Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề án “Hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam"

Chia sẻ: Nhat Truong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

1.928
lượt xem
503
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá là hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài theo hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hoá. Đối tượng của hoạt động xuất nhập khẩu là các loài hàng hoá phù hợp với ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh trừ những mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất nhập khẩu và những mặt hàng tạm ngừng xuất nhập khẩu.Các doanh nghiệp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án “Hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam"

 1. Đề án “Hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam"
 2. LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá là hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài theo hợp đồng mua bán hàng hoá, bao gồm cả hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu hàng hoá. Đối tượng của hoạt động xuất nhập khẩu là các loài hàng hoá phù hợp với ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh trừ những mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất nhập khẩu và những mặt hàng tạm ngừng xuất nhập khẩu.Các doanh nghiệp có thể tiến hành xuất nhập khẩu theo phương thức trực tiếp (trực tiếp quan hệ, giao dịch, kí kết hợp đồng, thanh toán…)hay phương thức uỷ thác hoăc kết hợp cả trực tiếp cả uỷ thác.Thông thường, phương thức trực tiếp được sử dụng khi doanh nghiệp có đủ khả năng tổ chức đàm phán, kí kết hợp đồng, am hiểu đối tác và am hiểu thị trường cũng như mặt hàng xuất nhập khẩu.Ngược lại, nếu chưa thực sự am hiểu thị trường hay bạn hàng mới với những mặt hàng mới hoặc chưa đủ khả năng tổ chức đàm phán, kí kết hợp đồng xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có thể tiến hành xuất nhập khẩu hàng hoá theo phương thức uỷ thác. Trong điều kiện như nước ta hiện nay còn khó khăn về mọi mặt thì hoat động xuất nhập khẩu uỷ thác là một trong những hoạt động quan trọng và chủ yếu trong kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong đề tài nghiên cứu này em chỉ đề cập đến phương pháp hạch toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác tại đơn vị uỷ thác và đơn vị nhận uỷ thác cùng với môt số kiến nghị về hoat động này ở Việt Nam. 1
 3. Néi dung I.Một số vấn đề kinh tế cơ bản về hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác. 1. Kh¸i niÖm vμ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu . - Kh¸i niÖm: Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hμng hãa lμ ho¹t ®éng mua, b¸n hμng hãa cña doanh nghiÖp ViÖt Nam víi doanh nghiÖp n−íc ngoμi theo c¸c hîp ®ång mua b¸n hμng hãa bao gåm c¶ ho¹t ®éng t¹m nhËp t¸i xuÊt, t¹m xuÊt t¸i nhËp vμ chuyÓn khÈu hμng hãa. - Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: + Thêi gian l−u chuyÓn hμng hãa xuÊt nhËp khÈu: thêi gian l−u chuyÓn hμng hãa trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu bao giê còng dμi h¬n so víi thêi gian l−u chuyÓn hμng hãa trong ho¹t ®éng kinh doanh néi ®Þa do ph¶i thùc hiÖn hai giai ®o¹n mua hμng vμ 2 giai ®o¹n b¸n hμng. §èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu lμ mua ë thÞ tr−êng trong n−íc b¸n cho thÞ tr−êng ngoμi n−íc, cßn ®èi víi ho¹t ®éng nhËp khÈu lμ mua hμng hãa cña n−íc ngoμi vμ b¸n cho thÞ tr−êng néi ®Þa. Do ®ã ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ng−êi ta chØ x¸c ®Þnh khi hμng hãa ®· lu©n chuyÓn ®−îc mét vßng hay khi ®· thùc hiÖn xong 1 th−¬ng vô ngo¹i th−¬ng, cã thÓ bao gåm c¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu vμ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. + Hμng hãa kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: Hμng hãa trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu bao gåm nhiÒu lo¹i trong ®ã xuÊt khÈu chñ yÕu nh÷ng mÆt hμng cã thÕ m¹nh trong n−íc (rau qu¶ t−¬i, hμng m©y ®an, thñ c«ng mü nghÖ...), cßn nhËp khÈu chñ yÕu nh÷ng mÆt hμng mμ trong n−íc kh«ng cã, ch−a s¶n xuÊt ®−îc hoÆc s¶n xuÊt ch−a ®¸p øng ®−îc nhu cÇu c¶ vÒ sè l−îng, chÊt l−îng, thÞ hiÕu (hμng t− liÖu s¶n xuÊt, hμng tiªu dïng...). 2
 4. + Thêi gian giao, nhËn hμng vμ thêi ®iÓm thanh to¸n: Thêi ®iÓm xuÊt nhËp khÈu hμng hãa vμ thêi ®iÓm thanh to¸n tiÒn hμng th−êng kh«ng trïng nhau mμ cã kho¶ng c¸ch kÐo dμi. + Ph−¬ng thøc thanh to¸n: Trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ph−¬ng thøc thanh to¸n chñ yÕu ®−îc sö dông lμ ph−¬ng thøc thanh to¸n b»ng th− tÝn dông. + TËp qu¸n, ph¸p luËt: 2 bªn mua, b¸n cã quèc tÞch kh¸c nhau, ph¸p luËt kh¸c nhau, tËp qu¸n kinh doanh kh¸c nhau, do vËy ph¶i tu©n thñ luËt kinh doanh còng nh− tËp qu¸n kinh doanh cña tõng n−íc vμ luËt th−¬ng m¹i quèc tÕ. * C¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ. Ph−¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ lμ ®iÒu kiÖn quan träng bËt nhÊt trong c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n quèc tÕ còng nh− trong ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i th−¬ng. C¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ bao gåm: - Ph−¬ng thøc chuyÓn tiÒn (Remittance): lμ ph−¬ng thøc mμ trong ®ã kh¸ch hμng yªu cÇu ng©n hμng cña m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng−êi kh¸c ë ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn tiÒn do kh¸ch hμng yªu cÇu. -Ph−¬ng thøc ghi sæ hay ph−¬ng thøc më TK (Open account): ng−êi b¸n më 1 TK (hoÆc 1 quyÓn sæ) ®Ó ghi nî cho ng−êi mua sau khi ng−êi b¸n ®· hoμn thμnh giao hμng hay dÞch vô. §Þnh kú, ng−êi mua tr¶ tiÒn cho ng−êi b¸n. - Ph−¬ng thøc thanh to¸n nhê thu (Collection of payment): lμ ph−¬ng thøc thanh to¸n trong ®ã ng−êi b¸n sau khi ®· hoμn thμnh nghÜa vô giao hμng hoÆc cung øng dÞch vô cho ng−êi mua sÏ tiÕn hμnh uû th¸c cho ng©n hμng cña m×nh thu nî sè tiÒn ë ng−êi mua nhê thu bao gåm: +Ph−¬ng thøc nhê thu kÌm (documentary collection) +Ph−¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n. 3
 5. - Ph−¬ng thøc thanh to¸n b»ng th− tÝn dông (Letter of credit - L/c): Thanh to¸n b»ng th− tÝn dông lμ mét sù tho¶ thuËn mμ trong ®ã, mét ng©n hμng (ng©n hμng më th− tÝn dông) theo yªu cÇu cña kh¸ch hμng( ng−êi më th− tÝn dông) sÏ tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ng−êi kh¸c(ng−êi h−ëng lîi sè tiÒn cña th− tÝn dông) hoÆc chÊp nhËn hèi phiÕu do ng−êi nμy ký ph¸t trong ph¹m vi sè tiÒn ®ã khi ng−êi nμy xuÊt tr×nh cho ng©n hμng mét bé chøng tõ thanh to¸n phï hîp víi nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Ó nhËp khÈu trong th− tÝn dông. * Gi¸ c¶ vμ tiÒn tÖ ¸p dông trong xuÊt nhËp khÈu. Trong c¸c hiÖp ®Þnh vμ hîp ®ång ph¶i cã qui ®Þnh ®iÒu kiÖn tiÒn tÖ dïng ®Ó thanh to¸n. §iÒu kiÖn tiÒn tÖ cho biÕt viÖc sö dông c¸c lo¹i tiÒn nμo ®Ó tÝnh to¸n vμ thanh to¸n trong c¸c hîp ®ång ngo¹i th−¬ng, ®ång thêi qui ®Þnh c¸ch xö