intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chu trình doanh thu tại Công ty TNHH Bia Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

412
lượt xem
63
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chu trình doanh thu tại Công ty TNHH Bia Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá chu trình doanh thu tại Công ty TNHH Bia Huế

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> <br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> <br /> K<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH DOANH THU TẠI<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BIA HUẾ<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> `<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> <br /> Giáo viên hướng dẫn:<br /> <br /> TR<br /> <br /> Nguyễn Nguyệt Anh Hoàn<br /> <br /> Th.S. Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> Lớp: K43A – Kiểm toán<br /> Niên khóa: 2009-2013<br /> <br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Bia Huế, kết hợp với kiến thức đã<br /> <br /> Ế<br /> <br /> được học trên ghế nhà trường, đến nay em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp cuối<br /> <br /> U<br /> <br /> khóa của mình với đề tài “ Đánh giá chu trình doanh thu tại Công ty TNHH Bia<br /> <br /> -H<br /> <br /> Huế”.<br /> <br /> Để hoàn thành luận văn này ngoài sự nỗ lực của bản thân, em xin chân<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> thành gửi lời cám ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế, các thầy cô<br /> <br /> H<br /> <br /> trong khoa Kế toán- Tài chính cũng như các thầy cô trong trường đã tận tình giảng<br /> <br /> IN<br /> <br /> dạy, truyền đạt cho em những kiến thức rất quan trọng và bổ ích trong 4 năm<br /> qua.Đó không chỉ là những kiến thức cần thiết cho đợt thực tập cuối khóa này mà<br /> <br /> K<br /> <br /> còn là hành trang giúp em vững bước vào đời.<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> Em cũng xin gửi lời cám ơn đến quý Ban giám đốc, các cô chú, anh chị nhân<br /> <br /> IH<br /> <br /> viên Phòng Kế toán cùng các phòng ban liên quan tại Công ty TNHH Bia Huế đã<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> quan tâm, giúp đỡ, chỉ bảo em trong quá trình thực tập tại Công ty.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.S Lê Ngọc Mỹ Hằng,<br /> giảng viên khoa Kế toán- Tài chính, giáo viên đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> chuyên môn, quan tâm giúp đỡ tận tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> trong quá trình thực hiện luận văn này.<br /> Và qua đây, em cũng xin bày tỏ lòng kính trọng và sự biết ơn đối với gia đình<br /> <br /> TR<br /> <br /> và lời cảm ơn chân thành đến bạn bè đã luôn ủng hộ, chia sẻ, động viên tinh thần<br /> cho em trong quá trình thực tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên thực hiện<br /> Nguyễn Nguyệt Anh Hoàn<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Nguyệt Anh Hoàn<br /> <br /> i<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu:...................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu:.................................................................................................2<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu: ....................................................................................................2<br /> <br /> U<br /> <br /> 5. Phương pháp nghiên cứu:............................................................................................2<br /> <br /> -H<br /> <br /> 6. Tóm tắt các đề tài trước đây : ......................................................................................3<br /> PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................4<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ..............4<br /> <br /> H<br /> <br /> CHU TRÌNH DOANH THU...........................................................................................4<br /> <br /> IN<br /> <br /> 1.1 Hệ thống thông tin kế toán ........................................................................................4<br /> 1.1.1 Khái niệm : .............................................................................................................4<br /> <br /> K<br /> <br /> 1.1.2 Chức năng :.............................................................................................................5<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.1.3 Cấu trúc : ...............................................................................................................6<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 1.2 Chu trình doanh thu ..................................................................................................8<br /> <br /> IH<br /> <br /> 1.2.1 Khái niệm, ý nghĩa : ...............................................................................................8<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.2.2 Hệ thống chứng từ sổ sách và các báo cáo của chu trình :...................................11<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.2.3 Các hoạt động chính: ............................................................................................13<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.2.3.1 Xử lý đặt hàng, xét duyệt .................................................................................13<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.2.3.2 Xuất kho, cung cấp hàng hóa ............................................................................14<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 1.2.3.3 Lập hóa đơn, theo dõi công nợ ..........................................................................16<br /> 1.2.3.4 Thu tiền..............................................................................................................17<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.2.3.5 Xử lý các khoản giảm trừ doanh thu .................................................................18<br /> 1.2.4 Các rủi ro thường gặp và hoạt động kiểm soát trong chu trình............................18<br /> 1.2.4.1 Kiểm soát hoạt động:.........................................................................................18<br /> 1.2.4.2 Kiểm soát hệ thống thông tin : .........................................................................21<br /> CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CÔNG<br /> TY TNHH BIA HUẾ.....................................................................................................24<br /> 2.1 Giới thiệu về Công ty TNHH Bia Huế ....................................................................24<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Nguyệt Anh Hoàn<br /> <br /> ii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ...........................................................................24<br /> 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ ........................................................................................25<br /> 2.1.3 Bộ máy tổ chức công ty........................................................................................26<br /> 2.1.4 Các nguồn lực của công ty ...................................................................................31<br /> 2.1.4.1 Tình hình lao động.............................................................................................31<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.1.4.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn ........................................................................32<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.5 Tổ chức hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh........................35<br /> <br /> -H<br /> <br /> 2.1.5.1 Tổ chức hoạt động kinh doanh ..........................................................................35<br /> 2.1.5.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ............................................................37<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> 2.2 Thực trạng tổ chức chu trình doanh thu tại Công ty TNHH Bia Huế .....................39<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.2.1 Công tác tổ chức kế toán tại đơn vị ......................................................................39<br /> <br /> IN<br /> <br /> 2.2.1.1 Chế độ kế toán và hình thức kế toán .................................................................39<br /> 2.2.1.2 Các chính sách kế toán áp dụng ........................................................................39<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.2.1.3 Tình hình tổ chức bộ máy kế toán .....................................................................40<br /> <br /> C<br /> <br /> 2.2.1.4 Giới thiệu về phần mềm kế toán đang áp dụng tại công ty ...............................42<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> 2.2.2 Chu trình doanh thu tại đơn vị..............................................................................44<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.2.2.1 Xử lý đặt hàng, xét duyệt ..................................................................................45<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 2.2.2.2 Lập hóa đơn bán hàng và chuyển giao hàng hóa...............................................47<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.2.3 Cập nhật công nợ và ghi nhận doanh thu ..........................................................49<br /> <br /> G<br /> <br /> 2.2.2.4 Thu tiền.............................................................................................................50<br /> <br /> N<br /> <br /> 2.2.2.5 Xử lý và ghi sổ các khoản giảm trừ doanh thu :................................................51<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> 2.2.3 Hoạt động kiểm soát chu trình doanh thu tại đơn vị ............................................53<br /> 2.2.3.1 Hoạt động kiểm soát nghiệp vụ .........................................................................53<br /> <br /> TR<br /> <br /> 2.2.3.2 Hoạt động kiểm soát chung ...............................................................................57<br /> 2.2.3.3 Hoạt động kiểm soát ứng dụng..........................................................................60<br /> CHƯƠNG III : ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CÔNG TY<br /> TNHH BIA HUẾ ...........................................................................................................70<br /> 3.1 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CÔNG<br /> TY TNHH BIA HUẾ.....................................................................................................70<br /> 3.1.1 Ưu điểm ................................................................................................................70<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Nguyệt Anh Hoàn<br /> <br /> iii<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> GVHD: Th.S Lê Ngọc Mỹ Hằng<br /> <br /> 3.1.2 Tồn tại...................................................................................................................73<br /> 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHU TRÌNH<br /> DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ........................................................74<br /> PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................................76<br /> 1. KẾT LUẬN ...............................................................................................................76<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2. KIẾN NGHỊ...............................................................................................................76<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................78<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Nguyệt Anh Hoàn<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2