khèi cña A so víi H2 l 51,5 . §èt ch¸y ho n to n 20,6 g A ®−îc 35,2 g CO2, 16,2 g H2O v 2,24 lÝt Nit¬ (®ktc).C«ng thøc cÊu t¹o cña A l : A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. Av C . C©u 13 . Kim lo¹i ®ång bÞ lÉn t¹p chÊt l nh«m , dïng ho¸ chÊt n o d−íi ®©y cã thÓ tinh chÕ ®−îc ®ång : A. NaCl . B. dung dÞch NaOH. C. dung dÞch HNO3. D. Fe. C©u 14. T×m nh÷ng ®Ò xuÊt sai trong c¸ch ®iÒu chÕ NaHCO3 : A. Cho CO2 d− v o dung dÞch NaOH. B. Cho Na2CO3 v o dung dÞch Ba(HCO3)2. C. Cho CO2 v o dung dÞch Na AlO2. D. Cho NaOH v o dung dÞch Ca(HCO3)2. C©u 15. Ph¶n øng n o sau ®©y kh«ng x¶y ra trong dung dÞch: A. CaCO3 + HCl- B. KMnO4 + HCl- C. KNO3 + HCl- Th¸ng 4/2008 2
  3. Vâ ThÞ Thanh – Tr−êng THPT Ho ng Mai – Quúnh L−u – NghÖ An D. MnO2 + HCl- C©u 16. Ph−¬ng tr×nh n o sau ®©y dïng ®Ó ®iÒu chÕ Oxi trong c«ng nghÞªp : A. KClO3 KCl + 3/2O2. B. 2 KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2. C. H2O + Cl2 2HCl + 1/2O2. §iÖn ph©n D. H2O H2 + 1/2 O2. C©u 17. Dïng ho¸ chÊt n o sau ®©y ®Ó ph©n biÖt c¸c gãi bét mÊt nh n FeS, FeS2, FeCO3. A. dung dÞch HCl. B. Dung dÞch NaOH. C. Al. D. n−íc v«i trong. C©u 18. T×m c©u sai: A. Trong c¸c kim lo¹i : Al, Zn, Ba, Na chØ cã Al, Zn, tan ®−îc trong dung dÞch KOH lo ng . B. Cho hçn hîp Fe3O4 v Fe v o dung dÞch HCl ta thu ®−îc hai muèi . C. Al, Fe thô ®éng víi HNO3 ®Æc nguéi v H2SO4 ®Æc nguéi . D. Cho Mg ph¶n øng víi dung dÞch HNO3 lÊy dung dÞch sau ph¶n øng cho NaOH v o cã thÓ tho¸t ra khÝ mïi khai. C©u 19. Nung 27 gam bét nh«m víi 56 gam Fe2O3 .NÕu hiÖu só©t ph¶n øng 70%, khèi l−îng Fe thu ®−îc sau ph¶n øng l : A.27,44 g. B. 28,46 g. C. 31.55 g. D. 31.12 g. C©u 20. Cho dung dÞch FeCl3 v o èng nghiÖm sau ®ã nhá dung dÞch H2S v o hiÖn t−îng quan s¸t ®−îc l : A. Cã chÊt r¾n m u v ng l¾ng xuèng , dung dÞch vÈn ®ôc . B. Cã kÕt tña m u ®en , m u n©u dung dÞch nh¹t dÇn . C. Cã khÝ tho¸t ra , dung dÞch trong suèt . D. Kh«ng cã hiÖn t−îng g× . C©u 21. Cho hçn hîp Na2O v Ca(HCO3)2 víi tØ lÖ mol 1:1v o n−íc , ta nhóng qu× tÝm v o dung dÞch sau ph¶n øng ,mÇu cña qu× sÏ : A. TÝm. B. Xanh. C. §á. D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc. C©u 22. Cho Cu(OH)2 v o dung dÞch glixerin , v v o dung dÞch glucoz¬ ta thÊy : A. KÕt tña m u xanh ë hai dung dÞch. B. Mét dung dÞch cã m u xanh thÉm , mét dung dÞch kh«ng ph¶n øng . C. KÕt tña tan, c¶ hai dung dÞch cã m u xanh thÉm. D. C¶ hai dung dÞch ®Òu ph©n líp . C©u 23. Khi trïng ng−ng hexametilen®iamin v axit a®ipÝc ta thu ®−îc lo¹i t¬ n o : Th¸ng 4/2008 3