lý trong gi¸ trÞ ®ång tiÒn ®ã biÕn ®éng. Gi¸ c¶ trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng sÏ lμ ®iÒu kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm giao hμng trong hîp ®ång. §iÒu kiÖn vÒ ®Þa ®iÓm giao hμng chÝnh lμ sù ph©n chia tr¸ch nhiÖm gi÷a ng−êi b¸n vμ ng−êi mua vÒ c¸c kho¶n chi phÝ vÒ rñi ro, ®−îc quy ®Þnh trong luËt bu«n b¸n quèc tÕ (Incoterms- 2000). Nh− vËy, c¨n cø vμo ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa ®iÓm giao hμng, gi¸ trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng cã thÓ cã 4 nhãm C, D, E, F. - Nhãm C: ng−êi b¸n tr¶ c−íc phÝ vËn chuyÓn quèc tÕ (CER, CIF, CPT, CIP) - Nhãm D: Ng−êi b¸n chÞu mäi phÝ tæn vμ rñi ro cho ®Õn khi giao hμng t¹i ®Þa ®iÓm ®· tho¶ thuËn (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). - Nhãm E: Hμng hãa thuéc quyÒn cña ng−êi mua t¹i ®Þa ®iÓm hoÆc nhμ m¸y cña ng−êi b¸n (EXW) - Nhãm F: Ng−êi mua chÞu mäi chi phÝ vμ rñi ro vÒ vËn chuyÓn quèc tÕ (FCA, FAS, FOB). 4
 6. C¸c ®iÒu kiÖn giao hμng theo Incoterms bao gåm: + Giao hμng t¹i x−ëng (EX works - EXW) + Giao hμng cho ng−êi vËn chuyÓn (Free carrier - FCA) + Giao hμng däc m¹n tμu (Free alongside ship - FAS) + Giao hμng lªn tμu (Free on broad - FOB) +TiÒn hμng vμ c−íc phÝ (Cost and freight -CFR) + TiÒn hμng, phÝ b¶o hiÓm vμ phÝ vËn chuyÓn (Cost, insurance and freight - CIF) + C−íc phÝ tr¶ tíi (Carriage paid to - CPT) + C−íc vμ b¶o hiÓm ®· tr¶ tíi (Carriage and Insurance paid to - CIP) + Giao t¹i biªn giíi (Delivered at frontier - DAF) + Giao t¹i tμu (Delivered exship - DES) + Giao t¹i cÇu c¶ng (Delivered ex quay - DEQ) + Giao t¹i ®Ých ch−a nép thuÕ (Delivered duty unpaid - DDU) + Giao t¹i ®Ých ®· nép thuÕ (Delivered duty unpaid - DDU) 2.Vai trò và ý nghĩa của xuất nhập khẩu uỷ thác. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã thÓ tiÕn hμnh xuÊt nhËp khÈu hμng hãa theo ph−¬ng thøc trùc tiÕp lμ ph−¬ng thøc kinh doanh mμ trong ®ã ®¬n vÞ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã thÓ trùc tiÕp ®μm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång víi n−íc ngoμi, trùc tiÕp giao, nhËn hμng vμ thanh to¸n tiÒn hμng hoÆc tiÕn hμnh xuÊt nhËp khÈu theo ph−¬ng thøc uû th¸c lμ ph−¬ng thøc kinh doanh mμ trong ®ã ®¬n vÞ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu kh«ng ®øng ra trùc tiÕp ®μm ph¸n víi n−íc ngoμi mμ ph¶i nhê qua mét ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu cã uy tÝn thùc hiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu hoÆc xuÊt khÈu cho m×nh. Doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp hoÆc xuÊt nhËp khÈu uû th¸c hoÆc kÕt hîp c¶ trùc tiÕp vμ ñy th¸c. Th«ng th−êng, 5
 7. ph−¬ng thøc trùc tiÕp ®−îc sö dông khi doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng tæ chøc ®μm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, am hiÓu ®èi t¸c vμ am hiÓu thÞ tr−êng còng nh− mÆt hμng xuÊt nhËp khÈu. Ng−îc l¹i nÕu ch−a thËt sù am hiÓu thÞ tr−êng hay b¹n hμng míi víi nh÷ng mÆt hμng míi hoÆc ch−a ®ñ kh¶ n¨ng tæ chøc ®μm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hμnh xuÊt nhËp khÈu hμng hãa theo ph−¬ng thøc ñy th¸c. Nh− vËy, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu uû th¸c lμ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng vμ chñ yÕu trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ñy th¸c lμ cã hai bªn tham gia trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. + Bªn giao ñy th¸c xuÊt nhËp khÈu (bªn uû th¸c): lμ bªn cã ®ñ ®iÒu kiÖn mua hoÆc b¸n hμng xuÊt nhËp khÈu. + Bªn nhËn ñy th¸c xuÊt nhËp khÈu (bªn nhËn uû th¸c): lμ bªn ®øng ra thay mÆt bªn ñy th¸c ký kÕt hîp ®ång víi bªn n−íc ngoμi. Hîp ®ång nμy ®−îc thùc hiÖn th«ng qua hîp ®ång uû th¸c vμ chÞu sù ®iÒu chØnh cña luËt kinh doanh trong n−íc. Bªn nhËn uû th¸c sau khi ký kÕt hîp ®ång ñy th¸c xuÊt nhËp khÈu sÏ ®ãng vai trß lμ mét bªn cña hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng. Do vËy bªn nhËn ñy th¸c sÏ ph¶i chÞu sù ®iÒu chØnh vÒ mÆt ph¸p lý cña luËt kinh doanh trong n−íc, luËt kinh doanh cña bªn ®èi t¸c vμ luËt bu«n b¸n quèc tÕ. Theo ph−¬ng thøc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu uû th¸c, doanh nghiÖp giao ñy th¸c gi÷ vai trß lμ ng−êi sö dông dÞch vô, cßn doanh nghiÖp nhËn ñy th¸c l¹i gi÷ vai trß lμ ng−êi cung cÊp dÞch vô, h−ëng hoa hång theo sù tho¶ thuËn gi÷a hai bªn ký trong hîp ®ång uû th¸c. II. Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n 1. H¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu uû th¸c hμng ho¸. 1.1.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nhËp khÈu uû th¸c. §Ó thùc hiÖn nhËp khÈu hμng hãa uû th¸c, ph¶i thùc hiÖn 2 hîp ®ång: 6
 8. - Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu ®−îc ký kÕt gi÷a bªn giao nhËp khÈu, trong ®ã cã quy ®Þnh c¸c ®iÒu kho¶n cã liªn quan , nghÜa vô cu¶ mçi bªn tham gia hîp ®ång. Hîp ®ång nμy chÞu sù ®iÒu chØnh cña luËt kinh doanh trong n−íc. - Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng ®−îc thùc hiÖn gi÷a bªn nhËn nhËp khÈu ñy th¸c vμ bªn n−íc ngoμi, trong ®ã cã ®iÒu kho¶n qui ®Þnh vÒ nhËp khÈu hμng hãa. Hîp ®ång nμy chÞu sù ®iÒu chØnh cña luËt kinh doanh trong n−íc, luËt kinh doanh quèc tÕ vμ luËt cña n−íc xuÊt khÈu. Bªn giao uû th¸c nhËp khÈu (bªn ñy th¸c) cã tr¸ch nhiÖm: + C¨n cø hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu ®Ó chuyÓn vèn cho bªn nhËn uû th¸c nhËp khÈu. +Qu¶n lý sè tiÒn giao cho bªn nhËn ñy th¸c nhËp khÈu ®Ó nhËp khÈu hμng hãa vμ nép c¸c kho¶n thuÕ liªn quan hμng nhËp khÈu. +Tæ chøc nhËn hμng nhËp khÈu khi bªn nhËn nhËp b¸o hμng ®· vÒ ®Õn c¶ng. + Thanh to¸n hoa hång uû th¸c nhËp khÈu c¨n cø vμo tØ lÖ % hoa hång ®· quy ®Þnh trong ®iÒu kho¶n hîp ®ång cïng c¸c chi phÝ kh¸c (nÕu cã) Bªn nhËn ñy th¸c (bªn nhËn uû th¸c cã tr¸ch nhiÖm): +§øng ra ký kÕt hîp ®ång mua - b¸n ngo¹i th−¬ng. + NhËn tiÒn cña bªn giao nhËp khÈu ®Ó thanh to¸n víi ng−êi xuÊt khÈu hμng hãa vμ nép c¸c kho¶n thuÕ liªn quan ®Õn nhËp khÈu. + §øng ra nhËp khÈu hμng ho¸, thanh to¸n vμ tham gia c¸c khiÕu n¹i tranh chÊp nÕu x¶y ra. + Ph¶i tr¶ tiÒn chi phÝ nÕu trong kho¶n môc hîp ®ång quy ®Þnh ng−êi nhËn uû th¸c nhËp khÈu ph¶i chÞu. 7
 9. + ChÞu tr¸ch nhiÖm kª khai vμ nép thuÕ nhËp khÈu hμng hãa, thuÕ GTGT hay thuÕ TT§B cña hμng hãa nhËp khÈu theo tõng lÇn nhËp khÈu víi c¬ quan h¶i quan. + §−îc h−ëng hoa hång theo tØ lÖ % quy ®Þnh trong ®iÒu kho¶n hîp ®ång ñy th¸c. Theo chÕ ®é hiÖn hμnh, bªn uû th¸c nhËp khÈu giao quyÒn nhËp khÈu hμng hãa cho bªn nhËn ñy th¸c trªn c¬ së hîp ®ång ñy th¸c nhËp khÈu hμng hãa. Bªn nhËn ñy th¸c nhËp khÈu thùc hiÖn dÞch vô nhËn ñy th¸c nhËp khÈu hμng hãa, chÞu tr¸ch nhiÖm kª khai vμ nép cña lo¹i thuÕ cña hμng nhËp khÈu vμ l−u gi÷ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn l« hμng nhËp khÈu nh− hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu, hîp ®ång nhËp khÈu hμng hãa kÝ víi n−íc ngoμi, hãa ®¬n th−¬ng m¹i (invoice) do ng−êi b¸n (n−íc ngoμi) xuÊt, tê khai h¶i quan hμng nhËp khÈu vμ biªn lai thuÕ GTGT hμng nhËp khÈu. Khi xuÊt tr¶ hμng nhËp khÈu cho chñ hμng, bªn nhËn uû th¸c nhËp khÈu ph¶i lËp ho¸ ®¬n GTGT (ngoμi ho¸ ®¬n GTGT ®èi víi hoa hång uû th¸c) trong ®ã ghi râ tæng gi¸ trÞ thanh to¸n ph¶i thu ë bªn uû th¸c, bao gåm gi¸ mua (theo ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i), sè thuÕ nhËp khÈu, thuÕ TT§B vμ thuÕ GTGT cña hμng nhËp khÈu (theo th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan h¶i quan). Ho¸ ®¬n nμy lμm c¬ së tÝnh thuÕ ®Çu vμo cña bªn giao uû th¸c. Tr−êng hîp bªn nhËn ñy th¸c ch−a nép thuÕ GTGT ë kh©u nhËp khÈu, khi xuÊt tr¶ hμng nhËp khÈu uû th¸c, bªn nhËn uû th¸c nhËp khÈu ph¶i lËp phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé kÌm theo lÖnh ®iÒu ®éng néi bé lμm chøng tõ l−u th«ng hμng hãa trªn thÞ tr−êng. Sau khi ®· nép thuÕ GTGT ë kh©u nhËp khÈu, bªn nhËn uû th¸c míi lËp ho¸ ®¬n GTGT giao cho bªn uû th¸c. 1.2 H¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu hμng hãa t¹i bªn nhËn ñy th¸c nhËp khÈu. - Khi nhËn tr−íc tiÒn cña bªn giao uû th¸c nhËp khÈu, kÕ to¸n ghi: 8
 10. Nî TK 111, 112 Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hμng.( chi tiÕt ®/v giao ñy th¸c nhËp khÈu) NÕu nhËn b»ng ngo¹i tÖ, ph¶i ®ång thêi ghi nî TK 007- Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i. - Khi dïng tiÒn ký quü t¹i ng©n hμng ®Ó më L/c, kÕ to¸n ghi: Nî TK 144 - cÇm cè, ký c−îc, ký quü ng¾n h¹n Cã TK 111, 112. NÕu tiÒn ký quü b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ghi cã TK 007. - Khi hμng nhËp khÈu uû th¸c ®−îc x¸c ®Þnh lμ ®· nhËp khÈu hoμn thμnh thñ tôc h¶i quan, kÕ to¸n ghi: Nî TK 151 - Hμng mua ®i ®−êng Nî TK 156 - hμng hãa (nÕu nhËp kho) Nî TK 331 - ph¶i tr¶ ng−êi b¸n (nÕu chuyÓn th¼ng cho bªn giao uû th¸c nhËp khÈu) (chi tiÕt ®¬n vÞ giao uû th¸c) Cã TK 331 - ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n ( chi tiÕt cho tõng ng−êi b¸n n−íc ngoμi). - ThuÕ nhËp khÈu ph¶i nép hé cho bªn giao uû th¸c, kÕ to¸n ghi: Nî TK 151 - Hμng mua ®ang ®i trªn ®−êng Nî TK 156 -Hμng hãa Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n (chi tiÕt ®¬n vÞ giao ñy th¸c) Cã TK 333 - thuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép nhμ n−íc (3333) ThuÕ GTGT hμng nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép hé bªn giao ñy th¸c, kÕ to¸n ghi: Nî TK 151 - Hμng mua ®ang ®i ®−êng Nî TK 156 - hμng hãa Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n (chi tiÕt ®¬n vÞ giao uû th¸c). 9
 11. - Khi nhËn tiÒn cña bªn giao uû th¸c ®Ó nhËp khÈu hμng hãa, kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· nhËn theo tØ gi¸ h¹ch to¸n. Nî TK 1112, 1122... Cã TK 131 (chi tiÕt ®¬n vÞ giao uû th¸c) 1.3. H¹ch to¸n nghiÖp vô nhËp khÈu hμng hãa t¹i bªn giao uû th¸c nhËp khÈu. - Khi øng tiÒn cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu ®Ó ®¬n vÞ nμy më L/c, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331- Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n (chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn ñy th¸c) Cã TK 111, 112. NÕu øng tiÒn b»ng ngo¹i tÖ th× ®ång thêi ghi cã TK 007 - ngo¹i tÖ c¸c lo¹i. Khi nhËp kho hμng nhËp khÈu do bªn nhËn ñy th¸c bμn giao l¹i kÕ to¸n ph¶n ¸nh nh− sau: (a) + NÕu ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu nép hé c¸c kho¶n thuÕ (thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT hμng nhËp khÈu, thuÕ TT§B...) kÕ to¸n ghi: Nî TK 156 - hμng ho¸ Nî TK 331 - ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ Cã TK 331 - ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n(chi tiÕt tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c) (b) + NÕu ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu lμm thñ tôc kª khai thuÕ nh−ng ®¬n vÞ giao uû th¸c tù nép thuÕ vμo NSNN th× nghiÖp vô nhËp hμng gh nh− trªn (a). Khi nép thuÕ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 - ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n ( chi tiÕt tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c) Cã TK 111, 112 10
 12. - C¸c kho¶n phÝ nhËp khÈu uû th¸c nh− hoa hång nhËp khÈu uû th¸c, c¸c kho¶n chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ kh¸c ph¶i tr¶ cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c, kÕ to¸n ghi: Nî TK - 156 hμng hãa Nî TK liªn quan (133, 138...) Cã TK 331- ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n.(chi tiÕt tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c) - Khi thanh to¸n víi ®¬n vÞ nhËn uû th¸c vÒ c¸c kho¶n tiÒn kÕ to¸n ghi: Nî TK 331-ph¶i tr¶ ng−êi b¸n (chi tiÕt ®¬n vÞ nhËn uû th¸c) Cã TK 111, 112 -Trong tr−êng hîp ®¬n vÞ giao ñy th¸c nhËn hμng hãa nhËp khÈu do ®¬n vÞ nhËn ñy th¸c chuyÓn tr¶ ch−a nép thuÕ GTGT, kÕ to¸n c¨n cø vμo phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé cña ®¬n vÞ nhËn uû th¸c ®Ó ghi trÞ gi¸ hμng nhËp kho (gåm c¶ c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép: thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT...): Nî TK 156 - hμng hãa Cã TK 331- ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n(chi tiÕt tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c). - Khi nhËn ho¸ ®¬n GTGT cña ®¬n vÞ nhËn uû th¸c, kÕ to¸n ghi gi¶m sè tiÒn thuÕ GTGT ®Çu vμo cho hμng hãa hiÖn thêi: Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®Çu vμo Cã TK 156 - Hμng ho¸, 157 - hμng göi b¸n ra: nÕu hμng hãa cßn ®ang tån kho. Cã TK 632 - Gi¸ vèn hμng b¸n: nÕu hμng hãa ®· tiªu thô. Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô b»ng ngo¹i tÖ kÕ to¸n ghi sæ theo tû gi¸ thùc tÕ mua b¸n b×nh qu©n trªn thÞ tr−êng liªn ng©n hμng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô, kho¶n chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ ghi sæ vμ tû gi¸ ph¸t sinh ®−îc ph¶n ¸nh vμo tμi kho¶n 515- Doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh hoÆc 635- chi phÝ tμi chÝnh. 11
 13. 2. H¹ch to¸n nghiÖp vô xuÊt khÈu uû th¸c hμng hãa. 2.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ xuÊt khÈu uû th¸c hμng hãa. Theo chÕ ®é hiÖn hμnh, bªn uû th¸c xuÊt khÈu khi giao hμng cho bªn nhËn ñy th¸c ph¶i lËp phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé kÌm theo lÖnh ®iÒu ®éng néi bé. Khi hμng hãa ®· thùc xuÊt khÈu cã x¸c nhËn cña h¶i quan. C¨n cø vμo c¸c chøng tõ ®èi chiÕu, x¸c nhËn vÒ sè l−îng, gi¸ trÞ hμng hãa thùc tÕ xuÊt khÈu cña c¬ së nhËn uû th¸c xuÊt khÈu, bªn uû th¸c xuÊt khÈu lËp ho¸ ®¬n GTGT víi thuÕ suÊt 0% giao cho bªn nhËn ñy th¸c. Bªn nhËn uû th¸c xuÊt khÈu ph¶i suÊt ho¸ ®¬n GTGT víi hoa hång uû th¸c xuÊt khÈu víi thuÕ suÊt 10%. Bªn uû th¸c ®−îc ghi nhËn sè thuÕ tÝnh trªn hoa hång uû th¸c vμo sè thuÕ GTGT ®Çu vμo ®−îc khÊu trõ, cßn bªn nhËn ñy th¸c sÏ ghi vμo sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép. Gi¸ tÝnh thuÕ GTGT cña dÞch vô uû th¸c lμ toμn bé tiÒn hoa hång uû th¸c vμ c¸c kho¶n chi hé (nÕu cã trõ kho¶n nép thuÕ hé) ch−a cã thuÕ GTGT.C¸c chøng tõ chi hé nÕu cã thuÕ GTGT th× bªn nhËn ñy th¸c ®−îc khÊu trõ ë ®Çu vμo.Tr−êng hîp c¸c chøng tõ chi hé cã ghi râ hä tªn, ®Þa chØ, m· sè thuÕ cña bªn uû th¸c th× bªn nhËn uû th¸c kh«ng ph¶i tÝnh doanh thu cña m×nh. Trong tr−êng hîp hîp ®ång quy ®Þnh theo gi¸ dÞch vô cã thuÕ GTGT th× ph¶i quy ng−îc l¹i ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ch−a cã thuÕ GTGT: Gi¸ ch−a cã; thuÕ GTGT = Error! Theo quy ®Þnh, sè thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vÒ hμng xuÊt khÈu do bªn nhËn uû th¸c chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n cho ng©n s¸ch. Khi thùc hiÖn xong dÞch vô xuÊt khÈu bªn nhËn uû th¸c ph¶i chuyÓn cho bªn uû th¸c c¸c chøng tõ sau: - B¶n thanh lý hîp ®ång - Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i (Invoice) xuÊt cho n−íc ngoμi (1 b¶n sao) 12
 14. - Tê khai hμng ho¸ xuÊt khÈu cã x¸c nhËn thùc xuÊt vμ ®ãng dÊu cña c¬ quan h¶i quan cöa khÈu (1 b¶n sao) - Ho¸ ®¬n GTGT vÒ hoa hång uû th¸c. C¸c b¶n sao ph¶i ®−îc bªn nhËn uû th¸c sao vμ ký, ®ãng dÊu. Tr−êng hîp bªn nhËn ñy th¸c cïng l lóc xuÊt khÈu hμng hãa uû th¸c cho nhiÒu ®¬n vÞ, kh«ng cã ho¸ ®¬n xuÊt khÈu hμng vμ tê khai h¶i quan riªng cho tõng ®¬n vÞ th× vÉn göi b¶n sao cho c¸c ®¬n vÞ uû th¸c nh−ng ph¶i kÌm theo b¶ng kª chi tiÕt hμng ho¸, sè l−îng, ®¬n gi¸ vμ doanh thu hμng ®· xuÊt cho tõng ®¬n vÞ. 2.2. T¹i ®¬n vÞ uû th¸c xuÊt khÈu. §¬n vÞ giao uû th¸c xuÊt khÈu lμ ®¬n vÞ cã hμng hãa nh−ng ch−a ®−îc nhμ n−íc cÊp phÐp xuÊt khÈu trùc tiÕp nªn ph¶i nhê ®¬n vÞ xuÊt khÈu trùc tiÕp xuÊt khÈu hé vμ ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ nμy mét kho¶n tiÒn hoa hång xuÊt khÈu uû th¸c theo tho¶ thuËn. Tr×nh tù kÕ to¸n nghiÖp vô xuÊt khÈu uû th¸c: - Khi xuÊt kho hμng hãa göi ®i nhê xuÊt khÈu hé, kÕ to¸n ghi: Nî TK 157 - hμng hãa göi ®i b¸n. Cã TK 156 - Hμng hãa - Chi phÝ vËn chuyÓn liªn quan ®Õn vËn chuyÓn hμng xuÊt khÈu uû th¸c tõ kho cña doanh nghiÖp ®Õn c¶ng, ga, s©n bay, kÕ to¸n ghi: Nî TK 641 - chi phÝ b¸n hμng Cã TK 111, 112... - Khi nhËn ®−îc th«ng b¸o hμng xuÊt khÈu ®· hoμn thμnh thñ tôc h¶i quan, ®−îc tÝnh lμ hμng xuÊt khÈu, kÕ to¸n ghi doanh thu b¸n hμng ®ång thêi víi sè tiÒn ph¶i thu cña ng−êi nhËn xuÊt khÈu uû th¸c : Nî TK 131 - ph¶i thu cña kh¸ch hμng(chi tiÕt tõng ng−êi nhËn uû th¸c) Cã TK 511 - doanh thu b¸n hμng 13
 15. - §ång thêi x¸c ®inh trÞ gi¸ vèn hμng ®· xuÊt khÈu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 - gi¸ vèn hμng b¸n Cã TK 157 - Hμng göi ®i b¸n - ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép do bªn nhËn ñy th¸c xuÊt khÈu nép hé, kÕ to¸n ghi: Nî TK 511 - doanh thu b¸n hμng Cã TK 333 - thuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép nhμ n−íc (3332 vμ 3333) - Khi nhËn ®−îc th«ng b¸o vÒ sè thuÕ XK, thuÕ TT§B do bªn nhËn uû th¸c ®· nép hé, kÕ to¸n ghi: Nî TK 333 - ThuÕ vμ c¸c kho¶n ph¶i nép NN (3332, 3333) Cã TK 338 - ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388)(chi tiÕt tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c) - Kho¶n phÝ uû th¸c xuÊt khÈu (hoa hång uû th¸c, phÝ kh¸c ph¶i tr¶ cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c, kÕ to¸n ghi: Nî TK 641 - chi phÝ b¸n hμng Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®−îc khÊu trõ Cã TK 338 - ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388)(chi tiÕt tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c) - Khi thanh to¸n c¸c kho¶n víi bªn nhËn uû th¸c, kÕ to¸n ghi: Nî TK 338- ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388) (chi tiÕt tõng ®¬n vÞ nhËn ñy th¸c) Nî TK 111, 112 (ghi sè tiÒn cßn ®−îc nhËn). Cã TK 131 - ph¶i thu cña kh¸ch hμng( chi tiÕt tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c) Tr−êng hîp nhËn tiÒn b»ng ngo¹i tÖ, ph¶i quy ®æi theo tû gi¸ thùc tÕ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hμng ®Ó ghi: 2.3. T¹i ®¬n vÞ nhËn uû th¸c xuÊt khÈu. 14
 16. V× hμng hãa kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña bªn nhËn ñy th¸c xuÊt khÈu nªn nÕu hμng hãa do bªn giao xuÊt khÈu chuyÓn ®Õn hoÆc bªn giao xuÊt khÈu nhê mua hμng vμ xuÊt khÈu hé th× sè hμng nμy ®Òu ®−îc ghi Nî TK 003 - Hμng hãa nhËn b¸n hé, nhËn ký göi. Sau khi hîp ®ång giao nhËn xuÊt khÈu uû th¸c ®−îc ký kÕt, bªn nhËn uû th¸c ph¶i ký hîp ®ång víi c¸c c«ng ty n−íc ngoμi ®Ó tho¶ thuËn ph−¬ng thøc vËn chuyÓn vμ ph−¬ng thøc thanh to¸n cïng c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. Khi nhËn ®−îc c¸c chøng tõ hîp ph¸p vμ L/C, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra kü tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång vμ tiÕn hμnh xuÊt khÈu hμng göi ®i. - Khi xuÊt khÈu hμng göi ®i, kÕ to¸n ghi: Cã TK 003 - hμng hãa nhËn b¸n hé, nhËn ký göi. - Khi hμng xuÊt khÈu hoμn thμnh thñ tôc h¶i quan, ®−îc tÝnh lμ hμng xuÊt khÈu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 131 - ph¶i thu cña kh¸ch hμng.( chi tiÕt cho tõng ng−êi nhËp khÈu) Cã TK 331 - ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n(chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ giao uû th¸c) -ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép hé vμo ng©n s¸ch, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 - ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Cã TK 338 - ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (TK 3388) - Sè tiÒn hoa hång XK ®−îc tÝnh doanh thu cho doanh nghiÖp nhËn ñy th¸c, nÕu trõ vμo sè tiÒn ph¶i tr¶, kÕ to¸n ghi vμo bªn nî TK 331, nÕu ph¶i thu cña bªn giao uû th¸c, kÕ to¸n ghi vμo bªn nî TK 131 nÕu thu ngay ®−îc tiÒn kÕ to¸n ghi vμo TK 111, 112. Nî TK 331 - ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n (nÕu trõ vμo tiÒn hμng) Nî TK 131 - ph¶i thu cña kh¸ch hμng (nÕu ph¶i thu) 15
 17. Nî TK 111, 112 (nÕu thu tiÒn mÆt) Cã TK 511 (5113)- doanh thu b¸n hμng (tiÒn hoa hång) Cã TK 3331 -thuÕ GTGT ph¶i nép (sè tiÒn thuÕ GTGT tÝnh trªn hoa hång uû th¸c). -C¸c kho¶n chi hé cho bªn giao uû th¸c, kÕ to¸n ghi ph¶n ¸nh vμo TK 138 - ph¶i thu kh¸c bao gåm phÝ ng©n hμng, phÝ gi¸m ®Þnh h¶i quan, chi phÝ vËn chuyÓn bèc xÕp: Nî TK 138 - ph¶i thu kh¸c (1388) Cã TK 111, 112 Khi thu tiÒn cña ng−êi nhËp khÈu Nî TK 112 - tiÒn göi ng©n hμng Cã TK 131 - ph¶i thu cña kh¸ch hμng (chi tiÕt tõng ng−êi nhËp khÈu) - Khi thanh to¸n víi bªn giao xuÊt khÈu, kÕ to¸n ghi: Nî TK 331 - ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n Cã TK 131 - ph¶i thu cña kh¸ch hμng (nÕu cã) Cã TK 138 - ph¶i thu kh¸c Cã TK 111, 112 - chi b»ng tiÒn Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô b»ng ngo¹i tÖ kÕ to¸n ghi sæ theo tû gi¸ thùc tÕ mua b¸n b×nh qu©n trªn thÞ tr−êng liªn ng©n hμng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô, kho¶n chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ ghi sæ vμ tû gi¸ ph¸t sinh ®−îc ph¶n ¸nh vμo TK 515 - doanh thu ho¹t ®éng tμi chÝnh hoÆc 635 - chi phÝ tμi chÝnh. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2