intTypePromotion=1

Đề cương học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methodology)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
17
lượt xem
0
download

Đề cương học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methodology)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề cương học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methodology)" cung cấp các thông tin như thời gian, điều kiện tiên quyết, kiến thức, mô tả tóm tắt nội dung, các kỹ năng và yêu cầu mà sinh cần đạt được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methodology)

  1. BM01.QT02/ĐNT-ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA NGOẠI NGỮ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ________ ___________ ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần - Tên học phần: Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học (Research Methodology) - Mã số học phần: 1510042 - Số tín chỉ học phần: 02 tín chỉ - Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Đại học – Ngôn ngữ Anh - Số tiết học phần:  Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết  Làm bài tập trên lớp : 15 tiết  Thảo luận : 15 tiết  Thực hành, thực tập :  Hoạt động theo nhóm : 10 tiết  Thực tế :  Tự học : 45 giờ - Đơn vị phụ trách học phần: Tổ bộ môn thực hành tiếng – Khoa Ngoại ngữ 2. Học phần trước: Viết 4 3. Mục tiêu của học phần: -Về kiến thức: Nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và thực hành một số bài nghiên cứu trong các lĩnh vực: gia đình, hôn nhân, việc học ngôn ngữ, việc làm, mua sắm, bảo vệ môi trường... - Về kỹ năng: Sinh viên biết chọn đề tài và giới hạn đề tài nghiên cứu, phát triển vấn đề nghiên cứu, biết cách thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, viết đúng từng phần của bài nghiên cứu khoa học. - Về thái độ chuyên cần: Sinh viên hiuể rõ tầm quan trọng của môn học và yêu thích môn học, tìm hiểu về phương pháp viết bào nghiên cứu khoa học một cách thấu đáo và làm bài thực hành nghiêm túc. 4. Chuẩn đầu ra: Nội dung Đáp ứng CĐR CTĐT 4.1.1. Có kiến thức cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu khoa PLO - K2 Kiến thức học, biết được cấu trúc của bài NCKH 4.1.2. Biết cách nêu câu hỏi, chọn đề tài nghiên cứu, giới hạn đề PLO - K2 tài, thu thập và phân tích dữ liệu. 4.1.3. Phân biệt được cách phương pháp trong một bài NCKH và PLO - K2 áp dụng được trong bài NCKH 4.2.1. Vận dụng được từ ngữ, sự hiểu biết, kiến thức về cấu trúc PLO - S6 vào thực hành viết bài NCKH Kỹ năng 4.2.2. Có kỹ năng thu thập, phân tích dữ liệu, diễn giải các thông PLO - S9 tin cần thiết để tìm ra kết quả của bài nghiên cứu. Thái độ 4.3.1. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, sẵn sàng lắng PLO - A4 nghe và học hỏi những ý kiến của người khác. Thực hiện nghiên túc thời gian biểu, tự giác học tập. 4.3.2. Hăng hái đóng góp ý kiến với thái độ hợp tác, chủ động đặt PLO - A5 câu hỏi về những thác mắc câu mình 4.3.3. Tham gia tích cựu và có tinh thần xây dựng các hoạt động PLO - A4 trên lớp, chia sẽ thông tin với bạn bè và giảng viên, phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như tự học 1
  2. 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học này giúp cho SV có kiến thức cơ bản về phương pháp NCKH, về cách thiết kế một bài viết để báo cáo bối cảnh, mục đích của việc nghiên cứu, về phương pháp thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu, về việc sử dụng từ ngữ và cấu trúc ngữ pháp thích hợp để viết bài báo cáo/NCKH. Ngoài ra SV còn học cách lập bảng biểu, vẻ sơ đồ, viết phần thảo luận trong bài NCKH. Tất cả nhằm giúp cho SV sau này có thể làm bài khóa luận tốt nghiệp hoặc làm các báo cáo khoa học khác. 6. Nội dung và lịch trình giảng dạy: Buổi Nội dung Ghi chú (2 tiết) 1 Giới hiệu môn học Giải quyết mục 4.1.1 4.1.2 4.2.2 2 Chapter 1: Research: a way Giải quyết mục of thinking 