intTypePromotion=3

Đề cương môn học: Xã hội học văn hóa

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
183
lượt xem
25
download

Đề cương môn học: Xã hội học văn hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Xã hội học văn hóa trang bị cho sinh viên những hiểu biết sâu sắc, khoa học về lý luận và thực tiễn của chuyên ngành Xã hội học Văn hóa. Nhằm giúp các bạn nắm bắt những thông tin liên quan về môn học này, mời các bạn cùng tham khảo đề cương môn học "Xã hội học văn hóa" dưới đây. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học: Xã hội học văn hóa

 1. ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC: XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA 1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên giảng viên 1: Chu Thị Thu Thủy - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ - Thời gian, địa điểm làm việc: + Thời gian: Thứ 2 và thứ 4 + Địa điểm: Khoa Lịch sử - Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2. - Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Lịch sử - Trƣờng ĐHSP Hà Nội 2, phƣờng Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. - Điện thoại: 0211.3512101; Mobile: 0988831119 - Email:chuthuyhpu2@gmail.com - Các hướng nghiên cứu chính: + Biến đổi cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời cận đại + Phong trào dân tộc thời cận đại + Một số khuynh hƣớng, đảng phái chính trị ở Việt Nam đầu thế kỷ XX + Giáo dục Việt Nam thời thuộc địa (1858 – 1945) 1.2. Họ và tên giảng viên 2: Bùi Ngọc Thạch - Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ - Thời gian, địa điểm làm việc: + Thời gian: Thứ 2 và thứ 3 + Địa điểm: Khoa Lịch sử - Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2. - Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Lịch sử - Trƣờng ĐHSP Hà Nội 2, phƣờng Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. - Điện thoại: 0211.3512101; Mobile: 01254217575 - Email: buingocthach.sp2@moet.edu.vn - Các hướng nghiên cứu chính: + Các học thuyết chính trị - xã hội ở Trung Quốc. + Lịch sử tƣ tƣởng phƣơng Đông và Việt Nam. + Cơ sở văn hoá Việt Nam. 1
 2. + Các khuynh hƣớng tƣ tƣởng giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời cận đại. 2. Thông tin chung về môn học - Tên môn học: Xã hội học văn hóa - Mã môn học: LS646 - Số tín chỉ: 02 - Loại môn học: Tự chọn - Môn học tiên quyết: - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: + Học lý thuyết trên lớp: 30 + Xêmina, thảo luận trên lớp: 0 + Tự học, tự nghiên cứu: 60 - Đơn vị phụ trách môn học: Tổ Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2 3. Mục tiêu của môn học: 3.1. Kiến thức: Học xong môn Xã hội học văn hoá, sinh viên phải nắm đƣợc: - Những khái niệm cơ bản về Xã hội học nói chung và Xã hội học Văn hóa nói riêng. - Các kỹ năng, phƣơng pháp nghiên cứu đặc thù của xã hội học trong nghiên cứu những vấn đề văn hoá của xã hội Việt Nam cổ truyền và đƣơng đại. 3.2. Kỹ năng: Nắm được các kỹ năng: - Đọc, ghi chép và tóm tắt tư liệu - Chuẩn bị xeminar theo yêu cầu của giáo viên - Làm việc nhóm, tự học và tự nghiên cứu tài liệu. - Triển khai các phƣơng pháp nghiên cứu xã hội học (lập bảng hỏi, phỏng vấn, quan sát, thảo luận nhóm…) 3.3. Các mục tiêu khác: 2
 3. Sau khi học xong môn Xã hội học văn hoá, sinh viên tự khẳng định đƣợc: - Tính khoa học trong việc sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu xã hội học để giải quyết các vấn đề văn hoá học. - Xác định thái độ trung thực khi lấy thông tin từ bảng hỏi, phỏng vấn sâu... - Nghiêm túc chuẩn bị bài trƣớc khi đến lớp, tích cực nghe giảng, thảo luận và làm việc nhóm. 4. Tóm tắt nội dung môn học Môn học trang bị cho sinh viên những hiểu biết sâu sắc, khoa học về lý luận và thực tiễn của chuyên ngành Xã hội học Văn hóa. Trên cơ sở đó, giúp sinh viên nhận thức đƣợc những gì đang và sẽ diễn ra trong đời sống văn hóa xã hội, đi sâu tìm hiểu các vấn đề, hiện tƣợng văn hóa. 5. Nội dung chi tiết môn học Hình thức Yêu tổ cầu Thời chức Số đối gian, Ghi Nội dung chính dạy tiết với địa chú học sinh điểm viên TÍN CHỈ 1 45 CHƢƠNG 1: KHÁI LUẬN VỀ XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA Lý 1.1. Khái niệm Xã hội học văn hóa. Đối thuyết tượng, chức năng và nhiệm vụ 1.1.1. Khái niệm Đọc 3
 4. 1.1.2. Đối tƣợng 06 trƣớc Lớp 1.1.3. Chức năng học học liệu 1.1.4. Nhiệm vụ 1,2, 3, 1.2. Mối quan hệ giữa Xã hội học văn hóa với 4, 6, 7, một số chuyên ngành Khoa học Xã hội 10, 13, 1.2.1. Xã hội học văn hóa với Xã hội học 14, 17, đại cƣơng 18 1.2.2. Xã hội học văn hóa với Triết học 1.2.3. Xã hội học văn hóa với Văn hóa học 1.2.4. Xã hội học văn hóa với Dân tộc học CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA 2.1. Xã hội Đọc 2.2. Vai trò xã hội trƣớc 2.3. Ứng xử xã hội và khuôn mẫu ứng xử xã học hội liệu 1, Lớp 06 2.4. Thể chế xã hội 2, 3, 5, học 2.5. Giá trị và chuẩn mực 6, 7, 10, 12, 2.6. Xã hội hóa 13, 17 2.7. Văn hóa nhóm 2.8. Tiểu văn hóa, phản văn hóa và văn hóa nhóm 4
 5. Đọc 1. Vai trò của Xã hội học văn hóa học Lớp Thảo 2. Những đặc trƣng cơ bản của nghiên cứu Xã liệu học, 03 luận hội học 1,2, 3, theo 3. Mối quan hệ giữa giá trị và chuẩn mực 5, 6, 7, nhóm 12, 17 1. Khái niệm Văn hóa và Xã hội học Đọc Tự học học, 2. Sự hình thành Xã hội học văn hóa Thƣ liệu 1, tự 3. Mối quan hệ giữa Xã hội học văn hóa với 30 viện, ở 2, 3, 4, nghiên một số chuyên ngành Khoa học Xã hội nhà 10, 11 cứu TÍN CHỈ 2 45 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ HƢỚNG TIẾP CẬN TRONG NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA Đọc 3.1. Tiếp cận theo thuyết Chức năng – Cấu trƣớc Lý trúc học Lớp 06 thuyết 2.3.1. Thuyết Chức năng – Cấu trúc 2.3.2. liệu 1, học Một số khái niệm cơ bản 2, 3, 8, 2.3.3. Thuyết Chức năng – Cấu trúc trong 11, 16, tiếp cận nghiên cứu Văn hóa 3.2. Tiếp cận theo thuyết Xung đột 5
 6. 3.2.1. Thuyết Xung đột 3.2.2. Một số khái niệm cơ bản 3.2.3. Thuyết Xung đột trong tiếp cận nghiên cứu Văn hóa 3.3. Tiếp cận Sinh thái học văn hóa 3.3.1. Khái niệm 3.3.2. Tiếp cận Sinh thái học trong nghiên cứu văn hóa CHƢƠNG 4: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA 4.1. Hệ các phương pháp nghiên cứu của Xã hội học văn hóa 4.1.1. Phƣơng pháp thực nghiệm 4.1.2. Phƣơng pháp đối chiếu so sánh Đọc 4.1.3. Phƣơng pháp thống kê Xã hội học trƣớc 4.1.4. Phƣơng pháp chọn mẫu học Lớp 06 4.2. Hệ phương pháp thu thập thông tin Xã liệu 1, học hội học trong nghiên cứu 2, 3, 8, 4.2.1. Phƣơng pháp phân tích tài liệu 15 4.2.2. Phƣơng pháp quan sát 4.2.3. Phƣơng pháp trƣng cầu ý kiến 4.2.4. Phƣơng pháp phỏng vấn 4.3. Các bước tiến hành triển khai một đề tài Xã hội học thực nghiệm về văn hóa 6
 7. 1. Ứng dụng nghiên cứu các thuyết Chức năng – Đọc Cấu trúc, Xung đột và Sinh thái học trong trƣớc Lớp nghiên cứu Lịch sử văn hóa và Văn hóa học học Thảo học, 03 liệu 1, luận 2. Ƣu điểm và nhƣợc điểm của từng phƣơng theo 2, 3, 8, pháp nghiên cứu Xã hội học văn hóa. nhóm 15, 16 Đọc 1.Khái niệm về phƣơng pháp nghiên cứu Xã hội học học Thƣ Tự liệu 3, 30 viện, ở học 2. Một số dạng nghiên cứu trong Xã hội học 4, 8, nhà 3. Những đặc trƣng cơ bản và các bƣớc tiến 13, 14, hành nghiên cứu Xã hội học 15 6. Học liệu 6.1. Học liệu bắt buộc 1. Đoàn Văn Chúc: Xã hội học văn hóa, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1997 2. Mai Văn Hai, Mai Kiệm: Xã hội học Văn hoá, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2003. 3. John J. Macionis: Xã hội học, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2004. 6.2. Học liệu tham khảo 4. Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng: Xã hội học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 5. Phạm Văn Đồng: Văn hóa và đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994 6. Trần Ngọc Thêm: Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999 7
 8. 7. Trần Quốc Vƣợng: Văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội, 1996 8. Chung Á, Nguyễn Đình Tấn (chủ biên): Nghiên cứu xã hội, Nxb Chính trị Quốc gia, H. 1997 9. A.A. Radughin: Văn hóa học - Những bài giảng, Viện Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2004 10. A.A. Belik: Văn hóa học – Những lý thuyết nhân học văn hóa, Tạp chí văn hóa nghệ thuật, Hà Nội, 2000 11. Vũ Minh Chi: Nhân học Văn hoá – Con người với thiên nhiên, xã hội và thế giới siêu nhiên, NXB Chính trị Quốc gia, H., 2004. 12. G. Endruwei và G.Trommsdorff:Từ điển xã hội học, NXB Thế giới, Hà Nội, 2002. 13. Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và Lý thuyết Xã hội học, NXB Đại học Quốc gia, H, 2002. 14. Thanh Lê, Xã hội học hiện đại Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, H., 2001 15. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu Xã hội học, NXB Đại học Quốc gia, H, 2001 16. Tadao Umesao, Lịch sử nhìn từ quan điểm Sinh thái học – Văn minh Nhật Bản trong bối cảnh thế giới, NXB Thế giới, Hà Nội, 2007 17. M. Roodin, Văn hoá học, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000 18. Bùi Quang Thắng, Hành trình vào văn hóa học, NXB Văn hoá Thông tin, H., 2003. 7. Kế hoạch giảng dạy cụ thể: Sinh viên tự học, tự Giảng viên lên lớp (tiết) nghiên cứu (tiết) Tuần Lý Minh Thực Xêmin Chuẩn bị Bài tập Tổng thuyết hoạ, ôn hành, bài a, thảo tự đọc ở nhà, 8
 9. cơ bản tập, kiểm tập luận bài tập tra lớn 1 2 4 6 2 2 4 6 3 2 4 6 4 2 4 6 5 1 1 4 6 6 1 1 4 6 7 0 1 1 4 6 8 2 4 6 9 2 4 6 10 2 4 6 11 2 4 6 12 2 4 6 13 1 1 4 6 14 1 1 4 6 15 1 1 4 6 Tổng 23 1 6 60 90 cộng 9
 10. 8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học * Yêu cầu * Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: - Đối với các tiết lý thuyết, sinh viên phải tham dự đầy đủ theo quy định của nhà trƣờng. - Trong giờ học sinh viên phải nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài. - Sinh viên phải chủ động, tích cực trong những giờ tự học, tự nghiên cứu. - Nội dung bài học, bài tập ở nhà, các vấn đề sẽ thảo luận sinh viên phải chuẩn bị trƣớc theo yêu cầu của giáo viên. - Hoàn thành tốt các yêu cầu kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên, kiểm tra đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá kết thúc môn học. - Các tài liệu đƣợc giao trong tuần phải đƣợc chuẩn bị trƣớc bài học, trƣớc buổi thảo luận hoặc kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ. 9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học 9.1. Kiểm tra thƣờng xuyên trong quá trình học tập: đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, chuyên cần. 9.2. 9.3. Thi hết môn học: - Hình thức thi: tự luận, theo ngân hàng đề - Thời gian: 90 phút. (Trọng số: Mục 9.1 chiếm 1/10; Mục 9.2 chiếm 2/10; Mục 9.3 chiếm 7/10). Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012 GIẢNG VIÊN 1 GIẢNG VIÊN 2 10
 11. ThS Chu Thị Thu Thủy TS Bùi Ngọc Thạch TRƢỞNG BỘ MÔN P.TRƢỞNG KHOA ThS Nguyễn Văn Dũng 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản