Đáp án và đề thi thử ĐH môn Lý phần điện xoay chiều (4 đề)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
202
lượt xem
87
download

Đáp án và đề thi thử ĐH môn Lý phần điện xoay chiều (4 đề)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề thi thử đh môn lý phần điện xoay chiều (4 đề)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề thi thử ĐH môn Lý phần điện xoay chiều (4 đề)

 1. Ki m tra th s ........... Bài ki m tra Th ph n Đi n xoay chi u Đ s 1 môn: V t Lí Kh i L p 12 Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian phát đ ) Ch n m t đáp án (tr l i) đúng nh t trong b n đáp án Câu 1 Đo n m ch RLC m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th u = U0 sin(2πf t + ϕu ), trong đó f thay đ i đư c. Khi công su t m ch đ t c c đ i thì h s công su t cos ϕ c a m ch là √ 2 A. 2 B. 0 C. 1 D. 0, 85 Câu 2 Đo n m ch RLC m c n i ti p, đi n tr thu n R = 100Ω, cu n dây thu n c m có đ t c m L = 2 H , t đi n có đi n dung C = 100 µF . M c vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th xoay chi u u = π √ π 220 2 sin(100πt + π )(V ). T ng tr c a m ch là 4 √ A. 100Ω B. 100 2Ω C. 150Ω D. 200Ω Câu 3 Đo n m ch RLC m c n i ti p, đi n tr thu n R = 100Ω, cu n dây thu n c m có đ t c m L = 2 H , t đi n có đi n dung C = 100 µF . M c vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th xoay chi u u = π √ π 220 2 sin(100πt + π )(V ). Bi u th c cư ng đ t c th i qua m ch là 4 A. i = 2, 2 sin(100πt)(A) B. i = 2, 2 sin(100πt + π )(A) √ √ 2 C. i = 2, 2 2 sin(100πt)(A) D. i = 2, 2 2 sin(100πt + π )(A) 2 Câu 4 Đo n m ch g m đi n tr thu n m c n i ti p v i t đi n, khi m c vào m ch m t hi u đi n th xoay chi u thì A. hi u đi n th hai đ u m ch cùng pha v i cư ng đ dòng đi n trong m ch B. hi u đi n th hai đ u m ch s m pha so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch C. hi u đi n th hai đ u m ch vuông pha v i cư ng đ dòng đi n trong m ch D. hi u đi n th hai đ u m ch tr pha so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch √ Câu 5 Ch n câu phát bi u sai. Cho dòng đi n xoay chi u i = 2 2 sin(100πt + π )(A) 4 A. cư ng đ hi u d ng là 2A B. cư ng đ trung bình trong m t chu kì là 0A C. trong m t giây dòng đi n đ i chi u 100 l n D. vào th i đi m t = 0 cư ng đ t c th i là 1A Câu 6 Trong m ch xoay chi u, t đi n có đi n dung không thay đ i. Khi t n s dòng đi n tăng 4 l n thì A. dung kháng giãm 2 l n B. dung kháng tăng 2 l n C. dung kháng giãm 4 l n D. dung kháng tăng 4 l n Câu 7 M t máy phát đi n xoay chi u có p c p c c, roto quay v i t c đ n (vòng/phút) thì nó phát ra dòng đi n có t n s 60p np A. f = n B. f = 60n p C. f = np D. f = 60 Câu 8 Bi u th c tính t ng tr trong đo n m ch RLC m c n i ti p là 1 2 A. Z = R2 + (ZL − ZC )2 B. Z = R2 + (wL − wC ) 1 2 C. Z = R2 − (ZL − ZC )2 D. Z = R2 − (wL − wC ) Câu 9 Trong đo n m ch RLC không phân nhánh n u bi u th c hi u đi n th hai đ u m ch là u = U0 sin(wt+ π ) 2 thì cư ng đ dòng đi n trong m ch có bi u th c i = I0 sin(wt + π ). Thì trong m ch có 4 A. ZL = ZC B. R = ZL C. ZL > ZC D. ZL < ZC 11
 2. 1 Câu 10 Cho m ch đi n có đi n tr thu n R = 50Ω, cu n dây thu n c m L = π H và t đi n có đi n dung C √ thay đ i đư c. Đ t vào hai đ u m ch m t hi u đi n th u = 220 2 sin(100πt)(A). Khi cư ng đ dòng đi n cùng pha v i hi u đi n th thì đi n dung c a C là A. 40µF B. 32µF C. 50µF D. 60µF Câu 11 Trong m ch đi n xoay chi u thì t đi n có tác d ng A. c n tr hoàn toàn dòng đi n xoay chi u B. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng l n thì c n tr càng m nh C. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng nh thì c n tr càng m nh D. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng nh thì c n tr càng nh Câu 12 Trong đo n m ch xoay chi u RLC m c n i ti p, bi t r ng R = 0, ZL = 0, ZC = 0, phát bi u nào sau đây là đúng? A. hi u đi n th t c th i hai đ u m ch luôn b ng t ng hi u đi n th t c th i trên các ph n t B. cư ng đ hi u d ng qua các ph n t trên b ng nhau nhưng cư ng đ t c th i thì chưa ch c đã b ng nhau C. hi u đi n th hai đ u m ch luôn b ng t ng đi n th hi u d ng trên t ng ph n t D. cư ng đ hi u dòng đi n t c th i và hi u đi n th t c th i luôn khác pha nhau Câu 13 Trong m ch RLC m c n i ti p phát bi u nào sau đây là đúng A. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u đo n m ch có th nh hơn hi u đi n th hi u d ng trên m i ph n t B. hi u đi n th hi u d ng hai đ u m ch không th nh hơn hi u đi n th hi u d ng trên đi n tr thu n R C. hi u đi n th hi u d ng hai đ u m ch luôn l n hơn hi u đi n th hi u d ng trên m i ph n t D. cư ng đ dòng đi n luôn tr pha hơn hi u đi n th gi a hai đ u m ch √ Câu 14 M t bàn là 200V − 1000W đư c m c vào hi u đi n th xoay chi u u = 200 2 sin(100πt)(V ). Bàn √ là có đ t c m không đáng k . Bi u th c dòng đi n qua bàn là là √ A. i = 5 2 sin(100πt − π )(A) 2 B. i = 5 2 sin(100πt)(A) C. i = 5 sin(100πt + π )(A) 2 D. i = 5 sin(100πt)(A) Câu 15 M t đo n m ch g m cu n dây có c m kháng b √ 10Ω m c n i ti p v i m t t đi n có đi n dung ng C = 200 µF . Dòng đi n qua m ch có bi u th c i = 2 2 sin(100πt + π )(A). Bi u th c hi u đi n th hai π 3 đ u m ch s là A. u = 80 sin(100πt − π )(V ) B. u = 80 sin(100πt + π )(V ) √ 6 √ 6 C. u = 80 2 sin(100πt − π )(V ) 6 D. u = 80 2 sin(100πt + π )(V ) 6 1 Câu 16 M t đo n m ch có đi n tr thu n R = 80Ω, cu n dây có đi n tr thu n r = 20Ω và đ t c m L = π H , t đi n C = 50 µF m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th xoay chi u u = 400 sin(100πt + π )(V ) π 3 thì t ng tr c a m ch là √ √ A. 200Ω B. 100 2Ω C. 100Ω D. 200 2Ω 1 Câu 17 M t đo n m ch có đi n tr thu n R = 80Ω, cu n dây có đi n tr thu n r = 20Ω và đ t c m L = π H , t đi n C = 50 µF m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th xoay chi u u = 400 sin(100πt + π )(V ) π 3 thì pha ban đ u c a dòng đi n ϕi là A. π 4 B. − π 4 C. 0 D. 7π 12 1 Câu 18 M t đo n m ch có đi n tr thu n R = 80Ω, cu n dây có đi n tr thu n r = 20Ω và đ t c m L = π H , 50 π t đi n C = π µF m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th xoay chi u u = 400 sin(100πt + 3 )(V ) thì hi u đi n th hi u d ng đ t vào cu n dây √ √ A. 204V B. 200 2V C. 100 2V D. 102V 12
