Đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chia sẻ: Nam Nữ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
154
lượt xem
23
download

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2003 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đấu thầu trái phiếu Chính phủ

  1. Đấu thầu trái phiếu Chính phủ A. Cơ sở pháp lý: - Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2003 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết đ ịnh số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đ ầu t ư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Nghị định 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương. - Thông tư 19/2004/TT-BTC ngày 18/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Quy chế đấu thầu Trái phiếu chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 935/2004/QĐ-NHNN ngày 23/7/2004 của Thống đốc NHNN. - Quy trình số 1872/QT-SGD ngày 15/9/2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn Quy trình nghiệp vụ đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước. - Công văn 176/CV-THNH ngày 22/3/2004 của Cục Công nghệ tin học Ngân hàng Hướng dẫn sử dụng chương trình đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Trung ương. B. Nội dung nghiệp vụ: 1. Một số thông tin về trái phiếu chính phủ: Trái phiếu Chính phủ (TPCP) quy định tại Nghị định 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ bao gồm: - Tín phiếu kho bạc: - Trái phiếu kho bạc: - Trái phiếu công trình trung ương: - Trái phiếu đầu tư: - Trái phiếu ngoại tệ: - Công trái xây dựng tổ quốc: 2. Các loại TPCP đang được đấu thầu tại Ngân hàng Nhà nước Theo Thông tư 19/2004/TT-BTC ngày 18/3/2004 của Bộ Tài chính, hiện nay có hai loại trái phiếu đang được đấu thầu tại Ngân hàng Nhà nước là: - Tín phiếu kho bạc Nhà nước; - Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ (trái phiếu ngoại tệ). 3. Một số quy định chung về đấu thầu trái phiếu chính phủ tại NHNN Đấu thầu trái phiếu chính phủ tại Ngân hàng Nhà nước là việc Ngân hàng Nhà nước làm đ ại lý cho Bộ Tài chính trong việc phát hành và thanh toán trái phiếu (tín phiếu Kho bạc và trái phiếu ngoại tệ) theo phương thức bán buôn với các thành viên trên thị trường sơ cấp thông qua hình thức đấu thầu. 3.1. Ban đấu thầu TPCP:Ban đấu thầu do Thống đốc NHNN quyết định thành lập, có trách nhiệm t ổ chức, giám sát hoạt động đấu thầu TPCP tại NHNN. Thành viên Ban đấu thầu gồm đại diện của các đơn vị sau: Lãnh đạo của NHNN (Phó Thống đ ốc), Bộ Tài chính(Phó vụ trưởng Vụ quản lý tài chính Ngân hàng),Kho bạc Nhà nước (lãnh đạo và chuyên viên), Lãnh đ ạo và chuyên viên của Sở Giao dịch và Vụ Tín dụng. 3.2. Nguyên tắc đấu thầu:
  2. - Công khai, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các thành viên. - Bí mật thông tin đặt thầu của các thành viên và lãi suất trần (nếu có). - Đơn vị trúng thầu có trách nhiệm mua TPCP theo khối lượng và lãi suất trúng thầu được thông báo. 3.3. Thành viên tham gia thị trường đấu thầu TPCP tại NHNN: Các TCTD hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng; công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; các chi nhánh quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có đủ các điều kiện sau được xem xét công nhận là thành viên thị trường đấu thầu TPCP tại NHNN: + Trường hợp tham gia đấu thầu tín phiếu kho bạc: Có tư cách pháp nhân, được thành lập hoặc hoạt động hợp pháp theo pháp luật hiện hành của Việt Nam; có mức vốn pháp định t ối thiểu là 20 t ỷ đ ồng Vi ệt Nam; có tài khoản tiền đồng mở tại Sở Giao dịch NHNN hoặc các chi nhánh NHNN được chỉ định (trường hợp đ ối tượng đ ề nghị tham gia theo quy định không được mở tài khoản tại NHNN thì mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại); có giấy đề nghị tham gia đấu thầu tín phiếu kho bạc tại NHNN. + Trường hợp tham gia đấu thầu trái phiếu ngoại tệ: Các TCTD hoạt động theo Luật Các t ổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại hối; có tài khoản ngoại tệ tại NHNN (Sở Giao dịch hoặc các chi nhánh được chỉ định); có giấy đề nghị tham gia đấu thầu trái phiếu ngoại tệ tại NHNN. 3.4. Hình thức đấu thầu: - Đấu thầu cạnh tranh lãi suất: + Đấu thầu cạnh tranh lãi suất là hình thức đấu thầu mà các thành viên tham gia đưa ra các mức lãi suất và khối lượng dự thầu để xác định lãi suất và khối lượng trúng thầu của thành viên trong phiên đấu thầu. + Khối lượng TPCP trúng thầu được xét theo lãi suất đăng ký đấu thầu từ thấp đến cao và b ằng t ổng khối lượng các mức đăng ký xếp theo thứ tự từ thấp đến cao trong phạm vi lãi suất trúng thầu và không v ượt quá khối lượng dự kiến phát hành. Trường hợp tại mức lãi suất trúng thầu, tổng khối lượng TPCP đăng ký đ ấu th ầu vượt khối lượng TPCP trúng thầu còn lại thì khối lượng trúng thầu của thành viên tại mức lãi su ất đăng ký đó được tính theo công thức: Khối lượng TPCP Khối lượng trúng thầu còn Khối lượng đặt thầu của trúng thầu tại mức lãi lại thành viên tại mức lãi suất = x suất trúng thầu của trúng thầu --------------------------- mỗi thành viên Tổng khối lượng đăng ký đấu thầu của các thành viên tại mức lãi suất trúng thầu Trong đó khối lượng trúng thầu còn lại bằng (=) tổng khối lượng TPCP trúng thầu trừ đi (-) tổng khối lượng TPCP trúng thầu ở các mức lãi suất thấp hơn lãi suất trúng thầu. + Lãi suất trúng thầu trong đấu thầu cạnh tranh lãi suất là lãi suất đăng ký đ ấu thầu cao nh ất trong ph ạm vi lãi suất trần (nếu có) mà tại đó quyết định được tổng khối lượng TPCP trúng thầu không vượt quá kh ối l ượng TPCP dự kiến phát hành. Lãi suất trúng thầu được áp dụng để tính giá bán (phát hành theo hình thức chiết kh ấu), tính lãi (phát hành theo hình thức ngang mệnh giá) cho tất cả khối lượng TPCP trúng thầu. Giá bán theo hình th ức chiết khấu được tính theo công thức sau: Trong đó: G: Giá bán tín phiếu kho bạc; MG ----------------- G=
  3. 1 + Ls x n ---------- 365 MG: Mệnh giá tín phiếu kho bạc; n: Số ngày trong thời hạn tín phiếu; Ls: Lãi suất trúng thầu (tính theo tỷ lệ %/365 ngày). - Kết hợp giữa đấu thầu cạnh tranh lãi suất và đấu thầu không cạnh tranh lãi suất (trong đó kh ối l ượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu dự ki ến phát hành của đợt đấu thầu đó): + Đấu thầu không cạnh tranh lãi suất là hình thức đấu thầu mà các thành viên tham gia chỉ đăng ký kh ối lượng, không đưa ra mức lãi suất dự thầu. Khối lượng trúng thầu của thành viên áp dụng theo lãi su ất trúng th ầu trong đấu thầu cạnh tranh lãi suất. + Trường hợp khối lượng TPCP đăng ký đấu thầu không cạnh tranh lãi suất trong một phiên đ ấu th ầu nh ỏ hơn hoặc bằng 30% khối lượng TPCP dự kiến phát hành thì khối lượng TPCP trúng thầu không cạnh tranh lãi suất bằng khối lượng TPCP đăng ký đấu thầu không cạnh tranh lãi suất của thành viên. Khối l ượng TPCP đ ấu thầu cạnh tranh lãi suất bằng (=) khối lượng TPCP dự kiến phát hành trừ đi (-) khối lượng TPCP trúng thầu không cạnh tranh lãi suất. + Trường hợp khối lượng TPCP đăng ký đấu thầu không cạnh tranh lãi suất trong một phiên đ ấu th ầu l ớn hơn 30% khối lượng TPCP dự kiến phát hành thì khối lượng TPCP trúng thầu không cạnh tranh lãi suất bằng 30% khối lượng dự kiến phát hành. Khối lượng trúng thầu của mỗi thành viên được tính theo công thức: Khối lượng TPCP Khối lượng TPCP trúng thầu không Khối lượng đăng ký đấu trúng thầu không cạnh tranh lãi suất thầu không cạnh tranh lãi = x cạnh tranh lãi suất ------------------------------ Tổng khối suất của thành viên của mỗi thành viên lượng TPCP đăng ký đấu thầu không cạnh tranh lãi suất của các thành viên + Trong phiên đấu thầu cạnh tranh lãi suất kết hợp không cạnh tranh lãi suất, nếu không có thành viên nào đăng ký đấu thầu cạnh tranh lãi suất hoặc không xác định được lãi suất trúng thầu thì phiên đ ấu thầu đó không có kết quả trúng thầu. 3.5. Phương thức đấu thầu: - Đấu thầu trực tiếp (Đơn dự thầu được điền theo mẫu, niêm phong và đem nộp tại các đ ịa điểm NHNN thông báo tiếp nhận); - Đấu thầu qua mạng (đơn dự thầu được mã hoá và gửi qua mạng vi tính). 4. Quy trình thực hiện: Hiện nay NHNN xây dựng chương trình phần mềm ứng dụng cho thị trường đấu thầu TPCP qua mạng vi tính áp dụng công nghệ trang Web. Theo chương trình này, phần mềm duy nhất được cài đ ặt t ại Sở Giao d ịch NHNN, các thành viên chỉ cần trang bị 1 máy PC và 1 điện thoại kết nối internet. NHNN c ấp mã s ố b ảo mật cho thành viên gồm: Mã khoá truy cập vào hệ thống, mã khoá phê duyệt, mã khoá bảo mật để khoá mã và gi ải mã. Việc nhận thông báo đấu thầu, đăng ký đấu thầu, nhận kết quả đấu thầu được thực hiện qua mạng vi tính. 4.1. Công nhận thành viên thị trường đấu thầu TPCP: Sau khi nhận được Giấy đề nghị tham gia đấu thầu TPCP tại NHNN, Sở Giao dịch NHNN xem xét cấp giấy công nhận thành viên và Cục Công nghệ tin học ngân hàng cấp mã khoá bảo mật (gồm mã khoá truy cập vào hệ thống, mã khoá phê duyệt, mã khoá bảo mật để khoá và gi ải mã) cho thành viên tham gia đấu thầu qua mạng vi tính. Mẫu giấy đề nghị:
  4. Tên đơn vị……………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:….. Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc …….. Ngày……tháng……năm…… GIẤY ĐỀ NGHỊ THAM GIA ĐẤU THẦU TPCP TẠI NHNN Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao dịch) Tên đơn vị:………………………………………………………………………………….. Địa chỉ:……………………………………………….. ……………………………………… Điện thoại:………………………………………..……………………………………….. Telex:…………………………………Telefax:..………………………………………… Tài khoản tiền gửi VND:……………………Tại:……………………..………… Tài khoản tiền gửi ngoại tệ:…………….. Tại:……………………………….. Căn cứ điều kiện tham gia đấu thầu TPCP tại NHNN ….. (tên đơn vị) xét thấy đã hội đủ các điều kiện quy định tại Điều 8 của Quy chế đấu thầu TPCP t ại NHNN. Đ ề nghị đ ược tham gia đấu thầu……..* tại NHNN, với cam kết sau: - Chấp hành mọi quy định trong Quy chế đấu thầu trái phiếu chính phủ tại NHNN ban hành kèm theo Quyết định số: 935/2004/QĐ-NHNN ngày 23/7/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. - Cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch đấu thầu TPCP theo yêu c ầu c ủa NHNN. Chúng tôi xin giới thiệu danh sách cán bộ tham gia giao dịch: Họ và tên Chức vụ Chữ ký 1 Chữ ký 2 1. Cán bộ có thẩm quyền ký duyệt chứng từ (Tổng giám đốc và người được Tổng giám đốc uỷ quyền) - Người thứ nhất:…….. - Người thứ hai………… 2. Cán bộ kiểm soát: (lãnh đạo phòng và không phải giới thiệu chữ ký) - Người thứ nhất:…….. - Người thứ hai………… 3. Cán bộ giao dịch (không phải giới thiệu chữ ký) - Người thứ nhất:…….. - Người thứ hai………… Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) (Họ và tên) Ghi chú:…*: Đề nghị ghi rõ tham gia đấu thầu tín phiếu kho bạc hoặc trái phiếu ngoại tệ hoặc cả hai hình thức phù hợp với yêu cầu của đơn vị. 4.2. Thông báo đấu thầu: Trước ngày đấu thầu 2 ngày, căn cứ đề nghị phát hành TPCP của Kho bạc Nhà nước, NHNN thông báo đấu thầu TPCP tại NHNN cho thành viên qua mạng hoặc fax (cho các thành viên chưa nối mạng hoặc mạng b ị hỏng), đồng thời gửi Thông báo đấu thầu trên một số phương tiện thông tin đ ại chúng và trên trang Web c ủa NHNN. 4.3.Thời gian và cách thức đăng ký đấu thầu: Từ 8 giờ đến 13 giờ 30 của ngày đấu thầu, các thành viên gửi đăng ký đấu thầu qua mạng hoặc trực ti ếp theo mẫu sau:
  5. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGIÃ VIỆT NAM Tên thành viên…… Số:….. Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc …….. Ngày……tháng……năm…… Đăng ký đấu thầu lần thứ ….. PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI NHNN Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao dịch) Căn cứ thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức đấu thầu TPCP vào ngày…tháng…năm….., …..(tên thành viên) Mã số:… đăng ký tham gia đấu thầu……..* như sau: 1. Đăng ký đấu thầu không cạnh tranh lãi suất: Khối lượng đăng ký: (bằng số)………………………………………………………………… (bằng chữ)……………………………………………………………… 2. Đăng ký đấu thầu cạnh tranh lãi suất: Lãi suất Số tiền STT (lấy 2 số thập phân) Bằng số Bằng chữ 01 … 05 Tổng cộng 3. Đăng ký nhận loại TPCP trúng thầu:….. (chứng chỉ hoặc ghi sổ) Chúng tôi xin cam kết thanh toán tiền mua TPCP trúng thầu đúng hạn và thực hi ện đ ầy đủ các quy đ ịnh trong Quy ch ế đ ấu thầu TPCP tại NHNN ban hành kèm theo Quyết định 935/2004/QĐ-NHNN ngày 23/7/2004 của Thống đốc NHNN. Người có thẩm quyền (ký tên, đóng dấu hoặc chữ ký điện tử) Phần dành riêng cho NHNN (Trường hợp đặt thầu trực tiếp) Người kiểm tra Chữ ký Người kiểm tra 1 Người kiểm tra 2 Người phụ trách - Mã số máy tính: - Mã số đăng ký: - Số hiệu lô: - Chi nhánh nhận: Ghi chú: …*: Ghi rõ đấu thầu TPKB hay TPNT - Trong hình thức đấu thầu kết hợp: Thành viên có thể chỉ đăng ký đ ấu thầu cạnh tranh lãi su ất ho ặc ch ỉ đăng ký đấu thầu không cạnh tranh hoặc đăng ký cả cạnh tranh và không cạnh tranh lãi suất. - Khối lượng đặt thầu mua tín phiếu kho bạc (TPKB) tối thiểu là 100.000.000 đ ồng, Trái phiếu ngoại t ệ (TPNT) là 10.000 đơn vị tiền tệ của loại ngoại tệ phát hành, số tiền bằng số và bằng chữ phải khớp nhau, phiếu đăng ký phải có chữ ký của người có thẩm quyền đã đăng ký chữ ký tại NHNN (trường hợp bỏ thầu trực tiếp phải có dấu của đơn vị đặt thầu). 4.3. Trình tự xét thầu: Từ 13 giờ 30’ của ngày đấu thầu, NHNN thực hiện các bước mở, xét thầu: Tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố được chỉ định: a.
  6. Kiểm ra tính hợp lệ của các phiếu đăng ký gửi trực tiếp, gửi số liệu về Sở Giao dịch NHNN để xét thầu tập trung. b. Tại Sở Giao dịch NHNN: - Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu đăng ký gửi trực tiếp. - Tổng hợp số liệu đăng ký đấu thầu (trực tiếp và thông qua chi nhánh tỉnh, thành phố được uỷ quyền) và sắp xếp các mức đăng ký theo lãi suất từ thấp tới cao. - Duyệt khối lượng và lãi suất trúng thầu theo quyết định của Ban đấu thầu trái phiếu chính phủ. - Phân bổ và gửi kết quả đấu thầu cho thành viên. 4.4. Thanh toán tiền mua TPCP, thanh toán gốc, lãi TPCP khi đến hạn. - Căn cứ vào Thông báo kết quả đấu thầu của NHNN, trong phạm vi 2 ngày làm việc tiếp theo ngày đ ấu thầu, thành viên trúng thầu chuyển tiền mua TPCP về Sở Giao dịch NHNN. Trường hợp đến ngày phát hành TPCP (sau ngày đấu thầu 2 ngày làm việc), thành viên trúng thầu không chuyển tiền trả hoặc chuyển không đ ủ, Sở Giao dịch sẽ trích tài khoản tiền gửi để thanh toán. Nếu tài khoản của thành viên không có ti ền hoặc không đ ủ ti ền, NHNN sẽ báo huỷ bỏ toàn bộ hoặc một phần kết quả trúng thầu đồng thời lập lại thông báo kết quả đấu thầu và trích phạt 5% trên số tiền bị huỷ bỏ để nộp cho ngân sách nhà nước. - Vào ngày thanh toán lãi định kỳ hoặc gốc của TPCP, Sở Giao dịch thanh toán tiền cho chủ sở hữu TPCP. Trường hợp số tiền thanh toán có ngoại tệ lẻ (dưới một đơn vị tiền tệ) thì phần ngoại tệ lẻ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng do NHNN Việt Nam công bố. C. Tình hình hoạt động của thị trường đấu thầu TPCP tại NHNN: 1. Quá trình làm đại lý phát hành và thanh toán TPCP của NHNN - Từ năm 1995 đến 1999: Phát hành tín phiếu kho bạc và trái phiếu kho bạc; - Từ năm 1999 đến 2003: Phát hành tín phiếu kho bạc; - Từ năm 2003 đến nay: Phát hành tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ (USD, kỳ hạn 5 năm). 2. Khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành qua các năm: Tín phiếu kho bạc Trái phiếu ngoại tệ Năm thực hiện Số Khối lượng trúng thầu (tỷ Số phiên Khối lượng trúng thầu đồng) phiên (USD) 1995 (từ tháng 4 243,60 5) 1996 16 823,40 1997 37 2.917,50 1998 46 4.020,70 1999 45 3.011,60 2000 43 4.441,00 2001 46 3.915,00 2002 50 8.410,00 2003 51 15.901,00 5 9.000.000,00
  7. 2004 48 19.465,00 5 5.500.000,00 2005 60 22.120,60 7 Không có 10t/2006 48 21.375,10 Không có Tổng cộng 494 106.644,50 17 14.500.000 3. Thành viên thị trường: Trước đây, số đơn vị được NHNN công nhận thành viên thị trường đấu thầu TPKB là 47 thành viên. Tuy nhiên trong quá trình tham gia, có một số thành viên đã không tham dự một phiên đ ấu thầu nào. Sau khi áp d ụng Quy chế đấu thầu TPCP theo Quyết định 935/2004/QĐ-NHNN ngày 23/7/2004 và triển khai chương trình đấu thầu TPCP qua mạng áp dụng công nghệ trang Web thì NHNN xem xét và công nhận t ổng số thành viên thị tr ường đ ấu thầu TPCP đến nay là 20 thành viên gồm các đơn vị sau: Danh sách thành viên thị trường đấu thầu TPCP tại NHNN Ngày công nhận TT Tên thành viên Deutsche Bank, CN Hồ Chí Minh 01 01/11/2004 NH TMCP Nhà Hà Nội 02 01/11/2004 NH TMCP Sài gòn công thương 03 17/11/2004 04 NH VID Public 17/11/2004 NH TMCP Kỹ thương 05 17/11/2004 NH Đầu tư & Phát triển VN 06 17/11/2004 NH TMCP Phát triền Nhà HCM 07 17/11/2004 NH TMCP Xuất nhập khẩu 08 17/11/2004 NH Nông nghiệp & PTNT VN 09 17/11/2004 NH Ngoại thương Việt Nam 10 18/11/2004 11 NH TMCP Đông á 18/11/2004 NH TMCP Tân Việt 12 23/11/2004 NH TMCP Hàng Hải VN 13 01/12/2004 NH Công thương Việt Nam 14 25/02/2005 NH ANZ Hà Nội 15 11/3/2005 16 NH TMCP Á Châu 11/4/2005 NH TMCP Quân đội 17 06/6/2005 NH TMCP Sài gòn thương tín 18 25/8/2005 NH Phát triển Nhà ĐBSCL 19 12/9/2005 20 NH TMCP Đông Nam Á 07/06/2006
  8. (Ngày 17/01/2007)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản