intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty cổ phần An Phú – Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

97
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp, hệ thống những vấn đề lý luận căn bản về kế toán lưu chuyển hàng hóa trong loại hình DNTM kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng; tìm hiểu thực trạng tổ chức công tác kế toán, đặc biệt là phương pháp hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty Cổ phần An Phú – Thừa Thiên Huế; đưa ra một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán lưu chuyển hàng hóa nói riêng tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty cổ phần An Phú – Thừa Thiên Huế

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: ThS. Hà Diệu Thương<br /> <br /> PHẦN I – ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là một xu hướng phát triển đang diễn ra<br /> <br /> Ế<br /> <br /> mạnh mẽ ở nhiều quốc gia và khu vực. Trước xu thế phát triển của nền kinh tế thế<br /> <br /> U<br /> <br /> giới, kinh tế Việt Nam cũng đã có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt là khi<br /> <br /> H<br /> <br /> nước ta đã gia nhập vào tổ chức WTO đã đưa nước ta nâng cao tính cạnh tranh về kinh<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> tế và ngày càng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Việc gia nhập vào tổ<br /> chức kinh tế lớn nhất thế giới này đã chứng tỏ nước ta đã hòa nhập nhịp nhàng vào thế<br /> giới và trở thành đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.<br /> <br /> H<br /> <br /> Tuy vậy nền kinh tế Việt Nam muốn phát triển hơn nữa thì không chỉ cần sự nỗ<br /> <br /> N<br /> <br /> lực của một vài thành viên trong nền kinh tế mà phải là sự đóng góp của tất cả các<br /> <br /> KI<br /> <br /> thành viên đó là các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam<br /> <br /> C<br /> <br /> muốn lớn mạnh thì mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế phải phát triển vững mạnh.<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Trong nền kinh tế hiện nay, hoạt động kinh doanh thương mại là một hoạt động<br /> <br /> H<br /> <br /> kinh tế mang tính đặc thù. Phạm vi hoạt động của nó rất rộng, bao gồm cả bán buôn<br /> nội địa và bán buôn quốc tế. Nói đến bán buôn là nói đến mua hàng vào và bán hàng<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> hóa ra, đó chỉ là một trong những hoạt động chính của doanh nghiệp thương mại, hoạt<br /> <br /> Đ<br /> <br /> động mua bán hàng hóa hay còn gọi là lưu chuyển hàng hóa vô cùng quan trọng trong<br /> <br /> G<br /> <br /> nhiều hoạt động khác nhau của DNTM. Nó quyết định đến lợi nhuận của doanh nghiệp<br /> vì có lưu chuyển hàng hóa thì mới có chênh lệch giữa giá bán và giá mua. Trong nền<br /> <br /> N<br /> <br /> kinh tế thị trường hiện nay thì mục đích cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận. Do<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> đó, việc tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh thương mại đặt ra những yêu cầu<br /> <br /> Ư<br /> <br /> phải cải thiện mọi công tác mà hoàn thiện công tác kế toán là không thể thiếu để có thể<br /> <br /> TR<br /> <br /> đạt được lợi nhuận cao.<br /> Với tầm quan trọng của công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa cùng với sự<br /> <br /> mong mỏi học hỏi của bản thân. Trong thời gian thực tập, tìm hiểu công tác kế toán tại<br /> Công ty kết hợp giữa lý luận và thực tiễn tôi đã chọn đề tài “Đánh giá công tác hạch<br /> toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty cổ phần An Phú – Thừa Thiên Huế”.<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Thùy Anh – K43A KTDN<br /> <br /> Page 1<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: ThS. Hà Diệu Thương<br /> <br /> 2. Mục tiêu của đề tài<br /> Đề tài nghiên cứu nhằm ba mục tiêu sau:<br />  Thứ nhất: Tổng hợp, hệ thống những vấn đề lý luận căn bản về kế toán lưu<br /> <br /> Ế<br /> <br /> chuyển hàng hóa trong loại hình DNTM kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng.<br /> <br /> U<br /> <br />  Thứ hai: Tìm hiểu thực trạng tổ chức công tác kế toán, đặc biệt là phương pháp<br /> <br /> H<br /> <br /> hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty Cổ phần An Phú – Thừa Thiên Huế.