 3. Câu 19 Đo n m ch RLC không phân nhánh đư c m ch vào lư i đi n xoay chi u không đ i u = U0 sin(wt), đo n m ch ch có R thay đ i, khi công su t m ch đ t c c đ i thì R = R0 . Công su t m ch lúc đó đư c tính theo công th c 2 U2 U2 A. U R B. 2R C. √ 2 1 D. M t tr khác 0 0 R0 +(Lw− Cw )2 Câu 20 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R, cu n dây có đi n tr thu n r và đ t c m L, t đi n có đi n dung C . Trong đó R, r, L không đ i, m c n i ti p và m c vào lư i đi n u = U0 sin wt. Đ hi u đi n th hi u d ng hai đ u t c c đ i thi 2 R2 +Z Z 2 +R+r A. ZC = Z L B. ZC = L Z L L C. ZL + (R + r)2 = ZL ZC 2 D. ZL ZC = ZL + R2 2 Câu 21 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R = 40Ω m c n i ti p v i cu n dây thu n c m có đ t c m √ L = 0,4 H . Dòng đi n ch y trong m ch có bi u th c cư ng đ i = 2 2 sin(100πt)(V ). T ng tr m ch là π A. 56, 4Ω B. 40Ω C. 50Ω D. 100Ω Câu 22 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R = 40Ω m c n i ti p v i cu n dây thu n c m có đ t c m √ L = 0,4 H . Dòng đi n ch y trong m ch có bi u th c cư ng đ i = 2 2 sin(100πt)(V ). Ch n câu đúng π A. hi u đi n th hai đ u cu n dây tr pha π so v i cư ng đ dòng đi n 4 B. hi u đi n th hai đ u m ch cùng pha so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch C. hi u đi n th hai đ u m ch tr pha π so v i cư ng đ dòng đi n 4 D. hi u đi n th hai đ u m ch s m pha π so v i cư ng đ dòng đi n 4 Câu 23 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R = 40Ω m c n i ti p v i cu n dây thu n c m có đ t c m √ L = 0,4 H . Dòng đi n ch y trong m ch có bi u th c cư ng đ i = 2 2 sin(100πt)(V ). Bi u th c hi u đi n π √ th hai đ u đo n m ch là A. u = 160 2 sin(100πt + π)(V ) B. u = 160 sin(100πt + π )(V ) √ 4 C. u = 160 sin(100πt + π )(V ) 6 D. u = 160 2 sin(100πt + π )(V ) 4 Câu 24 Cho đo n m ch RLC m c n i ti p, ngư i ta đo hi u đi n th hi u d ng hai đ u đi n tr thu n 15V , hai đ u cu n dây thu n c m là 20V , hai đ u t đi n 40V . H s công su t c a m ch là A. 1,0 B. 0,5 C. 0,6 D. 0,8 Câu 25 Cư ng đ dòng đi n t c th i ch y qua m ch đi n xoay chi u là i = 2 sin(100πt)(A), t đo b ng giây. T i th i đi m t1 (s) nào đó dòng đi n đang gi m và cư ng đ c a nó có cư ng đ b ng 1(A). H i đ n th i đi m t2 = (t1 + 0, 005)(s) cư ng đ dòng đi n b ng bao nhiêu √ √ √ √ A. 3(A) B. − 3(A) C. 2(A) D. − 2(A) √ Câu 26 M ch RLC m c n i ti p có 2πf LC = 1. N u cho R tăng 2 l n thì h s công su t m ch A. tăng 2 l n B. gi m 2 l n C. không đ i D. tăng b t kì √ RLC m c n i ti p, R = 25Ω khi uC = UC 2 sin(100πt)(A) thì hi u đi n th hai đ u m ch Câu 27 M ch √ là u = 100 2 sin(100πt + π )(V ). Công su t c a m ch là 6 A. 50W B. 100W C. 150W D. 200W 1 Câu 28 M t đo n m ch g m cu n dây thu n c m có đ t c m L = 10π (H), m c n i ti p v i m t t đi n có 250 đi n dung C = π (µF ). Cư ng đ dòng đi n ch y qua m ch i = 2 sin(100πt)(V ). Tính đi n tr R và công su t trên đo n m ch, bi t t ng tr đo n m ch Z = 50Ω. A. 10(Ω); 40(W ) B. 30(Ω); 120(W ) C. 20(Ω); 40(W ) D. 40(Ω); 80(W ) Câu 29 Dòng đi n ch y qua m ch có bi u th c i = I0 sin(100πt). Trong kho ng th i gian tưg 0 đ n 0, 01s cư ng đ dòng đi n t c th i có giá tr 0, 5I0 vào các th i đi m 1 2 1 5 1 2 1 3 A. 300 s và 300 s B. 600 s và 600 s C. 400 s và 400 s D. 500 s và 500 s 13
 4. Câu 30 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R, cu n dây thu n c m L và t đi n C m c n i ti p, cho dòng đi n xoay chi u đi qua h i ph n t nào không tiêu th đi n năng A. L và C B. R và L C. R và C D. không có ph n t nào Câu 31 Trong các d ng c đi n như qu t, t l nh, đ ng cơ ngư i ta nâng cao h s công su t cos ϕ nh m A. tăng cư ng đ dòng đi n B. tăng công su t to nhi t C. gi m công su t tiêu th D. gi m cư ng đ dòng đi n Câu 32 Trong truy n t i đi n năng đi xa, bi n pháp đ gi m công su t hao phí trên đư ng dây t i đi n là A. ch n dây có đi n tr su t l n B. tăng chi u dài c a dây C. tăng hi u đi n th nơi truy n đi D. gi m ti t di n c a dây Câu 33 M ch đi n nào sau đây có h s công su t l n nh t A. đi n tr thu n R1 n i ti p v i đi n tr thu n R2 B. đi n tr thu n R n i ti p v i cu n dây L C. đi n tr thu n R n i ti p v i t đi n C D. cu n dây có đ t c m L n i ti p v i t đi n C Câu 34 M ch đi n RLC m c n i ti p đang có tính c m kháng, khi tăng t n s dòng đi n xoay chi u thì h s công su t c a m ch A. gi m B. tăng C. không thay đ i D. b ng 1 Câu 35 M ch đi n RLC m c n i ti p đang có tính dung, khi tăng t n s dòng đi n xoay chi u lên thì công su t c a toàn m ch A. không đ i B. tăng C. gi m D. b ng 0 Câu 36 M t đo n m ch g m m t đi n tr thu n R m c n i ti p v i t C . Đ t vào hai đ u m ch m t hi u đi n th xoay chi u u = U0 sin(wt). Cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua m ch đư c xác đ nh b i công th c A. I = √ √ U0 2 2 2 B. I = √ q U0 1 2 R +w C 2 2 R + 2 2 w C U U C. I = √ D. I = √ R2 +w2 C 2 2R2 +w2 C 2 Câu 37 hai đ u m ch g m cu n đây thu n c m L, t đi n có đi n dung C và đi n tr thu n R có giá tr bi n đ i đư c t 0 đ n ∞ thì ta th y r ng khi R = 24Ω thì công su t m ch đ t c c đ i Pmax = 300W , khi đi n tr m ch có giá tr R1 = 18Ω và R2 = 32Ω thì công su t m ch như nhau và có giá tr P0 . Giá tr công su t P0 là A. 144W B. 168W C. 248W D. 288W √ Câu 38 Đ t hi u đi n th u = 110 2 sin(100πt)(V ) vào hai đ u đo n m ch g m cu n dây và t đi n m c n i ti p. Dùng vôn k có (RV = ∞) đo hi u đi n th hai đ u cu n và t đi n thì s ch l n lư t là: 110V và √ 110 2V thì A. i ch m pha hơn u là π 3 B. i s m pha hơn u là π3 π C. i ch m pha hơn u là 4 D. i nhanh pha hơn u là π4 Câu 39 Rô to c a m t máy phát đi n xoay chi u g m 3 c p c c quay v i v n t c 1000 (vòng/phút). Dòng đi n xoay chi u do máy đó phát ra có t n s A. 25Hz B. 50Hz C. 60Hz D. 100Hz Câu 40 Máy bi n th có cu n sơ c p g m 3720 vòng dây, cu n th c p g m 124 vòng. Hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n sơ c p là 300V . Hi u đi n th hi u d ng hai đ u cu n th c p là A. 10V B. 16V C. 3000V D. 9000V h t Ngư i ki m tra: Thái Ng c Ánh - 0983472314 14
 5. Ki m tra th s ........... Bài ki m tra Th ph n Đi n xoay chi u Đ s 2 môn: V t Lí Kh i L p 12 Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian phát đ ) Ch n m t đáp án (tr l i) đúng nh t trong b n đáp án 1 Câu 1 M t đo n m ch có đi n tr thu n R = 80Ω, cu n dây có đi n tr thu n r = 20Ω và đ t c m L = π H , t đi n C = 50 µF m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th xoay chi u u = 400 sin(100πt + π )(V ) π 3 thì hi u đi n th hi u d ng đ t vào cu n dây √ √ A. 200 2V B. 100 2V C. 204V D. 102V Câu 2 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R, cu n dây có đi n tr thu n r và đ t c m L, t đi n có đi n dung C . Trong đó R, r, L không đ i, m c n i ti p và m c vào lư i đi n u = U0 sin wt. Đ hi u đi n th hi u d ng hai đ u t c c đ i thi Z 2 +R+r A. ZC = L Z B. ZL + (R + r)2 = ZL ZC 2 L R2 +ZL 2 C. ZC = ZL D. ZL ZC = ZL + R2 2 1 Câu 3 M t đo n m ch có đi n tr thu n R = 80Ω, cu n dây có đi n tr thu n r = 20Ω và đ t c m L = π H , 50 π t đi n C = π µF m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th xoay chi u u = 400 sin(100πt + 3 )(V ) thì t ng tr c a m ch là √ √ A. 100 2Ω B. 100Ω C. 200Ω D. 200 2Ω 1 Câu 4 M t đo n m ch có đi n tr thu n R = 80Ω, cu n dây có đi n tr thu n r = 20Ω và đ t c m L = π H , t đi n C = 50 µF m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th xoay chi u u = 400 sin(100πt + π )(V ) π 3 thì pha ban đ u c a dòng đi n ϕi là A. − π 4 B. 0 C. π 4 D. 7π 12 Câu 5 Đo n m ch RLC không phân nhánh đư c m ch vào lư i đi n xoay chi u không đ i u = U0 sin(wt), đo n m ch ch có R thay đ i, khi công su t m ch đ t c c đ i thì R = R0 . Công su t m ch lúc đó đư c tính theo công th c U2 U2 2 A. 2R B. √ 2 1 C. U R D. M t tr khác 0 R0 +(Lw− Cw )2 0 1 Câu 6 M t đo n m ch g m cu n dây thu n c m có đ t c m L = 10π (H), m c n i ti p v i m t t đi n có đi n 250 dung C = π (µF ). Cư ng đ dòng đi n ch y qua m ch i = 2 sin(100πt)(V ). Tính đi n tr R và công su t trên đo n m ch, bi t t ng tr đo n m ch Z = 50Ω. A. 30(Ω); 120(W ) B. 20(Ω); 40(W ) C. 10(Ω); 40(W ) D. 40(Ω); 80(W ) Câu 7 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R, cu n dây thu n c m L và t đi n C m c n i ti p, cho dòng đi n xoay chi u đi qua h i ph n t nào không tiêu th đi n năng A. R và L B. R và C C. L và C D. không có ph n t nào √ Câu 8 M ch RLC m c n i ti p có 2πf LC = 1. N u cho R tăng 2 l n thì h s công su t m ch A. gi m 2 l n B. không đ i C. tăng 2 l n D. tăng b t kì √ Câu 9 M ch RLC m c n i ti p, R = 25Ω khi uC = UC 2 sin(100πt)(A) thì hi u đi n th hai đ u m ch là √ u = 100 2 sin(100πt + π )(V ). Công su t c a m ch là 6 A. 100W B. 150W C. 50W D. 200W Câu 10 Dòng đi n ch y qua m ch có bi u th c i = I0 sin(100πt). Trong kho ng th i gian tưg 0 đ n 0, 01s cư ng đ dòng đi n t c th i có giá tr 0, 5I0 vào các th i đi m 1 5 1 2 1 2 1 3 A. 600 s và 600 s B. 400 s và 400 s C. 300 s và 300 s D. 500 s và 500 s 21
 6. √ Câu 11 Đ t hi u đi n th u = 110 2 sin(100πt)(V ) vào hai đ u đo n m ch g m cu n dây và t đi n m c n i ti p. Dùng vôn k có (RV = ∞) đo hi u đi n th hai đ u cu n và t đi n thì s ch l n lư t là: 110V và √ 110 2V thì A. i s m pha hơn u là π 3 B. i ch m pha hơn u là π4 π C. i ch m pha hơn u là 3 D. i nhanh pha hơn u là π 4 Câu 12 Máy bi n th có cu n sơ c p g m 3720 vòng dây, cu n th c p g m 124 vòng. Hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n sơ c p là 300V . Hi u đi n th hi u d ng hai đ u cu n th c p là A. 16V B. 3000V C. 10V D. 9000V Câu 13 M t đo n m ch g m m t đi n tr thu n R m c n i ti p v i t C . Đ t vào hai đ u m ch m t hi u đi n th xoay chi u u = U0 sin(wt). Cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua m ch đư c xác đ nh b i công th c A. I = √ q U0 1 B. I = √ 2 U 2 2 2 2 R + 2 2 R +w C w C C. I = √ √ U0 D. I = √ U 2 R 2 +w 2 C 2 2R2 +w2 C 2 Câu 14 hai đ u m ch g m cu n đây thu n c m L, t đi n có đi n dung C và đi n tr thu n R có giá tr bi n đ i đư c t 0 đ n ∞ thì ta th y r ng khi R = 24Ω thì công su t m ch đ t c c đ i Pmax = 300W , khi đi n tr m ch có giá tr R1 = 18Ω và R2 = 32Ω thì công su t m ch như nhau và có giá tr P0 . Giá tr công su t P0 là A. 168W B. 248W C. 144W D. 288W Câu 15 Rô to c a m t máy phát đi n xoay chi u g m 3 c p c c quay v i v n t c 1000 (vòng/phút). Dòng đi n xoay chi u do máy đó phát ra có t n s A. 50Hz B. 60Hz C. 25Hz D. 100Hz Câu 16 Đo n m ch RLC m c n i ti p, đi n tr thu n R = 100Ω, cu n dây thu n c m có đ t c m L = 2 H , t đi n có đi n dung C = 100 µF . M c vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th xoay chi u u = π √ π 220 2 sin(100πt + π )(V ). Bi u th c cư ng đ t c th i qua m ch là √ 4 A. i = 2, 2 sin(100πt + π )(A) B. i = 2, 2 2 sin(100πt)(A) 2 √ C. i = 2, 2 sin(100πt)(A) D. i = 2, 2 2 sin(100πt + π )(A) 2 √ Câu 17 Ch n câu phát bi u sai. Cho dòng đi n xoay chi u i = 2 2 sin(100πt + π )(A) 4 A. cư ng đ trung bình trong m t chu kì là 0A B. trong m t giây dòng đi n đ i chi u 100 l n C. cư ng đ hi u d ng là 2A D. vào th i đi m t = 0 cư ng đ t c th i là 1A Câu 18 Đo n m ch RLC m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th u = U0 sin(2πf t + ϕu ), trong đó f thay đ i đư c. Khi công su t m ch đ t c c đ i thì h s công su t cos ϕ c a m ch là √ 2 A. 0 B. 1 C. 2 D. 0, 85 Câu 19 Đo n m ch RLC m c n i ti p, đi n tr thu n R = 100Ω, cu n dây thu n c m có đ t c m L = 2 H , t đi n có đi n dung C = 100 µF . M c vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th xoay chi u u = π √ π 220 2 sin(100πt + π )(V ). T ng tr c a m ch là 4 √ A. 100 2Ω B. 150Ω C. 100Ω D. 200Ω Câu 20 Đo n m ch g m đi n tr thu n m c n i ti p v i t đi n, khi m c vào m ch m t hi u đi n th xoay chi u thì A. hi u đi n th hai đ u m ch s m pha so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch B. hi u đi n th hai đ u m ch vuông pha v i cư ng đ dòng đi n trong m ch C. hi u đi n th hai đ u m ch cùng pha v i cư ng đ dòng đi n trong m ch D. hi u đi n th hai đ u m ch tr pha so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch 22
 7. Câu 21 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R = 40Ω m c n i ti p v i cu n dây thu n c m có đ t c m √ L = 0,4 H . Dòng đi n ch y trong m ch có bi u th c cư ng đ i = 2 2 sin(100πt)(V ). Bi u th c hi u đi n π th hai đ u đo n m ch là A. u = 160 sin(100πt + π )(V ) B. u = 160 sin(100πt + π )(V ) √ 4 √ 6 C. u = 160 2 sin(100πt + π)(V ) D. u = 160 2 sin(100πt + π )(V ) 4 Câu 22 Cư ng đ dòng đi n t c th i ch y qua m ch đi n xoay chi u là i = 2 sin(100πt)(A), t đo b ng giây. T i th i đi m t1 (s) nào đó dòng đi n đang gi m và cư ng đ c a nó có cư ng đ b ng 1(A). H i đ n th i đi m t2 = (t1 + 0, 005)(s) cư ng đ dòng đi n b ng bao nhiêu √ √ √ √ A. − 3(A) B. 2(A) C. 3(A) D. − 2(A) Câu 23 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R = 40Ω m c n i ti p v i cu n dây thu n c m có đ t c m √ L = 0,4 H . Dòng đi n ch y trong m ch có bi u th c cư ng đ i = 2 2 sin(100πt)(V ). T ng tr m ch là π A. 40Ω B. 50Ω C. 56, 4Ω D. 100Ω Câu 24 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R = 40Ω m c n i ti p v i cu n dây thu n c m có đ t c m √ L = 0,4 H . Dòng đi n ch y trong m ch có bi u th c cư ng đ i = 2 2 sin(100πt)(V ). Ch n câu đúng π A. hi u đi n th hai đ u m ch cùng pha so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch B. hi u đi n th hai đ u m ch tr pha π so v i cư ng đ dòng đi n 4 C. hi u đi n th hai đ u cu n dây tr pha π so v i cư ng đ dòng đi n 4 D. hi u đi n th hai đ u m ch s m pha π so v i cư ng đ dòng đi n 4 Câu 25 Cho đo n m ch RLC m c n i ti p, ngư i ta đo hi u đi n th hi u d ng hai đ u đi n tr thu n 15V , hai đ u cu n dây thu n c m là 20V , hai đ u t đi n 40V . H s công su t c a m ch là A. 0,5 B. 0,6 C. 1,0 D. 0,8 Câu 26 Trong m ch RLC m c n i ti p phát bi u nào sau đây là đúng A. hi u đi n th hi u d ng hai đ u m ch không th nh hơn hi u đi n th hi u d ng trên đi n tr thu n R B. hi u đi n th hi u d ng hai đ u m ch luôn l n hơn hi u đi n th hi u d ng trên m i ph n t C. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u đo n m ch có th nh hơn hi u đi n th hi u d ng trên m i ph n t D. cư ng đ dòng đi n luôn tr pha hơn hi u đi n th gi a hai đ u m ch Câu 27 M t đo n m ch g m cu n dây có c m kháng b √ 10Ω m c n i ti p v i m t t đi n có đi n dung ng C = π µF . Dòng đi n qua m ch có bi u th c i = 2 2 sin(100πt + π )(A). Bi u th c hi u đi n th hai 200 3 đ u m ch s là √ A. u = 80 sin(100πt + π )(V ) B. u = 80 2 sin(100πt − π )(V ) 6 √ 6 C. u = 80 sin(100πt − π )(V ) 6 D. u = 80 2 sin(100πt + π )(V ) 6 Câu 28 Trong m ch đi n xoay chi u thì t đi n có tác d ng A. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng l n thì c n tr càng m nh B. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng nh thì c n tr càng m nh C. c n tr hoàn toàn dòng đi n xoay chi u D. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng nh thì c n tr càng nh Câu 29 Trong đo n m ch xoay chi u RLC m c n i ti p, bi t r ng R = 0, ZL = 0, ZC = 0, phát bi u nào sau đây là đúng? 23
 8. A. cư ng đ hi u d ng qua các ph n t trên b ng nhau nhưng cư ng đ t c th i thì chưa ch c đã b ng nhau B. hi u đi n th hai đ u m ch luôn b ng t ng đi n th hi u d ng trên t ng ph n t C. hi u đi n th t c th i hai đ u m ch luôn b ng t ng hi u đi n th t c th i trên các ph n t D. cư ng đ hi u dòng đi n t c th i và hi u đi n th t c th i luôn khác pha nhau √ Câu 30 M t bàn là 200V − 1000W đư c m c vào hi u đi n th xoay chi u u = 200 2 sin(100πt)(V ). Bàn √ là có đ t c m không đáng k . Bi u th c dòng đi n qua bàn là là A. i = 5 2 sin(100πt)(A) B. i = 5 sin(100πt + π )(A) √ 2 C. i = 5 2 sin(100πt − π )(A) 2 D. i = 5 sin(100πt)(A) Câu 31 M ch đi n nào sau đây có h s công su t l n nh t A. đi n tr thu n R n i ti p v i cu n dây L B. đi n tr thu n R n i ti p v i t đi n C C. đi n tr thu n R1 n i ti p v i đi n tr thu n R2 D. cu n dây có đ t c m L n i ti p v i t đi n C Câu 32 M ch đi n RLC m c n i ti p đang có tính dung, khi tăng t n s dòng đi n xoay chi u lên thì công su t c a toàn m ch A. tăng B. gi m C. không đ i D. b ng 0 Câu 33 Trong các d ng c đi n như qu t, t l nh, đ ng cơ ngư i ta nâng cao h s công su t cos ϕ nh m A. tăng công su t to nhi t B. gi m công su t tiêu th C. tăng cư ng đ dòng đi n D. gi m cư ng đ dòng đi n Câu 34 Trong truy n t i đi n năng đi xa, bi n pháp đ gi m công su t hao phí trên đư ng dây t i đi n là A. tăng chi u dài c a dây B. tăng hi u đi n th nơi truy n đi C. ch n dây có đi n tr su t l n D. gi m ti t di n c a dây Câu 35 M ch đi n RLC m c n i ti p đang có tính c m kháng, khi tăng t n s dòng đi n xoay chi u thì h s công su t c a m ch A. tăng B. không thay đ i C. gi m D. b ng 1 Câu 36 Bi u th c tính t ng tr trong đo n m ch RLC m c n i ti p là 1 A. Z = R2 + (wL − wC )2 B. Z = R2 − (ZL − ZC )2 1 2 C. Z = R2 + (ZL − ZC )2 D. Z = R2 − (wL − wC ) 1 Câu 37 Cho m ch đi n có đi n tr thu n R = 50Ω, cu n dây thu n c m L = π H và t đi n có đi n dung C √ thay đ i đư c. Đ t vào hai đ u m ch m t hi u đi n th u = 220 2 sin(100πt)(A). Khi cư ng đ dòng đi n cùng pha v i hi u đi n th thì đi n dung c a C là A. 32µF B. 50µF C. 40µF D. 60µF Câu 38 Trong m ch xoay chi u, t đi n có đi n dung không thay đ i. Khi t n s dòng đi n tăng 4 l n thì A. dung kháng tăng 2 l n B. dung kháng giãm 4 l n C. dung kháng giãm 2 l n D. dung kháng tăng 4 l n Câu 39 M t máy phát đi n xoay chi u có p c p c c, roto quay v i t c đ n (vòng/phút) thì nó phát ra dòng đi n có t n s 60p np A. f = 60n p B. f = np C. f = n D. f = 60 Câu 40 Trong đo n m ch RLC không phân nhánh n u bi u th c hi u đi n th hai đ u m ch là u = U0 sin(wt+ π ) 2 thì cư ng đ dòng đi n trong m ch có bi u th c i = I0 sin(wt + π ). Thì trong m ch có 4 A. R = ZL B. ZL > ZC C. ZL = ZC D. ZL < ZC h t Ngư i ki m tra: Thái Ng c Ánh - 0983472314 24
 9. Ki m tra th s ........... Bài ki m tra Th ph n Đi n xoay chi u Đ s 3 môn: V t Lí Kh i L p 12 Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian phát đ ) Ch n m t đáp án (tr l i) đúng nh t trong b n đáp án Câu 1 M ch đi n RLC m c n i ti p đang có tính dung, khi tăng t n s dòng đi n xoay chi u lên thì công su t c a toàn m ch A. gi m B. không đ i C. tăng D. b ng 0 Câu 2 M ch đi n RLC m c n i ti p đang có tính c m kháng, khi tăng t n s dòng đi n xoay chi u thì h s công su t c a m ch A. không thay đ i B. gi m C. tăng D. b ng 1 Câu 3 M ch đi n nào sau đây có h s công su t l n nh t A. đi n tr thu n R n i ti p v i t đi n C B. đi n tr thu n R1 n i ti p v i đi n tr thu n R2 C. đi n tr thu n R n i ti p v i cu n dây L D. cu n dây có đ t c m L n i ti p v i t đi n C Câu 4 Trong truy n t i đi n năng đi xa, bi n pháp đ gi m công su t hao phí trên đư ng dây t i đi n là A. tăng hi u đi n th nơi truy n đi B. ch n dây có đi n tr su t l n C. tăng chi u dài c a dây D. gi m ti t di n c a dây Câu 5 Trong các d ng c đi n như qu t, t l nh, đ ng cơ ngư i ta nâng cao h s công su t cos ϕ nh m A. gi m công su t tiêu th B. tăng cư ng đ dòng đi n C. tăng công su t to nhi t D. gi m cư ng đ dòng đi n 1 Câu 6 Cho m ch đi n có đi n tr thu n R = 50Ω, cu n dây thu n c m L = π H và t đi n có đi n dung C thay √ đ i đư c. Đ t vào hai đ u m ch m t hi u đi n th u = 220 2 sin(100πt)(A). Khi cư ng đ dòng đi n cùng pha v i hi u đi n th thì đi n dung c a C là A. 50µF B. 40µF C. 32µF D. 60µF Câu 7 Trong đo n m ch RLC không phân nhánh n u bi u th c hi u đi n th hai đ u m ch là u = U0 sin(wt+ π ) 2 thì cư ng đ dòng đi n trong m ch có bi u th c i = I0 sin(wt + π ). Thì trong m ch có 4 A. ZL > ZC B. ZL = ZC C. R = ZL D. ZL < ZC Câu 8 Bi u th c tính t ng tr trong đo n m ch RLC m c n i ti p là A. Z = R2 − (ZL − ZC )2 B. Z = R2 + (ZL − ZC )2 1 2 1 2 C. Z = R2 + (wL − wC ) D. Z = R2 − (wL − wC ) Câu 9 M t máy phát đi n xoay chi u có p c p c c, roto quay v i t c đ n (vòng/phút) thì nó phát ra dòng đi n có t n s 60p np A. f = np B. f = n C. f = 60n p D. f = 60 Câu 10 Trong m ch xoay chi u, t đi n có đi n dung không thay đ i. Khi t n s dòng đi n tăng 4 l n thì A. dung kháng giãm 4 l n B. dung kháng giãm 2 l n C. dung kháng tăng 2 l n D. dung kháng tăng 4 l n Câu 11 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R, cu n dây có đi n tr thu n r và đ t c m L, t đi n có đi n dung C . Trong đó R, r, L không đ i, m c n i ti p và m c vào lư i đi n u = U0 sin wt. Đ hi u đi n th hi u d ng hai đ u t c c đ i thi R2 +Z 2 A. ZL + (R + r)2 = ZL ZC 2 B. ZC = Z L L 2 ZL +R+r C. ZC = ZL D. ZL ZC = ZL + R2 2 31
 10. Câu 12 Đo n m ch RLC không phân nhánh đư c m ch vào lư i đi n xoay chi u không đ i u = U0 sin(wt), đo n m ch ch có R thay đ i, khi công su t m ch đ t c c đ i thì R = R0 . Công su t m ch lúc đó đư c tính theo công th c U2 2 U2 A. √ 2 1 B. U R C. 2R D. M t tr khác R0 +(Lw− Cw )2 0 0 1 Câu 13 M t đo n m ch có đi n tr thu n R = 80Ω, cu n dây có đi n tr thu n r = 20Ω và đ t c m L = π H , t đi n C = 50 µF m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th xoay chi u u = 400 sin(100πt + π )(V ) π 3 thì hi u đi n th hi u d ng đ t vào cu n dây √ √ A. 100 2V B. 204V C. 200 2V D. 102V 1 Câu 14 M t đo n m ch có đi n tr thu n R = 80Ω, cu n dây có đi n tr thu n r = 20Ω và đ t c m L = π H , 50 π t đi n C = π µF m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th xoay chi u u = 400 sin(100πt + 3 )(V ) thì pha ban đ u c a dòng đi n ϕi là A. 0 B. π 4 C. − π 4 D. 7π 12 1 Câu 15 M t đo n m ch có đi n tr thu n R = 80Ω, cu n dây có đi n tr thu n r = 20Ω và đ t c m L = π H , t đi n C = 50 µF m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th xoay chi u u = 400 sin(100πt + π )(V ) π 3 thì t ng tr c a m ch là √ √ A. 100Ω B. 200Ω C. 100 2Ω D. 200 2Ω Câu 16 Máy bi n th có cu n sơ c p g m 3720 vòng dây, cu n th c p g m 124 vòng. Hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n sơ c p là 300V . Hi u đi n th hi u d ng hai đ u cu n th c p là A. 3000V B. 10V C. 16V D. 9000V Câu 17 Rô to c a m t máy phát đi n xoay chi u g m 3 c p c c quay v i v n t c 1000 (vòng/phút). Dòng đi n xoay chi u do máy đó phát ra có t n s A. 60Hz B. 25Hz C. 50Hz D. 100Hz √ Câu 18 Đ t hi u đi n th u = 110 2 sin(100πt)(V ) vào hai đ u đo n m ch g m cu n dây và t đi n m c n i ti p. Dùng vôn k có (RV = ∞) đo hi u đi n th hai đ u cu n và t đi n thì s ch l n lư t là: 110V và √ 110 2V thì A. i ch m pha hơn u là π4 B. i ch m pha hơn u là π3 C. i s m pha hơn u là π 3 D. i nhanh pha hơn u là π 4 Câu 19 hai đ u m ch g m cu n đây thu n c m L, t đi n có đi n dung C và đi n tr thu n R có giá tr bi n đ i đư c t 0 đ n ∞ thì ta th y r ng khi R = 24Ω thì công su t m ch đ t c c đ i Pmax = 300W , khi đi n tr m ch có giá tr R1 = 18Ω và R2 = 32Ω thì công su t m ch như nhau và có giá tr P0 . Giá tr công su t P0 là A. 248W B. 144W C. 168W D. 288W Câu 20 M t đo n m ch g m m t đi n tr thu n R m c n i ti p v i t C . Đ t vào hai đ u m ch m t hi u đi n th xoay chi u u = U0 sin(wt). Cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua m ch đư c xác đ nh b i công th c A. I = √ 2 U 2 2 B. I = √ √ U0 2 2 2 R +w C 2 R +w C C. I = √ q U0 D. I = √ U 2 R2 + 1 2R2 +w2 C 2 w2 C 2 √ Câu 21 Ch n câu phát bi u sai. Cho dòng đi n xoay chi u i = 2 2 sin(100πt + π )(A) 4 A. trong m t giây dòng đi n đ i chi u 100 l n B. cư ng đ hi u d ng là 2A C. cư ng đ trung bình trong m t chu kì là 0A D. vào th i đi m t = 0 cư ng đ t c th i là 1A 32
 11. Câu 22 Đo n m ch g m đi n tr thu n m c n i ti p v i t đi n, khi m c vào m ch m t hi u đi n th xoay chi u thì A. hi u đi n th hai đ u m ch vuông pha v i cư ng đ dòng đi n trong m ch B. hi u đi n th hai đ u m ch cùng pha v i cư ng đ dòng đi n trong m ch C. hi u đi n th hai đ u m ch s m pha so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch D. hi u đi n th hai đ u m ch tr pha so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch Câu 23 Đo n m ch RLC m c n i ti p, đi n tr thu n R = 100Ω, cu n dây thu n c m có đ t c m L = 2 H , t đi n có đi n dung C = 100 µF . M c vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th xoay chi u u = π √ π 220 2 sin(100πt + π )(V ). Bi u th c cư ng đ t c th i qua m ch là √4 A. i = 2, 2 2 sin(100πt)(A) B. i = 2, 2 sin(100πt)(A) π √ C. i = 2, 2 sin(100πt + 2 )(A) D. i = 2, 2 2 sin(100πt + π )(A) 2 Câu 24 Đo n m ch RLC m c n i ti p, đi n tr thu n R = 100Ω, cu n dây thu n c m có đ t c m L = 2 H , t đi n có đi n dung C = 100 µF . M c vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th xoay chi u u = π √ π 220 2 sin(100πt + π )(V ). T ng tr c a m ch là 4 √ A. 150Ω B. 100Ω C. 100 2Ω D. 200Ω Câu 25 Đo n m ch RLC m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th u = U0 sin(2πf t + ϕu ), trong đó f thay đ i đư c. Khi công su t m ch đ t c c đ i thì h s công su t cos ϕ c a m ch là √ 2 A. 1 B. 2 C. 0 D. 0, 85 Câu 26 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R, cu n dây thu n c m L và t đi n C m c n i ti p, cho dòng đi n xoay chi u đi qua h i ph n t nào không tiêu th đi n năng A. R và C B. L và C C. R và L D. không có ph n t nào Câu 27 Dòng đi n ch y qua m ch có bi u th c i = I0 sin(100πt). Trong kho ng th i gian tưg 0 đ n 0, 01s cư ng đ dòng đi n t c th i có giá tr 0, 5I0 vào các th i đi m 1 2 1 2 1 5 1 3 A. 400 s và 400 s B. 300 s và 300 s C. 600 s và 600 s D. 500 s và 500 s 1 Câu 28 M t đo n m ch g m cu n dây thu n c m có đ t c m L = 10π (H), m c n i ti p v i m t t đi n có đi n dung C = 250 (µF ). Cư ng đ dòng đi n ch y qua m ch i = 2 sin(100πt)(V ). Tính đi n tr R và công π su t trên đo n m ch, bi t t ng tr đo n m ch Z = 50Ω. A. 20(Ω); 40(W ) B. 10(Ω); 40(W ) C. 30(Ω); 120(W ) D. 40(Ω); 80(W ) √ RLC m c n i ti p, R = 25Ω khi uC = UC 2 sin(100πt)(A) thì hi u đi n th hai đ u m ch Câu 29 M ch √ là u = 100 2 sin(100πt + π )(V ). Công su t c a m ch là 6 A. 150W B. 50W C. 100W D. 200W √ Câu 30 M ch RLC m c n i ti p có 2πf LC = 1. N u cho R tăng 2 l n thì h s công su t m ch A. không đ i B. tăng 2 l n C. gi m 2 l n D. tăng b t kì Câu 31 Cư ng đ dòng đi n t c th i ch y qua m ch đi n xoay chi u là i = 2 sin(100πt)(A), t đo b ng giây. T i th i đi m t1 (s) nào đó dòng đi n đang gi m và cư ng đ c a nó có cư ng đ b ng 1(A). H i đ n th i đi m t2 = (t1 + 0, 005)(s) cư ng đ dòng đi n b ng bao nhiêu √ √ √ √ A. 2(A) B. 3(A) C. − 3(A) D. − 2(A) Câu 32 Cho đo n m ch RLC m c n i ti p, ngư i ta đo hi u đi n th hi u d ng hai đ u đi n tr thu n 15V , hai đ u cu n dây thu n c m là 20V , hai đ u t đi n 40V . H s công su t c a m ch là A. 0,6 B. 1,0 C. 0,5 D. 0,8 33
 12. Câu 33 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R = 40Ω m c n i ti p v i cu n dây thu n c m có đ t c m √ L = 0,4 H . Dòng đi n ch y trong m ch có bi u th c cư ng đ i = 2 2 sin(100πt)(V ). Bi u th c hi u đi n π th hai đ u đo n m ch là √ A. u = 160 sin(100πt + π )(V ) B. u = 160 2 sin(100πt + π)(V ) 6 √ C. u = 160 sin(100πt + π )(V ) 4 D. u = 160 2 sin(100πt + π )(V ) 4 Câu 34 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R = 40Ω m c n i ti p v i cu n dây thu n c m có đ t c m √ L = 0,4 H . Dòng đi n ch y trong m ch có bi u th c cư ng đ i = 2 2 sin(100πt)(V ). Ch n câu đúng π A. hi u đi n th hai đ u m ch tr pha π so v i cư ng đ dòng đi n 4 B. hi u đi n th hai đ u cu n dây tr pha π so v i cư ng đ dòng đi n 4 C. hi u đi n th hai đ u m ch cùng pha so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch D. hi u đi n th hai đ u m ch s m pha π so v i cư ng đ dòng đi n 4 Câu 35 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R = 40Ω m c n i ti p v i cu n dây thu n c m có đ t c m √ L = 0,4 H . Dòng đi n ch y trong m ch có bi u th c cư ng đ i = 2 2 sin(100πt)(V ). T ng tr m ch là π A. 50Ω B. 56, 4Ω C. 40Ω D. 100Ω Câu 36 M t đo n m ch g m cu n dây có c m kháng b √ 10Ω m c n i ti p v i m t t đi n có đi n dung ng C = 200 µF . Dòng đi n qua m ch có bi u th c i = 2 2 sin(100πt + π )(A). Bi u th c hi u đi n th hai π 3 đ u m ch s là √ A. u = 80 2 sin(100πt − π )(V ) B. u = 80 sin(100πt − π )(V ) 6 √ 6 C. u = 80 sin(100πt + π )(V ) 6 2 sin(100πt + π )(V ) D. u = 80 6 √ Câu 37 M t bàn là 200V − 1000W đư c m c vào hi u đi n th xoay chi u u = 200 2 sin(100πt)(V ). Bàn là có đ t c m không đáng k . Bi u th c dòng đi n qua bàn là là √ A. i = 5 sin(100πt + π )(A) B. i = 5 2 sin(100πt − π )(A) √ 2 2 C. i = 5 2 sin(100πt)(A) D. i = 5 sin(100πt)(A) Câu 38 Trong m ch RLC m c n i ti p phát bi u nào sau đây là đúng A. hi u đi n th hi u d ng hai đ u m ch luôn l n hơn hi u đi n th hi u d ng trên m i ph n t B. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u đo n m ch có th nh hơn hi u đi n th hi u d ng trên m i ph n t C. hi u đi n th hi u d ng hai đ u m ch không th nh hơn hi u đi n th hi u d ng trên đi n tr thu n R D. cư ng đ dòng đi n luôn tr pha hơn hi u đi n th gi a hai đ u m ch Câu 39 Trong đo n m ch xoay chi u RLC m c n i ti p, bi t r ng R = 0, ZL = 0, ZC = 0, phát bi u nào sau đây là đúng? A. hi u đi n th hai đ u m ch luôn b ng t ng đi n th hi u d ng trên t ng ph n t B. hi u đi n th t c th i hai đ u m ch luôn b ng t ng hi u đi n th t c th i trên các ph n t C. cư ng đ hi u d ng qua các ph n t trên b ng nhau nhưng cư ng đ t c th i thì chưa ch c đã b ng nhau D. cư ng đ hi u dòng đi n t c th i và hi u đi n th t c th i luôn khác pha nhau Câu 40 Trong m ch đi n xoay chi u thì t đi n có tác d ng A. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng nh thì c n tr càng m nh B. c n tr hoàn toàn dòng đi n xoay chi u C. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng l n thì c n tr càng m nh D. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng nh thì c n tr càng nh 34
 13. h t Ngư i ki m tra: Thái Ng c Ánh - 0983472314 35
 14. Ki m tra th s ........... Bài ki m tra Th ph n Đi n xoay chi u Đ s 4 môn: V t Lí Kh i L p 12 Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian phát đ ) Ch n m t đáp án (tr l i) đúng nh t trong b n đáp án Câu 1 Đo n m ch g m đi n tr thu n m c n i ti p v i t đi n, khi m c vào m ch m t hi u đi n th xoay chi u thì A. hi u đi n th hai đ u m ch vuông pha v i cư ng đ dòng đi n trong m ch B. hi u đi n th hai đ u m ch tr pha so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch C. hi u đi n th hai đ u m ch cùng pha v i cư ng đ dòng đi n trong m ch D. hi u đi n th hai đ u m ch s m pha so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch Câu 2 Đo n m ch RLC m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th u = U0 sin(2πf t + ϕu ), trong đó f thay đ i đư c. Khi công su t m ch đ t c c đ i thì h s công su t cos ϕ c a m ch là √ 2 A. 1 B. 0, 85 C. 2 D. 0 √ Câu 3 Ch n câu phát bi u sai. Cho dòng đi n xoay chi u i = 2 2 sin(100πt + π )(A) 4 A. trong m t giây dòng đi n đ i chi u 100 l n B. vào th i đi m t = 0 cư ng đ t c th i là 1A C. cư ng đ hi u d ng là 2A D. cư ng đ trung bình trong m t chu kì là 0A Câu 4 Đo n m ch RLC m c n i ti p, đi n tr thu n R = 100Ω, cu n dây thu n c m có đ t c m L = 2 H , t đi n có đi n dung C = 100 µF . M c vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th xoay chi u u = π √ π 220 2 sin(100πt + π )(V ). Bi u th c cư ng đ t c th i qua m ch là √ √4 A. i = 2, 2 2 sin(100πt)(A) B. i = 2, 2 2 sin(100πt + π )(A) 2 C. i = 2, 2 sin(100πt)(A) D. i = 2, 2 sin(100πt + π )(A) 2 Câu 5 Đo n m ch RLC m c n i ti p, đi n tr thu n R = 100Ω, cu n dây thu n c m có đ t c m L = 2 H , t đi n có đi n dung C = 100 µF . M c vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th xoay chi u u = π √ π 220 2 sin(100πt + π )(V ). T ng tr c a m ch là 4 √ A. 150Ω B. 200Ω C. 100Ω D. 100 2Ω Câu 6 Trong đo n m ch RLC không phân nhánh n u bi u th c hi u đi n th hai đ u m ch là u = U0 sin(wt+ π ) 2 thì cư ng đ dòng đi n trong m ch có bi u th c i = I0 sin(wt + π ). Thì trong m ch có 4 A. ZL > ZC B. ZL < ZC C. ZL = ZC D. R = ZL Câu 7 Trong m ch xoay chi u, t đi n có đi n dung không thay đ i. Khi t n s dòng đi n tăng 4 l n thì A. dung kháng giãm 4 l n B. dung kháng tăng 4 l n C. dung kháng giãm 2 l n D. dung kháng tăng 2 l n 1 Câu 8 Cho m ch đi n có đi n tr thu n R = 50Ω, cu n dây thu n c m L = π H và t đi n có đi n dung C thay √ đ i đư c. Đ t vào hai đ u m ch m t hi u đi n th u = 220 2 sin(100πt)(A). Khi cư ng đ dòng đi n cùng pha v i hi u đi n th thì đi n dung c a C là A. 50µF B. 60µF C. 40µF D. 32µF Câu 9 Bi u th c tính t ng tr trong đo n m ch RLC m c n i ti p là 1 2 A. Z = R2 − (ZL − ZC )2 B. Z = R2 − (wL − wC ) 1 2 C. Z = R2 + (ZL − ZC )2 D. Z = R2 + (wL − wC ) 41
 15. Câu 10 M t máy phát đi n xoay chi u có p c p c c, roto quay v i t c đ n (vòng/phút) thì nó phát ra dòng đi n có t n s np 60p A. f = np B. f = 60 C. f = n D. f = 60n p √ Câu 11 M t bàn là 200V − 1000W đư c m c vào hi u đi n th xoay chi u u = 200 2 sin(100πt)(V ). Bàn là có đ t c m không đáng k . Bi u th c dòng đi n qua bàn là là A. i = 5 sin(100πt + π )(A) B. i = 5 sin(100πt)(A) √ 2 √ C. i = 5 2 sin(100πt − π )(A) 2 D. i = 5 2 sin(100πt)(A) Câu 12 Trong m ch đi n xoay chi u thì t đi n có tác d ng A. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng nh thì c n tr càng m nh B. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng nh thì c n tr càng nh C. c n tr hoàn toàn dòng đi n xoay chi u D. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng l n thì c n tr càng m nh Câu 13 M t đo n m ch g m cu n dây có c m kháng b √ 10Ω m c n i ti p v i m t t đi n có đi n dung ng C = 200 µF . Dòng đi n qua m ch có bi u th c i = 2 2 sin(100πt + π )(A). Bi u th c hi u đi n th hai π 3 đ u m ch s là √ √ A. u = 80 2 sin(100πt − π )(V ) 6 B. u = 80 2 sin(100πt + π )(V ) 6 C. u = 80 sin(100πt − π )(V ) 6 D. u = 80 sin(100πt + π )(V ) 6 Câu 14 Trong m ch RLC m c n i ti p phát bi u nào sau đây là đúng A. hi u đi n th hi u d ng hai đ u m ch luôn l n hơn hi u đi n th hi u d ng trên m i ph n t B. cư ng đ dòng đi n luôn tr pha hơn hi u đi n th gi a hai đ u m ch C. hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u đo n m ch có th nh hơn hi u đi n th hi u d ng trên m i ph n t D. hi u đi n th hi u d ng hai đ u m ch không th nh hơn hi u đi n th hi u d ng trên đi n tr thu n R Câu 15 Trong đo n m ch xoay chi u RLC m c n i ti p, bi t r ng R = 0, ZL = 0, ZC = 0, phát bi u nào sau đây là đúng? A. hi u đi n th hai đ u m ch luôn b ng t ng đi n th hi u d ng trên t ng ph n t B. cư ng đ hi u dòng đi n t c th i và hi u đi n th t c th i luôn khác pha nhau C. hi u đi n th t c th i hai đ u m ch luôn b ng t ng hi u đi n th t c th i trên các ph n t D. cư ng đ hi u d ng qua các ph n t trên b ng nhau nhưng cư ng đ t c th i thì chưa ch c đã b ng nhau Câu 16 Đo n m ch RLC không phân nhánh đư c m ch vào lư i đi n xoay chi u không đ i u = U0 sin(wt), đo n m ch ch có R thay đ i, khi công su t m ch đ t c c đ i thì R = R0 . Công su t m ch lúc đó đư c tính theo công th c U2 2 U2 A. √ 2 1 B. M t tr khác C. U R D. 2R R0 +(Lw− Cw )2 0 0 1 Câu 17 M t đo n m ch có đi n tr thu n R = 80Ω, cu n dây có đi n tr thu n r = 20Ω và đ t c m L = π H , 50 π t đi n C = π µF m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th xoay chi u u = 400 sin(100πt + 3 )(V ) thì t ng tr c a m ch là √ √ A. 100Ω B. 200 2Ω C. 200Ω D. 100 2Ω Câu 18 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R, cu n dây có đi n tr thu n r và đ t c m L, t đi n có đi n dung C . Trong đó R, r, L không đ i, m c n i ti p và m c vào lư i đi n u = U0 sin wt. Đ hi u đi n th hi u d ng hai đ u t c c đ i thi A. ZL + (R + r)2 = ZL ZC 2 B. ZL ZC = ZL + R2 2 R2 +ZL 2 2 ZL +R+r C. ZC = ZL D. ZC = ZL 42
 16. 1 Câu 19 M t đo n m ch có đi n tr thu n R = 80Ω, cu n dây có đi n tr thu n r = 20Ω và đ t c m L = π H , 50 π t đi n C = π µF m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th xoay chi u u = 400 sin(100πt + 3 )(V ) thì hi u đi n th hi u d ng đ t vào cu n dây √ √ A. 100 2V B. 102V C. 204V D. 200 2V 1 Câu 20 M t đo n m ch có đi n tr thu n R = 80Ω, cu n dây có đi n tr thu n r = 20Ω và đ t c m L = π H , 50 π t đi n C = π µF m c n i ti p, m c vào hai đ u m ch hi u đi n th xoay chi u u = 400 sin(100πt + 3 )(V ) thì pha ban đ u c a dòng đi n ϕi là A. 0 B. 7π 12 C. π 4 D. − π 4 Câu 21 Cho đo n m ch RLC m c n i ti p, ngư i ta đo hi u đi n th hi u d ng hai đ u đi n tr thu n 15V , hai đ u cu n dây thu n c m là 20V , hai đ u t đi n 40V . H s công su t c a m ch là A. 0,6 B. 0,8 C. 1,0 D. 0,5 Câu 22 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R = 40Ω m c n i ti p v i cu n dây thu n c m có đ t c m √ L = 0,4 H . Dòng đi n ch y trong m ch có bi u th c cư ng đ i = 2 2 sin(100πt)(V ). T ng tr m ch là π A. 50Ω B. 100Ω C. 56, 4Ω D. 40Ω Câu 23 Cư ng đ dòng đi n t c th i ch y qua m ch đi n xoay chi u là i = 2 sin(100πt)(A), t đo b ng giây. T i th i đi m t1 (s) nào đó dòng đi n đang gi m và cư ng đ c a nó có cư ng đ b ng 1(A). H i đ n th i đi m t2 = (t1 + 0, 005)(s) cư ng đ dòng đi n b ng bao nhiêu √ √ √ √ A. 2(A) B. − 2(A) C. 3(A) D. − 3(A) Câu 24 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R = 40Ω m c n i ti p v i cu n dây thu n c m có đ t c m √ L = 0,4 H . Dòng đi n ch y trong m ch có bi u th c cư ng đ i = 2 2 sin(100πt)(V ). Bi u th c hi u đi n π th hai đ u đo n m ch là √ A. u = 160 sin(100πt + π )(V ) B. u = 160 2 sin(100πt + π )(V ) √ 6 4 C. u = 160 2 sin(100πt + π)(V ) D. u = 160 sin(100πt + π )(V ) 4 Câu 25 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R = 40Ω m c n i ti p v i cu n dây thu n c m có đ t c m √ L = 0,4 H . Dòng đi n ch y trong m ch có bi u th c cư ng đ i = 2 2 sin(100πt)(V ). Ch n câu đúng π A. hi u đi n th hai đ u m ch tr pha π so v i cư ng đ dòng đi n 4 B. hi u đi n th hai đ u m ch s m pha π so v i cư ng đ dòng đi n 4 C. hi u đi n th hai đ u cu n dây tr pha π so v i cư ng đ dòng đi n 4 D. hi u đi n th hai đ u m ch cùng pha so v i cư ng đ dòng đi n trong m ch Câu 26 Dòng đi n ch y qua m ch có bi u th c i = I0 sin(100πt). Trong kho ng th i gian tưg 0 đ n 0, 01s cư ng đ dòng đi n t c th i có giá tr 0, 5I0 vào các th i đi m 1 2 1 3 1 2 1 5 A. 400 s và 400 s B. 500 s và 500 s C. 300 s và 300 s D. 600 s và 600 s √ Câu 27 M ch RLC m c n i ti p có 2πf LC = 1. N u cho R tăng 2 l n thì h s công su t m ch A. không đ i B. tăng b t kì C. tăng 2 l n D. gi m 2 l n Câu 28 M t đo n m ch g m đi n tr thu n R, cu n dây thu n c m L và t đi n C m c n i ti p, cho dòng đi n xoay chi u đi qua h i ph n t nào không tiêu th đi n năng A. R và C B. không có ph n t nào C. L và C D. R và L 1 Câu 29 M t đo n m ch g m cu n dây thu n c m có đ t c m L = 10π (H), m c n i ti p v i m t t đi n có đi n dung C = 250 (µF ). Cư ng đ dòng đi n ch y qua m ch i = 2 sin(100πt)(V ). Tính đi n tr R và công π su t trên đo n m ch, bi t t ng tr đo n m ch Z = 50Ω. A. 20(Ω); 40(W ) B. 40(Ω); 80(W ) C. 10(Ω); 40(W ) D. 30(Ω); 120(W ) 43
 17. √ RLC m c n i ti p, R = 25Ω khi uC = UC 2 sin(100πt)(A) thì hi u đi n th hai đ u m ch Câu 30 M ch √ là u = 100 2 sin(100πt + π )(V ). Công su t c a m ch là 6 A. 150W B. 200W C. 50W D. 100W Câu 31 M ch đi n RLC m c n i ti p đang có tính c m kháng, khi tăng t n s dòng đi n xoay chi u thì h s công su t c a m ch A. không thay đ i B. b ng 1 C. gi m D. tăng Câu 32 Trong các d ng c đi n như qu t, t l nh, đ ng cơ ngư i ta nâng cao h s công su t cos ϕ nh m A. gi m công su t tiêu th B. gi m cư ng đ dòng đi n C. tăng cư ng đ dòng đi n D. tăng công su t to nhi t Câu 33 M ch đi n RLC m c n i ti p đang có tính dung, khi tăng t n s dòng đi n xoay chi u lên thì công su t c a toàn m ch A. gi m B. b ng 0 C. không đ i D. tăng Câu 34 M ch đi n nào sau đây có h s công su t l n nh t A. đi n tr thu n R n i ti p v i t đi n C B. cu n dây có đ t c m L n i ti p v i t đi n C C. đi n tr thu n R1 n i ti p v i đi n tr thu n R2 D. đi n tr thu n R n i ti p v i cu n dây L Câu 35 Trong truy n t i đi n năng đi xa, bi n pháp đ gi m công su t hao phí trên đư ng dây t i đi n là A. tăng hi u đi n th nơi truy n đi B. gi m ti t di n c a dây C. ch n dây có đi n tr su t l n D. tăng chi u dài c a dây Câu 36 Rô to c a m t máy phát đi n xoay chi u g m 3 c p c c quay v i v n t c 1000 (vòng/phút). Dòng đi n xoay chi u do máy đó phát ra có t n s A. 60Hz B. 100Hz C. 25Hz D. 50Hz Câu 37 M t đo n m ch g m m t đi n tr thu n R m c n i ti p v i t C . Đ t vào hai đ u m ch m t hi u đi n th xoay chi u u = U0 sin(wt). Cư ng đ dòng đi n hi u d ng qua m ch đư c xác đ nh b i công th c A. I = √ 2 U 2 2 B. I = √ 2U 2 2 R +w C 2R +w C C. I = √ √ U0 2 D. I = √ q U0 2 R +w2 C 2 2 R2 + 21 w C2 Câu 38 Máy bi n th có cu n sơ c p g m 3720 vòng dây, cu n th c p g m 124 vòng. Hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u cu n sơ c p là 300V . Hi u đi n th hi u d ng hai đ u cu n th c p là A. 3000V B. 9000V C. 10V D. 16V √ Câu 39 Đ t hi u đi n th u = 110 2 sin(100πt)(V ) vào hai đ u đo n m ch g m cu n dây và t đi n m c n i ti p. Dùng vôn k có (RV = ∞) đo hi u đi n th hai đ u cu n và t đi n thì s ch l n lư t là: 110V và √ 110 2V thì A. i ch m pha hơn u là π 4 B. i nhanh pha hơn u là π4 C. i ch m pha hơn u là π 3 D. i s m pha hơn u là π3 Câu 40 hai đ u m ch g m cu n đây thu n c m L, t đi n có đi n dung C và đi n tr thu n R có giá tr bi n đ i đư c t 0 đ n ∞ thì ta th y r ng khi R = 24Ω thì công su t m ch đ t c c đ i Pmax = 300W , khi đi n tr m ch có giá tr R1 = 18Ω và R2 = 32Ω thì công su t m ch như nhau và có giá tr P0 . Giá tr công su t P0 là A. 248W B. 288W C. 144W D. 168W h t Ngư i ki m tra: Thái Ng c Ánh - 0983472314 44
 18. B ng k t qu đ s 1 . A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 01 i i y i 02 i y i i 03 y i i i 04 i i i y 05 i i i y 06 y i i i 07 i i i y 08 i y i i 09 i i i y 10 i y i i 11 i i y i 12 y i i i 13 i y i i 14 i i i y 15 i i y i 16 i y i i 17 i i i y 18 i i i y 19 i y i i 20 i i y i 21 y i i i 22 i i i y 23 i y i i 24 i i y i 25 i y i i 26 i i y i 27 i y i i 28 i i i y 29 i y i i 30 y i i i 31 i i i y 32 i i y i 33 y i i i 34 y i i i 35 i y i i 36 i y i i 37 y i i i 38 y i i i 39 y i i i 40 y i i i Đi m: B ng k t qu đ s 2 . A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 01 i i i y 02 i y i i 03 y i i i 04 i i i y 05 y i i i 06 i i i y 07 i i y i 08 i y i i 09 y i i i 10 y i i i 11 i i y i 12 i i y i 13 y i i i 14 i i y i 15 i i y i 16 i i y i 17 i i i y 18 i y i i 19 y i i i 20 i i i y 21 y i i i 22 y i i i 23 i i y i 24 i i i y 25 i y i i 26 y i i i 27 i y i i 28 i y i i 29 i i y i 30 i i i y 31 i i y i 32 y i i i 33 i i i y 34 i y i i 35 i i y i 36 y i i i 37 y i i i 38 i i y i 39 i i i y 40 i i i y Đi m: B ng k t qu đ s 3 . A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 01 i i y i 02 i y i i 03 i y i i 04 y i i i 05 i i i y 06 i i y i 07 i i i y 08 i i y i 09 i i i y 10 i y i i 11 y i i i 12 i i y i 13 i i i y 14 i i i y 15 i i y i 16 i y i i 17 i y i i 18 i y i i 19 i y i i 20 i i y i 21 i i i y 22 i i i y 23 i y i i 24 i i y i 25 y i i i 26 i y i i 27 i i y i 28 i i i y 29 i i y i 30 y i i i 31 i i y i 32 y i i i 33 i i y i 34 i i i y 35 i y i i 36 y i i i 37 i i i y 38 i i y i 39 i y i i 40 y i i i Đi m: 45
 19. B ng k t qu đ s 4 . A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 01 i y i i 02 y i i i 03 i y i i 04 i i y i 05 i i i y 06 i y i i 07 i i y i 08 i i i y 09 i i i y 10 i y i i 11 i y i i 12 y i i i 13 y i i i 14 i i i y 15 i i y i 16 i i i y 17 i i i y 18 y i i i 19 i y i i 20 i y i i 21 y i i i 22 i i y i 23 i i i y 24 i i i y 25 i y i i 26 i i i y 27 y i i i 28 i i y i 29 i y i i 30 i i i y 31 i i y i 32 i y i i 33 i i i y 34 i i y i 35 y i i i 36 i i y i 37 i i i y 38 i i y i 39 i i y i 40 i i y i Đi m: 46
 20. trư ng thpt TX Qu ng Tr Qu ng Tr , ngày ...... tháng......năm 2007 bài ki m tra tr c nghi m môn V t Lí Th i gian: 90 phút. (không k th i gian phát đ ) H tên h c sinh:.................................................... L p: ......... S phách:........ ........................................................................................................... Đi m Nh n xét và ch ký c a Giáo viên S phách Phi u tr l i tr c nghi m Mã đ S th t câu tr l i dư i đây tương ng v i s th t câu tr c nghi m trong đ thi ; Đ i v i m i câu tr c nghi m, h c sinh ch n và tô kín m t ô tròn (b ng bút chì) tương ng v i phương án tr l i đúng. A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 01 i i i i 02 i i i i 03 i i i i 04 i i i i 05 i i i i 06 i i i i 07 i i i i 08 i i i i 09 i i i i 10 i i i i 11 i i i i 12 i i i i 13 i i i i 14 i i i i 15 i i i i 16 i i i i 17 i i i i 18 i i i i 19 i i i i 20 i i i i 21 i i i i 22 i i i i 23 i i i i 24 i i i i 25 i i i i 26 i i i i 27 i i i i 28 i i i i 29 i i i i 30 i i i i 31 i i i i 32 i i i i 33 i i i i 34 i i i i 35 i i i i 36 i i i i 37 i i i i 38 i i i i 39 i i i i 40 i i i i (giám kh o ghi) S câu tr l i đúng: ; Không đúng : 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản