intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương học phần Hóa đại cương II - ĐH Thuỷ Lợi

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

18
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần Hóa đại cương I giới thiệu lý thuyết cơ bản về phương pháp phân tích khối lượng và phân tích thể tích; chọn phương pháp phân tích thích hợp cho từng đối tượng cụ thể; cung cấp cho sinh viên Ngành Môi trường những kiến thức cơ sở và các kỹ năng thực hành cần thiết liên quan tới những quá trình hoá học trong môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương học phần Hóa đại cương II - ĐH Thuỷ Lợi

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KHOA: MÔI TRƯỜNG Trình độ đào tạo: Đại học BỘ M ÔN: HÓA CƠ SỞ HÓA ĐẠI CƯƠNG II General Chemis try II Mã số: CHEM223 1. Số tín chỉ: 2 (2-0-0) 2. Số tiết: Tổng: 30; Trong đó: LT: 23 ; BT: 04 ; TH/TN/TQ: 6 3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: - Học phần bắt buộc cho ngành: Kỹ thuật môi trường - Học phần tự chọn cho ngành: Không 4. Phương pháp đánh giá: Hình thức Số lần Mô tả Thời gian Trọng số Thái độ học Thường Thái độ học tập trên lớp; - Cả giai đoạn 5% tập xuyên phát biểu xây dựng bài; làm bài tập ở ở nhà Chuyên cần Thường Điểm danh hàng ngày - Cả giai đoạn 5% xuyên trên lớp Thực hành 2 buổi Chấm báo cáo các bài thí - 2 buổi 30% nghiệm Tổng điểm quá trình 40% Thi cuối kỳ 1 - 60 phút 1-2 tuần sau khi 60% - 3 câu tự luận kết thúc môn học 5. Điều kiện ràng buộc học phần: - Học phần tiên quyết : Không - Học phần học trước : Hóa đại cương I - Học phần song hành: Không - Ghi chú khác: Không 6. Nội dung tóm tắt học phần: Tiếng Việt : - Giới thiệu lý thuyết cơ bản về phương pháp phân tích khối lượng và phân tích thể tích. - Chọn phương pháp phân tích thích hợp cho từng đối tượng cụ thể. 1
  2. - Cung cấp cho sinh viên Ngành Môi trường những kiến thức cơ sở và các kỹ năng thực hành cần thiết liên quan tới những quá trình hoá học trong môi trường. Tiếng Anh : - Introduce the theoretical bas ic of mass analys is and volume analysis. - Select the appropriate analysis method for each specific object. - Provide the elemental knowledge and necessary skill related with chemical proces s in the environment for students studying environmental engineering. 7. Cán bộ tham gia giảng dạy: Học Điện thoại Chức danh, TT Họ và tên hàm, Email liên hệ chức vụ học vị Lê Thị Thạc sĩ 0989084675 thanglt@wru.vn Giảng viên; 1 Thắng Trưởng BM Vũ Đức PGS.TS. 0936027466 vuductoan@tlu.edu.vn GVCC; Phó 2 Toàn trưởng BM Trần Thị Thạc sĩ 0981364204 hoattm@wru.vn Giảng viên 3 Mai Hoa 4 Hà Thị Hiền Tiến sĩ 0989095018 hathihien@tlu.edu.vn Giảng viên Lê Minh Tiến sĩ 0912269763 thanhlm@wru.vn GVC 5 Thành Đinh Thị Tiến sĩ 0988771363 dinhlanphuong@tlu.edu. GVC 6 Lan Phương vn Trần Khánh Thạc sĩ 0982114607 hoatk@wru.vn Giảng viên 7 Hòa 8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo: 1. Cơ sở Hóa học phân tích – Hoàng Minh Châu (chủ biên), Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi – Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật – Năm 2007. (#000019959) 2. Kotz, John C. : Hoá học đại cương : Tài liệu lưu hành nội bộ..Tập 3 //John C. Kotz, Paul M. Traichel, Gabriela C. Weaver ; Từ Văn Hải biên dịch....[và những người khác]. - Hà Nội ::Trường đại học Thuỷ lợi,,2009. (#000003566) 9. Nội dung chi tiết: Số tiết TT Nội dung Hoạt động dạy và học LT BT TH 2
  3. Lý thuyết và Bài tập 23 4 0 1 Chương 1. Đại cương về phân tích * Giảng viên: 4 0 0 khối lượng và phân tích thể tích - Tự giới thiệu về mình: họ 1.1. Phương pháp phân tích khối tên, chức vụ, chuyên môn, … lượng và các thông tin cá nhân để 1.1.1. Nguyên tắc chung của phương pháp sinh viên có thể liên lạc 1.1.2. Yêu cầu của dạng kết tủa và - Giới thiệu lướt qua đề cương dạng cân môn học, nội dung môn học, 1.1.3. Cách tính kết quả trong cách thức kiểm tra, đánh giá phân tích khối lượng kết quả và thi 1.2. Phương pháp phân tích thể tích 1.2.1. Nguyên tắc của phương - Hướng dẫn kinh nghiệm và pháp phân tích thể tích phương pháp học tập để đạt 1.2.2. Yêu cầu của phản ứng trong kết quả tốt. phân tích thể tích - Thuyết giảng 1.2.3. Phân loại các phương pháp phân tích thể tích - Truy vấn 1.2.4. Các phương pháp chuẩn độ - Sử dụng hình ảnh, video minh họa - Ra bài tập về nhà - Hướng dẫn giải BT về nhà * Sinh viên: - Trả lời các câu hỏi truy vấn - Giải quyết tình huống - Đặt câu hỏi thắc mắc (nếu có) - Làm bài tập về nhà 3
  4. 2 Chương 2. Chuẩn độ axit - bazơ * Giảng viên 7 1 0 (phương pháp trung hòa) - Thuyết giảng 2.1. Nguyên tắc chung - Truy vấn 2.2. Chất chỉ thị axit - bazơ 2.3. Đường định phân - Sử dụng hình ảnh, video 2.3.1. Chuẩn độ axit mạnh bằng minh họa bazơ mạnh - Ra bài tập về nhà 2.3.2. Chuẩn độ bazơ mạnh bằng axit mạnh - Hướng dẫn giải BT về nhà 2.3.3. Chuẩn độ axit yếu bằng * Sinh viên: bazơ mạnh - Trả lời các câu hỏi truy vấn 2.3.4. Chuẩn độ bazơ yếu bằng axit mạnh - Giải quyết tình huống 2.3.5. Chuẩn độ một đa axit bằng - Đặt câu hỏi thắc mắc (nếu bazơ mạnh có) 2.3.6. Chuẩn độ một đa bazơ bằng - Làm bài tập về nhà axit mạnh Chương 3. Chuẩn độ oxi hóa khử * Giảng viên 4 1 3.1. Nguyên tắc chung - Thuyết giảng 3.1. Chất chỉ thị oxi hóa - khử - Truy vấn 3.2. Đường định phân 3.3. M ột số ứng dụng phổ biến của - Sử dụng hình ảnh, video phương pháp chuẩn độ oxi hóa - khử minh họa 3.3.1. Phương pháp permanganate - Ra bài tập về nhà 3.3.2. Phương pháp dicromat - Hướng dẫn giải BT về nhà 3.3.3. Phương pháp Iot * Sinh viên: - Trả lời các câu hỏi truy vấn - Giải quyết tình huống - Đặt câu hỏi thắc mắc (nếu có) - Làm bài tập về nhà 4
  5. Chương 4. Chuẩn độ tạo kết tủa * Giảng viên 1 0 0 4.1. Nguyên tắc chung - Thuyết giảng 4.2. Phương pháp M ohr - Truy vấn 4.3. Phương pháp Volhard - Sử dụng hình ảnh, video minh họa - Ra bài tập về nhà - Hướng dẫn giải BT về nhà * Sinh viên: - Trả lời các câu hỏi truy vấn - Giải quyết tình huống - Đặt câu hỏi thắc mắc (nếu có) - Làm bài tập về nhà Chương 5. Chuẩn độ tạo phức * Giảng viên 7 1 0 5.1. Khái niệm phức chất. Danh pháp - Thuyết giảng 5.2. Liên kết trong phức chất - Truy vấn 5.2.1. Thuyết trường phối tử 5.2.2. Thông số tách năng lượng - Sử dụng hình ảnh, video 5.2.3. Cấu hình electron và từ tính minh họa của phức chất - Ra bài tập về nhà 5.3. M àu của phức chất 5.1.1. M àu sắc - Hướng dẫn giải BT về nhà 5.1.2. Phổ hấp thụ * Sinh viên: 5.4. Các hằng số bền của phức chất - Trả lời các câu hỏi truy vấn 5.5. Phương pháp chuẩn độ complexon - Giải quyết tình huống 5.5.1. Chất chỉ thị dùng trong - Đặt câu hỏi thắc mắc (nếu chuẩn độ complexon có) 5.5. 2. Đường định phân trong - Làm bài tập về nhà phương pháp complexon 5.5.3. M ột số chất chỉ thị quan trọng dùng trong chuẩn độ complexon Thực hành 0 0 6 Sự tạo phức của kim loại chuyển tiếp * Giảng viên: 0 0 3 - Thuyết giảng - Hướng dẫn cơ sở lý thuyết và cách tiến hành thí nghiệm * Sinh viên: 5
  6. - Trả lời các câu hỏi truy vấn - Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn - Viết báo cáo thí nghiệm Phân tích Vitamin C * Giảng viên: 0 0 3 - Thuyết giảng - Hướng dẫn cơ sở lý thuyết và cách tiến hành thí nghiệm * Sinh viên: - Trả lời các câu hỏi truy vấn - Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn - Viết báo cáo thí nghiệm Tổng cộng: 23 4 6 10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần: STT CĐR của học phần CĐR của CTĐT tương ứng 1 Yêu cầu về kiến thức: 2 Có kiến thức cơ bản đáp ứng yêu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn 2 Yêu cầu về kỹ năng: 15 Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến tới có sáng kiến đột phá; 3 Yêu cầu về thái độ: 20 Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;có tinh thần ham học hỏi, tự học tự đào tạo và tự nghiên cứu 11. Thông tin liên hệ của Bộ môn A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 314 – Nhà A5, Trường Đại học Thủy lợi B. Trưởng bộ môn: 6
  7. - Họ và tên: ThS. Lê Thị Thắng - Số điện thoại: 0989084675 - Email: thanglt@wru.vn Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019 TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN (Phụ trách ngành đào tạo) (Phụ trách học phần) PGS.TS. Bùi Quốc Lập PGS.TS. Bùi Quốc Lập ThS. Lê Thị Thắng 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2