4.1.1 4.1.2 3 Chapter 3: Reviewing the Giải quyết mục literature 4.1.1 4.1.2, 4.1.3 4 Chapter 4: Formulating a Giải quyết mục research problem 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2 5 Chapter 6 and 7: Giải quyết mục Constructing hypothesis, the 4.1.1 research design 4.1.2, 4.1.3 6 Chương 8: selecting a study Giải quyết mục design 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2 7 Chapter 9: selecting a method Giải quyết mục of data collection 4.1.1 4.1.2, 4.1.3 8 Chapter 11: establishing the Giải quyết mục validity and reliability of a 4.1.2, 4.1.3 research instrument 9 Chapter 13: writing a Giải quyết mục research proposal 4.1.2, 4.1.3 10 Chapter 14: Collecting data Giải quyết mục 4.1.1 4.1.2, 4.1.3 11 Chapter 15: Processing data Giải quyết mục 4.1.2, 4.1.3 2
  3. 12 Chapter 16: Displaying data Giải quyết mục 4.1.2, 4.1.3 13 Chapter 17: Writing a Giải quyết mục research report 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2 14 Chapter 18: Research Giải quyết mục methodology and practice 4.1.1 evaluation 4.1.2, 4.1.3 15 Kết thúc học phần. Tóm lượt nội dung học phần. Giải thích phần ghi tên tác giả (Reference list) 7. Nhiệm vụ của sinh viên Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau:  Tham gia đày đủ các buổi học. Nếu vắng từ 03 buổi học trở lên, SV sẽ bị trừ 5% điểm tham gia khóa học. Nếu vắng trên 04 buổi học, SV sẽ không được tính điểm tham dự khóa học. Nếu vắng 07 buổi trở lên, SV sẽ không được tính điểm quá trình.  Thực hiện đầy đủ các bài tập theo yêu cầu.  Viết bài NCKH theo yêu cầu.  Chủ động thực hiện giờ tự học.  Ghi chú bài giảng rõ rang để phục vụ cho bài viết cá nhân. 8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 8.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần 13 – 15/ 15 buổi 10% 4.3.1 3/3 số bài tập được giao 4.3.1; 4.3.2; 2 Điểm thái độ 10% 4.3.3; Điểm làm bài tập nhóm Thuyết trình. Được nhóm xác 4.2.2; 4.23; 3 nhóm, tương tác nhóm định có tham gia 4.2.1; Điểm kiểm tra thường xuyên Các bài viết theo yêu cầu 4.2.1; 4.2.2; 4 trong lớp 4.3.1 5 Điểm thi kết thúc học phần Viết bài NCKH 80 % 4.1; 4.2; 4.3. 8.2. Cách tính điểm - Abstract: 10% - Introduction: 10% - Literature Review: 15% - Method: 15% - Findings/Discussion: 20% - Conclusion: 20% - Reference list: 10% 9. Tài liệu học tập: Giáo trình chính: Research Methodology: a step-by-step guide for beginners, by Ranjit Kumar, in 2005 by Sage Publication: London. Tài liệu tham khảo: 3
  4. 10. Hướng dẫn sinh viên tự học: Lý Thực Tuần Nội dung thuyết hành Nhiệm vụ của sinh viên / Buổi (tiết) (tiết) 1 Giới thiệu môn học 1 1 - Đọc sách NCKH, ghi chú những thắc mắc 2 Chương 1: Trang 2 - 14 1 1 - Nghiên cứu trước - đọc chương 1 3 Chương 3: Trang 30 - 38 1 1 - Nghiên cứu trước - đọc chương 3 4 Chương 4: Trang 40 - 53 1 1 - Nghiên cứu trước - đọc chương 4 5 Chương 6 + 7: Trang 73 - 1 1 - Nghiên cứu trước - đọc chương 6+7 91 6 Chương 8: Trang 93 - 113 1 1 - Nghiên cứu trước - đọc chương 8 7 Chương 9: Trang 118 - 142 1 1 - Nghiên cứu trước - đọc chương 9 8 Chương 11: Trang 153 - 1 1 - Nghiên cứu trước - đọc chương 11 159 9 Chương 13: Trang 188 - 1 1 - Nghiên cứu trước - đọc chương 13 205 10 Chương 14: Trang 210 - 1 1 - Nghiên cứu trước - đọc chương 14 216 11 Chương 15: Trang 220 - 1 1 - Nghiên cứu trước - đọc chương 15 246 12 Chương 16: Trang 248 - 1 1 Nghiên cứu trước - đọc chương 16 262 13 Chương 17: Trang 266 - 1 1 Nghiên cứu trước - đọc chương 17 271 14 Chương 18: Trang 274 - 1 1 Nghiên cứu trước - đọc chương 18 304 15 Kết thúc học phần 1 1 Đọc lại sách NCKH, cấu trúc bài NCKH Nêu thắc mắc nếu có Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Ngày… tháng…. Năm 201 Trưởng khoa Trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Huỳnh Phước Hải Ngày… tháng…. Năm 201 Ban giám hiệu 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2