Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Để có một gia đình hạnh phúc - tập 4

Chia sẻ: Phong Thinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

563
lượt xem
311
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các chuyên gia tâm lý giải thích rằng, sắc đẹp chỉ thoả mãn con mắt ưa ngắm nhìn, còn sự dịu dàng mới lay động trái tim đấng mày râu. Có một cô gái đẹp, song đanh đá ở bên mình, đàn ông sẽ hạnh phúc trong thời gian ngắn, còn có một phụ nữ nhẹ nhàng, các ông sẽ hạnh phúc suốt đời.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Để có một gia đình hạnh phúc - tập 4

 1. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 1 MUÅC LUÅC Phaái nûä hêëp dêîn phaái nam bùçng sûå dõu daâng........................................ 3 Nöîi súå cuãa àaân öng coá vúå .......................................................................... 5 Caách chinh phuåc phaái maây rêu ............................................................... 6 Giuáp chöìng thaânh danh............................................................................ 7 Cû xûã cuãa cha meå khi con bùæt àêìu yïu................................................... 9 Daåy treã nhêån biïët vïì thúâi gian .............................................................. 10 Nguyïn nhên khiïën àaân öng ghen........................................................ 12 Laâm gò khi treã noái tuåc?........................................................................... 15 Daåy treã lõch sûå ......................................................................................... 16 Khi chöìng bûâa böån .................................................................................. 18 Caách xûã lyá khi treã àaánh nhau................................................................ 19 9 súã thñch cuãa phuå nûä ............................................................................. 21 Giuáp chöìng thoaát khoãi stress................................................................. 22 Quan têm àïën giêëc mú cuãa con ............................................................. 24 Chùm soác baãn thên àïí coá nhûäng àûáa con nhû yá .................................. 25 Cha meå chuã àöång giaáo duåc giúái tñnh cho con........................................ 27 Nhûäng caách lêëy loâng chaâng.................................................................... 29 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 2 5 àiïìu khöng àûúåc noái vúái chöìng ........................................................... 31 Traánh cho con khoãi bõ laåc ....................................................................... 32 Ngùn ngûâa têm lyá ñch kyã cuãa con möåt .................................................. 33 Àïí phoâng nguã thaânh töí êëm tònh yïu..................................................... 34 Laâm gò àïí caãm hoáa àûúåc chöìng?............................................................ 36 ÛÁng xûã vúái nhûäng cêu hoãi toâ moâ cuãa treã .............................................. 37 Giûä maäi tuêìn trùng mêåt trong ngöi nhaâ baån ....................................... 40 Nguyïn tùæc àïí söëng haånh phuác ............................................................. 41 Khi àoán con muöån ................................................................................... 42 Caách khuyïën khñch chöìng laâm viïåc nhaâ ............................................... 44 Lyá do khiïën àaân öng thñch lêëy vúå coá thu nhêåp thêëp ............................ 45 10 thoái quen cuãa nhûäng gia àònh haånh phuác ....................................... 46 Giaáo duåc cho treã yá thûác vïì tiïìn baåc ....................................................... 48 6 àiïìu laâm cho öng chöìng ngaán vúå ........................................................ 51 Taåo nïìn nïëp hoåc têåp cho con.................................................................. 52 Mua quaâ tùång vúå, chuyïån khöng àún giaãn ........................................... 53 Vò sao àaân öng khöng chõu thöí löå?......................................................... 54 Khi chöìng lûúâi laâm viïåc nhaâ .................................................................. 55 Daåy con úã tuöíi múái lúán nhû thïë naâo? .................................................... 57 Têåp thoái quen tû duy cho con ................................................................ 59 Ghen àïën àêu laâ vûâa?............................................................................. 61 Hêåu quaã tûâ viïåc laâm lïåch giúái tñnh con................................................. 63 Daåy treã lao àöång...................................................................................... 65 Giaáo duåc con yá thûác tiïët kiïåm ................................................................ 66 Giuáp con baåo daån .................................................................................... 68 Caách chûäa trõ nhûäng "cùn bïånh" cuãa hön nhên................................... 69 Daåy con nhêån thûác àuáng àùæn vïì nhan sùæc ........................................... 71 Böë daåy con vïì giúái tñnh ........................................................................... 73 Cêìn coá sûå àöìng vúå àöìng chöìng trong viïåc daåy con............................... 76 "Àaánh thûác" tònh yïu cuãa ngûúâi baån àúâi .............................................. 78 Dêëu hiïåu chöìng phaãn böåi ....................................................................... 80 Bñ quyïët àïí xêy dûång maái êëm gia àònh................................................. 82 Nhûäng bêët hoâa thûúâng gùåp úã gia àònh treã ............................................ 84 Nuöi con möåt nhû thïë naâo?.................................................................... 85 Àiïìu gò laâm cho chöìng baån àau àêìu nhêët?........................................... 87 Bñ mêåt cuãa àaân öng................................................................................. 89 Vúå seä tha thûá cho chöìng khi naâo?.......................................................... 91 Stress laâm phuå nûä khöng coân ham muöën tònh duåc ............................. 92 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 3 Coá nïn cho treã tiïu tiïìn? ........................................................................ 94 Laâm gò khi chöìng ngoaåi tònh?................................................................ 95 Nïn chiïìu con nhû thïë naâo?................................................................... 98 6 àiïìu phuå nûä thûúâng che giêëu ............................................................ 100 5 quan niïåm sai lêìm vïì hön nhên....................................................... 102 5 àiïìu nïn biïët khi daåy con.................................................................. 103 6 nguyïn tùæc cuãa “chuyïån vúå chöìng”................................................... 105 Laâm gò khi chöìng cau coá? ..................................................................... 106 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 4 Phaái nûä hêëp dêîn phaái nam bùçng sûå dõu daâng Caác chuyïn gia têm lyá giaãi thñch rùçng, sùæc àeåp chó thoãa maän con mùæt ûa ngùæm nhòn, coân sûå dõu daâng múái lay àöång traái tim àêëng maây rêu. Coá möåt cö gaái àeåp, song àanh àaá úã bïn mònh, àaân öng seä haånh phuác trong möåt thúâi gian ngùæn, coân coá möåt phuå nûä nheå nhaâng, caác öng seä haånh phuác suöët àúâi. Nïëu phaát sinh mêu thuêîn, ngûúâi phuå nûä noáng tñnh chùèng giaãi quyïët àûúåc vêën àïì gò, maâ chñnh caách cû xûã nheå nhaâng, coá chûâng mûåc múái khiïën àöëi phûúng xiïu loâng, cöë gùæng tòm ra caách giaãi quyïët töët nhêët. Dên gian coá cêu: laåt mïìm buöåc chùåt, nûúác chaãy àaá moân hay nhu thùæng cûúng, nhûúåc thùæng cûúâng... laâ vò thïë. Nhiïìu ngûúâi lêìm tûúãng dõu daâng àöìng nghôa vúái yïëu àuöëi, nhu nhûúåc. Quan niïåm naây hoaân toaân sai lêìm. Phuå nûä dõu daâng vêîn coá thïí maånh meä khi àöëi diïån vúái khoá khùn. Àûác tñnh töët àeåp naây phaãi xuêët phaát tûâ traái tim, tûâ loâng nhên hêåu vaâ àûúåc biïíu hiïån bùçng aánh mùæt, gioång noái, cûã chó, chûá khöng phaãi laâ sûå giaã vúâ. Trong bêët kyâ thúâi àaåi naâo, àaân öng cuäng thñch phuå nûä dõu daâng. Caác cö gaái dêîu khöng xinh àeåp, song laåi nheå nhaâng, cû xûã tinh yá luön àûúåc caác chaâng ngûúäng möå, theo àuöíi. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 5 Nöîi súå cuãa àaân öng coá vúå Nhiïìu öng chöìng àaä thaânh àaåt trong cöng viïåc song vêîn chûa bùçng loâng vúái mònh. Hoå coá nhûäng nöîi súå vu vú, àöi khi rêët khoá xaác àõnh. Àïí chùm soác àûác lang quên töët hún, baån nïn hiïíu nhûäng nöîi súå cuãa anh êëy. Súå vúå ñt quan têm: Têm traång naây naãy sinh khi àûáa con àêìu loâng trúã thaânh trung têm chuá yá cuãa gia àònh. Ngûúâi chöìng mùåc duâ laâ cha àûáa beá, coá traách nhiïåm chùm nom, nhûng vêîn thêëy ghen tyå vúái con. Àïí giaãi toãa ûác chïë naây, khöng coân caách naâo khaác laâ ngûúâi vúå phaãi quan têm àïën chöìng hún. Súå thua keám vúå vïì àõa võ xaä höåi: Khi phu nhên àûúåc àïì baåt, khen thûúãng, leä ra chöìng phaãi chia seã niïìm vui thò anh laåi toã ra buöìn phiïìn. Triïåu chûáng thua keám vúå phaát triïín maånh nhêët úã nhûäng ngûúâi quaá àïì cao caái töi cuãa mònh. Hoå khöng chõu nöíi sûå àaão ngûúåc vai troâ: àaân baâ cêìm trõch kinh tïë, coân àaân öng laâ phuå taá. Súå laâ ngûúâi thua cuöåc: Àa söë àaân öng bûåc böåi khi thêëy baån beâ hoùåc àöìng nghiïåp àûúåc àïì baåt lïn chûác trûúác mònh. Hoå coá caãm giaác moåi ngûúâi àang nhòn mònh bùçng con mùæt thûúng haåi. Luác êëy, thay vò phêën àêëu àïí vûún lïn, anh ta laåi buöng thaã vaâ sa àaâ vaâo rûúåu cheâ, cúâ baåc. Traách nhiïåm cuãa ngûúâi vúå luác naây laâ phaát hiïån súám nhûäng thay àöíi tònh caãm cuãa chöìng àïí an uãi, àöång viïn. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 6 Súå mêët maát möåt thûá gò àoá: Àaân öng tröng bïì ngoaâi rêët tûå tin nhûng àöi khi laåi súå bõ thûúng tñch, chïët choác vaâ súå veã bïì ngoaâi xêëu xñ cuãa mònh. Thay vò chï bai chöìng, baån nïn cuâng anh tòm kiïëm giaãi phaáp, haäy khùèng àõnh rùçng duâ anh coá thïë naâo thò baån vêîn maäi maäi yïu vaâ söëng bïn anh. Caách chinh phuåc phaái maây rêu Caác cö gaái hêëp dêîn nam giúái khöng chó búãi nhan sùæc maâ coân trong cûã chó giao tiïëp. Nïëu khi tiïëp xuác vúái baån trai, baån laåi cûúâi nhû nùæc neã, noái liïn tuåc, nhêëp nhöím àûáng ngöìi khöng yïn, trang àiïím löå liïîu thò rêët khoá chêëp nhêån. Sau àêy laâ nhûäng àiïìu nïn traánh. - Thò thêìm to nhoã: Àang noái chuyïån vúái chaâng maâ laåi ró tai ngûúâi ài bïn caånh laâ mêët lõch sûå. Anh êëy seä phaãi caãnh giaác vaâ khöng coân hûáng thuá noái http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 7 chuyïån nûäa. Baån nïn àïí luác khaác thuêån tiïån, hay nïëu thêåt sûå cêìn thiïët, haäy xin löîi chaâng vaâ ra chöî khaác noái. - Noái liïn tuåc: Khi giao tiïëp vúái ngûúâi àaân öng khöng quen biïët, chó cêìn traã lúâi ngùæn goån, tuyïåt àöëi khöng àûúåc noái thao thao bêët tuyïåt, hay hoãi quaá nhiïìu vïì àúâi tû cuãa anh êëy. - Cûúâi nhû nùæc neã: Cho duâ cêu chuyïån coá thuá võ àïën àêu baån cuäng chó nïn cûúâi vûâa phaãi, khöng nïn cûúâi to khiïën nûúác mùæt nûúác muäi chaãy raân ruåa. Baån cuäng traánh vûâa cûúâi vûâa noái. - Nhêëp nhöím àûáng ngöìi khöng yïn: Cho duâ coân nhiïìu viïåc chûa laâm xong, nhûng nïëu chûa tiïån thûåc hiïån, baån cuäng khöng nïn húát hú húát haãi, lo lùæng nhòn sang chöî khaác. Laâm vêåy, khaách seä nghô àang bõ àuöíi kheáo. - Trang àiïím löå liïîu trûúác mùåt moåi ngûúâi: Khi cêìn àaánh son phêën, baån àûâng múã höåp phêën ra trûúác baân dên thiïn haå. Nïn choån chöî khaác kñn àaáo vaâ phuâ húåp hún. - Noái chuyïån vúái nam giúái cêìn toã ra bònh àùèng, tûå chuã, àûâng laâm ra veã e êëp hay quaá ngoan ngoaän phuåc tuâng. Nïëu coá anh naâo chuá yá àïën mònh, baån khöng nïn luáng tuáng. Nïëu laâ ngûúâi quen lêu ngaây múái gùåp thò haäy chuã àöång chaâo hoãi, song chúá toã ra quaá nhiïåt tònh, cuäng àûâng húâ hûäng, laånh nhaåt quaá. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 8 Giuáp chöììng thaânh danh Phuå nûä bao giúâ cuäng mong öng xaä mònh thaânh cöng trong sûå nghiïåp, kiïëm àûúåc nhiïìu tiïìn, nhûng möåt söë ngûúâi laåi khöng biïët caách giuáp chöìng. Dûúái àêy laâ nhûäng lúâi khuyïn maâ chõ em coá thïí tham khaão. - Trûúác hïët baån phaãi taåo cho phu quên möåt goác laâm viïåc riïng, yïn tônh. Nïëu anh êëy laâm nghïì viïët, baån nïn daânh goác laâm viïåc cho chaâng úã gêìn cûãa söí, coá nhiïìu aánh saáng, khöng cêìn röång raäi. Nïëu chöìng laâ kiïën truác sû, haäy cöë gùæng giuáp anh êëy coá möåt cùn phoâng röång àïí anh coá thïí baây biïån caác mö hònh, traãi baãn àöì. Nhúá laâ àûâng àïí con vaâo chúi, chuáng seä quêåy phaá lung tung vaâ chùæc chùæn chöìng baån seä caáu gùæt. - Thoãa thuêån giúâ nghó. Hai vúå chöìng nïn thöëng nhêët giúâ laâm viïåc riïng, giúâ nghó ngúi. Vaâo giúâ chúi, baån coá thïí thoaãi maái tiïëp khaách, cho caác con àûúåc àuâa giúän, la heát. - Haäy nêëu cho chöìng nhûäng moán ùn dïî tiïu. Tuây theo khêíu võ cuãa anh êëy maâ chïë biïën. Tuy nhiïn, àa söë àaân öng sau khi lêëy vúå thûúâng tùng cên nhanh, hoå súå phaãi ùn thûåc phêím giaâu chêët beáo. Khi baån ài laâm vùæng, chó coá chöìng úã nhaâ thò nïn àïí trong tuã laånh möåt söë àöì ùn sùén. - Ruã chöìng cuâng ài böå hay hoåc möåt mön thïí thao naâo àoá. Nïëu hai vúå chöìng coá cuâng súã thñch thò thêåt tuyïåt búãi coá thïí dïî daâng chia seã vúái nhau. Nhûäng luác cùng thùèng, caã hai cuâng chúi, giaãi toãa ûác chïë. - Baån haäy noái nùng nhoã nheå, luön biïët àöång viïn chöìng. Nghe nhûäng lúâi nhoã nheå cuãa vúå, moåi mïåt moãi cuãa chöìng seä tan biïën. Nhûäng luác anh thêët baåi, baån phaãi lûåa lúâi khuyïn, àöång viïn. Thónh thoaãng phaãi biïët khen ngúåi chöìng. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 9 Cû xûã cuãa cha meå khi con bùæt àêìu yïu Àïën möåt ngaây naâo àoá, con baån böîng thay àöíi tñnh tònh, ngùæm vuöët trûúác gûúng nhiïìu hún, nön noáng chúâ àiïån thoaåi, heån hoâ bñ mêåt thò noá bùæt àêìu yïu. Trong trûúâng húåp naây, baån nïn cöë gùæng laâm con tin rùçng cha meå cuäng laâ baån, coá thïí cúãi múã têm tònh. Sau àêy laâ lúâi khuyïn giuáp phuå huynh chiïëm àûúåc loâng tin cuãa con: - Tuây theo têm traång cuãa con maâ coá caách cû xûã kheáo leáo, traánh soi moái kiïíu nhû thùçng baån con laâm gò, con caái nhaâ ai, sao khöng thêëy trònh diïån cha meå? Baån haäy tûâ tûâ, seä àïën luác con têm sûå moåi àiïìu. - Àûâng bao giúâ coi thûúâng tònh caãm cuãa con bùçng caách duâng nhûäng lúâi leä trïu choåc, móa mai. Baån coá thïí kïí cho con nghe möëi tònh àêìu cuãa mònh, taåo sûå thên thiïån, tin cêåy. - Àûâng phúi baây chuyïån tònh caãm cuãa con trûúác mùåt moåi ngûúâi. Vúái nhûäng cö gaái, chaâng trai treã, möëi tònh àêìu rêët thiïng liïng vaâ luön àûúåc giêëu kñn. Àïën ngay caã cha meå, noá cuäng khöng tiïët löå. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 10 - Àûâng cêëm con gùåp baån trai maâ haäy cho pheáp con múâi baån vïì nhaâ. Thúâi gian ra mùæt gia àònh nïn àïí con quyïët àõnh. Thanh niïn thñch sûå giúái thiïåu tûå nhiïn, thoaãi maái, khöng thñch nhûäng lïî nghi trõnh troång. - Buöíi töëi, con ài chúi vïì muöån, baån nïn bònh tônh nhùæc nhúã vaâo saáng höm sau. Noái roä mònh àaä noáng ruöåt nhû thïë naâo. Nïëu baån mùæng ngay luác con vïì, noá seä nöíi khuâng, coá khi coân boã nhaâ ài. Nghiïm khùæc vaâ cúãi múã àuáng luác, baån seä giuáp con saáng suöët hún trong tònh caãm, kõp thúâi ngùn chùån nhûäng àiïìu àaáng tiïëc coá thïí xaãy ra. Nïn àïí con thêëy rùçng bêët cûá hoaân caãnh naâo, ngoåt ngaâo hay cay àùæng, gia àònh vêîn laâ chöî dûåa vûäng chùæc nhêët. Daåy treã nhêån biïët vïì thúâi gian Trûúác 2 tuöíi, chó coá möåt thúâi gian duy nhêët töìn taåi vúái treã, àoá laâ hiïån taåi. Khoaãng 3 tuöíi, àïën lûúåt caác tûâ “höm qua” vaâ “ngaây mai” àûúåc duâng àïí chó têët caã quaá khûá vaâ tûúng lai. Phaãi àúåi 6 hoùåc 7 tuöíi àïí treã bùæt àêìu coá yá thûác vïì thúâi gian. Hûúáng dêîn vúái nhûäng tûâ cú baãn http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 11 Caác khaái niïåm khoá hiïíu, nhû ngaây vaâ thaáng, dêìn dêìn seä àûúåc treã hiïíu roä. Àïí giuáp treã nhanh choáng nùæm àûúåc nhûäng khaái niïåm thúâi gian sau naây, baån coá thïí thûåc hiïån caác meåo sau: Giúái thiïåu cho treã caác hoaåt àöång àöìng thúâi nhêën maånh nhûäng möëi liïn hïå vaâ nhûäng tûâ chó thúâi gian. Vñ duå: “Trûúác khi ài cöng viïn, chuáng ta seä àïën cûãa haâng kem, sau àoá, con seä àûúåc ùn kem”. Khi treã xem möåt böå phim hay nghe möåt cêu chuyïån, haäy giuáp treã xaác àõnh thúâi gian cuãa caác sûå kiïån. Kïët húåp caác ngaây trong tuêìn vúái caác hoaåt àöång àùåc biïåt. Vñ duå: thûá hai àïën thû viïån, töëi thûá ba veä tranh, chiïìu thûá tû vïì nhaâ baâ ngoaåi. Vaâ nhêën maånh: “Cuöën saách maâ meå àaä àûa cho con töëi höm qua”, hoùåc “Ngaây mai, chuáng ta seä àïën thùm nhaâ baác X.”. Treo möåt túâ lõch lïn tûúâng. Gaåch ngang caác ngaây, tñnh caác ngaây chia taách vúái kyâ nghó heâ, ngaây sinh nhêåt... Chó cho treã biïët nguyïn tùæc chia tuêìn, thaáng, nùm. Thu huát sûå chuá yá cuãa treã vïì caác muâa vaâ chu kyâ thúâi gian. Kïí cho treã vïì quaá khûá qua nhûäng bûác aãnh. Khuyïën khñch treã hûúáng àïën tûúng lai: “Khi con lúán”, “Caái naây daânh àïí àïën Tïët”. Möåt hïå thöëng phûác taåp: Khoaãng 6-7 tuöíi, treã hiïíu rùçng thúâi gian laâ möåt doâng liïn tuåc. Nhûng trûúác khi hoåc caác xem giúâ, treã cêìn nùæm àûúåc àöå daâi cuãa thúâi gian. Àöå daâi cuãa möåt giêy, laâ khoaãng thúâi gian giûäa hai tiïëng goä “cöëc, cöëc”; möåt phuát laâ voâng quay troån veån cuãa kim phuát. Giöëng nhû möåt cuöåc daåo chúi. Àöi khi sûã duång chuöng baáo: “Meå àaä àùåt chuöng baáo 5 phuát. Khi naâo chuöng kïu laâ àïën giúâ ài tùæm” hoùåc “3 phuát nûäa laâ trûáng chñn”. Giai àoaån thûá hai, thu huát sûå chuá yá cuãa treã vïì möåt vaâi giúâ giêëc sinh hoaåt. Haäy noái vaâ chó àaåo àöìng höì: “Bêy giúâ laâ 9h, con cêìn phaãi ài nguã thöi”, “Vaâo buöíi trûa, khi kim giúâ vaâ kim phuát àïìu chó lïn cao, caã nhaâ seä vaâo baân ùn”. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 12 Giai àoaån cuöëi cuâng, hoåc caách tûå xem àöìng höì. Laâm möåt chiïëc àöìng höì lúán bùçng bòa caác töng, trïn àoá viïët nhûäng chó dêîn thöng thûúâng nhû: “Giûäa trûa, möåt khùæc (15 phuát), rûúäi, keám 15, keám 25, keám 20, keám 10 vaâ keám 5”. Giaãi thñch nguyïn tùæc vúái treã vaâ cuâng chúi troâ xem àöìng höì. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 13 Nguyïn nhên khiïën àaân öng ghen Múái àêy, caác nhaâ têm lyá ngûúâi Phaáp àaä töí chûác cuöåc höåi thaão vïì chuyïn àïì naây vaâ ruát ra möåt söë kïët luêån. Coá 4 lyá do khiïën phaái maây rêu nöíi maáu ghen laâ: thiïëu tûå tin, baãn tñnh khöng chung thuãy, caãm thêëy thêëp keám vaâ vò vúå khöng muöën chöìng hiïìn laânh quaá. Thiïëu tûå tin Àaân öng tröng bïì ngoaâi cûáng rùæn, baãn lônh song thûåc ra hoå thûúâng mang möåt mùåc caãm naâo àoá. Chaâng thêëp thò ghen tyå vúái anh naâo töët maä, anh ngheâo thò ghen gheát vúái anh giaâu coá. Ngûúâi khöng maånh meä vïì sinh lyá rêët lo vúå gùåp nhûäng gaä àaân öng hay taán tónh. Noái chung, anh naâo caâng nhiïìu mùåc caãm caâng hay ghen. Búãi vêåy, ngûúâi chûäa àûúåc bïånh ghen cuãa chöìng chñnh laâ baâ vúå. Nïëu chöìng ngheâo, vúå khöng àûúåc khen, toã yá khêm phuåc ngûúâi àaân öng giaâu. Biïët chöìng xêëu thò àûâng bao giúâ khen ai àeåp trai. Vúå khön ngoan phaãi biïët thûúâng xuyïn cuãng cöë loâng tin cuãa chöìng, khiïën anh caãm thêëy trong con mùæt vúå, mònh chùèng thua keám ai. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 14 Baãn tñnh khöng chung thuãy Chñnh nhûäng anh chöìng hay ùn chaã laåi thûúâng nghô vúå mònh cuäng theâm ùn nem. Chó cêìn vúå toã yá khen ngúåi ngûúâi haâng xoám laâ anh ta àaä nöíi maáu ghen tuöng, coá khi àaánh àêåp vúå. Trong trûúâng húåp naây, caách töët nhêët àïí trõbïånh chochöìng laâ laâm sao cho anh ta biïët nïëu anh cûá thñch ùn chaã thò töi cuäng biïët ùn nem àêëy. Thûåc tïë, cuäng coá ngûúâi àaân öng hay lùng nhùng, àïën möåt luác naâo àoá caãm thêëy ùn nùn höëi löîi. Anh ta bùæt àêìu xeát neát vúå, cöë tòm möåt dêëu vïët gò àoá chûáng toã vúå coá khaác gò mònh àêu. Trûúâng húåp naây, àaân öng ghen àïí xoa dõu mùåc caãm töåi löîi. Caãm thêëy vúå hún mònh vïì nhiïìu mùåt Öng chöìng naâo coá vúå xinh àeåp, gioãi giang trong khi mònh thêëp keám thûúâng ghen tuöng dûä döåi. Gùåp phaãi ai xêëu buång, phaán möåt cêu meâo muâ vúá caá raán laâ anh ta sùén saâng quùåc laåi, vïì nhaâ nöíi xung vúái vúå. Àïí haå búát maáu ghen cuãa öng chöìng naây, ngûúâi vúå cêìn chûáng toã rùçng anh ta khöng hïì laâ meâo muâ, maâ laâ meâo coá àöi mùæt saáng vaâ caá raán chó àïí daânh riïng cho mònh chöìng thöi. Ghen vò vúå thñch thïë Bïn caånh nhûäng phuå nûä khöën khöí vò bõ chöìng ghen, laåi coá chõ buöìn vò chùèng bao giúâ thêëy coá biïíu hiïån àoá. Hoå lyá luêån, coá yïu thò múái ghen, nïëu khöng ghen chûáng toã khöng yïu. Thûåc ra, muöën laâm cho chöìng ghen chùèng khoá, song phûúng caách naây nhû con dao hai lûúäi, khöng cêín thêån laâ àûát tay. Búãi coá thïí öng chöìng tûúãng vúå khöng chung thuãy thêåt laåi tòm caách traã thuâ. Nhû thïë seä vö cuâng tai haåi. Caác nhaâ têm lyá cho rùçng, so vúái phuå nûä, caái ghen cuãa àaân öng maånh meä hún. Nguyïn do laâ hoå hay tûå aái, khöng chõu thûâa nhêån mònh coá tñnh xêëu naây. Khi nöîi uêët ûác bõ döìn neán àïën cûåc àiïím, hoå seä phaãn ûáng rêët dûä döåi. Mùåt khaác, àa söë phuå nûä ghen chó àïí baão vïå haånh phuác trong khi àaân öng ghen coá tñnh taân phaá. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 15 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 16 Laâm gò khi treã noái tuåc? Khoaãng 3-4 tuöíi, treã thûúâng buöåt miïång noái cêu tuåc tôu. Thûåc ra, noá khöng hiïíu roä yá nghôa cuãa nhûäng lúâi noái àoá, chó muöën bùæt chûúác ngûúâi lúán. Nïëu con baån noái bêåy, haäy tham khaão caách giaáo duåc sau: - Àûâng boã qua khi con noái tuåc, caâng khöng àûúåc cûúâi vui veã. Baån khöng nïn nghô rùçng con mònh coân nhoã, chûa biïët gò, lúán lïn chuát nûäa seä biïët xêëu höí vaâ tûå boã thoái xêëu. Nïëu baån im lùång boã qua, treã seä hiïíu rùçng baån àöìng tònh vúái nhûäng cêu tuåc vaâ chuáng seä noái vúái têìn söë nhiïìu hún. - Haäy giaãi thñch cho treã rùçng, noái nhû vêåy laâ khöng ngoan, caác baån seä khöng chúi vúái. Àûâng la mùæng, àaánh àêåp khi con noái bêåy. Hònh phaåt lúán nhêët laâ khöng cho pheáp noá àûúåc tûå do thûåc hiïån nhûäng àiïìu mònh thñch. Mûa dêìm thêëm lêu, cuâng vúái sûå kiïn trò cuãa ngûúâi lúán, treã seä hiïíu ra vaâ khöng noái bêåy nûäa. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 17 Daåy treã lõch sûå Nïëu nhaâ coá khaách, con baån laåi cûá voâi tiïìn mua quêìn aáo hay tranh giaânh àöì chúi vúái em thò thêåt khöng hay chuát naâo. Ngay tûâ luác coân nhoã, baån phaãi daåy con nhûäng pheáp xaä giao töëi thiïëu. Haäy tham khaão möåt vaâi gúåi yá sau àêy: - Giaãi thñch taåi sao phaãi lõch sûå: Treã khöng chuá yá pheáp xaä giao nïëu nhû khöng hiïíu têìm quan troång cuãa noá. Haäy noái rùçng nïëu con àöëi xûã khöng töët vúái moåi ngûúâi xung quanh thò hoå seä khöng yïu thñch, khöng muöën chúi chung nûäa. Nhû thïë, con seä rêët buöìn chaán. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 18 - Haäy laâm gûúng töët. Àûâng mong con caái 5 tuöíi coá haânh vi àeåp nïëu nhû baån laâm àiïìu xêëu trûúác mùæt noá. Treã con bùæt chûúác rêët nhanh, kïí caã thoái xêëu cuãa ngûúâi lúán. - Cêìn coá thaái àöå àuáng àùæn: Nïëu con thö löî ngùæt lúâi ngûúâi lúán thò baån phaãi nhùæc nhúã ngay, biïíu löå thaái àöå khöng haâi loâng. Thêëy cha meå im lùång, treã cûá nghô cûã chó àoá khöng coá gò sai traái vaâ mùåc nhiïn chêëp nhêån. Trong trûúâng húåp con laâm baån xêëu höí trûúác baån beâ thò phaãi nhùæc nhûng vúái thaái àöå bònh tônh. Cêìn tòm hiïíu nguyïn nhên vò sao noá laåi nhû vêåy, tuyïåt àöëi khöng àûúåc noáng giêån, mùæng chûãi hay àaánh àêåp treã. - Àûâng chúâ àúåi vö ñch: Àûâng ngöìi àúåi nhûäng haânh vi xêëu cuãa con diïîn ra múái phï phaán, bùæt noá sûãa chûäa. Moåi chuyïån àïìu coá thïí thay àöíi nïëu nhû chuáng ta luön taåo cho con caái niïìm tin rùçng chuáng laâ möåt cö beá (cêåu beá) ngoan ngoaän, lïî pheáp vaâ rêët àaáng yïu. Khi chöìng bûâa böån Do aãnh hûúãng cuöåc söëng àöåc thên, chöìng baån thûúâng vûát àöì àaåc lung tung. Nïëu khöng coá caách giaãi quyïët nhanh choáng vaâ àuáng àùæn, chuyïån nhoã naây seä khiïën baån àau àêìu. Haäy tham khaão möåt vaâi lúâi khuyïn sau: http://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 19 - Haäy noái roä cho chöìng quan àiïím cuãa mònh trong viïåc trang trñ, doån deåp nhaâ. Noái rùçng baån rêët mêët thúâi gian vaâ khöng haâi loâng chuát naâo trong viïåc nhùåt nhaånh nhûäng gò anh vûát laåi. Trûúác khi ài vaâo vêën àïì, baån coá thïí múã àêìu: “Em rêët yïu anh nhûng khöng thïí phúát lúâ chuyïån naây”. - Sau möîi lêìn doån deåp nhaâ cûãa, giùåt giuä, haäy yïu cêìu chöìng daânh 10 phuát àïí laâm nhûäng gò maâ baån muöën. Dêìn dêìn, anh êëy seä quen vúái viïåc nhaâ. Nïn àöång viïn chöìng bùçng nhûäng lúâi khen ngúåi. - Duâ àaä phaân naân nhiïìu lêìn maâ chöìng vêîn khöng sûãa àöíi tñnh bûâa baäi thò caách töët nhêët laâ baån nïn mua thïm gioã àûång quêìn aáo bêín vaâ àùåt úã nhûäng núi anh êëy coá thïí vûát. Têët nhiïn, baån vêîn liïn tuåc nhùæc nhúã chöìng theo kiïíu mûa dêìm thêëm lêu. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. ÀÏÍ COÁ MÖÅT GIA ÀÒNH HAÅNH PHUÁC 20 Caách xûã lyá khi treã àaánh nhau Chõ Lyá àang nêëu nûúáng trong bïëp thò cu Tyá chaåy vaâo, quêìn aáo nhem nhuöëc, khoác àoã caã mùæt: "Meå úi thùçng Têm noá àaánh con". Khöng cêìn roä phaãi traái, chõ Lyá sang thùèng nhaâ Têm àïí àoâi sûå cöng bùçng cho con mònh. Theo caác chuyïn gia têm lyá, caách bïnh vûåc con nhû chõ Lyá rêët phaãn giaáo duåc, chó laâm hû treã. Trûúâng húåp con àaánh nhau, cha meå nïn xûã lyá nhû sau: haäy keáo con ra khoãi cuöåc tranh giaânh, tòm hiïíu nguyïn nhên vaâ giaãi thñch phaãi traái. Duâ àuáng, duâ sai, baån cuäng nïn yïu cêìu con nhêån khuyïët àiïím trûúác baån, hûáa lêìn sau khöng taái phaåm. Sau khi va chaåm, tònh caãm cuãa hai àûáa treã thûúâng sûát meã. Cha meå nïn taåo àiïìu kiïån cho caác con àûúåc gêìn guäi, xêy dûång laåi tònh caãm àaä mêët. http://www.ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2