intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương môn học: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý

Chia sẻ: Nguyen Khi Ho | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:39

109
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của đề cương bao gồm: khái niệm và đối tượng nghiên cứu xã hội học; Nội dung nghiên cứu xã hội học; Chức năng và vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý; Một số nhà xã hội học tiêu biểu; Chức năng của xã hội học; Lý thuyết và phương pháp nghiên cứu xã hội học; Vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý

 1. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I MÔN XàHỘI HỌC TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC XàHỘI HỌC TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 1
 2. HÀ NỘI, NĂM 201 2
 3. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÊN MÔN HỌC: XàHỘI HỌC TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ PHÂN I: TÔNG QUAN VÊ MÔN HOC ̀ ̉ ̀ ̣ 1. Thông tin chung về môn học: Tổng số tiết: 35 tiết (Lý thuyết: 30 tiết; Thảo luận: 5 tiết; Thực tế môn học:….) Các yêu cầu đối với môn học: Khoa giảng dạy: Khoa Xã hội học ­ KH LĐ, QL Số điện thoại: 02438540200   Email: xhhtlld@gmail.com (Trưởng Khoa: Trần Thị Minh Ngọc; Tel: 0917863516 Email: tranminhngocxhh@gmail.com) 2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học: (không quá 150 từ) ­ Môn Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý thuộc khối kiến thức thứ ba: Các  vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý ; + Vai trò môn học: ­ Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ  bản về môn xã hội học lãnh  đạo, quản lý (đối tượng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, chức năng và vai trò  của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý ; cấu trúc xã hội và phân tầng xã hội,  những xu hướng cơ bản trong cấu trúc xã hội và phân tầng xã hội ở Việt Nam;   dư luận xã hội trong lãnh đạo quản lý; dân số và phát triển; Quản lý xã hội trong  bối cảnh phát triển của đất nước hiện nay). ­ Phát triển các kỹ năng sử dụng dữ liệu nghiên cứu và thống kê trong nhận  diện thực trạng cơ  cấu xã hội và phân tàng xã hội  ở  Việt Nam;  Có khả  năng  phân tích và dự  báo dư  luận xã hội trước các tình huống đặt ra trong quá trình  lãnh đạo, quản lý; Vận dụng được một số hệ thống chỉ báo về xã hội; dân số và  phát triển trong đánh giá hiệu quả thực thi chính sách xã hội; Nhận diện một số  nội dung biến đổi xã hội trong quản lý xã hội. ­ Có thái độ  chủ  động, tích cực đối với quá trình học tập và  ứng dụng  3
 4. phương pháp và tri thức xã hội học trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Môn Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý có quan hệ với các bộ  môn khác trong   chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị như: Triết học; Kinh tế chính trị  học; chủ  nghĩa xã hội khoa học; tư  tưởng Hồ  Chí Minh; Lịch sử  Đảng; Xây  dựng Đảng; Lý luận nhà nước và pháp luật; Chính trị  học; Khoa học quản lý;   Văn hóa và phát triển, Đường lối lãnh đạo của Đảng về  các lĩnh vực kinh tế,  văn hóa, xã hội v.v…­ 3. Muc tiêu môn hoc ̣ ̣ ­ Về kiến thức +  Khái niệm và đối tượng nghiên cứu xã hội học; Nội dung nghiên cứu xã  hội học; Chức năng và vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý; Một số  nhà xã hội học tiêu biểu; Chức năng của xã hội học; Lý thuyết và phương pháp   nghiên cứu xã hội học; Vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý. + Một số kiến thức cơ bản về tiếp cận xã hội học đối với cấu trúc xã hội  và phân tầng xã hội, những xu hướng cơ bản trong cấu trúc xã hội và phân tầng   xã hội ở Việt Nam; + Dư luận xã hội trong lãnh đạo quản lý; + Khái niệm dân số và phát triển; Những vấn đề đặt ra trong công tác lãnh   đạo quản lý dân số nhằm phát triển bền vững đất nước. + Kiến thức cơ  bản về  biến đổi xã hội có liên quan đến xây dựng chính   sách xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội trong kiểm tra, giám sát và đánh giá   hiệu quả thực thi chính sách xã hội. +  Quản lý xã hội trong bối cảnh phát triển của đất nước hiện nay: quan  điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong một số  nội  dung quản lý xã hội. Về kỹ năng: + Có khả năng vận dụng các tri thức xã hội học để nhận diện thực trạng cơ cấu  xã hội và phân tàng xã hội ở Việt Nam. + Có khả năng vận dụng kiến thức xã hội học về dư luận xã hội vào nắm bắt,  phân tích và dự báo vai trò của dư luận xã hội trong quá trình lãnh đạo, quản lý. + Vận dụng một kiến thức về chính sách xã hội để  kiểm tra, giám sát và đánh  4
 5. giá hiệu quả thực thi chính sách xã hội. + Vận dụng những kiến thức về  dân số  và phát triển để  tham gia hoạch   định chính sách, chiến lược, kế  hoạch, chương trình phát triển phù hợp  ở  cấp  độ quốc gia, ngành, địa phương. + Vận dụng  được kiến thức về  quản lý xã hội để  nhận diện  thực trạng  quản lý xã hội và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý xã hội; Về thái độ: + Tích cực, chủ  động học tập,  vận  dụng phương pháp và tri thức xã hội  học trong hoạt động lãnh đạo, quản lý ­   Có trách nhiệm cao trong việc đấu tranh với các quan niệm chủ  quan,   nóng vội trong thực hiện chính sách xã hội, Chủ  động, tích cực vận dụng tri   thức xã hội học trong lãnh đạo, quản lý xã hội; qua đó đánh giá thực trạng xây   dựng và thực thi có hiệu quả các chính sách xã hội ở địa phương/đơn vị, để  đề  xuất giải pháp giải quyết tốt các vấn đề xã hội như: phân tầng xã hội, phân hóa  giàu nghèo; dư luận xã hội; dân số và phát triển 5
 6. PHÂN II: CAC BAI GIANG/CHUYÊN ĐÊ MÔN HOC ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ I. Chuyên đề 1 1. Tên chuyên đê: KHÁI QUÁT V ̀ Ề XàHỘI HỌC TRONG LÃNH ĐẠO,  QUẢN LÝ 2. Sô tiêt lên l ́ ́ ơp: ́  05 tiết 3. Mục tiêu: Chuyên đê nay se trang bi/cung câp cho hoc viên: ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̣ ­ Về kiến thức: + Khái niệm và đối tượng nghiên cứu xã hội học; + Chức năng xã hội học; + Một số nhà xã hội học tiêu biểu; + Lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu xã hội học  + Vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý. ­ Về kỹ năng: + Vận dụng một số phương pháp nghiên cứu xã hội học vào công tác LĐQL ở  địa phương, đơn vị. ­ Về thái độ/tư tưởng: + Có thái độ chủ động tích sử dụng các kết quả nghiên cứu của xã hội học  trong công tác LĐQL tại địa phương, đơn vị. 4. Chuân đâu ra va đanh gia ng ̉ ̀ ̀ ́ ́ ười hoc̣ 4. Chuân đâu ra va đanh gia ng ̉ ̀ ̀ ́ ́ ười hoc̣ Đánh giá người học Chuẩn đầu ra (Sau khi kêt thuc ́ ́  bai giang/chuyên đê nay, hoc viên ̀ ̉ ̀ ̀ ̣   Hinh th ̀ ưć   co thê đat đ ́ ̉ ̣ ược) Yêu câu đanh gia ̀ ́ ́ đanh gia ́ ́ ­ Về kiến thức: +   Vận   dụng   được  + Vấn đáp
 7. +  Hiểu được đối tượng nghiên cứu  kiến thức về  chức  xã hội học. năng   của   xã   hội  + Phân tích được chức năng của xã  học trong lãnh đạo,  hội học. quản   lý   ở   Việt  + Tự luận Nam   hiện   nay   để    + Hiểu được vai trò của các phương  luận giải, phân tích  pháp nghiên cứu xã hội học trong lãnh  thực trạng xã hội và  đạo, quản lý. làm   sáng   tỏ   trạng  thái, xu hướng biến  ­ Về kỹ năng: đổi xã  hội trên cơ  + Nhận diện được vai trò xã hội học   sở  đó làm cơ  sở  tin  trong   lãnh   đạo,   quản   lý   ở   địa  cậy   cho   những  phương, đơn vị. quyết định quản lý. +  Áp   dụng   được   một   số   phương  +   Vận   dụng   các  pháp nghiên cứu xã hội học vào công  phương   pháp  tác LĐ, QL ở địa phương, đơn vị. nghiên   cứu   XHH  trong   thực   hiện  ­ Về thái độ/Tư tưởng: công tác LĐQL. +  Đấu   tranh   với   những   biểu  hiện    lãnh đạo, quản lý xa rời thực  tiễn,  tư duy kinh viện. +  Tích cực, chủ   động  sử  dụng  các kết quả  nghiên cứu khoa học xã  hội học vào trong công tác LĐQL. 5. Nội dung chi tiêt và hình th ́ ức tô ch ̉ ức dạy học Hình thức tổ  Câu hoi đanh gia ̉ ́ ́  Nội dung chi tiết chức dạy học qua trinh ́ ̀ 1.   KHÁI   LUẬN   CHUNG   VỀ   Xà ­ Thuyêt trinh ́ ̀ Câu hoi tr ̉ ước giờ   HỘI HỌC ­   Phát   vấn   (Nêu   lên lớp: 1.1. Khái niệm và đối tượng nghiên  vấn   đề   theo   hệ   1.Khái   niệm,   đối  cứu thống   câu   hỏi   tượng   của   xã   hội 
 8. ­ Sơ  lược sự  hình thành và phát triển  trong giờ lên lớp) học. XHH 2.Một   số   luận  ­ Khái niệm điểm   chính   trong  các   thuyết   xã   hội  ­ Đối tượng học. 1.2.   Một   số   nhà   xã   hội   học   tiêu  biểu Câu hoi trong gi ̉ ờ  ­ Auguste Comte (1798­1857) lên lớp: ­ Emile Durkheim (1858­1917) 1.Khái   quát   quan  ­ Herbert Spencer (1820­1903) niệm   xã   hội   học  ­ Karl Marx (1818­1883) của   một   số   nhà  ­ Max Weber (1864­1920) XHH tiêu biểu. 1.3. Chức năng của xã hội học ­ Chức năng nhận thức Câu   hoỉ   sau   giờ   ­ Chức năng thực tiễn lên   lớp   (đinh ̣   hương ́   tự   hoc̣   và  ­ Chức năng giáo dục ôn tâp): ̣ 2.   LÝ   THUYẾT   VÀ   PHƯƠNG  ­ Thuyêt trinh ́ ̀ 1.Khái   niệm   và  PHÁP   NGHIÊN   CỨU   XÃ   HỘI  ­   Phát   vấn(Nêu  chức   năng   của   xã  HỌC vấn   đề   theo   hệ   hội học như ngành  2.1. Một số lý thuyết tiêu biểu thống   câu   hỏi   khoa học xã hội? trong giờ lên lớp) ­ Thuyết Chức năng 2.Các   luận   điểm  ­  Học viện tự  học   chính   của   các  ­ Thuyết Mâu thuẫn mục 2.1. thuyết   xã  hội   học  ­ Thuyết Tương tác hiện đại? ­ Thuyết Hệ thống 3. Những biến đổi  2.2.Phương pháp nghiên cứu xã   hội   chính   ở  ­ Phân tích tài liệu Việt   Nam   và   hàm  ý đối với lãnh đạo,  ­ Phỏng vấn quản lý. ­ Quan sát
 9. ­ An ket 1.3. VAI TRÒ CỦA XàHỘI HỌC  ­ Thuyêt trinh ́ ̀ TRONG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ­ Phát vấn 3.1.   Biến   đổi   xã   hội   như   quan   tâm  ­   Thảo   luận   chung của xã hội học và hoạt  động  nhóm: Những biến  lãnh đạo, quản lý. đổi   lớn   ở   Việt  ­ Giá trị  của kết quả  nghiên cứu xã  Nam   và   yêu   cầu  hội học: Thời điểm hay Giai đoạn đối với hoạt  động  ­ Yêu cầu đối với và Nhu cầu cán bộ  lãnh   đạo   quản   lý  lãnh đạo quản lý: Cái gì bây giờ  hay  hiện   nay   ở   địa  Cái gì sắp đến? phương, đơn vị. 3.2. Biến đổi xã hội ở Việt Nam ­ Biến đổi về cấu trúc xã hội  ­ Biến đổi về dân số, gia đình ­ Biến  đổi về phương thức giao tiếp tương  tác và không gian sinh hoạt công cộng  ­ Biến đổi về phương thức lãnh đạo,  quản lý và chính sách 3.3. Hàm ý của biến đổi xã hội đối  với lãnh đạo, quản lý ­ Sự chuyển đổi đa chiều ­ Biến đổi xã hội là hiện tượng phổ  biến   nhưng   nó   diễn   ra   không   giống  nhau   giữa   các   xã   hội   và   khác   nhau  theo cấu trúc xã hội trong một xã hội  ­ Biến đổi xã hội khác biệt về  thời  gian và hậu quả  ­   Biến   đổi   xã   hội   vừa   có   tính   kế  hoạch vừa có tính phi kế hoạch
 10. 6.   Taì   liêu ̣  (Phù  hợp   vơí   muc̣   tiêu,   chuân ̣   hoc̣   tâp ̉   đâu ̀   ra,   nôị   dung   baì   giang/chuyên đê va ghi ro ch ̉ ̀ ̀ ̃ ương/muc/trang cân đoc) ̣ ̀ ̣ 6.1. Tai liêu phai đoc: ̀ ̣ ̉ ̣ 1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn   quốc lần thứ XII. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011) . Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất   nước  trong thời kỳ  quá độ  lên Chủ  nghĩa xã hội   (bổ  sung và phát triển năm   2011) 3.   Đảng   Cộng   sản   Việt   Nam   (2018).   Nghị   quyết   số   23­NQ/TW,   ngày  22/3/2018 của Bộ Chính trị  Về định hướng xây dựng chính sách phát triển công   nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 4. Bùi Thế Cường và cộng sự  (2010). Từ điển Xã hội học Oxford (bản dịch   tiếng Việt. NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 5. Đặng Nguyên Anh (chủ biên) (2016), Biến đổi xã hội ở  Việt Nam truyền   thống và hiện đại, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 6. Nguyễn Đình Tấn, Chủ biên (2010). Xã hội học. Nxb Lý luận chính trị. Hà  Nội. 7. Lê Ngọc Hùng (2008). Lịch sử  và lý thuyết xã hội học. Nxb Khoa học xã  hội, Hà Nội. 2008. 8. Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam ­ UNDP (2016). Tăng trưởng vì   mọi người ­ Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2015 về tăng trưởng bao   trùm 6.2. Tai liêu nên đoc: ̀ ̣ ̣ 1. Anthony Giddens (2009). Sociology 6th edition, Polity Press, USA 2. Bộ  Kế  hoạch và Đầu tư  ­ Ngân hàng thế  giới tại Việt Nam (2016). Việt   Nam 2035 ­ Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ 3. George Ritzer (2011). Sociological theory, 8th edition. McGraw Hill, USA 4. Rodney Stark (1997). Xã hội học đại cương ­ tái bản lần thứ  7 (bản dịch  của Trung tâm Xã hội học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2001 )
 11. 5. Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (2016).  