Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chu trình doanh thu tại Công ty TNHH Bia Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
111
lượt xem
35
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chu trình doanh thu tại Công ty TNHH Bia Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chu trình doanh thu tại Công ty TNHH Bia Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> <br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> K<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH DOANH THU TẠI<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BIA HUẾ<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> `<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> TR<br /> <br /> Nguyễn Nguyệt Anh Hoàn<br /> <br /> Th.S. Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> Lớp: K43A – Kiểm toán<br /> Niên khóa: 2009-2013<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Bia Huế, kết hợp với kiến thức đã<br /> <br /> Ế<br /> <br /> được học trên ghế nhà trường, đến nay em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp cuối<br /> <br /> U<br /> <br /> khóa của mình với đề tài “ Đánh giá chu trình doanh thu tại Công ty TNHH Bia<br /> <br /> -H<br /> <br /> Huế”.<br /> <br /> Để hoàn thành luận văn này ngoài sự nỗ lực của bản thân, em xin chân<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> thành gửi lời cám ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế, các thầy cô<br /> <br /> H<br /> <br /> trong khoa Kế toán- Tài chính cũng như các thầy cô trong trường đã tận tình giảng<br /> <br /> IN<br /> <br /> dạy, truyền đạt cho em những kiến thức rất quan trọng và bổ ích trong 4 năm<br /> qua.Đó không chỉ là những kiến thức cần thiết cho đợt thực tập cuối khóa này mà<br /> <br /> K<br /> <br /> còn là hành trang giúp em vững bước vào đời.<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> Em cũng xin gửi lời cám ơn đến quý Ban giám đốc, các cô chú, anh chị nhân<br /> <br /> IH<br /> <br /> viên Phòng Kế toán cùng các phòng ban liên quan tại Công ty TNHH Bia Huế đã<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> quan tâm, giúp đỡ, chỉ bảo em trong quá trình thực tập tại Công ty.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S Lê Ngọc Mỹ Hằng,<br /> giảng viên khoa Kế toán- Tài chính, giáo viên đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> chuyên môn, quan tâm giúp đỡ tận tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> trong quá trình thực hiện luận văn này.<br /> Và qua đây, em cũng xin bày tỏ lòng kính trọng và sự biết ơn đối với gia đình<br /> <br /> TR<br /> <br /> và lời cảm ơn chân thành đến bạn bè đã luôn ủng hộ, chia sẻ, động viên tinh thần<br /> cho em trong quá trình thực tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Nguyệt Anh Hoàn<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Nguyệt Anh Hoàn<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu:...................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu:.................................................................................................2<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu: ....................................................................................................2<br /> <br /> U<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu:............................................................................................2<br /> <br /> -H<br /> <br /> 6. Tóm tắt các đề tài trước đây : ......................................................................................3<br /> PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................4<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ..............4<br /> <br /> H<br /> <br /> CHU TRÌNH DOANH THU...........................................................................................4<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1 Hệ thống thông tin kế toán ........................................................................................4<br /> 1.1.1 Khái niệm : .............................................................................................................4<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.2 Chức năng :.............................................................................................................5<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.3 Cấu trúc : ...............................................................................................................6<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.2 Chu trình doanh thu ..................................................................................................8<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.2.1 Khái niệm, ý nghĩa : ...............................................................................................8<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.2.2 Hệ thống chứng từ sổ sách và các báo cáo của chu trình :...................................11<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.3 Các hoạt động chính: ............................................................................................13<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2.3.1 Xử lý đặt hàng, xét duyệt .................................................................................13<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2.3.2 Xuất kho, cung cấp hàng hóa ............................................................................14<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.2.3.3 Lập hóa đơn, theo dõi công nợ ..........................................................................16<br /> 1.2.3.4 Thu tiền..............................................................................................................17<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.2.3.5 Xử lý các khoản giảm trừ doanh thu .................................................................18<br /> 1.2.4 Các rủi ro thường gặp và hoạt động kiểm soát trong chu trình............................18<br /> 1.2.4.1 Kiểm soát hoạt động:.........................................................................................18<br /> 1.2.4.2 Kiểm soát hệ thống thông tin : .........................................................................21<br /> CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CÔNG<br /> TY TNHH BIA HUẾ.....................................................................................................24<br /> 2.1 Giới thiệu về Công ty TNHH Bia Huế ....................................................................24<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Nguyệt Anh Hoàn<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ...........................................................................24<br /> 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ ........................................................................................25<br /> 2.1.3 Bộ máy tổ chức công ty........................................................................................26<br /> 2.1.4 Các nguồn lực của công ty ...................................................................................31<br /> 2.1.4.1 Tình hình lao động.............................................................................................31<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.4.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn ........................................................................32<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.5 Tổ chức hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh........................35<br /> <br /> -H<br /> <br /> 2.1.5.1 Tổ chức hoạt động kinh doanh ..........................................................................35<br /> 2.1.5.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ............................................................37<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.2 Thực trạng tổ chức chu trình doanh thu tại Công ty TNHH Bia Huế .....................39<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.1 Công tác tổ chức kế toán tại đơn vị ......................................................................39<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2.1.1 Chế độ kế toán và hình thức kế toán .................................................................39<br /> 2.2.1.2 Các chính sách kế toán áp dụng ........................................................................39<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.1.3 Tình hình tổ chức bộ máy kế toán .....................................................................40<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.2.1.4 Giới thiệu về phần mềm kế toán đang áp dụng tại công ty ...............................42<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.2.2 Chu trình doanh thu tại đơn vị..............................................................................44<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.2.2.1 Xử lý đặt hàng, xét duyệt ..................................................................................45<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.2.2.2 Lập hóa đơn bán hàng và chuyển giao hàng hóa...............................................47<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.2.3 Cập nhật công nợ và ghi nhận doanh thu ..........................................................49<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.2.2.4 Thu tiền.............................................................................................................50<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.2.2.5 Xử lý và ghi sổ các khoản giảm trừ doanh thu :................................................51<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.2.3 Hoạt động kiểm soát chu trình doanh thu tại đơn vị ............................................53<br /> 2.2.3.1 Hoạt động kiểm soát nghiệp vụ .........................................................................53<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2.3.2 Hoạt động kiểm soát chung ...............................................................................57<br /> 2.2.3.3 Hoạt động kiểm soát ứng dụng..........................................................................60<br /> CHƯƠNG III : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CÔNG TY<br /> TNHH BIA HUẾ ...........................................................................................................70<br /> 3.1 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CÔNG<br /> TY TNHH BIA HUẾ.....................................................................................................70<br /> 3.1.1 Ưu điểm ................................................................................................................70<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Nguyệt Anh Hoàn<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> 3.1.2 Tồn tại...................................................................................................................73<br /> 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHU TRÌNH<br /> DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ........................................................74<br /> PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................76<br /> 1. KẾT LUẬN ...............................................................................................................76<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2. KIẾN NGHỊ...............................................................................................................76<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................78<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Nguyệt Anh Hoàn<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản