intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả quản lý, vận hành của công trình cấp nước Thành phố số 1 thuộc Công ty cổ phần cấp nước Sơn La trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Chia sẻ: Hoang Thai Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
43
lượt xem
12
download

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả quản lý, vận hành của công trình cấp nước Thành phố số 1 thuộc Công ty cổ phần cấp nước Sơn La trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả quản lý, vận hành của công trình cấp nước Thành phố số 1 thuộc Công ty cổ phần cấp nước Sơn La trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La được nghiên cứu nhằm đánh giá được thực trạng quản lý, vận hành của công trình cấp nước (CTCN) Thành phố số 1 thuộc Công ty cổ phần cấp nước Sơn La trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành của CTCN Thành phố số 1 thuộc Công ty cổ phần cấp nước Sơn La trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả quản lý, vận hành của công trình cấp nước Thành phố số 1 thuộc Công ty cổ phần cấp nước Sơn La trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

ḤC VỊN NÔNG NGHỊP VỊT NAM<br /> KHOA MỌI TR ̀NG<br /> -------------------<br /> <br /> KHịA LỤN T́T NGHỊP<br /> Đ̀ T̀I:<br /> “ĐÁNH GIÁ HỊU QU QU N Lụ, ṾN H̀NH C A<br /> CÔNG TRỊNH C P N<br /> <br /> C TH̀NH PH́ Ś 1 THU C<br /> <br /> CỌNG TY C PH N C P N<br /> <br /> C S N LA TRÊN Đ A<br /> <br /> B̀N TH̀NH PH́ S N LA, T NH S N LA”<br /> <br /> Ng ̀i thực hiện<br /> <br /> :L<br /> <br /> Ĺp<br /> <br /> : MTC<br /> <br /> Kh́a<br /> <br /> : 57<br /> <br /> Chuyên ngƠnh<br /> <br /> : KHOA H C MỌI TR ̀NG<br /> <br /> Gío viên h ́ng d̃n<br /> <br /> NG LINH CHI<br /> <br /> : PGS.TS. HÒNG THÁI Đ I<br /> <br /> HƠ Ṇi – 2016<br /> <br /> ḤC VỊN NÔNG NGHỊP VỊT NAM<br /> KHOA MỌI TR ̀NG<br /> -------------------<br /> <br /> KHịA LỤN T́T NGHỊP<br /> Đ̀ T̀I:<br /> “ĐÁNH GIÁ HỊU QU QU N Lụ, ṾN H̀NH C A<br /> CỌNG TRỊNH C P N<br /> <br /> C TH̀NH PH́ Ś 1 THU C<br /> <br /> CỌNG TY C PH N C P N<br /> <br /> C S N LA TRÊN Đ A<br /> <br /> B̀N TH̀NH PH́ S N LA, T NH S N LA”<br /> <br /> Ng ̀i thực hiện<br /> <br /> :L<br /> <br /> NG LINH CHI<br /> <br /> Ĺp<br /> <br /> : MTC<br /> <br /> Kh́a<br /> <br /> : 57<br /> <br /> Chuyên ngƠnh<br /> <br /> : KHOA H C MỌI TR ̀NG<br /> <br /> Gío viên h ́ng d̃n<br /> <br /> : PGS.TS. HÒNG THÁI Đ I<br /> <br /> Đ̣a đỉm thực ṭp<br /> <br /> : Công trình c p n<br /> <br /> c ThƠnh ph s 1<br /> <br /> thục Công ty c ph n c p n<br /> <br /> HƠ Ṇi – 2016<br /> <br /> c S n La<br /> <br /> C NG HọA Xẩ H I CH NGHĨA VỊT NAM<br /> Đ̣c lập – T do – H nh phúc<br /> <br /> GI Y XÁC NḤN TH C ṬP<br /> Kính gửi: - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam<br /> - Khoa Môi tr ̀ng<br /> Căn cứ gi y gíi thiệu thực ṭp c a Khoa Môi tr ̀ng – Học viện Nông<br /> Nghiệp Việt Nam, Công ty cổ ph n c p n ́c S n La đồng Ủ tiếp nḥn sinh<br /> viên L<br /> <br /> ng Linh Chi – MSV 576498 – Ĺp K57MTC về đ n ṿ thực ṭp tại<br /> <br /> Xí nghiệp c p n ́c ThƠnh ph s 1 từ ngƠy 15 th́ng 2 năm 2016 đến ngƠy<br /> 10 th́ng 5 năm 2016. Sau qú trình thực ṭp tại đ n ṿ c a sinh viên chúng tôi<br /> ć một s nḥn xét và đ́nh gí nh sau:<br /> Trong th̀i gian thực ṭp tại Công ty, sinh viên Chi luôn tích cực học<br /> h i, tìm hỉu, nghiên cứu, đồng th̀i ch p hƠnh t t nội quy, quy chế, ć quan<br /> hệ thơn thiện, hòa đồng v́i ṭp th̉ ćn bộ vƠ nhơn viên trong công ty. Trong<br /> công việc ć tinh th n tự gíc học h i, lắng nghe, tham gia nghiên cứu, ćc s<br /> liệu đ ợc c̣p nḥt đ y đ đều đảm bảo độ tin c̣y, vƠ chính x́c ph c v cho<br /> bƠi viết c a mình v́i đề tƠi “Đánh giá hiệu quả quản lý, vận hành của công<br /> trình cấp nước Thành phố số 1 thuộc Công ty cổ phần cấp nước Sơn La<br /> trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La”.<br /> Ṿy Công ty cổ ph n c p n ́c S n La x́c nḥn vƠ kính đề ngḥ Khoa<br /> Môi tr ̀ng - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tạo mọi điều kiện đ̉ sinh viên<br /> L<br /> <br /> ng Linh Chi hoƠn thƠnh t t kh́a lụn t t nghiệp.<br /> Sơn La, ngày 11 tháng 05 năm 2016<br /> <br /> L̀I C M N<br /> Trong qú trình thực hiện kh́a lụn t t nghiệp, ngoƠi sự nỗ lực c a bản<br /> thơn, em đư nḥn đ ợc r t nhiều sự giúp đỡ ṭn tình từ gia đình, bạn bè, ćc th y<br /> cô trong Khoa, ćc ćn bộ lƠm việc tại Công ty cổ ph n c p n ́c S n La.<br /> Tr ́c hết em xin bƠy t lòng biết n sơu sắc t́i ćc th y, cô gío<br /> thuộc: Bộ môn Công nghệ môi tr ̀ng - Khoa Môi tr ̀ng - Học viện Nông<br /> nghiệp Việt Nam đư tạo mọi điều kiện giúp đỡ em trong qú trình thực hiện<br /> vƠ hoƠn thƠnh đề tƠi.<br /> Em xin chơn thƠnh cảm n ban lưnh đạo vƠ ćc anh, cḥ trong Công ty<br /> cổ ph n c p n ́c S n La đư tạo điều kiện thụn lợi cho em đ ợc thực ṭp tại<br /> công ty, đư ṭn tình h ́ng d̃n em trong qú trình thực ṭp, cung c p những s<br /> liệu thực tế đ̉ em hoƠn thƠnh t t đề tƠi.<br /> Em xin bƠy t lòng biết n sơu sắc đến gia đình, bạn bè - những ng ̀i<br /> đư luôn động viên, giúp đỡ em hoƠn thƠnh t t đợt thực ṭp nƠy.<br /> Cu i cùng, em xin gửi l̀i cảm n chơn thƠnh nh t t́i PGS.TS Hoàng<br /> Th́i Đại - th y đư ṭn tình h ́ng d̃n, giúp đỡ em trong th̀i gian thực hiện<br /> vƠ hoƠn thƠnh đề tƠi nƠy.<br /> Em xin ghi nḥn vƠ trơn trọng cảm n t t cả!<br /> Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016<br /> Ng<br /> <br /> L<br /> <br /> i<br /> <br /> i th c hi n<br /> <br /> ng Linh Chi<br /> <br /> ṂC ḶC<br /> L̀I C̉M N ................................................................................................................. i<br /> ṂC ḶC ......................................................................................................................ii<br /> DANH ṂC ĆC CH̃ VÍT T́T ......................................................................... v<br /> DANH ṂC B̉NG ....................................................................................................vi<br /> DANH ṂC H̀NH ....................................................................................................vii<br /> M Đ U ........................................................................................................................ 1<br /> CH<br /> <br /> NG 1. T̉NG QUAN TÀI LỊUầầầầầầầầ.................................3<br /> <br /> 1.1. Tổng quan n ́c sạch.............................................................................................. 3<br /> 1.1.1. Kh́i niệm n ́c sạch......................................................................................... 3<br /> 1.1.2. Vai trò c a n ́c sạch ........................................................................................ 3<br /> 1.1.3. Nguồn cung c p n ́c ....................................................................................... 5<br /> 1.1.4. Tiêu chuẩn n ́c nguồn .................................................................................... 6<br /> 1.1.5. Tiêu chuẩn n ́c c p sinh hoạt, ăn u ng ......................................................... 7<br /> 1.1.6. Một s công nghệ xử lỦ n ́c........................................................................... 8<br /> 1.2. Một s v n đề liên quan đến hiệu quả quản lỦ, ṿn hƠnh công trình c p<br /> n ́c ................................................................................................................. 12<br /> 1.2.1. Ćc kh́i niệm liên quan hoạt động c p n ́c ...............................................12<br /> 1.2.2. Ćc tiêu chí đ́nh gí hiệu quả quản lỦ, ṿn hƠnh công trình c p n ́c .....13<br /> 1.3. Tình hình cung c p n ́c sinh hoạt trên thế gíi vƠ Việt Nam ................ 14<br /> 1.3.1. Tình hình cung c p n ́c sinh hoạt trên thế gíi ..........................................14<br /> 1.3.2. Tình hình cung c p n ́c sinh hoạt tại Việt Nam.........................................15<br /> 1.4. Một s đỉm ḿi trong đề tƠi nghiên cứu ................................................ 19<br /> CH<br /> <br /> NG 2. ṆI DUNG VÀ PH<br /> <br /> NG PH́P NGHIÊN ĆUầầầầầ..22<br /> <br /> 2.1. Đ i t ợng nghiên cứu............................................................................... 22<br /> 2.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 22<br /> 2.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 22<br /> 2.4. Ph<br /> <br /> ng ph́p nghiên cứu .......................................................................... 22<br /> ii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản