intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án tốt nghiệp “Hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội”.

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

141
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam đã và đang chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp, không phát huy được nội lực của mình sang nền kinh tế mở theo xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá. Đó chính là chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước đã thực hiện nhằm tạo một một môi trờng kinh doanh, sản suất mưới đầy triển vọng cho tất cả các doanh nghiệp trong nước, phát huy được nội lực của mình, góp phần vào mục tiêu chung là công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đứng trước một cánh cửa mở rộng nhvậy thì việc đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp “Hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội”.

 1. Đồ án tốt nghiệp Hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Më ®Çu 1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi ViÖt Nam ®· vµ ®ang chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp, kh«ng ph¸t huy ®­îc néi lùc cña m×nh sang nÒn kinh tÕ më theo xu h­íng khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸. §ã chÝnh lµ chÝnh s¸ch kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· thùc hiÖn nh»m t¹o mét mét m«i tr­êng kinh doanh, s¶n suÊt míi ®Çy triÓn väng cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, ph¸t huy ®­îc néi lùc cña m×nh, gãp phÇn vµo môc tiªu chung lµ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §øng tr­íc mét c¸nh cöa më réng nh­ vËy th× viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp v« cïng quan träng , lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Cã tiªu thô ®­îc s¶n phÈm míi ®¶m b¶o ®­îc viÖc thu håi vèn bá ra, tÝch luü s¶n xuÊt n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §ång thêi cßn ph¶i khai th¸c c¸c nguån lùc tµi chÝnh, huy ®éng nguån lùc ®ã vµ sö dông nguån lùc cã hiÖu qu¶. Do ®ã mµ h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn rÊt quan träng cña c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kÕ to¸n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh. C«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh than Hµ Néi lµ mét c«ng ty võa mang tÝnh chÊt th­¬ng m¹i, võa mang tÝnh phôc vô nhiÖm vô chÝnh cña ngµnh. LÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ mét lÜnh vùc lín ®Çy tiÒm n¨ng. Bëi v× than lµn mét nguyªn liÖu truyÒn thèng ®­îc sö dông nhiÒu ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt. Do vËy mµ c«ng ty cã nhiÒu c¬ héi kinh doanh, nh­ng ®ång thêi ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu sù c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ trªn thÞ tr­êng ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã sù kÕt hîp nhanh nhÑn vµ khÐo lÐo dÓ gi÷ v÷ng vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NhËn thøc ®­îc vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “H¹ch to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh than Hµ Néi”. 1.2. Môc tiªu nghiªn cøu 1.2.1 Môc tiªu chung H¹ch to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh than Hµ Néi. 1.2.2. Môc tiªu cô thÓ - HÖ thèng ho¸ c¬ së lý luËn vÒ H¹ch to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸ - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty - §­a ra mét sè gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. 1.3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 1.3.1 §èi t­îng nghiªn cøu - Hµng hãa - C¸c qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa - C«ng t¸c h¹ch to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty 1.3.2.Ph¹m vi nghiªn cøu - Ph¹m vi kh«ng gian: Néi dung ®Ò tµi ®­îc thùc hiÖn t¹i c«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh than Hµ Néi -Ph¹m vi thêi gian: Tõ ngµy 15/10/2005 ®Õn ngµy 10/03/2006 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ch­¬ng I C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸ I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ h¹ch to¸n hµng ho¸ 1. Kh¸i niÖm Hµng hãa lµ nh÷ng vËt phÈm cña lao ®éng nh»m tháa m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ng­êi, ®i vµo s¶n s¶n xuÊt hoÆc tiªu dïng th«ng qua qu¸ tr×nh mua b¸n trao ®æi hµng hãa trªn thÞ tr­êng. S¶n phÈm hµng hãa lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh vËt lý, hãa häc cã thÓ quan s¸t ®­îc tËp hîp trong mét h×nh thøc ®ång nhÊt lµ vËt võa mang gi¸ trÞ sö dông võa mang gi¸ trÞ. S¶n phÈm ®ã cã thÓ mang ra trao ®æi ®­îc. Hµng hãa trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i lµ hµng hãa mua vµo ®Ó b¸n nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt tiªu dïng vµ xuÊt khÈu. Hµng hãa ®­îc biÓu hiÖn trªn hai mÆt gi¸ trÞ vµ sè l­îng. Sè l­îng cña hµng hãa ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®¬n vÞ ®o l­êng phï hîp víi tÝnh chÊt hãa häc, lý häc cña nã nh­ kg, lÝt, mÐt... nã ph¶n ¸nh quy m«, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. ChÊt l­îng hµng hãa ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tØ lÖ % tèt, xÊu hoÆc gi¸ trÞ phÈm cÊp cña hµng hãa. 2. §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa §ã lµ lµ sù trao ®æi mua b¸n cã tháa thuËn, doanh nghiÖp ®ång ý b¸n vµ kh¸ch hµng ®ång ý mua, ®· thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Cã sù chuyÓn ®æi quyÒn së h÷u hµng hãa tõ doanh nghiÖp sang kh¸c hµng. Doanh nghiÖp giao hµng hãa tõ doanh nghiÖp sang kh¸ch hµng kho¶n tiÓn hay mét kho¶n nî t­¬ng øng. Kho¶n tiÒn nµy ®­îc gäi lµ doanh thu b¸n hµng, dïng ®Ó bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ ®· bá ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh. 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C¨n cø trªn sè tiÒn hay kho¶n nî mµ kh¸ch hµng chÊp nhËn tr¶ ®Ó h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. 3. Vai trß cña qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa Tiªu thô hµng hãa lµ qu¸ tr×nh doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc chuyÓn hãa vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh tõ h×nh th¸i hµng hãa sang h×nh th¸i gi¸ trÞ, thùc hiÖn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng hãa th«ng qua quan hÖ trao ®æi. Tiªu thô lµ kh©u quan trong cña ho¹t ®éng th­¬ng m¹i doanh nghiÖp, nã thùc hiÖn môc ®Ých cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng ®ã lµ ®­a s¶n phÈm hµng hãa tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng. Tiªu thô hµng hãa lµ kh©u trung gian, lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Qua tiªu thô míi kh¼ng ®Þnh ®­îc n¨ng lùc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sau tiªu thô doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng thu håi ®­îc tæng chi phÝ bá ra mµ cßn thùc hiÖn ®­îc mét phÇn gi¸ trÞ thÆng d­. PhÇn thÆng d­ nµy chÝnh lµ phÇn quan träng ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc, më réng quy m« kinh doanh. Còng nh­ c¸c qu¸ tr×nh kh¸c, qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa còng chÞu sù thay ®æi vµ qu¶n lý cña nhµ n­íc, cña ng­êi cã lîi Ých trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. §ã lµ chñ doanh, c¸c cæ ®«ng, b¹n hµng, nhµ tµi trî, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc (thuÕ, luËt ph¸p...). HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ®· sö dông nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý c«ng t¸c tiªu thô hµng hãa. Víi chøc n¨ng thu thËp sè liÖu, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin, kÕ to¸n ®­îc coi lµ nh÷ng c«ng cô gãp phÇn gi¶i quyÕn nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong doanh nghiÖp. Cô thÓ kÕ to¸n ®· theo dâi sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ trÞ cña tæng l« hµng tõ kh©u mua ®Õn kh©u tiªu thô hµng hãa. Tõ ®ã doanh nghiÖp míi ®iÒu chØnh ®­a ra ph­¬ng ¸n, c¸c kÕ ho¹ch tiªu thô hµng hãa nh»m thu ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i thùc hiÖn tèt nghiÖp vô nµy th× sÏ ®¸p øng tèt, ®Èy ®ñ, kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, gãp phÇn khuyÕn khÝch tiªu 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. dïng, thóc ®Èy s¶n xuÊt, t¨ng doanh thu b¸n ra, më réng thÞ phÇn, kh¼ng ®Þnh ®­îc uy tÝn doanh nghiÖp trong mèi quan hÖ víi c¸c chñ thÓ kh¸c (nh­ b¹n hµng, chñ nî, c¸c nhµ ®Çu t­ ...). §ång thêi ®éng viªn ng­êi lao ®éng, n©ng cao møc sèng cho hä vµ ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp sÏ thu héi ®­îc kho¶n lîi nhuËn mong muèn, gãp phÇn x©y dùng nÒn kinh tÕ quèc d©n. 4. Yªu cÇu qu¶n lý tiªu thô hµng hãa Trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i tiªu thô hµng hãa chÝnh lµ qu¸ tr×nh qu¶n lý hµng hãa vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ trÞ hµng hãa trong qu¸ tr×nh vËn ®éng tõ kh©u xuÊt b¸n cho ®Õn khi thu tiÒn b¸n hµng. C«ng t¸c qu¶n lý nghiÖp vô tiªu thô hµng hãa ®ßi hái ph¶i th­êng xuyªn theo dâi, chØ ®¹o qu¸ tr×nh b¸n hµng theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®Ó ®iÒu chØnh kinh doanh sao cho mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. §ång thêi ph¶i tÝnh to¸n vµ ®­a ra c¸c møc kÕ ho¹ch vµ chi phÝ, kÕt qu¶n kinh doanh, n¨ng suÊt lao ®éng, thêi gian chu chuyÓn vèn. ViÖc qu¶n lý tiªu thô hµng hãa theo c¸c néi dung sau: Qu¶n lý vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, gi¸ trÞ hµng hãa, bao gåm: ViÖc qu¶n lý tõng ng­êi mua, tõng lÇn göi hµng, tõng nhãm hµng, tõng bé phËn kinh doanh. ViÖc qu¶n lý chØ kÕt thóc khi quyÒn së h÷u ®­îc chuyÓn giao vµ doanh nghiÖp nhËn ®­îc tiÒn hay cã ®ßi hái tiÒn. Qu¶n lý vÒ gi¸ c¶ bao gåm viÖc lËp dù ®Þnh vµ theo dâi thùc hiÖn gi¸, ®ång thêi doanh nghiÖp ph¶i ®­a ra kÕ ho¹ch cho kú tiÕp theo. Doanh nghiÖp ph¶i ®­a ra mét biÓu gi¸ hîp lý cho tõng mÆt hµng, tõng ph­¬ng thøc b¸n, tõng ®Þa ®iÓm kinh doanh. Trong c«ng t¸c qu¶n lý gi¸ c¶ hµng hãa th× hÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch kÕt to¸n lµ c«ng cô ®¾c lùc nhÊt, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c nhÊt t×nh h×nh tiªu thô hµng hãa, ®Æc biÖt lµ sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ trong tõng thêi ®iÓm. Nã gióp cho nhµ qu¶n lý x©y dùng ®­îc ®Þnh møc gi¸ hîp lý nhÊt cho hµng b¸n ra. 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu¶n lý viÖc thu håi tiÒn b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Qu¶n lý viÖc thu håi tiÒn b¸n hµng lµ viÖc xem xÐt sè tiÒn thu ®­îc sau tiªu thô ®­îc chuyÓn vÒ ®¬n vÞ d­íi h×nh thøc nµo, sè l­îng bao nhiªu, chiÒu h­íng ph¸t sinh c¸c kho¶n nî khã ®ßi. Qu¶n lý mÆt nµy bao gåm c¶ viÖc qu¶n lý c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô nh­ nhËn ®­îc tiÌn tr­íc cña kh¸ch hµng, chiÕt khÊu, gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Sau khi qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa kÕt thóc cÇn ph¶i qu¶n lý viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶n kinh doanh, ®¶m b¶o tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ kÕt qu¶ kinh doanh ®· ®¹t ®­îc. 5. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô KÕt qu¶ tiªu thô lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cuèi cïng vÒ viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa, lao vô, dÞch vô cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ kinh doanh phô. 5.1. C¸c yÕu tè cÊu thµnh viÖc x¸c ®inh kÕt qu¶ tiªu thô 5.1.1. Doanh thu b¸n hµng Doanh thu b¸n hµng: Lµ tæng gi¸ trÞ ®­îc thùc hiÖn do viÖc ban hµng hãa, s¶n phÈmm cung cÊp lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng. Tæng sè doanh thu b¸n hµng lµ sè tiÒn ghi trªn hãa ®¬n, trªn hîp ®ång cung cÊp lao vô, dÞch vô. Doanh thu b¸n hµng sÏ ®­îc ghi nhËn khi tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®­îc tháa m·n: Doanh nghiÖp ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn lîi së h÷u s¶n phÈm, hµng hãa cho ng­êi mua. Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng hãa nh­ lµ ng­êi së h÷u hµng hãa hoÆc quyÒn kiÓm so¸t hµng hãa. Gi¸ trÞ c¸c kho¶n doanh thu ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ch¾c ch¾n. Doanh nghiÖp ®· thu ®­îc hoÆc sÏ thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng. X¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng. 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Víi mçi ph­¬ng thøc b¸n hµng th× thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu ®­îc niÖm kh¸c nhau: - Trong tr­êng hîp b¸n lÎ hµng hãa: Thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu lµ thêi ®iÓm nhËn b¸o c¸o b¸n hµng cña nh©n viªn b¸n hµng. - Trong tr­êng hîp göi ®¹i lý b¸n hµng: Thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu lµ thêi ®iÓm nhËn b¸o c¸o b¸n hµng do bªn ®¹i lý göi. - Tr­êng hîp b¸n bu«n qua kho vµ ban bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc giao trùc tiÖp th× thêi ®iÓm hµng hãa ®­îc x¸c nhËn lµ tiªu thô vµ doanh thu ®­îc ghi nhËn lµ khi ®¹i diÖn bªn mua ký nhËn ®ñ hang, ®· thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc chÊp nhËn nî. - Tr­êng hîp b¸n bu«n qua kho, b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc chuyÓn hµng th× thêi ®iÓm ghi nhËn doanh nghiÖp thu lµ khi thu tiÒn cña bªn mua hoÆc bªn mua chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn. 5.1.2. ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i lµ sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ®· gi¶m trõ hoÆc ®· thanh to¸n cho ng­êi mua do mua hµng hãa, dÞch vô víi khèi l­îng lín theo tháa thuËn vÒ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i ®· ghi trªn hîp ®ång kinh tÕ mua b¸n hoÆc c¸c cam kÕt mua, b¸n hµng. 5.1.3. Gi¶m gi¸ hµng b¸n Gi¶m gi¸ hµng b¸n: lµ sè tiÒn gi¶m trõ cho kh¸ch hµng ngoµi hãa ®¬n hay hîp ®ång cung cÊp dÞch vô do c¸c nguyªn nh©n ®Æc biÖt nh­ hµng kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng quy c¸ch, giao hµng kh«ng ®óng thêi gian, ®Þa ®iÓm trong hîp ®ång....(do chñ quan doanh nghiÖp). Ngoµi ra tÝnh vµo kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n cßn bao gåm c¸c kho¶n th­ëng kh¸ch hµng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®· tiÕn hµnh mua mét khèi l­îng hµng hãa trong mét ®ît. 5.1.4. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Lµ sè hµng ®· ®­îc coi lµ tiªu thô (®· chuyÓn giao quyÒn së h÷u, ®· thu tiÒn hay ®­îc ng­êi chÊp nhËn tr¶ tiÒn) nh­ng l¹i bÞ 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ng­êi mua tõ chèi vµ tr¶ l¹i do ng­êi b¸n kh«ng t«n träng hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt nh­ng kh«ng phï hîp víi yªu cÇu, tiªu chuÈn, quy c¸ch kü thuËt, hµng kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng chñng lo¹i...T­¬ng øng víi hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ gi¸ vèn cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (tÝnh theo gi¸ vèn khi b¸n) vµ doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i công víi thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. 5.1.5. Doanh thu thuÇn Doanh thu thuÇn: Lµ sè chªnh lÖch gi÷a tæng sè doanh thu víi c¸c kho¶n gi¶m gi¸, chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu. 5.1.6. Gi¸ vèn hµng b¸n Gi¸ vèn hµng b¸n: lµ trÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm, vËt t­, hµng hãa lao vô, dÞch vô tiªu thô. §èi víi s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô tiªu thô gi¸ thµnh s¶n xuÊt (gi¸ thµnh c«ng x­ëng) hay chi phÝ s¶n xuÊt. Víi vËt t­ tiªu thô, gi¸ vèn lµ gi¸ trÞ ghi sæ, cßn víi hµng hãa tiªu thô, gi¸ vèn bao gåm trÞ gi¸ mua cña hµng hãa tiªu thô céng víi chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô. ViÖc x¸c ®Þnh vèn hµng b¸n lµ hÕt søc quan träng, nã cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh, ®Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay cßn nhiÒu biÕn ®éng th× c¸c doanh nghiÖp cµng ph¶i quan t©m trong viÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ vèn thÝch hîp cho m×nh sao cho cã lîi Ých nhÊt mµ vÉn ph¶n ¸nh ®óng trÞ gi¸ vèn cña hµng hãa theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. 5.1.7. Lîi nhuËn gép Lîi nhuËn gép: Lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn vµ gi¸ vèn hµng b¸n ph¸t sinh trong thêi kú. 5.1.8. Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ b¸n hµng: Lµ bé phËn cña chi phÝ l­u th«ng ph¸t sinh d­íi h×nh th¸i tiÒn tÖ ®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¸n hµng hãa. Chi phÝ b¸n hµng bao gåm nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô nh­: Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng, vËn chuyÓn, bao b×, hµng hãa tr¶ ®¹i lý. 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.1.9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Lµ mét lo¹i chi phÝ thêi kú ®­îc tÝnh khi h¹ch to¸n lîi tóc thuÇn. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi chung cho qu¶n lý v¨n phßng vµ c¸c kho¶n kinh doanh kh«ng g¾n víi c¸c ®Þa chØ cô thÓ trong c¬ cÊu tæ chøc kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh­ chi l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý, ®å dïng v¨n phßng, chi tiÕp kh¸c, c«ng c¸c phÝ... 5.1.10. C¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép cã liªn quan ®Õn b¸n hµng ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ThuÕ GTGT lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu, ®­îc thu trªn phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng hãa, dÞch vô. Môc ®Ých cña thuÕ GTGT lµ nh»m ®éng viªn mét phÇn thu nhËp cña ng­êi tiªu dïng cho ng©n s¸ch nhµ n­íc, b¶o ®¶m c«ng b»ng x· héi, kiÓm so¸t kinh doanh, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. §èi t­îng nép thuÕ GTGT bao gåm c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ ë ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt ngµnh nghÒ, h×nh thøc, tæ chøc kinh doanh (gäi chung lµ cë së kinh doanh) vµ tæ chøc c¸ nh©n cã nhËp khÈu hµng hãa chÞu thuÕ (gäi chung lµ ng­êi nhËp khÈu) ®Òu lµ ®èi t­îng nép thuÕ GTGT. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ: §èi t­îng ¸p dông: lµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh, bao gåm c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp ®Çu t­ n­íc ngoµi, doanh nghiÖp t­ nh©n, c¸c c«ng ty cæ phÇn, hîp t¸c x· vµ c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc kinh doanh kh¸c. X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép Sè thuÕ GTGT ThuÕ GTGT ThuÕ GTGT ®Çu vµo = - Ph¶i nép ®Çu ra ®­îc khÊu trõ 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong ®ã: ThuÕ Gi¸ trÞ tÝnh thuÕ cña ThuÕ suÊt thuÕ = x GTGT hµng hãa, dÞch vô chÞu GTGT cña hµng hãa, ®Çu ra thuÕ GTGT dÞch vô ®ã ThuÕ Tæng thuÕ GTGT ghi trªn hãa ®¬n GTGT GTGT mua hµng hãa, dÞch vô hoÆc chøng tõ nép = ®Çu vµo thuÕ GTGT cña hµng hãa nhËp khÈu ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt Tiªu thô ®Æc lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu ®­îc trªn thu nhËp doanh nghiÖp cña mét sè mÆt hµng hãa nhÊt ®Þnh mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh (R­îu, bia, thuèc l¸, x¨ng c¸c lo¹i...). Mäi tæ chøc, c¸ nh©n thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ s¶n xuÊt hay nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®Òu ph¶i nép thuÕ. §èi víi c¸c hµng hãa thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, khi vËn chuyÓn trªn ®­îng ph¶i cã ®ñ biªn b¶n nép thuÕ vµ giÊy vËn chuyÓn hµng hãa ®· nép thuÕ. §èi víi hµng dù tr÷ t¹i kho hµng, cöa hiÖu... ph¶i cã giÊy tê chøng minh ®· nép thuÕ (Biªn lai, hãa ®¬n) Mçi mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt chØ ph¶i chÞu thuÕ nµy mét lÇn tøc lµ sau khi mÆt hµng ®ã ®· chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë kh©u s¶n xuÊt th× kh«ng ph¶i chÞu thuÕ lÇn thø hai khi l­u th«ng trªn thÞ tr­êng. C¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng nµy chØ chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖc mµ kh«ng chÞu thuÕ GTGT, cßn c¬ së th­¬ng nghiÖp kinh doanh mÆt hµng ®ã chØ chÞu thuÕ GTGT mµ kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. ThuÕ xuÊt khÈu ThuÕ xuÊt khÈu lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu, thu vµo v¸c hµng hãa ®­îc phÐp xuÊt khÈu. 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §èi t­îng chÞu thuÕ xuÊt khÈu lµ hµng hãa ®­îc phÐp xuÊt khÈu, nhËp khÈu qua cöa khÈu, biªn giíi ViÖt Nam (trõ hµng viÖn trî qu¸ c¶nh, hµng t¹m nhËp t¸i xuÊt, hµng viÖn trî nh©n ®¹o...) ThuÕ xuÊt khÈu ®­îc tÝnh c¨n cø vµo sè l­îng tõng mÆt hµng tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt tõng mÆt hµng. C¸ch tÝnh sè thuÕ ph¶i nép nh­ sau: ThuÕ xuÊt Sè l­îng mÆt Gi¸ tÝnh ThuÕ xuÊt khÈu ph¶i hµng chÞu thuÕ kª thuÕ b»ng = x nép khai trong tê khai ®ång ViÖt hµng hãa Nam 5.2. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn vµ gi¸ trÞ vèn hµng b¸n (gåm c¶ s¶n phÈm, hµng hãa vµ dÞch vô), doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ tµi chÝnh, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Vµ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Doanh Doanh ChiÕt Gi¶m Hµn b¸n ThuÕ bÞ tr¶ l¹i thu thu khÊu gi¸ TT§B, = b¸n - th­¬ng - - - thuÇn hµng XK hµng m¹i Lîi nhuËn Lîi nhuËn Chi phÝ Chi phÝ thuÇn tõ gép tõ b¸n b¸n ph©n bæ = + - hµng tiªu thô hµng vµ qu¶n lý hµng ho¸ cung cÊp doanh dÞch vô nghiÖp 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.3. NhiÖm vô kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô Ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi khèi l­îng hµng hãa b¸n ra, tÝnh to¸n ®óng ®¾n trÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt b¸n nh»m x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vÒ t×nh h×nh b¸n hµng, phôc vô cho l·nh ®¹o ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i. KiÓm tra tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô, kÕ ho¹ch lîi nhu©n, kû luËn thanh to¸n vµ qu¶n lý chÆt chÏ tiÒn b¸n hµng, kû luËt thu nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc. §Ó tæ chøc tèt hÖ thèng chøng tõ ghi chÐp ban ®Çu vµ tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ. KÕ to¸n cÇn ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ hîp ph¸p ban ®Çu vÒ nghiÖp vô b¸n hµng, tæ chøc viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ vµ ghi sæ s¸ch kÕ to¸n mét c¸ch hîp lý nh»m ph¶n ¸nh ®­íc c¸c sè liÖu phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh tr¸nh ghi chÐp trïng lÆp, phøc t¹p kh«ng cÇn thiÕt, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. C¨n cø vµo c¸c tr­êng hîp hµng hãa ®­îc coi lµ b¸n mµ ph¶n ¸nh ®óng ®¾n kÞp thêi doanh sè b¸n, cung cÊp ®­îc c¸c th«ng tin l·nh ®¹o qu¶n lý kinh doanh vÒ hµng hãa ®· b¸n vµ s« hiÖn cßn trong kho. B¸o c¸o kÞp thêi, th­êng xuyªn t×nh h×nh tiªu thô, t×nh h×nh thµnh to¸n víi kh¸ch hµng theo tõng lo¹i hµng, tõng hîp ®ång kinh tÕ, tõng thêi gian ... ®¶m b¶o ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ hµng b¸n trªn c¸c mÆt: s« l­îng, chÊt l­¬ng, chñng lo¹i... §«n ®èc viÖc thu tiÒn b¸n hµng vÒ doanh nghiÖp kÞp thêi, tr¸nh hiÖn t­îng tiªu cùc sö dông tiÒn b¸n hµng cho môc ®Ých c¸ nh©n. Tæ chøc vËn dông tèt hÖ thèng t¹i kho¶n kÕ to¸n, hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. KÕ to¸n tiªu thô hµng hãa thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô cña m×nh sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc cho c«ng t¸c b¸n hµng nãi riªng vµ chi phÝ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nãi chung. Nã gióp cho ng­êi sö dung nh÷ng th«ng tin cña 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. kÕ to¸n n¾m ®­îc toµn diÖn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, gióp cho nhµ qu¶n lý chØ ®¹o kinh doanh kÞp thêi phï hîp vêi t×nh h×nh biÕn ®éng thùc tÕ cña thÞ tr­êng còng nh­ viÖc lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh trong t­¬ng lai. II. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i 1. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa 1.1. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô hµng hãa Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, tiªu thô hµng ho¸ ®­îc thùc hiÖn theo nhiÒu ph­¬ng thøc kh¸c nhau, theo ®ã hang hãa vËn ®éng ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng. ViÖc lùa chän vµ ¸p dông linh ho¹t c¸c ph­¬ng thøc tiªu thô ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô vµ doanh nghiÖp. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp th­êng sö dông mét sè ph­¬ng thøc tiªu thô sau: 1.1.1. Ph­¬ng thøc b¸n bu«n. B¸n bu«n ®­îc hiÓu lµ h×nh thøc b¸n hµng cho ng­êi mua trung gian ®Ó hä tiÕp tôc chuyÓn b¸n hoÆc b¸n cho c¸c nhµ s¶n xuÊt. Ph­¬ng thóc nµy cã thuËn lîi lµ cã thÓ gióp cho doanh nghiÖp thu héi vèn nhanh, ®Èy nhanh vßng quay cña vèn do khèi l­îng hµng hãa tiªu thô lín. Tuy nhiªn, víi ph­¬ng thøc nµy doanh nghiÖp còng cã thÓ gÆp nguy c¬ khñng ho¶ng thõa trong tiªu thô do doanh nghiÖp bÞ ng¨n c¸ch víi ng­êi tiªu dïng cuèi cïng bëi ng­êi mua trung gian hoÆc bÞ chiÕm dông vèn do bªn mua thiÕu thiÖn chÝ, chËm thanh to¸n. Theo ph­¬ng thøc nµy cã hai h×nh thøc b¸n bu«n. 1.1.1.1 B¸n bu«n qua kho. B¸n bu«n qua kho lµ h×nh thøc b¸n hµng mµ b¸n ®­îc xuÊt ra tõ kho b¶o qu¶n cña doanh nghiÖp. B¸n bu«n qua kho bao gåm theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp hoÆc b¸n buèn qua kho theo h×nh thøc chuyÓn hµng. 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp: Lµ h×nh thøc b¸n hµng trong ®ã doanh nghiÖp xuÊt kho hµng hãa giao trùc tiÕo cho ®¹i diÖn cña bªn mua. B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc chuyÓn hµng: Lµ h×nh thøc b¸n hµng trong ®ã doanh nghiÖp c¨n cø vµo ®¬n ®Æt hµng hoÆc hîp ®ång ®· ký kÕt xuÊt kho hµng hãa. 1.1.1.2. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng lµ h×nh thøc b¸n mµ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i sau khi tiÕn hµnh mua hµng kh«ng ®­a vÒ nhËp kho mµ chuyÓn th¼ng ®Õn cho bªn mua. Thuéc h×nh thøc nµy bao gåm b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng trùc tiÕp vµ b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc göi hµng. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng trùc tiÕp: Lµ h×nh thøc b¸n mµ ng­êi mua cö ®¹i diÖn ®Õn nhËn hµng do doanh nghiÖp b¸n chØ ®Þnh theo hãa ®¬n cña ng­êi b¸n ®· nhËn. B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc göi hµng: Lµ h×nh thøc b¸n hµng mµ bªn b¸n tù vËn chuyÓn hµng tõ c¸c ®iÓm nhËn hµng ®Õn ®Þa ®iÓm cña bªnh mua theo hîp ®ång b»ng ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn tù cã hoÆc thuª ngoµi. 1.1.2. Ph­¬ng thøc b¸n lÎ. B¸n lÎ ®­îc hiÓu lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng, kh«ng th«ng qua c¸c trung gian. Thuéc ph­¬ng thøc b¸n lÎ gåm cã c¸c h×nh thøc sau: B¸n hµng thu tiÒn tËp trung: Theo h×nh thøc nµy, qu¸ tr×nh b¸n hµng ®­îc t¸ch thµnh hai giai ®o¹n: Giai ®o¹n thu tiÒn vµ giai ®o¹n giao hµng. B¸n hµng thu tiÒn trùc tiÕp: Theo h×nh thøc nµy, viÖc thu tiÒn vµ giao hµng cho bªn mua kh«ng t¸ch rêi nhau. Nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp thu tiÒn vµ giao hµng cho kh¸ch hµng. HÕt ngµy hoÆc ca b¸n, nh©n viªn b¸n gµng cã nhiÖm vô nép tiÒn cho thñ quü vµ lËp b¸o c¸o b¸n hµng sau khi ®· kiÓm kª hµng tån trªn quÇy. 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.1.3. Ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng. Theo ph­¬ng thøc nµy doanh nghiÖp dïng s¶n phÈm hµng hãa cña m×nh ®Ó ®æi lÊy s¶n phÈm hµng hãa cña doanh nghiÖp kh¸c hay cßn gäi lµ ph­¬ng thøc thanh to¸n bï tr÷ lÉn nhau. Khi ®ã ë doanh nghiÖp võa ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n hµng võa ph¸t sinh nghiÖp vô mua hµng. 1.1.4. Ph­¬ng thøc b¸n hµng ®¹i lý. Lµ h×nh thøc b¸n hµng mµ doanh nghiÖp giao cho c¸c ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n b¸n hé ph¶i tr¶ hoa hång cho hä, sè hµng giao vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. Hoa hång ®¹i lý ®­îc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m trªn gi¸ b¸n ch­a cã thuÕ GTGT ( ®èi víi hµng hãa chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) hoÆc thanh to¸n bao gåm c¶ GTGT (®«i víi hµng hãa chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi tr­îng chÞu thuÕ GTGT) vµ ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ b¸n hµng. 1.1.5. Ph­ong thøc b¸n hµng tr¶ gãp. Lµ ph­¬ng thøc ng­êi mua hµng tr¶ ngay mét phÇn tiÒn hµng vµ tr¶ gãp sè tiÒn cßn l¹i trong nhiÒu kú. Trong tr­êng hîp nµy doanh thu b¸n hµng vÉn tÝnh theo doanh thu b¸n lÎ b×nh th­êng, phÇn tiÒn nguêi mua tr¶ gãp th× ph¶i tr¶ l·i cho sè tiÒn gãp ®ã. 1.1.6. Ph­¬ng thøc tiªu thô néi bé. Lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong cïng doanh nghiÖp víi nhau gi÷a ®¬n bÞ chÝnh víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc hoÆc sö dông s¶n phÈm, hµng hãa cho môc ®Ých biÕu tÆng, qu¶ng c¸o hay ®Ó tr¶ c«ng cho ng­êi lao ®éng thay tiÒn l­¬ng. 1.2. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hµng hãa xuÊt kho Khi xuÊt kho hµng hãa ®Ó tiªu thô kÕ to¸n ph¶i vËn dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ hµng hãa xuÊt kho sau: - Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc (FIFO) - Ph­¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr­íc (LIFO) 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n - Ph­¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh 1.2.1. Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc( FIFO) Theo ph­¬ng thøc nµy, l« hµng nµo nhËp tr­íc th× xuÊt tr­íc. Hµng xuÊt thuéc l« hµng nµo th× lÊy ®¬n gi¸ vèn l« hµng ®Ó tÝnh. Ph­¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn gi¸ c¶ æn ®Þnh vµ cã xu thÕ h­íng gi¶m. 1.2.2. Ph­¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr­íc (LIFO) Theo ph­¬ng ph¸p nµy, l« hµng nµo nhËp sau th× xuÊt tr­íc. KÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn nhËp kho, khi xuÊt kho c¨n cø vµo sè l­îng hµng hãa ®Ó tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho, do ®ã gi¸ thùc tÕ cña hµng hãa tån kho cuèi kú l¹i lµ lÇn nhËp kho ®Çu kú. Ph­¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp khi nÒn kinh tÕ cã l¹m ph¸t, gi¸ c¶ cã biÕn ®éng lín. 1.2.3. Ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n Theo ph­¬ng ph¸p nµy: TrÞ gi¸ hµng S¶n l­îng hµng §¬n gi¸ = x xuÊt b¸n xuÊt b¸n b×nh qu©n §¬n gi¸ b×nh qu©n cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh theo mét trong 3 c¸ch: C¸ch 1: §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n liªn hoµn lµ ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n ®­îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh hµng ho¸ xuÊt kho cho ®Õn khi nhËÇnhngf ho¸ míi, cÇn tÝnh l¹i ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp xuÊt. 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TrÞ gi¸ vèn thùc thÕ TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ hµng hµng tån kho + hãa nhËp kho tõ lÇn xuÊt¬n gi¸ thùc § tÕ b×nh qu©n sau lÇn xuÊt tr­íc tr­íc ®Õn lÇn xuÊt nµy liªn hoµn Sè l­îng hµng hãa Sè l­îng hµng hãa nhËp Tån kho sau lÇn xuÊt tr­íc + kho tõ lÇn xuÊt tr­íc tíi lÇn xuÊt nµy C¸ch 2: §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ (b×nh qu©n gia quyÒn) ®­îc x¸c ®Þnh vµo cuèi kú h¹ch to¸n. TrÞ gi¸ vèn hµng hãa TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ §¬n gi¸ thùc hµng b×nh qu©n tÕ Tån ®Çu kú + hãa nhËp trong kú liªn hoµn Sè l­îng hµng hãa Sè l­îng hµng hãa nhËp Tån ®Çu kú + kho tõ lÇn xuÊt tr­íc tíi lÇn xuÊt nµy C¸ch 3: Ph­¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n ®Çu kú hay cuèi kú tr­íc Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: §¬n gi¸ TrÞ gi¸ hµng hãa tån ®Çu kú = B×nh qu©n Sè l­îng hµng hãa tån ®Çu kú 1.2.4. Ph­¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh Theo ph­¬ng ph¸p nµy th× hµng xuÊt kho thuéc l« hµng nµo th× lÊy ®óng ®¬n gi¸ nhËp kho cña l« hµng ®Ó tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt kho. Gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng tån kho hiÖn cßn ®­îc tÝnh b»ng sè tõng l« hµng hiÖn cßn víi ®¬n gi¸ nhËp kho cña tõng l« hµng råi tæng hîp l¹i. 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.3. H¹ch to¸n chi tiÕt hµng hãa C¸c ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt hµng hãa ®­îc ¸p dông phæ biÕn hiÖn nay: - Ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song - Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ - Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Ph­¬ng ph¸p thÎ song song ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐo ph¶n ¸nh hµng ngµy t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån cña tõng lo¹i hµng hãa vÒ nhËp hµng, kÕ to¸n hµnh kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ, ph©n lo¹i chøng tõ. Cuèi ngµy c¨n cø vµo chøng tõ ®Ó ghi vµo thÎ kho tÝnh ra sè tån cuèi ngµy. Sau khi thñ kho s¾p xÕp l¹i chøng tõ, lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ chuyÓn nh÷ng chøng tõ ®ã vµo phßng kÕ to¸n. Khi giao nhËn chøng tõ thñ kho vµ kÕ to¸n ®Òu ký vµ phiÕu giao nhËn chøng ts¾p xÕp l¹i chøng tõ, lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ chuyÓn nh÷ng chøng tõ ®ã vµo phßng kÕ to¸n. Khi giao nhËn chøng tõ thñ kho vµ kÕ to¸n ®Òu ký vµ phiÕu giao nhËn chøng tõ. ë phßng kÕ to¸n: Khi nhËn ®­îc chøng tõ do chuyÓn lªn, kÕ to¸n thùc hiÖn kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c, hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ, hoµn chØnh chøng tõ sau ®ã tiÕn hµnh ghi thÎ hay sæ kÕt to¸n chi tiÕt, kÕ to¸n tæng hîp tõ thÎ hay sæ chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tån kho hµng råi ®èi chiÕu sè liÖu cña kÕ to¸n tæng hîp. ­u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: V iÖc ghi sæ, thÎ ®¬n gi¶n, râ rµng, dÔ kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu vµ ph¸t hiÖn sai sãt. Nh­îc ®iÓm: Ghi chÐp cßn trïng lÆp gi÷a kho vµ phßng kÕt to¸n, kh«i l­îng c«ng viÖc ghi chÐp cßn qu¸ lín. 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph¹m vi ¸p dông: ChØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã chñng lo¹i mÆt hµng Ýt, t×nh h×nh xuÊt hµng kh«ng th­êng xuyªn vµ tr×nh ®éi kÕ to¸n vµ qu¶n lý kh«ng cao. S¬ ®å chi tiÕt hµng hãa theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song ThÎ kho Chøng tõ Chøng tõ tõ Chøng nhËp xuÊt xuÊt Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt hµng hãa Ghi chó: B¶ng kª tæng hîp B¶ng kª tæng hîp KÕ to¸n Ghi hµng ngµy nhËp --xuÊt --tån nhËp xuÊt tån tæng hîp Ghi cuèi th¸ng KiÓm tra, ®èi chiÕu Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ ë kho: Thñ kho vÉn sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp, ph¶n ¸nh hµng ngµy nh­ ph­¬ng ph¸p trªn, ®ång thêi sö dông sè d­ ®Ó cuèi th¸ng ghi chuyÓn sæ tån kho cña tõng lo¹i hµng vµo sæ sè d­ theo chØ tiªu sè l­îng. Sè d­ ®­îc më theo tõng kho, sö dông cho c¶ n¨m ®Ó ghi tån kho cuèi th¸ng cña tõng lo¹i theo chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ. Sau khi ghi sè liÖu thñ kho chuyÓn sè d­ cho kÕt to¸n. ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n sö dông b¶n kª lòy kÕ nhËp, b¶ng lòy kÕ xuÊt hµng ®Ó ghi hµng ngµy hay ®Þnh kú t×nh h×nh nhËp, xuÊt theo chØ tiªu gi¸ trÞ ë tõng kho vµ sö dông b¶ng kª nhËp - xuÊt - tån kho hµng ®Ó ph¶n ¸nh tæng sè hµng hãa lu©n chuyÓn trong th¸ng vµ tån kho cuèi th¸ng theo chØ tiªu gi¸ trÞ 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2