Báo cáo tổng hợp. Cuộc   cách mạng công nghiệp lần thứ Tư ­ một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính   sách đối với Việt Nam. 7. Yêu cầu với học viên (Nêu ro cac hoat đông ng ̃ ́ ̣ ̣ ươi hoc phai th ̀ ̣ ̉ ực hiên phu ̣ ̀  hợp vơi chuân đâu ra, nôi dung, hinh th ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ưc tô ch ́ ̉ ức day hoc va yêu câu đanh ̣ ̣ ̀ ̀ ́   gia cua bai giang đa tuyên bô). ́ ̉ ̀ ̉ ̃ ́ ­ Chuẩn bị nội dung thảo luận Những biến đổi lớn ở Việt Nam và yêu cầu đối với hoạt động lãnh đạo quản lý   hiện nay ở địa phương, đơn vị. ̉ ̣ ̣ ­ Chuân bi nôi dung tự hoc m ̣ ục 2.1 ­ Chuẩn bị nội dung câu hỏi trươc, trong, sau gi ́ ơ lên l ̀ ớp: Câu hoi tr ̉ ước giờ lên lớp: 1. Khái niệm, đối tượng của xã hội học. 2. Một số luận điểm chính trong các thuyết xã hội học. Câu hoi sau gi ̉ ờ lên lớp (đinh h ̣ ương t ́ ự hoc va ôn tâp): ̣ ̀ ̣ 1. Vai trò của các chức năng của xã hội học trong công tác lãnh đạo quản lý   hiện nay, 2. Những biến đổi xã hội chính ở  Việt Nam và hàm ý đối với lãnh đạo, quản  lý. ­ Đọc tài liệu theo hướng dẫn tại mục 6 (6.1; 6.2) ̣ ̉ ́ ực tham gia tra l ­ Tâp trung nghe giang, tich c ̉ ơi cac câu hoi, tham gia đôi thoai, ̀ ́ ̉ ́ ̣   ́ ́ ́ ảo luận. đong gop y kiên, th ́
 12. II. Bai giang/Chuyên đ ̀ ̉ ề 2 1. Tên chuyên đề: CẤU TRÚC XàHỘI VÀ PHÂN TẦNG XàHỘI 2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 3. Mục tiêu: Chuyên đề này sẽ cung cấp cho học viên: ­ Về Kiến thức: +  Kiến thức cơ bản tiếp cận xã hội học về cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội; + Một số vấn đề về cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội trong lãnh đạo, quản lý. ­ Về Kỹ năng: + Khả năng phân tích, đánh giá cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội ở Việt Nam nói   chung và địa phương nói riêng. + Nhận diện cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội  ở  Việt Nam nói chung và địa   phương nói riêng. ­ Về Thái độ: + Chủ động, tích cực và có trách nhiệm đối với xây dựng cấu trúc xã hội, phân  tầng xã hội phù hợp với các giai đoạn phát triển của nước ta. 4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học: Chuẩn đầu ra Đánh giá người học (Sau khi kêt thuc bai ́ ́ ̀  giang/chuyên đê nay, hoc viên ̉ ̀ ̀ ̣   Hinh th ̀ ưć   Yêu câu đanh gia ̀ ́ ́ co thê đat đ ́ ̉ ̣ ược) đanh gia ́ ́ ­ Về kiến thức: Vận   dụng   những   kiến  Vấn   đáp   và  thức cơ  bản về  cấu trúc  tự luận + Hiểu khái niệm: Cấu trúc xã  xã   hội   và   phân   tầng   xã  hội; Tầng xã hội; Phân tầng xã  hội;   Thực   trạng   CTXH  hội và PTXH  ở  VN hiện nay  + Phân tích  được:  các thành tố  để đề xuất giải pháp xây  cơ bản của cấu trúc xã hội Việt 
 13. Nam hiện nay. dựng mô hình cấu trúc xã  + Phân tích  được:  nguyên nhân  hội   và   PTXH   phù   hợp  và hậu quả của phân tầng xã hội  yêu   cầu     thời   kỳ   đẩy  (phân   tầng   hợp   thức   và   không  mạnh   CNH,   HĐH   đất  hợp thức). nước. + Phân tích: Một số  vấn đề  về  cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội  trong lãnh đạo, quản lý. ­ Về kỹ năng: + Nhận diện được nguyên nhân  và hậu quả  phân tầng xã hội  ở  Việt Nam để  đề  xuất giải pháp  khắc   phục   phân   tầng   xã   hội,  phân   hóa   giàu   nghèo   tại   ở   địa  phương. +   Vận   dụng   được   những   kiến  thức về  cấu trúc xã hội để  xây  dựng mô hình cấu trúc xã hội và  PTXH   phù   hợp   tại   địa  phương/đơn vị. ­ Về thái độ/Tư tưởng: + Chủ động, tích cực và có trách  nhiệm   đối   với   xây   dựng   cấu  trúc xã hội, phân tầng xã hội phù  hợp với các giai đoạn phát triển  của nước ta. +   Có   thái   độ   đúng   trong   đấu  tranh   với   quan   điểm   PTXH  không   hợp   thức   ở   địa   phương  hiện nay.
 14. 5. Nội dung chi tiết và hình thức tổ chức dạy học: Hình thức  Câu hỏi đánh giá quá  Nội dung chi tiết tổ chức  trình dạy học I. CẤU TRÚC XàHỘI ­   Thuyết  Câu   hỏi   trước   giờ   lên  1.1. Định nghĩa: Cấu trúc xã hội trình lớp: 1.2.   Các   thành   tố   cơ   bản   của  ­ Phát vấn ­ Tìm hiểu Khái niệm cấu  trúc   xã   hội,   phân   tầng   xã  CTXH hội. ­ Nhóm ­ Quan điểm của Đảng về  ­ Vị thế xã hội cấu   trúc   xã   hội   và   phân  ­ Vai trò xã hội tầng xã hội. ­ Thiết chế xã hội Câu   hỏi   trong   giờ   lên  ­ Mạng lưới xã hội lớp: 1.3.   Phân   hệ   cấu   trúc   xã   hội   cơ  - Tại   sao   trong   công   tác  bản lãnh   đạo,   quản   lý   cần  phải   nghiên   cứu   trạng  ­ Cấu trúc xã hội – giai tầng thái toàn vẹn các thành tố  ­ Cấu trúc xã hội – nghề nghiệp cơ   bản   của   cấu   trúc   xã  ­ Cấu trúc xã hội – dân số hội? ­ Cấu trúc xã hội – vùng miền - Phân   tầng   xã   hội   là   tốt  hay xấu, tích cực hay tiêu  ­  Cấu trúc xã hội – dân tộc cực? ­ Cấu trúc xã hội – tôn giáo - Thiết   kế   mô   hình   phát  II. PHÂN TẦNG XàHỘI ­   Thuyết  triển  ở   đia  phương,  đơn  trình vị. 2.1. Khái niệm ­ Tầng xã hội ­ Phát vấn
 15. ­ Phân tầng xã hội ­ Nguyên nhân phân tầng xã hội 2.2. Các loại phân tầng ­ Các mô hình phân tầng xã hội ­ PTXH đóng và mở ­ PTXH hợp thức và không hợp thức 2.3. Di động xã hội ­ Khái niệm ­ Phân loại: +Di   động   xã   hội   chiều   ngang   và  chiều dọc +   Di   động   thế   hệ   và   di   động   cấu  trúc. III.   MỘT   SỐ   VẤN   ĐỀ   VỀ   CẤU  ­   Thuyết  Câu hỏi sau giờ lên lớp: TRÚC   PHÂN   TẦNG   Xà   HỘI,  trình - Tại   sao   Đảng   ta   lại   chủ  PHÂN TẦNG XàHỘI VÀ PHÁT  ­ Phát vấn trương khuyến khích làm  TRIỂN   XẪ   HỘI   TRONG   LÃNH  giàu hợp pháp đi đôi với  ĐẠO, QUẢN LÝ giảm nghèo bền vững? 3.1. Về cấu trúc xã hội 3.2. Về phân tầng xã hội 6. Tài liệu học tập: 6.1 . Tài liệu phải đọc: 1. Tập bài giảng Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý, 2018, Viện Xã hội học,   Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 6.2. Tài liệu nên đọc:
 16. 1. TS. Trần Thị Minh Ngọc – TS. Trần Thị Xuân Lan, Tập bài giảng Xã hội học,  2012, Nxb. Chính trị ­ Hành chính. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII,  Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 7. Yêu cầu với học viên: ­ Câu hỏi thảo luận:  Tại sao Đảng ta lại chủ  trương khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với   giảm nghèo bền vững? ­ Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước giờ lên lớp, trong và sau giờ lên lớp (Theo mục   5) ­ Đọc tài liệu theo hướng dẫn.  ̉ ̣ ̣ ­ Chuân bi nôi dung tự hoc  ̣ (i) Tự học mục 1.3. Phân hệ cấu trúc xã hội cơ bản)      + Cấu trúc xã hội – giai tầng      + Cấu trúc xã hội – nghề nghiệp      + Cấu trúc xã hội – dân số      +  Cấu trúc xã hội – vùng miền      + Cấu trúc xã hội – dân tộc      +  Cấu trúc xã hội – tôn giáo (ii) Tự học mục III. 3.1; 3.2. ( Về cấu trúc xã hội; Về phân tầng xã hội)  ­ Chuẩn bị ý kiến, tích cực học tập, thảo luận. ­ Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại,  đóng góp ý kiến, thảo luận.
 17. III. Chuyên đề 3: 1. Tên chuyên đê: CHÍNH SÁCH XàH ̀ ỘI 2. Sô tiêt lên l ́ ́ ơp: 05 ti ́ ết 3. Mục tiêu: Bai giang/chuyên đê nay se trang bi/cung câp cho hoc viên: ̀ ̉ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̣ ­ Về kiến thức: + Khái niệm chính sách xã hội; đặc trưng chính sách xã hội; Cơ  sở  hoạch định  và thực thi chính sách xã hội, + Quan điểm của Đảng về chính sách xã hội. + Biến đổi xã hội và Chính sách xã hội. + Kết quả và hạn chế trong hoạch định và thực thi chính sách xã hội. ­ Về kỹ năng: + Có khả năng nhận diện được thực trạng chính sách xã hội (Chính sách giảm  nghèo, chính sách lao động việc làm, chính sách người có công, chính sách tiền  lương, chính sách BHXH ..). + Có khả năng vận dụng được quan điểm của Đảng về  hoạch định và thực thi   chính sách xã hội để đánh giá hiệu quả thực thi một số chính sách xã hội. ­ Về thái độ/tư tưởng: + Tích cực, chủ  động học tập môn xã hội học lãnh đạo, quản lý và có trách  nhiệm cao đối với việc giám sát quá trình hoạch định và thực thi có hiệu quả các  chính sách xã hội ở địa phương/đơn vị. 4. Chuân đâu ra va đanh gia ng ̉ ̀ ̀ ́ ́ ười hoc̣ Chuẩn đầu ra  Đánh giá người học (Sau khi kêt thuc bai giang/chuyên đê ́ ́ ̀ ̉ ̀  Hinh th ̀ ưć   Yêu câu đanh gia ̀ ́ ́ nay, hoc viên co thê đat đ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ược) đanh gia ́ ́ ­ Về kiến thức: +   Vận   dụng   quan  +  Vấn   đáp  điểm   của   Đảng   về  nhóm +  Hiểu được khái  niệm  và phân tích  hoạch định và thực thi  + Tự luận được đặc trưng cơ bản của chính sách 
 18. xã hội. chính   sách   xã   hội   để  +  Phân tích quan điểm  của  Đảng về  nhận diện thực trạng  hoạch  định   và  thực   thi   chính   sách   xã  hoạch định và thực thi  hội. một số  chính sách xã  hội  ở  Việt Nam hiện  ­ Về kỹ năng: nay,   từ   đó   tham   gia  +  Vận dụng được kiến thức về  chính  giám sát quá trình thực  sách xã hội để đánh giá những kết quả  hiện chính sách xã hội  và hạn chế  trong hoạch  định và thực  tại địa phương/đơn vị. thi   một   số   chính   sách   xã   hội   ở   địa  + Từ  kết qủa và hạn  phương/ngành. chế  trong hoạch  định  ­ Về thái độ/Tư tưởng: và thực thi chính sách  xã   hội   ở   Việt   Nam,  Tích   cực,   chủ   động   vận   dụng   kiến  hãy đề  xuất giải pháp  thức về  chính sách xã hội vào đề  xuất  khắc phục những hạn  một số  giải pháp khắc phục hạn chế  chế   trong   thực   thi  trong   hoạch   định   và   thực   thi   một   số  chính   sách   xã   hội   ở  chính sách xã hội tại địa phương/đơn  địa phương/ đơn vị. vị. 5. Nội dung chi tiêt và hình th ́ ức tô ch ̉ ức dạy học Hình thức tổ chức  Câu hoi đanh ̉ ́   Nội dung chi tiết dạy học gia qua trinh ́ ́ ̀ 1. KHÁI LUẬN VỀ  CHÍNH SÁCH  Ví dụ: Câu   hoỉ   trước   XàHỘI ­ Thuyêt trinh ́ ̀ giờ lên lớp: 1.1. Khái niệm ­ Phát vấn (Nêu vấn   1.   Quan   điểm  1.2. Đặc trưng chính sách xã hội đề   theo   hệ   thống   của ĐCSVN về  câu hỏi trong giờ lên   chính   sách   xã  1.3.   Cơ   sở   hoạch   định   và   thực   thi  lớp) hội   qua   các   kỳ  chính sách xã hội Đại   hội   đại  biểu   toàn   quốc  2.   QUAN   ĐIỂM   CỦA   ĐẢNG  ­ Thuyêt trinh ́ ̀ lần   thứ   X,   XI, 
 19. CỘNG SẢN VIỆT NAM ­   Phát   vấn(Nêu   vấn   XII. đề   theo   hệ   thống   Câu   hoỉ   trong   2.12.1.   Quan   điểm   xây   dựng   và   thực  câu hỏi trong giờ lên   hiện chính sách xã hội giờ lên lớp: lớp) • ­ Thực hiện chính sách xã hội là  1.   Thế   nào   là  nhiệm  vụ  thường xuyên, quan trọng  chính   sách   xã  của   Đảng,   Nhà   nước,   cả   hệ   thống  hội? chính trị và toàn xã hội.  2.   Quan   điểm  • ­ Chính sách kinh tế  phải gắn  của   Đảng   về  với chính sách xã hội, chính sách  ưu  CSXH? đãi người có công và an sinh xã hội  3.   Những   vấn  phải phù hợp với trình độ  phát triển  đề   đặt   ra   trong  kinh   tế   ­   xã   hội;   ưu   tiên   người   có  một   số   chính  công,   người   có   hoàn   cảnh   đặc   biệt  sách   xã   hội   tại  khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu  Việt   Nam   hiện  số.  nay? • ­   Hệ   thống   an   sinh   phải   đa  4. Đánh giá kết  dạng, toàn diện; đảm bảo bền vững,  quả  và hạn chế  công bằng.  trong   hoạch  • ­ Nhà nước giữ  vai trò chủ  đạo  định và thực thi  trong thực hiện chính sách an sinh xã  một   số   chính  hội;   đẩy   mạnh   xã   hội   hóa,   khuyến  sách   xã   hội   ở  khích   các   tổ   chức,   doanh   nghiệp   và  Việt   Nam   hiện  người dân tham gia.  nay? • ­ Tăng cường hợp tác quốc tế  Câu hoi sau gi ̉ ờ  để có thêm nguồn lực và kinh nghiệm  lên   lớp  (đinh ̣   xây dựng, thực thi, đánh giá chính sách  hương ́   tự   hoc̣   xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã  ̀ ̣ va ôn tâp): hội.  1.   Những   kiến  2.2. Cơ  sở  hoạch định và thực thi  nghị   và   giải  CSXH pháp   để   khắc  phục những hạn  ­ Phải lấy con người làm trung tâm để 
 20. hoạch   định   và   thực   hiện   các   chính  chế  trong hoạch  sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội,  định và thực thi  phúc lợi xã hội và giải quyết các vấn  chính   sách   xã  đề xã hội hội   tại   địa  ­  Hoạch định và thực thi CSXH phải  phương. xuất phát từ CCXH. ­ Giải quyết các vấn đề  xã hội, thực  hiện chính sách xã hội phải xuất phát  từ   trình   độ   phát   triển   kinh   tế,   gắn  chính sách kinh tế  với chính sách xã  hội. ­ Giải quyết các vấn đề  xã hội, chính  sách   xã   hội,   phải   phù   hợp   với   các  chuẩn mực văn hóa và truyền thống  dân tộc. ­   Phải   coi   CSXH   là   một   hệ   thống  đồng   bộ   và   tính   đến   khả   năng   đáp  ứng của  xã hội  cũng  như  việc  thực  hiện các chính sách khác. 3.   HỆ   THỐNG   CHÍNH   SÁCH   Xà ­ Thuyêt trinh ́ ̀ HỘI   VÀ   NHỮNG   VẤN   ĐỀ   ĐẶT  ­ Phát vấn RA ĐỐI VỚI CÁC CSXH TRƯỚC  ­ Thảo luận nhóm: NHŨNG  BIẾN ĐỔI XàHỘI  Đánh giá những bất   3.1. Biến đổi xã hội cập   trong   một   số   3.2.   Hệ   thống   chính   sách   xã   hội   và  chính   sách   xã   hội   một   số   vấn   đề   đặt   ra   trong   hoạch  đang thực thi tại địa   định và thực thi chính sách xã hội hiện  phương? nay ­   Học   viện   tự   học   ­ Chính sách giảm nghèo mục 3.1. ­ Chính sách dân số, lao động và việc  làm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2