intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam

Chia sẻ: Hoang Thai Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

369
lượt xem
63
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam được nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá được chất lượng nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Hoàng Tây, huyên Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; đề xuất được một sô giải pháp bảo vệ chất lượng nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam

ḤC VỊN NÔNG NGHỊP VỊT NAM<br /> <br /> KHOA MÔI TR ̀NG<br /> -------------------<br /> <br /> KHịA LỤN T́T NGHỊP<br /> TÊN Đ̀ TẨI:<br /> <br /> “ĐÁNH GIÁ CH T L<br /> <br /> NG N ỚC M T<br /> <br /> PH C V S N XU T NÔNG NGHỊP T I<br /> XÃ HOẨNG TÂY, KIM B NG, HẨ NAM ”<br /> <br /> Ng ̀i tḥc hịn<br /> <br /> : Đ TH HOA<br /> <br /> Ĺp<br /> <br /> :K57 ậ MTC<br /> <br /> Kh́a<br /> <br /> : K57<br /> <br /> Chuyên ngƠnh<br /> <br /> :MÔI TR ̀NG<br /> <br /> Gío viên h ́ng d̃n<br /> <br /> : PGS.TS. HOẨNG THÁI Đ I<br /> <br /> HƠ Ṇi ậ 2016<br /> <br /> ḤC VỊN NÔNG NGHỊP VỊT NAM<br /> <br /> KHOA MÔI TR ̀NG<br /> -------------------<br /> <br /> KHịA LỤN T́T NGHỊP<br /> TÊN Đ̀ TẨI:<br /> <br /> “ĐÁNH GIÁ CH T L<br /> <br /> NG N ỚC M T<br /> <br /> PH C V S N XU T NÔNG NGHỊP T I<br /> XÃ HOÀNG TÂY, KIM B NG, HẨ NAM ”<br /> <br /> Ng ̀i tḥc hịn<br /> <br /> :Đ TH HOA<br /> <br /> Ĺp<br /> <br /> : K57 – MTC<br /> <br /> Kh́a<br /> <br /> : K57<br /> <br /> Chuyên ng̀nh<br /> <br /> : MÔI TR ỜNG<br /> <br /> Gío viên h ́ng d̃n<br /> <br /> : PGS.TS. HOẨNG THÁI Đ I<br /> <br /> Đ̣a đỉm tḥc ṭp<br /> <br /> : Xư Hòng Tây, huỵn Kim B ng,<br /> t nh Hà Nam<br /> <br /> HƠ Ṇi ậ 2016<br /> <br /> L̀I CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây l̀ công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các s<br /> lịu, k t qu nêu trong bài khóa lụn là trung tḥc v̀ ch a đ<br /> <br /> c ai công b<br /> <br /> trong b t kỳ m t công trình nào khác.<br /> Tôi xin cam đoan rằng mọi ṣ giúp đ cho vịc tḥc hịn khóa lụn đ u<br /> đư đ<br /> <br /> c ćm ơn v̀ ćc thông tin trích d̃n trong khóa lụn đ u đ<br /> <br /> c ch rõ<br /> <br /> nguồn g c.<br /> Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đ Th Hoa<br /> <br /> L̀I C M<br /> <br /> N<br /> <br /> Đ̉ hòn th̀nh Kh́a lụn t t nghịp ǹy, ngòi ṣ n ḷc c a b n thân,<br /> tôi còn nḥn đ<br /> <br /> c ṣ giúp đ nhịt tình c a th y cô, gia đình v̀ b n bè.<br /> <br /> Đ u tiên, tôi xin gửi l̀i c m ơn sâu sắc t́i PGS.TS Hòng Th́i Đ i,<br /> ng ̀i th y đư tṛc ti p h ́ng d̃n, t o mọi đi u kịn, đ ng viên v̀ giúp đ tôi<br /> hòn th̀nh t t kh́a lụn ǹy.<br /> Tôi xin gửi l̀i c m ơn chân th̀nh t́i Ban gím hịu Học vịn Nông<br /> nghịp Vịt Nam, đ c bịt l̀ ćc th y cô gío trong khoa Môi tr ̀ng đư ṭn<br /> tình truy n đ t ki n th c trong su t b n năm tôi học ṭp t i tr ̀ng. Đ́ không<br /> ch l̀ n n t ng cho qú trình nghiên c u kh́a lụn m̀ còn l̀ h̀nh trang quỦ<br /> b́u đ̉ tôi b ́c v̀o đ̀i m t ćch vững chắc v̀ ṭ tin.<br /> Tôi cũng xin gửi l̀i c m ơn t́i ng ̀i thân v̀ b n bè đư đ ng viên giúp<br /> tôi yên tâm v̀ c gắng h t mình đ̉ hòn th̀nh kh́a lụn t t nghịp ǹy.<br /> Cu i cùng, xin kính chúc t t c ćc th y cô gío luôn dồi d̀o s c kh e,<br /> công t́c t t v̀ th̀nh công trong công vịc.<br /> Tôi xin chân th̀nh ćm ơn!<br /> Hà Nội,ngày 19 tháng 5 năm 2016<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đ Th Hoa<br /> <br /> ii<br /> <br /> M CL C<br /> L̀i cam đoan ...................................................................................................... i<br /> L̀i c m ơn ........................................................................................................ ii<br /> M c l c ............................................................................................................. iii<br /> Danh m c chữ vi t tắt ...................................................................................... vi<br /> Danh m c b ng................................................................................................ vii<br /> Danh m c hình ............................................................................................... viii<br /> MỞ Đ U .......................................................................................................... 1<br /> CH<br /> <br /> NG 1 : T NG QUAN TÀI LỊU....................................................... 3<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Khái quát v môi tr ̀ng n ́c m t. ...................................................... 3<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Các khái nịm cơ b n. ........................................................................... 3<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Các ch tiêu đ́nh gí ch t l<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Hịn tr ng ch t l<br /> <br /> ng n ́c m t ........................................ 11<br /> <br /> ng n ́c m t ph c v s n xu t nông nghịp<br /> <br /> trên th gíi và Vịt Nam. ................................................................... 13<br /> 1.2.1<br /> <br /> Hịn tr ng ch t l<br /> <br /> ng n ́c m t ph c v s n xu t nông nghịp<br /> <br /> trên th gíi. ........................................................................................ 13<br /> 1.2.2<br /> <br /> Hịn tr ng ch t l<br /> <br /> ng n ́c m t ph c v s n xu t nông nghịp t i<br /> <br /> Vịt Nam ............................................................................................. 14<br /> 1.2.3<br /> <br /> Hịn tr ng ch t l<br /> <br /> ng n ́c m t ph c v s n xu t nông nghịp<br /> <br /> Hà Nam. .............................................................................................. 20<br /> CH<br /> <br /> NG 2: Đ́I T<br /> <br /> NG, N I DUNG VẨ PH<br /> <br /> NG PHÁP NGHIÊN<br /> <br /> C U .................................................................................................... 22<br /> 2.1<br /> <br /> Đ it<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Ph m vi nghiên c u............................................................................. 22<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> N i dung nghiên c u ........................................................................... 22<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> Ph ơng ph́p nghiên c u .................................................................... 22<br /> <br /> ng nghiên c u ......................................................................... 22<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2