  4. Vâ ThÞ Thanh – Tr−êng THPT Ho ng Mai – Quúnh L−u – NghÖ An A. Nilon-6. B. Nilon -7. C. Visco. D. Nilon-6,6. C©u 24. Thuû tinh h÷u c¬ l s¶n phÈm trïng hîp monome n o sau ®©y: A. metyl acrylat. B. metyl metacrylat. C. axit acrylic. D. axit metacrylic. C©u 25. Cao su l−u ho¸ cã m¹ng cÊu tróc theo : A. D¹ng m¹ch th¼ng . B. D¹ng ph©n nh¸nh. C. D¹ng ®−êng sin. D. D¹ng m¹ng kh«ng gian. C©u 26. Ph©n tö saccaroz¬ kh«ng cã ph¶n øng tr¸ng g−¬ng. Nã ®−îc cÊu t¹o tõ c¸c ph©n tö : A. Hai gèc fructoz¬. B. Hai gèc gluc«z¬. C. Mét gèc glucoz¬ v mét gèc fructoz¬. D. CÊu t¹o tõ nh÷ng phÇn tö kh¸c . C©u 27. Andehit fomic cã thÓ tham gia c¸c ph¶n øng : A. oxi ho¸ v khö. C. este, axit-baz¬ B. trïng hîp v trïng ng−ng. D. Av B ®óng C©u28. CÆp chÊt n o l ®ång ®¼ng cña nhau : A. Axit a®ipÝc, axit oleic. B.Axit l¾ctÝc, axit stearic. C. Axit oxalic, axit a®ipic. D. Axit axetic, axit a®ipic. C©u29.Ph¶n øng 2FeCl3 + Cu 2 FeCl2 + CuCl2. cho thÊy : A. Cu cã thÓ khö ion Fe3+ th nh ion Fe2+/. B. Ion Fe3+ cã tÝnh oxiho¸ m¹nh h¬n ion Cu2+. C. §ång cã thÓ ®Èy s¾t ra khái muèi . D. A v B ®óng . C©u 30. TÊm hîp kim Zn-Fe ®Ó trong kh«ng khÝ Èm th× : A. S¾t l cùc d−¬ng , kÏm l cùc ©m. B. S¾t l cùc ©m, kÏm l cùc d−¬ng. C. S¾t bÞ oxiho¸, kÏm bÞ khö. D. S¾t bÞ khö , kÏm bÞ oxiho¸. C©u31. ChÊt n o d−íi ®©y cã thÓ l m mÒm n−íc : A. Na2CO3, Na2SO4. B. Na3PO4, NaNO3. C. Na2CO3, Na3PO4. D. HCl, NaOH. Th¸ng 4/2008 4
  5. Vâ ThÞ Thanh – Tr−êng THPT Ho ng Mai – Quúnh L−u – NghÖ An C©u32. Dùa v o d y ®iÖn ho¸ cã thÓ kÕt luËn : A. Fe, Al, Ni, Cu, cã thÓ ho tan trong dung dÞch FeCl3. B. Fe3+ cã thÓ oxiho¸ Ag+ th nh Ag. C. Ag cã thÓ tan trong dung dÞch FeCl3. D. Ag cã thÓ khö ion Cu2+th nh Cu. C©u 33. Ion, nguyªn tö n o sau ®©y cã cÊu h×nh electron ë tr¹ng th¸i b¸n b o ho : A. Fe3+. B. Fe2+. C. Cu. D. Cr3+. C©u 34. Cã hai khÝ A, B trong ph©n tö gåm ba nguyªn tö .Khi cho mçi chÊt ®ã v o dung dÞch KAlO2 ®Òu cã kÕt tña tr¾ng l¾ng xuèng .A,B l chÊt n o sau ®©y: A. H2O, H2S. B. SO2, NO2. C. CO2, SO2. D. CO2, N2O. C©u 35. Ho tan 6 g oxÝt cña mét kim lo¹i hãa trÞ II, cÇn 60 g axÝt sunfurÝc 24,5 % .C«ng thøc oxit ®ã l : A. CaO. B. MgO. C. CuO. D. ZnO. C©u36. Hçn hîp cña s¾t II nitrat v thuû ng©n nitrat khi nung nãng t¹o nªn hçn hîp khÝ nÆng h¬n khÝ Agonl 10%.Hái khèi l−îng cña hçn hîp r¾n sau khi nung gi¶m bao nhiªu lÇn : A. 2,5 B. 2.1 C. 3.5 D. 2,75. C©u 37. Bét Cu bÞ lÉn Sn, Zn, Pb.Ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n nhÊt ®Ó lo¹i bá nh÷ng t¹p chÊt n y l : A. Cho hçn hîp v o dung dÞch NaOH d−. B. Cho hçn hîp v o dung dÞch HCl. C. Cho hçn hîp v o dung dÞch Cu(NO3)2 d−. D. §èt nãng hçn hîp råi cho v o dung dÞch HCl. C©u38. Dung dÞch A chøa ®ång thêi c¸c cation : K+, Ag+, Fe2+, Ba2+.v mét anion . §ã l anion n o sau ®©y: A. Cl-. B. CO32-. C. S2-. D. NO3-. C©u 39. Cho mét luång CO ®i qua 29 g mét oxit s¾t , sau khi ph¶n øng x¶y ra ho n to n ta thu ®−îc mét chÊt r¾n cã khèi l−îng 21g . C«ng thøc oxit l : Th¸ng 4/2008 5
  6. Vâ ThÞ Thanh – Tr−êng THPT Ho ng Mai – Quúnh L−u – NghÖ An A. Fe3O4. B. Fe2O3. C. FeO. D. Fe2O8. C©u 40. Mét hîp chÊt ho¸ häc cã tªn anotit , th nh phÇn gåm cã 14,4% Ca; 19,4% Al, cßn l¹i l Si v Oxi .C«ng thøc cña anotit d−íi d¹ng oxit kÐp l : A. CaO.Al2O3.SiO2. B. CaO.Al2O3.2SiO2. C. 2CaO.5Al2O3.SiO2. D. CaO.5Al2O3.SiO2. C©u41. Cho V(l) khÝ CO2 ë ®ktc hÊp thô hÕt v o 500ml dung dÞch Ca(OH)2 0,1M . Sau ph¶n øng ®−îc 3,5 g kÕt tña .Gi¸ trÞ cña V l : A. 0,784. B. 0,896. C. 1,456. D. C¶ Av C. C©u 42. §èt 20,8 g hçn hîp FeS ,FeS2 ®−îc 6,72 (l) khÝ s¶nphÈm (®ktc). .Khèi l−îng b r¾n cßn l¹i l : A. 18,55 g. B. 16 g. C. 15 g. D. 17,5 g. C©u 43. Cho 5,75 g Na v o 112,5 ml dung dÞch etanol 96% ( d = 0,8 g/ml) %khèi l−îng NaOH sau ph¶n øng: A. 5,55% . B. 0%. C. 7,8%. D. 8,38%. C©u44. Cho ph¶n øng : A + KOH butin-2 + KBr + H2O. C«ng thøc cña A l : A. CH3-CH2-CHBr-CH3. B. CH3-CHBr-CHBr-CH3. C. CH3-CH2CBr2-CH3. D. CH3-CH2-CH2-CHBr2. C©u45. Cho s¬ ®å ®iÒu chÕ fenol: R−îu propylic propen Y fenol. C«ng thøc cña Y trong s¬ ®å trªn l : A. C6H6. B. C6H5CH(CH3)2. C. C6H12. D. C6H5CH3. C©u46 . C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña mét c¸cbon hidrat cã 49,4% khèi l−îng oxi. ®ã l : Th¸ng 4/2008 6
  7. Vâ ThÞ Thanh – Tr−êng THPT Ho ng Mai – Quúnh L−u – NghÖ An A. C6H10O5. B. CH2O. C. C3H6O2 D. C6H12O6. C©u47. LÊy 150 g dung dÞch Kali stearat 6% thªm v o ®ã 100 ml dung dÞch HCl 0,2 M .Khèi l−îng kÕt tña thu ®−îc sau ph¶n øng l : A. 5,6g B. 6,56g C. 5,68g. D. 5,45g. C©u 48. Hîp chÊt h÷u c¬ A cã c«ng thøc CxHyO2 cã M< 90 ®cC. A tham gia ph¶n øng tr¸ng g−¬ng v cã thÓ t¨c dông víi H2 /Ni ,to sinh ra mét ancol cã C bËc 4 trong ph©n tö .C«ng thøc cÊu t¹o cña A l : A. CH3-CH2-CHO. B. (CH3)3C-CH2-CHO. C. (CH3)2-CH-CHO. D. (CH3)3C-CHO. C©u 49. Qu× tÝm sÏ ho¸ ®á khi cho v o dung dÞch n o d−íi ®©y: A. H2N-CH2-COOH. B. ClNH3+-CH2-COOH. C. H2N-CH2-COONa. D. H2N(CH2)2CH(NH2)-COOH. C©u 50. §un nãng glixerin víi t¸c nh©n t¸ch n−íc ®−îc hîp chÊt A cã tØ khèi so víi N2 b»ng 2. Tªn gäi cña A l : A. AndehÝt acrylic. B. Acrolein. C.Propenal. D. TÊt c¶ ®Òu ®óng. Th¸ng 4/2008 7
  8. Vâ ThÞ Thanh – Tr−êng THPT Ho ng Mai – Quúnh L−u – NghÖ An B¶ng ph©n lo¹i , ®¸nh gi¸ c©u hái . M«n : Ho¸ Häc . §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc ,cao ®¼ng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M Ph©n Ph©n Kh«ng chung §¹i §¸p §é Møc c©u lo¹i ban ph©nban häc ¸n khã ®é 1 * * C 2 3 2 * * A 2 3 3 * * D 2 1 4 * * D 1 1 5 * * B 2 3 6 * * D 2 3 7 * * C 1 1 8 * * D 2 2 9 * * B 1 1 10 * * C 2 3 11 * * B 2 3 12 * * D 2 3 13 * * B 2 3 14 * * D 2 2 15 * * C 2 2 16 * * D 2 2 17 * * A 2 3 18 * * A 2 2 19 * * A 2 2 Th¸ng 4/2008 8
  9. Vâ ThÞ Thanh – Tr−êng THPT Ho ng Mai – Quúnh L−u – NghÖ An 20 * * A 2 2 21 * * B 2 2 22 * * C 2 1 23 * * D 2 1 24 * * B 2 1 25 * * D 1 1 26 * * C 1 1 27 * * D 1 1 28 * * C 2 1 29 * * D 2 2 30 * * B 2 1 31 * * C 2 1 32 * * A 1 1 33 * * A 1 2 34 * * C 2 2 35 * * B 1 2 36 * * B 2 1 37 * * C 2 2 38 * * D 1 1 39 * * A 2 2 40 * * B 2 2 41 * * D 3 3 42 * * B 2 3 43 * * D 3 3 Th¸ng 4/2008 9
  10. Vâ ThÞ Thanh – Tr−êng THPT Ho ng Mai – Quúnh L−u – NghÖ An 44 * * C 2 3 45 * * B 2 3 46 * * A 1 2 47 * * C 2 2 48 * * D 3 3 49 * * B 2 1 50 * * D 2 3 Th¸ng 4/2008 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản