intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết Địa 11

Chia sẻ: Sunshine_1 Sunshine_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
117
lượt xem
7
download

Đề kiểm tra 1 tiết Địa 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo 7 đề kiểm tra 1 tiết Địa 11 gồm các câu hỏi về: những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để phát triển kinh tế Liên Bang Nga, biểu đồ cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi, toàn cầu hoá, trữ lượng dầu mỏ,...giúp các thí sinh có thêm tư liệu chuẩn bị ôn tập kiểm tra 1 tiết với kết quả tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Địa 11

 1. Trường THPT Cao Lãnh 2 Điểm Lớp: ……….. Họ và tên: …………………… KIỂM TRA 1 tiết Môn: Địa lí 11(Chương trình chuẩn) ------------------oOo------------------ A. Trắc nghiệm (4 điểm) 1./ Loại rừng chiếm diện tích chủ yếu của LB Nga là : a. Rừng lá cứng b. Rừng Taiga c. Rừng hỗn giao lá rộng và lá kim d. Rừng lá rộng thường xanh. 2./ Dân cư phân bố tập trung ở vùng nào của LB Nga? a. Phần phía Tây lãnh thổ b. Đồng bằng Tây Xibia c. Cao nguyên Trung Xibia d. Phía Đông lãnh thổ. 3./ Mật độ dân số trung bình của LB Nga vào năm 2005 là : a. > 8 người/km2 b. 15người/km2 c. 20người/km2 d. 10người/km2 4./ Nội dung chiến lược kinh tế mới của LB Nga từ năm 2000 là : a. Từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng kinh tế thị trường. b. Ổn định đồng Rúp, nâng cao đời sống nhân dân. c. Mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ, quyền lợi dân tộc Nga. d. Tất cả các ý trên. 5./ Lợi ích của việc duy trì kinh tế hai tầng trong quá trình phát triển kinh tế của Nhật là : a. Giá thành sản phẩm hạ b. Chi phí thấp, vốn ít, khối lượng hàng hoá nhiều c. Sử dụng nguồn lao động đông d. Giá nhân công thấp. 6./ Những năm 1973 – 1974 và 1979 – 1980 tốc độ tăng trưởng nền kinh tế Nhật Bản giảm là do : a. Động đất b. Khủng hoảng chính trị c. Khủng hoảng dầu mỏ d. Chiến tranh. 7./ Vùng biển bao quanh Nhật Bản có nhiều ngư trường lớn là nhờ : a. Nằm ở khu vực khí hậu gió mùa b. Là một quần đảo c. Nằm ở khu vực ôn đới d. Các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau 8./ Đảo lớn nhất ở Nhật Bản là : a. Kyushu b. Hokkaido c. Honshu d. Shikoku B. Tự luận (6 điểm) Câu 1. (3 điểm) a. Trình bày những thuận lợi về điều kiện tự nhiên để LB Nga phát triển kinh tế? b. Một số khoáng sản chính của Nga (2004): Khoáng sản Trữ lượng Xếp hạng về trữ lượng trên thế giới Than đá (tỉ tấn) 6000 1 Dầu mỏ (tỉ tấn) 9,5 2 Khí tự nhiên (tỉ m3) 56000 2 Quặng sắt (tỉ tấn) 70 2 Quặng Kali (tỉ tấn) 3,6 1 Em hãy cho biết các khoáng sản trên thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp nào? Câu 2. Dựa vào bảng số liệu tốc độ tăng GDP của Nhật Bản thời kì 1990 – 2005 (Đơn vị: %): Năm 1990 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Tăng GDP 5,1 1,5 1,9 0,8 0,4 2,7 2,5 a. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong thời gian trên. b. Em hãy rút ra nhận xét về tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong thời gian trên? (3 điểm). 1
 2. Bài làm ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 2
 3. ....................................................................................................................................................... ĐÁP ÁN Môn: Địa lí (chương trình chuẩn) A. Trắc nghiệm (4 điểm) a b c d 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x B. Tự luận (6 điểm) Câu 1: (3 điểm). a. Những điều kiện tự nhiên thuận lợi để LB Nga phát triển kinh tế + Phần phía Tây: - Đại bộ phận là đồng bằng (đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xibia), xen lẫn nhiều đồi thấp, đất đai màu mỡ => trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi chính của LB Nga. (1đ) - Phía Bắc đồng bằng Tây Xibia tập trung nhiều khoáng sản đặc biệt là dầu mỏ, khí tự nhiên; Ở dãy Uran giàu khoáng sản (than, dầu, quặng sắt, kim loại màu…)=> nguyên, nhiên liệu để phát triển công nghiệp. (1đ) + Phần phía Đông: Giàu tiềm năng về khoáng sản, lâm sản ( rừng Taiga có diện tích lớn nhất thế giới) và trữ năng thuỷ điện rất lớn ( các sông lớn:Yenisei, Obi, Lena..). (1đ) b. Than, dầu mỏ và khí đốt là nguyên liệu cho công nghiệp năng lượng. (1đ) Quặng sắt và Kali là nguyên liệu cho ngành luyện kim phát triển. (1đ) Dầu mỏ và quặng Kali là những nguyên liệu để phát triển CN hoá chất. (1đ) Câu 2: ( 3 điểm) + Vẽ đúng dạng biểu đồ cột (0.5đ) + Đảm bảo tính thẩm mĩ, chia khoảng cách phù hợp, có tên biểu đồ, chú giải (1đ) + Nhận xét: Trong thời kì 1990 – 2005, GDP của Nhật tăng, giảm không đều (0.5đ). Nhìn chung GDP của Nhật có xu hướng tăng từ sau năm 2001 (0.75đ); Nguyên nhân: do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Châu Á tác động và đặc biệt là những biến động trên thế giới sau sự kiện ngày 11/09/2001. (0.25đ) 3
 4. Hà Thị Ngọc Trường TH Đồng Tiến KiÓm tra mét tiÕt Hä vµ tªn:......................................................................................................Líp 11....... I.Tr¾c nghiÖm: Khoanh trßn c¸c ph­¬ng ¸n em cho lµ chÝnh x¸c nhÊt: 1. Sù suy gi¶m tÇng « d«n g©y nªn hËu qu¶ c¬ b¶n lµ: A. MÊt líp ¸o b¶o vÖ tr¸i ®Êt khái c¸c tia tö ngo¹i cã C. T¨ng c­êng n¹n « nhiÔm m«i tr­êng trªn ph¹m b­íc sãng ng¾n vi toµn cÇu B. M­a axit diÔn ra ngµy cang nhiÒu víi møc ®é D. NhiÖt ®é tr¸i ®Êt ngµy cµng t¨ng ngµy cµng lín 2. §Æc ®iÓm kh«ng ph¶n ¸nh sù t­¬ng ph¶n vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c nhãm n­íc hiÖn nay lµ: A. Sù kh¸c nhau vÒ gi¸ trÞ vµ tÝnh chÊt cña c¸c mÆt C. Sù kh¸c nhau trong c¬ cÊu kinh tÕ gi÷a c¸c nhãm hµng xuÊt, nhËp khÈu n­íc B. Sù kh¸c nhau vÒ diÖn tÝch vµ d©n sè D. Sù chªnh lÖch vÒ quy m« GDP (so víi quy m« d©n sè) 3. Sù gia t¨ng t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng trªn quy m« hµnh tinh hiÖn nay lµ do A. Khai th¸c ngµy cang nhiÒu nhµ m¸y ®iÖn C. Khai th¸c c¸c nhµ m¸y ®iÖn sö dông n¨ng nguyªn tö l­îng mÆt trêi B. Khai th¸c c¸c nhµ m¸y ®iÖn sö dông n¨ng D. ViÖc khai th¸c c¸c nhµ m¸y ®iÖn sö dông b»ng l­îng thuû triÒu than vµ dÇu khÝ 4. Liªn kÕt khu vùc ®­îc ®¸nh gi¸ thµnh c«ng nhÊt trong lÞch sö lµ: A. ASEAN B. NAFTA C. APEC D. EU 5. Cho biÕt c¸c chØ tiªu sau cã ý nghÜa lµ g× : A. HDI:………………………………………………………………………………… B. GDP:…………………………………………………………………………………. C. GNP/ng­êi :…………………………………………………………………………. D. FDI:…………………………………………………………………………………. 6. C¸c n­íc ph¸t triÓn hiÖn nay chñ yÕu n»m ë: A. B¸n cÇu B¾c B. B¸n cÇu §«ng C. B¸n cÇu T©y D. B¸n cÇu Nam 7. HËu qu¶ lín nhÊt cña toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ: A. Lµm « nhiÔm m«i tr­êng tù nhiªn B. Gia t¨ng kho¶ng c¸ch giµu nghÌo C. T¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr­êng x· héi D. Lµm t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng téi ph¹m 8. Tr÷ l­îng dÇu má lín nhÊt thÕ giíi hiÖn nay thuéc khu vùc: A. B¾c Mü B. Trung §«ng C. Nam Mü D. Ch©u Phi II.Tù luËn 1. Chøng minh r»ng cã sù t­¬ng ph¶n trong tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ gi÷a c¸c nhãm n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III.Bµi tËp: Cho bảng số liệu sau : DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO NHÓM TUỔI NĂM 1979, 1989, 2005 Nhóm tuổi ( %) Năm Tổng số ( nghìn người) 0 – 14 15- 59 Từ 60 trở lên 1979 52.472 41,7 51,3 7,0 1989 64.405 38,7 54,1 7,2 2005 84.156 27,1 63,9 9,0 a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi qua 3 năm trên. b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số qua các năm kể trên ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
 5. Tr­êng THPT Hµn Thuyªn §Ò kiÓm tra: 45 phót Hä vµ tªn: …………………………. M«n: §Þa lÝ Líp: ……. Khèi 11 I) Tr¾c nghiÖm Khoanh trßn ch÷ c¸i ®Çu em cho lµ ®óng: 1) Nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn nÒn kinh tÕ thÕ giíi, chuyÓn nÒn kinh tÕ thÕ giíi sang giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ tri thøc lµ: A- Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt. B- Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc. C- Cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. D- Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. 2) Hµn Quèc, Xingapo, Hång K«ng, §µi Loan, Braxin, Achentina lµ: A- C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. B- C¸c n­íc ph¸t triÓn. C- C¸c n­íc c«ng nghiÖp míi. D- A, C ®óng. 3) HDI lµ chØ sè viÕt t¾t cña thuËt ng÷: A- ChØ sè ph¸t triÓn con ng­êi. B- Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi. C- Tæng s¶n phÇm quèc d©n. 4) C¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®­îc chia thµnh hai nhãm n­íc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn dùa vµo: A- Sù kh¸c nhau vÒ tæng sè d©n cña mçi n­íc. B- Sù kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn. C- Sù kh¸c nhau vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn KTXH. D- Sù kh¸c nhau vÒ tæng s¶n phÈm trong n­íc b×nh qu©n ®Çu ng­êi. 5) Kinh tÕ ti thøc lµ lo¹i h×nh kinh tÕ dùa trªn: A- ChÊt x¸m, kÜ thuËt, c«ng nghÖ cao. B- Vèn, kÜ thuËt cao, lao ®éng dåi dµo. C- M¸y mãc hiÖn ®¹i, mÆt b»ng réng lín. D- Tr×nh ®é kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ cao. 6) Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®­îc tiÕn hµnh tõ: A- Trong suèt thÕ kØ XX. B- Cuèi thÕ kØ XX ®Çu thÕ kØ XXI. C- Trong suèt thÕ kØ XXI. D- Gi÷a thÕ kØ XX ®Çu thÕ kØ XXI. 7) Cã vai trod quyÕt ®Þnh nhÊt ®èi víi nÒn kinh tÕ tri thøc lµ: A- Khoa häc kÜ thuËt. B- C«ng nghÖ th«ng tin vµ truyÒn th«ng. C- Gi¸o dôc. D- C«ng ngiÖp vµ dÞch vô. 8)Khu vùc cã tuæi thä trung b×nh thÊp nhÊt thÕ giíi lµ: A- Ch©u Phi.
 6. B- Ch©u ¸. C- B¾c Phi. D- T©y phi. 9) Toµn cÇu hãa lµ g×? A- Lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt mét sè quèc gia trªn thÕ giíi vÒ nhiÒu mÆt. B- T¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ x· héi cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. C- Lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi vÒ kinh tÕ, v¨n hãa vµ khoa häc. D- Lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt c¸c n­íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi vÒ kinh tÕ, v¨n hãa, khoa häc. 10) Nèi c¸c ý ë cét bªn tr¸i víi c¸c ý ë cét bªn ph¶i cho ®óng víi qu¸ tr×nh toµn cÇu hãa nÒn kinh tÕ thÕ giíi. a) Th­¬ng m¹i thÕ giíi ph¸t triÓn m¹nh. b) §Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng tr­ëng nhanh. A- BiÓu hiÖn c) Thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ toµn cÇu. d) Khai th¸c triÖt ®Ó khoa häc c«ng nghÖ. e) ThÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ më réng. B- HÖ qu¶ g) C¸c c«ng ty xuyªn quèc gia co vai trß ngµy cµng lín. h) gia t¨ng kho¶ng c¸ch giµu nghÌo ngµy cµng lín. 11)Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi (WTO ) gåm cã 150 thµnh viªn tÝnh ®Õn: A- Th¸ng 1- 2007 B- Th¸ng 1- 2006. C- Th¸ng 12- 2006 D- Th¸ng 6- 2006. 12) tõ n¨m 1990 ®Õn n¨m 2004 ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· t¨ng: A- 6000 tØ USD B- Trªn 7000 tØ USD. C- 7000 tØ USD D- GÊp 5 lÇn. 13) LÜnh vùc chiÕm tØ träng ngµy cµng lín trong ®Çu t­ n­íc ngoµi lµ: A- N«ng nghiÖp B- C«ng ngiÖp. C- DÞch vô. D- Tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm. 14) Quü tiÒn tÖ quèc tÕ (IMF) , ng©n hµng thÕ giíi (WB) ngµy cnµg cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu lµ biÓu hiÖn cña: A- Th­¬ng m¹i thÕ giíi ph¸t triÓn m¹nh. B- ThÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ më réng. C- §Çu t­ n­íc ngoµi t¨ng tr­ëng nhanh. D- C¸c c«ng ty quèc gia cã vai trß ngµy cµng lín. 15) C¸c quèc gia cã nh÷ng nÐt t­¬ng ®ång vÒ ®Þa lÝ, v¨n hãa, x· héi ®· liªn kÕt thµnh c¸c tæ chøc kinh tÕ ®Æc thï chñ yÕu nh»m: A- T¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña khu vùc vµ c¸c n­íc trong khu vùc so víi thÕ giíi. B- Lµm cho ®êi sèng v¨n hãa, x· héi cña c¸c n­íc thªm phong phó. C- Trao ®æi nguån lao ®éng vµ nguån vèn gi÷a c¸c n­íc trong khu vùc.
 7. D- Trao ®æi hµng hãa gi÷a c¸c n­íc nh»m ph¸t triÓn ngµnh xuÊt nhËp khÈu cña tõng n­íc. 16) Liªn minh Ch©u ¢u ®­îc thµnh lËp n¨m: A- 1993. B - 1958. C- 1957. D - 1990. 17) MERCOSUR vµ NAFTA lµ hai tæ chøc liªn kÕt kinh tÕ thuéc khu vùc: A- Ch©u ¢u B- Ch¢u ¸ C- Ch©u §¹i D­¬ng D- Ch©u mü. 18) §éng lùc c¬ b¶n thóc ®Èy sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ gi÷a c¸c tæ chøc vµ c¸c n­íc trong khu vùc lµ: A- C¸c n­íc võ hîp t¸c võ c¹nh tranh. B- C¸c tæ chøc liªn kÕt hç trî cho nhau. C- C¸c tæ chøc liªn kÕt võa hîp t¸c võa c¹nh tranh víi nhau. D- Xãa bá triÖt ®Ó ®Æc tr­ng riªng cña tõng n­íc trong tõng tæ chøc. 19) Tæ chøc cã GDP cao nhÊt vµ thÊp nhÊt lµ: A- APEC/ ASEAN. B- APEC/ MERCOSUR. C- NAFTA/ MERCOSUR. D- EU/ ASEAN. 20) Tæ chøc cã d©n sè ®«ng nhÊt vµ cao nhÊt lµ: A- APEC. B- EU. C- NAFTA. D- ASEAN. 21) Bïng næ d©n sè trong mäi thêi k× ®Òu b¾t nguån tõ: A- C¸c n­íc ph¸t triÓn. B- C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. C- §ång thêi ë c¸c nc ph¸t triÓn vµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn . D- C¶ nhãm n­íc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn nh­ng kh«ng cïng thêi ®iÓm. 22) Bïng næ d©n sè hiÖn nay trªn thÕ giíi chñ yÕu b¾t nguån tõ: A- C¸c n­íc ph¸t triÓn. B- C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. C- C¸c n­íc c«ng nghiÖp míi. D- C¶ nhãm n­íc dang ph¸t triÓn vµ c¸c n­íc c«ng nghiÖp míi. 23) C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn chiÕm tû lÖ: A- H¬n 70% d©n sè thÕ giíi. B- 75% d©n sè thÕ giíi. C- 80% d©n sè thÕ giíi. D- 85% d©n sè thÕ giíi. 24) Tr¸i ®Êt nãng dÇn lªn lµ do: A- M­a axÝt ë nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi. B- TÇng ¤d«n bÞ thñng. C- L­îng CO 2 t¨ng ®¸ng kÓ trong khÝ quyÓn. D- B¨ng tan ë hai cùc. 25) ¤ nhiÔm m«i tr­êng biÓn vµ ®¹i d­¬ng chñ yÕu do: A- ChÊt th¶i c«ng nghiÖp vµ sinh ho¹t. B- C¸c s«ng Þ « nhiÔm ®æ n­íc ra biÓn.
 8. C- C¸c sù cè ®¾m tµu, röa tµu, trµn ®Çu. D- §Êt vµ n­íc trªn lôc ®Þa bÞ « nhiÔm ®æ ra biÓn. 26) Trong qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ, c¸c n­íc ph¸t triÓn ®·: A- T×m c¸ch ¸p ®Æt lèi sèng vµ nÒn v¨n hãa cña m×nh vµo c¸c n­íc kh¸c. B- Lµm thay ®æi c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc cña nh©n lo¹i. C- ¸p dông tiÕn bé KHKT ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng ngiÖp truyÒn thèng. D- ChuyÓn c¸c c«ng nghÖ lçi thêi, g©y « nhiÔm sang c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. 27)Toµn cÇu hãa g©y ¸p lùc ®èi víi tù nhiªn v×: A- Tµi nguyªn thiªn nhiªn bÞ khai th¸c triÖt ®Ó h¬n. B- Hnµg rµo thuÕ quan gi÷a c¸c n­íc bÞ xãa bá. C- C¸c ngµnh ®iÖn tö, tin häc, c«ng nghÖ sinh häc ngµy cµng ph¸t triÓn. D- C«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®­îc ¸p dông vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn KTXH. 28) C©u nµo d­íi ®©y kh«ng chÝnh x¸c: A- Toµn cÇu hãa ®em ®Õn nhiÒu c¬ héi cho c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. B- Toµn cÇu hãa gay ra nhiÒu th¸ch thøc lín cho c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. C- Trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa , c¬ héi ®ãn ®µu c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i chØ dµnh cho c¸c n­íc ph¸t triÓn. D- Trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa, khoa häc vµ c«ng nghÖ ®· cã t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn mäi mÆt ®êi sèng nÒn kinh tÕ thÕ giíi. 29) PhÇn lín l·nh thæ Ch©u Phi lµ hoang m¹c, xa van vµ cã khÝ hËu kh« nãng v×: A- Ch©u Phi kh«ng gi¸p biÓn. B- §Þa h×nh qu¸ b»ng ph¼ng. C- ¶nh h­ëng cña c¸c dßng biÓn l¹nh. D- N»m c©n xøng so víi ®­êng xÝch ®¹o, ®¹i bé phËn ®Êt ®ai n»m gi÷a hai chÝ tuyÕn. 30) Hµng tr¨m triÖu ng­êi Ch©u Phi ®ang sèng rÊt khã kh¨n v×: A- §ãi nghÌo vµ bÖnh tËt. B- Häc vÊn kÐm, nhiÒu hñ tôc, xung ®ét s¾c téc. C- Ýt ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c tæ chøc quèc tÕ. D- KhÝ hËu kh« nãng. 31) Sè d©n sèng d­íi møc nghÌo khæ cña MÜ la Tinh cßn kh¸ ®«ng chñ yÕu lµ do: A- Cuéc c¶i c¸ch ruéng ®Êt kh«ng triÖt ®Ó. B- Ng­êi d©n kh«ng cÇn cï. C- D©n nghÌo kÐo ra thµnh phè t×m viÖc lµm. D- HiÖn t­îng ®« thÞ hãa tù ph¸t. 32) D©n c­ n«ng th«n chiÕm tØ lÖ bao nhiªu trong tæng sè d©n MÜ La Tinh? A- 25% B- 30%. C- 35% D- 40%. 33) C©u nµo d­íi ®©y kh«ng chÝnh x¸c. A- Khu vùc MÜ La Tinh ®­îc gäi lµ " s©n sau" cña Hoa K×. B- T×nh h×nh kinh tÕ c¸c n­íc MÜ La Tinh ®ang ®­îc c¶i thiÖn.
 9. C- L¹m ph¸t ®· ®­îc khèng chÕ ë nhiÒu n­íc. D- XuÊt khÈu t¨ng nhanh, t¨ng kho¶ng 30% n¨m 2004. 34) ý nµo ®óng nhÊt khi nãi vÒ vÞ trÝ cña T©y Nam ¸? A- N¬i tiÕp gi¸p cña hai ®¹i lôc vµ ba ch©u lôc. B- ë T©y Nam Ch©u ¸ , tiÕp gi¸p víi hai ®¹i lôc vµ ba ch©u lôc. C- TiÕp gi¸p víi biÓn Ca-xpi vµ biÓn §en. D- TiÕp gi¸p víi §Þa Trung H¶i. 35) ý nµo ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau? A- T©y Nam ¸ cã diÖn tÝch gÇn 7 triÖu km2 , d©n sè gÇn 300 triÖu ng­êi. B- T©y Nam ¸ cã diÖn tÝch gÇn 7 triÖu km2 , d©n sè gÇn 320 triÖu ng­êi. C- T©y Nam ¸ cã diÖn tÝch h¬n 7 triÖu km2 , d©n sè gÇn 323 triÖu ng­êi. D- T©y Nam ¸ cã diÖn tÝch gÇn 7 triÖu km2 , d©n sè gÇn 323 triÖu ng­êi. 36) VÞ trÝ cña T©y Nam ¸ rÊt quan träng bëi v×: A- Lµ cÇu nèi gi÷a hai ®¹i lôc vµ ba ch©u lôc. B- N»m ¸n ng÷ ®­êng th«ng th­¬ng hµng h¶i gÇn nhÊt tõ Ch©u ¸ sang Ch©u ©u. C- N»m ë trung t©m c¸c nÒn v¨n hãa, v¨n minh trong lÞch sö vµ thÕ giíi. D- TÊt c¶ c¸c ý trªn. 37) Chän ý ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau: A- T©y Nam ¸ cã phÇn lín d©n c­ theo §¹o Håi. B- T©y Nam ¸ cã phÇn lín d©n c­ theo §¹o Håi, 20% theo ®¹o Do Th¸i. C- T©y Nam ¸ cã phÇn lín d©n c­ theo §¹o Håi. Mét tØ lÖ nhá d©n c­ theo c¸c t«n gi¸o kh¸c. D- T©y Nam ¸ cã phÇn lín d©n c­ theo §¹o Håi, 20% theo ®¹o Thiªn chóa. 38) Trong c¸c c©u sau c©u nµo kh«ng ®óng? DÇu má cña T©y Nam ¸ cã tr÷ l­îng chiÕm h¬n 50% cña thÕ giíi A- DÇu má cña T©y Nam ¸ cã tr÷ l­îng chiÕm h¬n 50% cña thÕ giíi. B- DÇu má cña T©y Nam ¸ tËp trung nhiÒu nhÊt ë vïng VÞnh PÐc- xÝch. C- DÇu má cña T©y Nam ¸ tËp trung nhiÒu ë ¶ rËp Xª- ót, C«- OÐt, c¸c tiÓu v­¬ng quèc ¶ rËp thèng nhÊt, I-r¾c, I- ran. D- Khu vùc T©y Nam ¸ quèc gia nµo còng cã dÇu má. 39) ý nµo ®óng nhÊt khi nãi vÒ vÞ trÝ ®Þa lÝ cña khu vùc Trung ¸. A- N»m ë trung t©m cña Ch©u ¸. B- N»m ë trung t©m cña Ch©u ¸, kh«ng tiÕp gi¸p víi c¸c §¹i D­¬ng. C- Kh«ng tiÕp gi¸p víi c¸c §¹i D­¬ng. D- Kh«ng n»m ë trung t©m Ch©u ¸. 40) ý nµo sau ®©y kh«ng chÝnh x¸c? hai khu vùc T©y Nam ¸ vµ Trung ¸ cã mét sè ®iÓm gièng nhau lµ: A- VÞ trÝ ®Þa- chÝnh trÞ quan träng. B- Cã khÝ hËu kh«- nhiÒu hoang m¹c.
 10. C- §øng ®Çu thÕ giíi vÒ s¶n l­îng dÇu th« khai th¸c. D- PhÇn lín d©n c­ theo §¹o Håi. 41) §¸nh mòi tªn nèi c¸c « sao cho hîp lÝ: Khu vùc T©y Nam ¸ vµ Trung ¸ M©u thuÉn vÒ quyÒn §Þnh kiÕn vÒ d©n lîi, ®Êt ®ai, nguån téc, t«n gi¸o, v¨n Sù can thiÖp vô n­íc, dÇu má, tµi hãa vµ c¸c vÊn ®Ò lîi cña c¸c thÕ nguyªn, m«i tr­êng thuéc lÞch sö. lùc bªn ngoµi. sèng. Xung ®ét Xung ®ét TÖ n¹n s¾c téc. t«n gi¸o khñng bè. Kinh tÕ quèc gia §êi M«i ¶nh h­ëng t¬i hßa b×nh, bÞ gi¶m sót, lµm sèng tr­êng bÞ æn ®Þnh cña khu vùc, biÕn chËm tèc ®é t¨ng nh©n ¶nh h­ëng ®éng cña gi¸ dÇu lµm ¶nh tr­ëng kinh tÕ. d©n bÞ suy tho¸i. h­ëng tíi kinh tÕ thÕ giíi. ®e däa 42) Nèi c¸c « bªn tr¸i víi « bªn ph¶i sao cho phï hîp. Tr¶i qua qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp hãa vµ ®¹t ®­îc N­íc ph¸t triÓn. tr×nh ®é ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh vÒ C«ng nghiÖp. GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi cao, ®Çu t­ n­íc ngoµi N­íc ®ang ph¸t nhiÒu, HDI ë møc cao. triÓn. N­íc vµ vïng l·nh thæ C«ng nghiÖp míi. GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi thÊp, nî n­íc ngoµi nhiÒu, HDI ë møc thÊp.
 11. TRƯỜNG THPT LONG KHÁNH ĐỀ KIỂM TRA: 1 TIẾT TỔ: Anh văn – Sử – Địa MÔN: ĐỊA LÝ 12 CB Nội dung đề Câu 1: Dựa vào atlat địa lý 12 trang 8 ( xuất bản năm 2009 ). Hãy nhận xét sự phân bố các mỏ khoáng sản ở Việt Nam? Khu vực nào khoáng sản tập trung nhiều nhất? Kể tên các loại khoáng sản khu vực đó? ( 1.5 điểm ) Câu 2: Hãy trình bày thế mạnh và hạn chế của các khu vực đồi núi và đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam ? ( 3 điểm ) Câu 3: Hãy trình bày hiện trạng sử dụng và biện pháp bảo vệ tài nguyên đất.( 3 điểm ) Câu 4: ( 2.5 điểm ) Dựa vào bảng số liệu sau: Diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta giai đoạn 1943-2005 Tổng diện tích Trong đó ( triệu ha ) Tỷ lệ che phủ Năm rừng ( triệu ha) Rừng tự nhiên Rừng trồng rừng ( %) 1943 14,3 14,3 0 43,8 1976 11,1 11,0 0,1 33,8 1983 7,2 6,8 0,4 22,0 1990 9,2 8,4 0,8 27,8 2000 10,9 9,4 1,5 33,1 2005 12,7 10,2 2,5 38,0 a. Nhận xét sự thay đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943-2005. b. Nêu phướng hướng bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta. Giáo viên kiểm tra đề Giáo viên ra đề TRƯỜNG THPT LONG KHÁNH ĐỀ KIỂM TRA: 1 TIẾT TỔ: Anh văn – Sử – Địa MÔN: ĐỊA LÝ 12 CB Nội dung đề Câu 1: Dựa vào atlat địa lý 12 trang 8 ( xuất bản năm 2009 ). Hãy nhận xét sự phân bố các mỏ khoáng sản ở Việt Nam? Khu vực nào khoáng sản tập trung nhiều nhất? Kể tên các loại khoáng sản khu vực đó? ( 1.5 điểm ) Câu 2: Hãy trình bày thế mạnh và hạn chế của các khu vực đồi núi và đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam ? ( 3 điểm ) Câu 3: Hãy trình bày hiện trạng sử dụng và biện pháp bảo vệ tài nguyên đất.( 3 điểm ) Câu 4: ( 2.5 điểm ) Dựa vào bảng số liệu sau: Diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta giai đoạn 1943-2005 Tổng diện tích Trong đó Tỷ lệ che phủ Năm rừng ( triệu ha) Rừng tự nhiên Rừng trồng rừng ( %) 1943 14,3 14,3 0 43,8 1976 11,1 11,0 0,1 33,8 1983 7,2 6,8 0,4 22,0 1990 9,2 8,4 0,8 27,8 2000 10,9 9,4 1,5 33,1 2005 12,7 10,2 2,5 38,0 c. Nhận xét sự thay đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943-2005. d. Nêu phướng hướng bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta. Giáo viên kiểm tra đề Giáo viên ra đề
 12. Đáp án và thang điểm Câu 1: - Phân bố khu vực đồi núi……. ( 0,5 điểm ) - Khu vực tập trung nhiều nhất ở khu vực Tây Bắc và Đông Bắc ... ( 0,5 điểm ) - Một số khoáng sản chính: sắt,than đá, chì,kẽm,đất hiếm,…. ( 0,5 điểm ) Câu 2: 1. KV đồi núi: * Thế mạnh: - Khoáng sản: …………………0,25 điểm - Rừng, đất trồng và đồng cỏ:…0,25 điểm - Nguồn thuỷ năng: ……………0,25 điểm - Tiềm năng du lịch: …………...0,25 điểm * Hạn chế: Xói mòn đất, đất bị hoang hoá, địa hình hiểm trở đi lại khó khăn, nhiều thiên tai: lũ quét, mưa đá, sương muối…. 0,5 điểm 2. KV đồng bằng * Thuận lợi: - Thuận lợi cho phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới đa dạng, với nhiều loại nông sản có giá trị xuất khẩu cao. 0,25 điểm - Cung cấp các nguồn lợi thiên nhiên khác như: thuỷ sản, khoáng sản, lâm sản.0,25 điểm - Thuận lợi cho phát triển nơi cư trú của dân cư, phát triển các thành phố, khu CN 0,25 điểm - Phát triển GTVT đường bộ, đường sông. 0,25 điểm * Hạn chế: Bão, Lũ lụt, hạn hán …thường xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. 0,5 điểm Câu 3: a. Hiện trạng sử dụng đất - Năm 2005, có 12,7 triệu ha đất có rừng và 9,4 triệu ha đất sử dụng trong nông nghiệp (chiếm hơn 28% tổng diện tích đất tự nhiên), 5,3 triệu ha đất chưa sử dụng. 0,5 điểm - Bình quân đất nông nghiệp tính theo đầu người là 0,1 ha. 0,25 điểm - Khả năng mở rộng đất nông nghiệp ở đồng bằng và miền núi là không nhiều. 0,25 điểm - DT đất trống đồi trọc đã giảm nhưng DT đất bị suy thoái vẫn còn rất lớn. 0,25 điểm - Cả nước có khoảng 9,3 triệu ha đất bị đe doạ sa mạc hoá (chiếm khoảng 28%). 0,25 điểm b. Biện pháp bảo vệ tài nguyên đất * Đối với đất vùng đồi núi: + Áp dụng tổng thể các biện pháp thuỷ lợi, canh tác hợp lý 0,25 điểm + Cải tạo đất hoang đồi trọc bằng các biện pháp nông-lâm kết hợp. 0,25 điểm + Bảo vệ rừng, đất rừng, ngăn chặn nạn du canh du cư. 0,25 điểm * Đối với đất nông nghiệp: + Cần có biện pháp quản lý chặt chẽ và có kế hoạch mở rộng diện tích. 0,25 điểm + Thâm canh nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống bạc màu. 0,25 điểm + Bón phân cải tạo đất thích hợp, chống ô nhiễm đất, thoái hóa đất. 0,25 điểm Câu 4: a) Nhận xét: - Diện tích và độ che phủ của rừng từ giai đoạn 1943 – 1983 giảm nhanh ( 0,25 điểm ) - Diện tích và độ che phủ của rừng từ giai đoạn 1983 – 2005 tăng nhưng vẫn còn thắp hơn so với 1943 ( 0,25 điểm ) b) Phướng hướng bảo vệ tài nguyên rừng ở nước ta ( 2 điểm ) - Rừng phòng hộ………..( 0,5 điểm ) - Rừng chuyên dùng………..………..( 0,5 điểm ) - Rừng sản xuất………..( 0,5 điểm ) - Giao đất, khoáng rừng………..( 0,5 điểm )
 13. Së GD vµ §T Ninh Binh §Ò kiÓm tra 1 tiÕt häc kú II (n¨m häc 2010 - 2011) Tr­êng THPT Nho Quan A §Þa lý 11 - ch­¬ng tr×nh chuÈn (Thêi gian lµm bµi 45” kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò) C©u 1: (4,0 ®iÓm) Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của Liên Bang Nga. C©u 3: (3,0®) So s¸nh sù kh¸c biÖt vÒ ®Æc ®iÓm tù nhiªn (®Þa h×nh, khÝ hËu, s«ng ngßi, kho¸ng s¶n) cña 2 miÒn §«ng vµ miÒn T©y cña Trung Quèc? C©u 4. (3,0®) Cho B¶ng sè liÖu sau: Tû träng GDP cña Trung Quèc so víi thÕ giíi (§V: %) N¨m 1985 2004 Trung Quèc 1,93 4,03 Toµn thÕ giíi 100 100 (Nguån: SGK §L 11 n¨m 2007) Dùa vµo BSL h·y vÏ biÓu ®å thÝch hîp vµ nhËn xÐt sù thay ®æi tû träng GDP cña Trung Quèc so víi thÕ giíi -----------------------------------HÕt-------------------------------------
 14. C©u §¸p ¸n §iÓm * Thuận lợi: (2,5®) - LBN có diện tích đồng bằng rộng, nhiều sông, khí hậu đa dạng(dc)→ thuận 1,0®, lợi phát triển nông nghiệp - LBN có tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú(DC)→ thuận lợi phát 0,5®, triển công nghiệp - LBN có diện tích rừng lớn nhất thế giới(DC) 0,5®, - Nhiều sông lớn→ tiềm năng thủy điện lớn 0,5s®, 1 * Khó khăn: (1,5đ) - Địa hình núi cao và cao nguyên chiếm diện tích lớn(DC) 0,5đ -Nhiều vùng rộng lớn có khí hậu băng giá và khô hạn(DC) 0,5đ - Tài nguyên phong phú nhưng phân bố chủ yếu ở vùng núi hoặc vùng lạnh 0,5đ giá(DC) a. Sù kh¸c biÖt vÒ ®Æc ®iÓm tù nhiªn gi÷a 2 miÒn ®«ng vµ t©y cña l·nh thæ (3,0®) Trung Quèc - §Þa h×nh : (1,0®) + MiÒn ®«ng : §H thÊp, chñ yÕu lµ c¸c ®ång b»ng (nªu tªn 4 ®ång b»ng lín) + MiÒn T©y : §H cao, chñ yÕu lµ ®åi nói vµ c¸c cao nguyªn, xen lÉn c¸c bån ®Þa. - KhÝ hËu : (1,0®) + MiÒn ®«ng : KH ph©n ho¸, phÝa B¾c «n ®íi giã mïa, phÝa nam cËn nhiÖt vµ 3 nhiÖt ®íi gió mùa + MiÒn T©y : KH lôc ®Þa kh¾c nhiÖt - S«ng ngßi : (0,5®) + M§ : M¹ng l­íi s«ng ngßi dµy ®Æc, nhiÒu s«ng lín (dÉn chøng) + MT: Ýt s«ng lín, lµ n¬i b¾t nguån cña c¸c s«ng lín ë M§ - KS: + M§: TNKS phong phó vµ ®a d¹ng (dÉn chøng) (0,5®) + MT: ChØ cã mét vµi lo¹i KS (dÉn chøng)
 15. a. VÏ biÓu ®å (2,0®) - YC: + VÏ 2 biÓu h×nh trßn, b¸n kÝnh b»ng nhau, cã chó gi¶i, vµ tªn biÓu ®å + BiÓu ®å ®¶m b¶o chÝnh x¸c khoa häc, th¶m mü Chó ý: NÕu HS lµm kh«ng ®¶m b¶o mçi yªu cÇu trªn trõ 0.25® 4 b. NhËn xÐt: - Tû träng GDP cña Trung quèc t¨ng nhanh (dÉn chøng) (1,0®) - Trung Quèc cã vai trß ngµy cµng quan träng trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi (0,5®) (0,5®) VI: Xem xÐt l¹i viÖc biªn so¹n ®Ò kiÓm tra Sau khi biªn so¹n xong ®Ò kiÓm tra cÇn xem xÐt l¹i viÖc biªn so¹n ®Ò kiÓn tra, gåm c¸c b­íc sau: 1) §èi chiÕu tõng c©u hái víi h­íng dÉn chÊm vµ thang ®iÓm 2) §èi chiÕu tõng c©u hái víi ma trËn 3) Thö ®Ò kiÓm tra ®Ó tiÕp tôc ®iÒu chØnh ®Ó cho phï hîp 4) Hoµn thiÖn ®Ò h­íng dÉn chµm vµ thang ®iÓm
 16. Së GD & §T L¹ng S¬n TTGDTX 2 TØnh L¹ng S¬n TiÕt 10: §Ò kiÓm tra 1 tiÕt M«n : §Þa lý líp 11 Thêi gian lµm bµi 45 phót Hä vµ tªn.................................. Líp........................................... I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3 ®iÓm) Khoanh trßn ch÷ c¸i in hoa tr­íc ý tr¶ ®óng trong c¸c c©u sau. 1.H·y cho biÕt trong c¸c ngµnh d­íi ®©y, ngµnh nµo ®ßi hái nhiÒu chÊt s¸m nhÊt, A. ChÕ biÕn thùc phÈm B. LuyÖn kim mµu C. ChÕ biÕn dÇu má D. S¶n xuÊt phÇn mÒm 2. Toµn cÇu hãa lµ g×. A. Lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt mét sè quèc gia trªn thÕ giíi vÒ nhiÒu mÆt B. Lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt c¸c n­íc ph¸t triÓn trªn thÕ vÒ kinh tÕ, v¨n hãa, khoa häc C. T¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ, x· héi cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn D. Lµ qu¸ tr×nh liªn kÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi vÒ kinh tÕ, v¨n hãa, khoa häc. 3. C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn chiÕm tØ lÖ. A. ChiÕm 70% d©n sè thÕ giíi. B. ChiÕm 75% d©n sè thÕ giíi. A. ChiÕm 80% d©n sè thÕ giíi. D. ChiÕm 85% d©n sè thÕ giíi. 4. Ch©u Phi cßn rÊt nhiÒu quèc gia chËm ph¸t triÓn chñ yÕu lµ do. A. NghÌo tµi nguyªn thiªn nhiªn B. Kh«ng cã nÒn v¨n minh cæ ®¹i rùc rì C. Do sù thèng trÞ l©u dµi cña thùc d©n D. Do khÝ hËu kh« khan 5. S«ng Amad«n ch¶y treo h­íng. A. B¾c – Nam B. T©y – Nam C. §«ng – T©y D. Nam – B¾c 6. Khu vùc T©y Nam ¸ cã bao nhiªu quèc gia, A. 19 quèc gia B. 20 quèc gia C. 21 quèc gia D. 18 quèc gia II. Lý thuyÕt ( 7 ®iÓm )
 17. C©u 1. ( 4 ®iÓm ) Dùa vµo b¶ng sè liÖu sau: Tæng nî n­íc ngoµi cña c¸c nhãm n­íc ®ang ph¸t triÓn: §¬n vÞ tû USD N¨m 1990 1998 2000 2004 Tæng nî 1310 2465 2498 2724 a. VÏ biÓu ®å ®­êng biÓu hiÖn tæng nî n­íc ngoµi cña nhãm n­íc ®ang ph¸t triÓn qua c¸c n¨m. b. Rót ra nhËn xÐt. C©u 2. ( 3 ®iÓm ) : Anh chÞ h·y tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò d©n c­ vµ x· héi ë Ch©u Phi. Bµi lµm ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...............................................................
 18. §¸p ¸n I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm ) C©u 1 ( 3 diÓm ) Mçi ý tr¶ lêi ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm 1 2 3 4 5 6 D D C C B B II. Lý thuyÕt ( 7 ®iÓm ) C©u 1. ( 4 ®iÓm ) a. VÔ biÓu ®å ®óng chÝnh x¸c ®­îc 2,5 ®iÓm b. NhËn xÐt ( 1,5 ®iÓm ) C©u 3 ( 3 ®iÓm ) a. D©n c­ ( 1,5 ®iÓm ) - Tr×nh ®é d©n trÝ thÊp - Tû lÖ sinh cao - Tuæi thä trung b×nh thÊp - Tr×nh ®é d©n trÝ thÊp b. X· héi ( 1,5 ®iÓm ) - Xung ®ét x¸c téc - T×nh tr¹ng ®ãi nghÌo nÆng nÒ - BÖnh tËt th× hoµnh hµnh, HIV, sèt rÐt… - HiÖn nay ®­îc nhiÒu tæ chøc góp ®ì
 19. Sở Giáo dục và Đào tạo ĐăkLăk ĐỀ KIỂM TRA 1 tiết - Học kì II Trường THPT Ngô Gia Tự Môn: Địa lý – Lớp 11 – Ban cơ bản ___________ ___________ Câu 1. Cho bảng số liệu sau: ( 5 điểm) Bảng 1.1: Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của Nhật Bản (đ/vị : %) Giai đoạn 1950-1954 1955-1959 1960-1964 1965-1969 1970-1973 Tăng GDP 18,8 13,1 15,6 13,7 7,8 Bảng 1.2: Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của Nhật Bản (đ/vị : %) Năm 1990 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Tăng GDP 5,1 1,5 1,9 0,8 0,4 2,7 2,5 a. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 1990-2005 b. Dựa vào biểu đồ và bảng 1.1 và 1.2 so sánh tốc độ tăng trưởng của Nhật Bản giai đoạn 1950-1973 với giai đoạn 1990-2005. Câu 2. ( 5 điểm) Điều kiện tự nhiên và dân cư của Trung Quốc có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc?
 20. Sở Giáo dục và Đào tạo ĐăkLăk ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 tiết - Học kì II Trường THPT Ngô Gia Tự Môn: Địa lý – Lớp 11 – Ban cơ bản ___________ ___________ Câu 1: a. Vẽ biểu đồ: (2đ) - Dạng biểu đồ: đường hoặc cột - Yêu cầu: Chia tỷ lệ chính xác (Cả giá trị % và khoảng cách năm) - Có tên biểu đồ. (Sai tỷ lệ trừ 0,5 điểm, không có tên trừ 0,5 điểm) b. So sánh: Nếu không có số liệu trừ 0,5 điểm mỗi ý. ( 1 điểm) - Giai đoạn 1950-1973: Tốc độ tăng GDP cao, giai đoạn sau giảm dần (số liệu) Đây là giai đoạn kinh tế phục hồi và phát triển nhanh “thần kì” (có thể nhận xét chung hoặc tách rời ý: tăng nhanh, giảm dần, song đều cần số liệu chứng minh) ( 1 điểm)- Giai đoạn 1990-2005: tốc độ tăng GDP giảm dần và tỷ lệ thấp (số liệu) ( 1 điểm) - Nguyên nhân: + Tăng cường đầu tư vốn, hiện đại hóa sản xuất + Đầu tư tập trung vào các ngành then chốt phù hợp với từng thời kì… + Duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng….. Nếu học sinh nhận xét được cả giai đoạn 1973 – 1974, 1979 -1980, 1986 -1990, thì có thể khuyến khích 0,5 điểm. Câu 2: Thuận lợi và khó khăn về tự nhiên và dân cư đối với phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc. Điều Thuận lợi Khó khăn kiện 1. Đối với sản xuất nông nghiệp. - Đất phù sa, hoàng thổ trên các đồng bằng - Địa hình miền Tây cao, hiểm phía Đông (= 50% diện tích lãnh thổ) trở, đất cằn cỗi => khó khăn cho =>phát triển trồng cây lương thực, cây công trồng trọt. (0,25 điểm) nghiệp ngắn ngày. (0,25 điểm) - Các đồng cỏ ở miền Tây => chăn nuôi gia Tự nhiên súc. (0,25 điểm) (3 điểm) - Khí hậu đa dạng: Cận nhiệt đới ẩm gió - Khí hậu khắc nghiệt, tạo nhiều mùa ở phía Nam, ôn đới gió mùa ở phía hoang mạc, bán hoang mạc ở Bắc, lượng mưa trung bình lớn. (0,25 điểm) Miền Tây, lũ lụt ở miền Đông - Có nhiều sông lớn => nguồn nước dồi dào (0,25 điểm) (Trường Giang, Hoàng Hà, Amua…)(0,25 điểm) 2. Đối với công nghiệp (1,5 điểm)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2