intTypePromotion=3

Đề cương môn học Tài chính tiền tệ (2013)

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
137
lượt xem
20
download

Đề cương môn học Tài chính tiền tệ (2013)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Tài chính tiền tệ nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính – tiền tệ như: Lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản về các khâu tài chính trong hệ thống tài chính (tài chính công, tài chính doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng); tín dụng - lãi suất và hoạt động thị trường tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học Tài chính tiền tệ (2013)

  1. ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ NĂM HỌC 2013 1. Thông tin chung  Mã số môn học:  Tổng số tín chỉ: 4  Điều kiện tham dự: sau khi hoàn tất các môn học:  Kinh tế vi mô;  Kinh tế vĩ mô; và  Nguyên lý kế toán. 2. Giới thiệu môn học Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về tài chính – tiền tệ như: Lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản về các khâu tài chính trong hệ thống tài chính (tài chính công, tài chính doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng); tín dụng - lãi suất và hoạt động thị trường tài chính. 3. Mục tiêu môn học Kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng hiểu được các thông tin cơ bản về tài chính – tiền tệ; mô tả và giải thích được cơ chế vận hành của hệ thống tài chính và thị trường tài chính, sự luân chuyển các nguồn tài chính trong hệ thống tài chính; phân tích được mối quan hệ giữa tiền tệ, tín dụng, lãi suất và thị trường tài chính. Vận dụng những kiến thức học được từ môn học này, sinh viên có thể: (i) lý giải các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài chính - tiền tệ (như: sự lựa chọn cấu trúc tài chính, sự biến động lãi suất, quyết định phân bổ nguồn lực tài chính của các chủ thể tài chính...); (ii) làm cơ sở cho việc phân tích các vấn đề có liên quan trong những môn học khác. Ngoài ra, thông qua phương pháp giảng dạy tích cực và việc đề ra các nguyên tắc phải tuân thủ khi tham gia môn học, sinh viên còn có thể phát triển được khả năng tư duy, hoàn thiện các kỹ năng mềm cũng như thái độ. Cụ thể, sau khi kết thúc môn học, sinh viên có thể đạt được các mục tiêu về tư duy, kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:  Tƣ duy: Bước đầu hình thành khả năng tư duy hệ thống và tư duy phản biện trong việc phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề tài chính – tiền tệ.
  2. 1  Kiến thức:  Hiểu và sử dụng đúng các thuật ngữ tài chính – tiền tệ, nhất là những thuật ngữ gắn liền với các hoạt động kinh tế diễn ra hàng ngày như tài chính, nguồn tài chính, hệ thống tài chính, cấu trúc tài chính, cấu trúc vốn, lãi suất, tránh thuế, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh v.v…;  Hiểu một cách cơ bản hoạt động tài chính của các chủ thể tài chính trong hệ thống tài chính. Hiểu rõ sự luân chuyển nguồn lực tài chính giữa các chủ thể tài chính, cơ sở để đưa ra một quyết định tài chính, các phương thức kiểm tra tài chính và biết vận dụng những hiểu biết này trong thực tiễn cuộc sống và công việc;  Hiểu cơ bản về nguyên lý hoạch định thuế ở góc nhìn doanh nghiệp (để tối thiểu hóa chi phí thuế một cách hợp pháp);  Hiểu một cách cơ bản và biết vận dụng lý thuyết thị trường hiệu quả, lý thuyết tài chính hành vi, lý thuyết thông tin bất cân xứng, lý thuyết bộ ba bất khả thi… để lý giải và xử lý một số vấn đề và hiện tượng tài chính – tiền tệ.  Phân tích được mối quan hệ giữa tiền tệ, tín dụng, lãi suất và thị trường tài chính.  Kỹ năng: Kỹ năng chuyên môn:  Bước đầu có khả năng phân tích và tổng hợp dữ liệu dưới dạng đơn giản để mô tả thực trạng tài chính – tiền tệ.  Biết cách sử dụng biểu đồ, đồ thị, sơ đồ khối, mô hình toán đơn giản để mô tả hoặc giải thích các hiện tượng hay sự kiện tài chính – tiền tệ. Kỹ năng mềm: Trong quá trình học, sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng như: kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng thuyết trình.  Thái độ: Thông qua những qui định trong học tập (mục 9) kết hợp với phương pháp giảng dạy tích cực và học tập chủ động, môn học sẽ góp phần xây dựng thái độ trung thực, hợp tác, tôn trọng qui định, và thiện ý học hỏi. 4. Đề cƣơng tổng quát Những nội dung tối thiểu mà sinh viên sẽ được cung cấp qua môn học này gồm: Tổng quan về tài chính  Sự ra đời và phát triển của tài chính
  3. 2  Bản chất của tài chính  Chức năng của tài chính  Hệ thống tài chính Đại cƣơng về tiền tệ  Khái quát sự ra đời và phát triển  Bản chất và chức năng  Cung – cầu tiền tệ  Lạm phát Tài chính công  Khu vực công và tài chính công  Ngân sách nhà nước  Các quỹ, các định chế tài chính nhà nước  Chính sách tài khóa Tài chính doanh nghiệp  Bản chất và vai trò  Cấu trúc tài chính  Thu nhập và lợi nhuận  Hoạch định thuế Trung gian tài chính  Khái niệm, đặc điểm và phân loại  Vai trò  Một số định chế trung gian tài chính tiêu biểu Tín dụng và lãi suất  Khái niệm và đặc điểm tín dụng  Các hình thức tín dụng  Lãi suất Thị trƣờng tài chính  Khái niệm và cơ cấu  Thị trường tiền tệ
  4. 3  Thị trường vốn Thị trƣờng tài chính và hiệu quả thông tin  Lý thuyết thông tin bất cân xứng  Lý thuyết thị trường hiệu quả  Lý thuyết tài chính hành vi  Lý thuyết bộ ba bất khả thi 5. Tài liệu tham khảo (A) iáo trình Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ Chủ biên P S.TS Sử Đình Thành và TS Vũ Thị Minh H ng Chủ biên, xuất bản 200 . (B) Mishkin, F. S., 2004, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 7th Edition, Pearson Addison Wesley, Boston. (C) Những tài liệu khác về tài chính – tiền tệ. 6. Phân bổ chƣơng trình học (15 buổi, mỗi buổi 4 tiết) Ngày Nội dung giảng dạy Tài liệu đọc (chƣơng, Chuẩn bị của sinh Ghi chú (số (tên chƣơng, phần, phƣơng phần) viên tiết) pháp giảng dạy) (bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…) Ngày 1  Khảo sát ban đầu, giới (A): Chương 1 - Đọc trước các tài và 2 thiệu vể môn học và (B) : Chapter 2 liệu; tự nghiên ( tiết) thống nhất cách làm - Tạp chí Ngân hàng số cứu khái niệm về việc; phân nhóm; giới 20 tháng 10/200 phạm trù tài thiệu danh sách các vấn chính; sự ra đời đề làm việc nhóm. và phát triển  h ng : u n c phạm trù tài n về t i ch nh chính Bản chất của tài chính - Phân nhóm. Chức năng tài chính Hệ thống tài chính  H ớng dẫn sinh viên chuẩn ị tìm hiểu: (1) Hệ thống tài chính của Mỹ / so sánh với hệ thống tài chính Việt Nam; (2) Tự do hóa tài chính. Ngày 3  Chƣơng : Nh ng vấn -(A): Chương 2; 5; 6 - Đọc trước các tài (4 tiết) đề cơ bản về tiền tệ và -(B) Chapter 1, 3,14, liệu; chính sách tiền tệ 17,18 - Nộp bài tập Sự ra đời và phát triển của -Tạp chí Phát triển kinh nhóm (1) tiền tệ tế, Tạp chí Tài chính,