<br /> <br />  Thứ ba: Từ kiến thức đã học đưa ra đánh giá, nhận xét. Trên cơ sở đó đưa ra<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán lưu<br /> chuyển hàng hóa nói riêng tại Công ty cổ phần An Phú – Thừa Thiên Huế.<br /> <br /> H<br /> <br /> 3. Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> N<br /> <br /> Đề tài đi sâu vào nghiên cứu Công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa (vật liệu<br /> <br /> KI<br /> <br /> xây dựng và xăng, dầu) tại Công ty cổ phần An Phú – Thừa Thiên Huế.<br /> <br /> C<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Đánh giá công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty cổ phần An Phú –<br /> <br /> H<br /> <br /> Thừa Thiên Huế trong tháng 1 năm 2013.<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> 5. Các phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng các phương pháp sau:<br /> <br /> Đ<br /> <br />  Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Ban đầu, nghiên cứu các tài liệu liên quan<br /> <br /> G<br /> <br /> đến đề tài kế toán lưu chuyển hàng hóa ở các giáo trình, chuẩn mực kế toán, thông tư,<br /> <br /> N<br /> <br /> … nhằm hệ thống hóa phần cơ sở lý luận về công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> trong doanh nghiêp thương mại.<br /> <br /> Ư<br /> <br />  Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu: Tìm hiểu và thu thập những thông tin<br /> <br /> TR<br /> <br /> về công tác kế toán tại Công ty thông qua việc hỏi trực tiếp các nhân viên phòng kế<br /> toán, đặc biệt là công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa. Trong quá trình giúp việc<br /> cho Công ty, tiếp xúc với các chứng từ có liên quan đến nghiệp vụ mua bán hàng hóa,<br /> ghi chép lại các dữ liệu cần thiết.<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Thùy Anh – K43A KTDN<br /> <br /> Page 2<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: ThS. Hà Diệu Thương<br /> <br />  Phương pháp hạch toán kế toán:<br />  Phương pháp chứng từ kế toán là phương pháp thông tin và kiểm tra về<br /> sự hình thành các nghiệp vụ kinh tế trong đơn vị.<br />  Phương pháp tính giá là phương pháp thông tin và kiểm tra sự hình thành<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> và phát sinh chi phí liên quan đến các hoạt động của đơn vị.<br /> <br /> H<br /> <br />  Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra về<br /> sự vận động của vốn kinh doanh trong đơn vị.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 6. Cấu trúc của khóa luận<br /> <br /> H<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu bao gồm:<br /> <br /> N<br /> <br /> Phần I - ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> <br /> KI<br /> <br /> Phần II - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> Chương 1. Cơ sở lý luận về kế toán lưu chuyển hàng hóa trong DNTM<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> cổ phần An Phú – Thừa Thiên Huế<br /> <br /> C<br /> <br /> Chương 2. Thực trạng công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán lưu<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> chuyển hàng hóa tại Công ty cổ phần An Phú – Thừa Thiên Huế<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Phần III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Thùy Anh – K43A KTDN<br /> <br /> Page 3<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: ThS. Hà Diệu Thương<br /> <br /> PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN<br /> HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1 Những vấn đề chung về hạch toán lưu chuyển hàng hóa<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1.1 Khái niệm lưu chuyển hàng hóa<br /> <br /> H<br /> <br /> Lưu chuyển hàng hóa trong DNTM là tổng hợp các hoạt động mua bán dự trữ<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> hàng hóa. Hay nói cách khác, lưu chuyển hàng hóa là quá trình đưa hàng hóa từ lĩnh<br /> vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng thông qua quan hệ trao đổi hàng hóa – tiền tệ.<br /> <br /> H<br /> <br /> [Hạch toán kế toán DNTM, tr 116]<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.2 Phân loại lưu chuyển hàng hóa<br /> <br /> KI<br /> <br />  Phân loại theo tính chất và vai trò của người bán:<br /> <br /> Lưu chuyển hàng hóa ban đầu: Là quá trình lưu chuyển trong đó người bán<br /> <br /> C<br /> <br /> chính là người sản xuất ra hàng hóa, lưu chuyển hàng hóa của người sản xuất biểu hiện<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> khối lượng hàng rời khỏi lĩnh vực sản xuất đi vào lĩnh vực lưu thông. Mức lưu chuyển<br /> <br /> H<br /> <br /> hàng hóa biểu hiện chỉ tiêu doanh thu bán hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất.<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> Lưu chuyển hàng hóa trung gian: Là quá trình lưu chuyển trong đó người bán<br /> <br /> Đ<br /> <br /> không phải là người sản xuất ra hàng hóa, mà là các DNTM. DNTM thực hiện việc<br /> mua hàng của các cá nhân, các doanh nghiệp khác để bán. Lưu chuyển hàng hóa trung<br /> <br /> G<br /> <br /> gian biểu hiện khối lượng hàng hóa mua đi bán lại, lượng hàng hóa bị tính trùng. Mỗi<br /> <br /> N<br /> <br /> lưu chuyển biểu hiện chỉ tiêu doanh thu bán hàng của doanh nghiệp.<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> <br />  Phân loại theo tính chất và vai trò người mua:<br /> Lưu chuyển hàng hóa bán buôn: Là quá trình lưu chuyển hàng hóa trong đó<br /> <br /> TR<br /> <br /> việc mua hàng nhằm mục đích để bán lại hoặc sản xuất, kết thúc quá trình này hàng<br /> hóa vẫn còn nằm trong lĩnh vực lưu thông. Trong lưu chuyển hàng hóa bán buôn<br /> thường số lượng lớn và việc mua bán hàng được thực hiện qua hợp đồng kinh tế, hàng<br /> hóa chưa đi sâu vào lĩnh vực tiêu dùng, còn có cơ hội xuất hiện lại trong thị trường và<br /> còn ảnh hưởng đến thị trường.<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Thùy Anh – K43A KTDN<br /> <br /> Page 4<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> GVHD: ThS. Hà Diệu Thương<br /> <br /> Lưu chuyển hàng hóa bán lẻ: Là quá trình lưu chuyển hàng hóa trong đó mua<br /> hàng nhằm mục đích tiêu dùng cá nhân hay tập thể, kết thúc quá trình này hàng hóa đi<br /> vào lĩnh vực tiêu dùng. Trong lưu chuyển hàng hóa bán lẻ thì khối lượng bán thường<br /> ít, số lần bán nhiều, kết thúc khâu lưu chuyển hàng hóa không còn xuất hiện trên thị<br /> <br /> Ế<br /> <br /> trường, không còn trực tiếp ảnh hưởng đến thị trường.<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br />  Phân loại dựa vào phạm vi lưu thông:<br /> <br /> Lưu chuyển hàng hóa nội thương: Là quá trình lưu chuyển hàng hóa giới hạn<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> trong phạm vi biên giới quốc gia. Quá trình vận động của hàng hóa nội thương bao<br /> gồm hai khâu là mua và bán, đồng thời đồng tiền sử dụng là đồng nội tệ.<br /> <br /> H<br /> <br /> Lưu chuyển hàng hóa ngoại thương: Là quá trình lưu chuyển hàng hóa được<br /> <br /> N<br /> <br /> thực hiện ở các quốc gia với nhau. Quy trình vận động của hàng hóa ngoại thương<br /> <br /> KI<br /> <br /> gồm 4 khâu: hai khâu mua vào và hai khâu bán ra, việc thanh toán sử dụng cả hai đồng<br /> nội tệ và ngoại tệ, gắn liền với các điều kiện, các điều khoản thanh toán quốc tế.<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.3 Nội dung của lưu chuyển hàng hóa<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Hàng hóa mua vào: Là khâu rất quan trọng trong DNTM, nó là khâu đầu tiên<br /> <br /> H<br /> <br /> trong quá trình lưu chuyển hàng hóa.<br /> <br /> ẠI<br /> <br /> Hàng hóa dự trữ: Nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp được hoạt động bình<br /> <br /> Đ<br /> <br /> thường và liên tục. Tuy nhiên doanh nghiệp cần xác định cho mình một khối lượng<br /> hàng hóa hợp lý, nếu không hàng hóa dự trữ bị ứ đọng gây hư hỏng, mất mát và tốn<br /> <br /> G<br /> <br /> kém trong bảo quản.<br /> <br /> N<br /> <br /> Hàng hóa bán ra: Là khâu cuối cùng trong quá trình lưu chuyển hàng hóa. Đây<br /> <br /> Ờ<br /> <br /> cũng là khâu rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khách hàng. Vì vậy, nó là<br /> <br /> Ư<br /> <br /> khâu quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.1.4 Ý nghĩa của lưu chuyển hàng hóa<br /> Lưu chuyển hàng hóa có vị trí trung gian cần thiết giữa sản xuất và tiêu dùng, là<br /> <br /> tiêu đề của sản xuất, là hậu cần của tiêu dùng và không thể thiếu được trong quá trình<br /> tái sản xuất xã hội, với vị trí đó lưu chuyển hàng hóa có ý nghĩa sau:<br /> <br /> SVTH: Võ Thị Thùy Anh – K43A KTDN<br /> <br /> Page 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2