intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

27
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về học phần Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn. Thông qua học phần này, người học có thể: Giải thích được các khái niệm về đào tạo và đào tạo tập huấn viên, mô tả được các bước tiến hành các phương pháp tập huấn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ MÔN KHUYẾN NÔNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO CÁN BỘ TẬP HUẤN Số tín chỉ: 02 Mã số: TOT 321 Thái Nguyên, năm 2016 1
  2. KHOA KINH TẾ VÀ PTNT BỘ MÔN KHUYẾN NÔNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết và thực hành) 1. Tên học phần: Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn ­ Mã số học phần: TOT 321 ­ Số tín chỉ: 02 ­ Tính chất của học phần: Bắt buộc  ­ Học phần thay thế, tương đương: Không ­ Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Khuyến nông 2. Phân bổ thời gian học tập:  ­ Số tiết học lý thuyết trên lớp:                 15 tiết ­ Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 03 tiết ­ Số tiết thực hành:             12 tiết ­ Số tiết sinh viên tự học:                       ... tiết 3. Đánh giá học phần ­ Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2 ­ Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3 ­ Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5 4. Điều kiện học ­ Học phần học trước: Phương pháp đào tạo cho người lớn ­ Học phần song hành: Các học phần thuộc giáo dục chuyên nghiệp 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: 5.1. Về kiến thức ­ Giải thích được các khái niệm về đào tạo và đào tạo tập huấn viên ­ Mô tả được các bước tiến hành các phương pháp tập huấn 5.2. Về kỹ năng ­ Áp dụng được các kỹ năng và phương pháp tập huấn vào thực hành ­ Vận dụng được một số  phương pháp và kỹ  năng tập huấn vào thực tập   nghề nghiệp 6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy 6.1. Giảng dạy lý thuyết Số  Phương pháp TT Nội dung tiết giảng dạy Chương 1. Các phương pháp cơ bản trong tập  huấn 1.1 Học qua trải nghiệm 2 Trình bày, trải  1.1.1 Khái niệm nghiệm, đặt câu  1.1.2 Trải nghiệm hỏi 1.1.3 Suy ngẫm về trải nghiệm 2
  3. 1.1.4 Bổ sung kiến thức mới 1.1.5 Áp dụng 1.1.6 Tổng hợp và khái quát  1.2 Phương pháp động não 1.2.1.  Khái niệm 1.2.2. Trường hợp vận dụng Động não, trình  2 1.2.3 Ưu điểm bày, đặt câu hỏi 1.2.4 Cách thực hiện 1.2.5 Những điểm cần lưu ý 1.3. Phương pháp thảo luận nhóm 1.3.1. Khái niệm Trải nghiệm,  1.3.2. Trường hợp vận dụng 2 trình bày, đặt  1.3.3. Ưu điểm câu hỏi 1.3.4. Cách thực hiện 1.3.5. Những điểm cần lưu ý 1.4. Phương pháp quan sát thực tế 1.4.1. Khái niệm Trình bày, đặt  1.4.2. Trường hợp vận dụng 2 câu hỏi, trải  1.4.3. Ưu điểm nghiệm 1.4.4. Cách thực hiện 1.4.5. Những điểm cần lưu ý 1.5. Phương pháp thuyết trình 1.5.1. Khái niệm 1.5.2. Trường hợp vận dụng Trải nghiệm,  1.5.3. Ưu điểm 1 trình bày, đặt  Những yếu tố tạo hiệu quả cho thuyết  câu hỏi 1.5.4. trình 1.5.5. Những điểm cận lưu ý Chương 2. Những kỹ năng cơ bản trong tập huấn 2.1.  Các kỹ năng hỗ trợ 2.1.1. Các khái niệm cơ bản về hỗ trợ Trình bày, đặt  Các kỹ  năng chính của người cán bộ  hỗ  2 2.1.2. câu hỏi trợ giỏi 2.1.3.  Làm thế nào để hỗ trợ 2.2. Các kỹ năng giảng dạy 2.2.1. Kỹ năng trình bày 2.2.2. Kỹ năng đặt câu hỏi Trải nghiệm,  trình bày, đặt  2.2.3 Kỹ năng tổng kết 2 câu hỏi, thực  2.2.4. Kỹ năng gây ảnh hưởng hành 2.2.5. Kỹ năng vận động 2.2.6. Kỹ năng thương thuyết ­ đàm phán 3
  4. 2.3. Kỹ năng lắng nghe 2.3.1. Biết lắng nghe khó hơn chúng ta tưởng Trình bày, đặt  2.3.2. Rào cản với việc lắng nghe 1 câu hỏi 2.3.3. Lắng nghe gì trong lớp tập huấn 2.3.4. Lắng nghe và không lắng nghe 2.4. Kỹ năng quan sát 2.4.1 Khái niệm 2.4.2. Tại sao phải quan sát Trình bày, đặt  2 2.4.3. Quan sát cái gì câu hỏi 2.4.4. Quan sát bằng cách nào 2.4.5. Đáp ứng như thế nào 2.5. Kỹ năng phản hồi Trình bày, đặt  2 2.5.1. Khái niệm câu hỏi 2.5.2. Đưa phản hồi như thế nào 2.5.3. Nhận phản hồi như thế nào Tổng cộng 18  tiết 6.2. Các bài thực hành Số  Phương pháp  Tên bài Nội dung thực hành tiết thực hành Bài 1 : Thực hành  ­ Xây dựng nội dung tập huấn,  Làm việc nhóm,  các phương pháp  áp dụng các phương pháp tập  6 trình diễn, thảo  tập huấn huấn vào thực hành tập huấn luận Bài 2 : Thực hành  ­ Thực hiện tập huấn, sử dụng  Làm việc nhóm,  các kỹ năng các kỹ năng trong tập huấn 6 trình diễn, thảo  luận 7. Tài liệu học tập : Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn 8. Tài liệu tham khảo: ­ Giáo trình Đào tạo huấn luyện trong khuyến nông – Nguyễn Mạnh Thắng,  Nguyễn Hữu Thọ ­ Phát triển năng lực tập huấn trong nông nghiệp nông thôn – Ngô Thị Thuận 9. Cán bộ giảng dạy: STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học hàm 1 Nguyễn Mạnh Thắng Khoa Kinh tế và PTNT Thạc sỹ 2 Nguyễn Hữu Thọ Khoa Kinh tế và PTNT Tiến sỹ                                                Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2016 Trưởng khoa                 Trưởng Bộ môn Giảng viên 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2