  5. 4 Ngày Nội dung giảng dạy Tài liệu đọc (chƣơng, Chuẩn bị của sinh Ghi chú (số (tên chƣơng, phần, phƣơng phần) viên tiết) pháp giảng dạy) (bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…) Bản chất và chức năng tiền Tạp chí Ngân hàng tệ xuất bản 2011 - 2012 Cung cầu tiền tệ và lạm (liên quan đến các bài phát viết về lạm phát) Chính sách tiền tệ (SV tự ôn lại nội dung của chương này, GV kiểm tra một số nội dung cốt lõi thông qua đặt các câu hỏi trên lớp)  H ớng dẫn SV chuẩn ị để th o lu n ch ng 3 Ngày 4  h ng 3: T i ch nh -(A): Chương - Đọc trước các tài (4 tiết) công - Tạp chí Phát triển liệu=> trả lời các (Thảo luận, sau đó V kinh tế, Tạp chí Tài câu hỏi V gợi tóm lược vấn đề chính) chính, Tạp chí Ngân ý trong bộ học  H ớng dẫn chuẩn ị áo hàng xuất bản 2009- liệu (trao đổi với cáo nhóm về các NHTM 2012 (liên quan đến các các thành viên ở VN.(4) bài viết về TCC) trong nhóm);  iao bài tập tình huống - Nộp Ô chữ.(3) cho buổi học kế tiếp. Ngày 5  h ng 4:T i ch nh (A): Chương9 - Đọc trước các tài và 6 do nh nghi p (B): Chapter 8 liệu; tự nghiên (8 tiết) - Báo điện tử Tuổi cứu khái niệm, +Cấu trúc tài chính doanh tr cuối tuần vai trò tài chính nghiệp 27/01/08. doanh nghiệp; +Cấu trúc nguồn vốn tài trợ - Cùng nhau đọc báo cấu trúc tài sản; kinh doanh Chuyện lãi l các thu nhập và phân Thu nhập và lợi nhuận đại gia Mỹ Báo phối thu nhập. Hoạch định thuế điện tử - Suy nghĩ về vận Thảo luận tại lớp một vài vneconomy.vn dụng lt thông tin tình huống mà GV gợi ý. (Ngày 5 tháng 2 bất cân xứng năm 2009) trong vài tình huống liên quan. - iải quyết bài tập tình huống V ra buổi học trước. Ngày 7  Thuyết trình (2); -Làm việc nhóm và (4 tiết)  Kiểm tr giữ kỳ chuẩn bị bài thuyết trình; -Thống nhất kịch bản. Ngày 8  h ng 5: Trung gi n (A): Chương 4,11,12 - Đọc trước các tài
  6. 5 Ngày Nội dung giảng dạy Tài liệu đọc (chƣơng, Chuẩn bị của sinh Ghi chú (số (tên chƣơng, phần, phƣơng phần) viên tiết) pháp giảng dạy) (bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…) và 9 t i ch nh (B): Chapter 9, 10,12 liệu; tự nghiên (8 tiết) +Vai trò trung gian tài chính cứu khái niệm, trong nền kinh tế phân loại và đặc Một số trung gian tài chính điểm của trung tiêu biểu: Định chế ngân gian tài chính; tự hàng (NHTM,…); Định chế nghiên cứu các phi NH(CTy bảo hiểm,…) trung gian tài  Thuyết trình (4) chính còn lại.  Hƣớng dẫn tìm hiểu về : - Xem các bảng số SGD chứng khoán liệu cuối tài liệu Tp.HCM và Hà nội; Sàn handout và cuối Upcom (5); chương bảo hiểm (A); - Chuẩn bị cho thuyết trình (4) Ngày  Chƣơng 6: Tín dụng và (A): Chương 3,4 - Đọc trước các tài 10 và Lãi suất (B): Chapter 4,5 liệu; tự nghiên 11 - Khái niệm tín dụng; Các cứu vai trò tín (8 tiết) hình thức tín dụng dụng; các loại lãi - Khái niệm lãi suất; các suất; các nhân tố loại công cụ nợ và hiện ảnh hưởng đến giá lãi suất; cấu trúc - Các loại lãi suất rủi ro và cấu trúc - Cơ chế hình thành lãi kỳ hạn của lãi suất suất. - Làm bài tập tình  Hƣớng dẫn sinh viên huống V giao. chuẩn bị tìm hiểu: - khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn tại Mỹ (6) - Nợ xấu của các NHTMVN.(7) Ngày Chƣơng 7: Tổng quan về (A): Chương 15 - Đọc trước các tài 12 và thị trƣờng tài chính (B) Chapter 7, 28 liệu; tự nghiên 13 (4 - Thị trường tiền tệ cứu sự hình tiết) - Thị trường vốn thành và phát  Báo cáo nhóm (5) triển thị trường  Hƣớng dẫn chuẩn bị tài chính; vai trò thảo luận: Lý thuyết thị thị trường tài trường hiệu quả; Lý chính. thuyết tài chính hành vi; - Chuẩn bị thuyết Lý thuyết bộ ba bất khả trình (5) thi(8) - Tra cứu trên các trên web để lấy
  7. 6 Ngày Nội dung giảng dạy Tài liệu đọc (chƣơng, Chuẩn bị của sinh Ghi chú (số (tên chƣơng, phần, phƣơng phần) viên tiết) pháp giảng dạy) (bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống…) thông tin về hoạt động thị trường chứng khoán của Việt Nam: http://www.ssc.g ov.vn/ http://www.hsx. vn/ http://www.hastc .org.vn/ Ngày - Thị trường tài chính huẩn ị để thuyết 14 (4 và hiệu quả thông tin. trình BT nhóm (8) tiết) Th o lu n BT nhóm (8) Ngày Ôn t p Nộp i t p nhóm 15 (4 (6 và 7) tiết) Tổng cộng : 60 tiết 7. Đánh giá Điểm học phần bao gồm các thành phần như sau: Nội dung đánh giá Tỷ lệ đánh giá 1. Đánh giá quá trình 50% 15% (1a) Hoạt động cá nhân: - Kiểm tra trên lớp (số bài tối đa =1/2 số buổi lên lớp và có thể được thực hiện ở bất kỳ lúc nào trong các buổi học) - Phát biểu trên lớp - Các hình thức khác theo qui định của giảng viên 15% (1b) Hoạt động nhóm: - Bài tập nhóm, giải quyết tình huống theo nhóm - Thuyết trình theo nhóm - Các hình thức khác theo qui định của giảng viên
  8. 7 (Lưu ý:  Đánh giá A,B,C cho từng cá nhân đối với hoạt động nhóm;  Lịch trình chuẩn bị, nộp bài tập nhóm và thuyết trình xem chi tiết ở Mục 6) (1c) Kiểm tra giữa kỳ 20% 50% 2. Thi cuối kỳ  Hình thức: Tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc tự luận kết hợp trắc nghiệm (Bộ môn sẽ phổ biến trước m i khóa học) .  Nội dung: toàn bộ các nội dung trong chương trình môn học. Tổng cộng 100% 8. Trang thiết bị hỗ trợ: - Bảng, viết, micro. - Projector. 9. Các thông tin khác:  Yêu cầu sinh viên vào lớp đúng giờ, tham dự lớp tối thiểu 0% số buổi học; làm bài tập nhóm và các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ một cách nghiêm túc, tuyệt đối không copy bài của người khác, nhóm khác;  Sinh viên phải chuẩn bị bài trước m i buổi lên lớp để nắm bắt được bài giảng trên lớp và để có thể tham gia một cách tích cực vào các hoạt động trên lớp;  Trên lớp sinh viên tham gia vào bài giảng b ng cách đặt các câu hỏi, trả lời các câu hỏi của giảng viên, trình bày quan điểm của mình về các vấn đề trong bài giảng, tham gia thảo luận nhóm về các chủ đề mà giảng viên đặt ra, thảo luận 2 chiều giữa sinh viên và giảng viên, chia s kiến thức, kinh nghiệm và hiểu biết của mình về các vấn đề có liên quan đến bài học…  Trong một số buổi học, sinh viên hoặc một nhóm sinh viên sẽ được yêu cầu nghiên cứu, và thuyết trình trước lớp về bài học của buổi hôm đó. Sinh viên hoặc nhóm sinh viên đó sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi của các sinh viên khác cũng như của giảng viên để làm rõ các vấn đề của bài học. iảng viên sẽ chốt lại các vấn đề chính, liên hệ với các sự kiện có tính thời sự liên quan và đặt ra hướng nghiên cứu sâu hơn cho sinh viên;  Lớp học sẽ được tổ chức theo hướng tự học và tự tìm tòi nghiên cứu; cụ thể, các câu hỏi của sinh viên hoặc các vấn đề sinh viên còn thắc mắc, trước tiên giảng viên sẽ cung cấp tài liệu hoặc các nguồn thông tin (internet, sách, báo chí,…) có liên quan để sinh viên nghiên cứu tự mình tìm ra câu trả lời./-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản