intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết Địa 11 - Trường THPT Hà Duy Tập

Chia sẻ: Sunshine_1 Sunshine_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
125
lượt xem
6
download

Đề kiểm tra 1 tiết Địa 11 - Trường THPT Hà Duy Tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn đang bối rối không biết phải giải quyết thế nào để vượt qua kì kiểm tra 1 tiết sắp tới với điểm số cao. Hãy tham khảo 2 đề kiểm tra 1 tiết Địa 11 của trường THPT Hà Duy Tập với nội dung xoay quanh: mật độ dân số, đặc điểm sản xuất công nghiệp, đặc điểm sản xuất nông nghiệp,...để giúp cho mình thêm tự tin bước vào kì thi này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Địa 11 - Trường THPT Hà Duy Tập

  1. Tr­êng THPT Hµ Huy TËp §Ò kiÓm tra 1 tiÕt Tæ : Sö - §Þa - GDCD M«n ®Þa lý - Líp 10 Hä vµ tªn: ..................................................... Líp 10..... PhÇn 1. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: C©u 1. Ngµnh c«ng nghiÖp cÇn ®­îc ph©n bè ë n¬i cã mËt ®é d©n cao vµ c¸c ®iÓm tËp trung d©n c­ lµ. a. C«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y b. C«ng nghiÖp ®iÖn c. C«ng nghiÖp thùc phÈm, ®å dïng gia ®×nh d. C«ng nghiÖp luyÖn kim C©u 2. Nh÷ng n­íc cã ngµnh luyÖn kim mµu ph¸t triÓn lµ nh÷ng n­íc a. Cã nhiÒu quÆng kim lo¹i mµu b. Cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao c. Cã nguån lao ®éng ®«ng d. Cã ngµnh ®iÖn tö lín m¹nh C©u 3. Khu vùc khai th¸c vµ xuÊt khÈu dÇu má nhiÒu nhÊt hiÖn nay lµ vïng a. Trung ®«ng vµ B¾c phi b. Mü la tinh vµ §«ng nam ¸ c. B¾c ©u vµ óc d. Hoa kú vµ Canada. C©u 4. VÒ ph©n bè, kh¸c víi khai th¸c than vµ c«ng nghiÖp ®iÖn lùc, khai th¸c dÇu má tËp trung ë a. C¸c n­íc ph¸t triÓn b. C¸c n­íc cã tr÷ l­îng dÇu lín c. C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn d. C¶ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn. C©u 5. S¶n l­îng ®iÖn b×nh qu©n theo ®Çu ng­êi cao nhÊt thÕ giíi thuéc vÒ a. NhËt B¶n b. Trung quèc c. Hoa kú d. Nga C©u 6. ë ViÖt Nam, tû träng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng trong GDP n¨m 2004 ®¹t a. 36 % b. 41 % C. 45 % d. 48% C©u 1 2 3 4 5 6 §¸p ¸n PhÇn 2. Tù luËn. C©u 1. Cho b¶ng sè liÖu vÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña Hoa kú vµ NhËt B¶n thêi kú 1993 - 1999. N¨m 1993 1994 1995 1996 1997 1999 Hoa kú 2.7 4.0 2.7 3.6 4.4 4.1 NhËt B¶n 0.5 1.0 1.6 3.3 1.9 0.8 H·y vÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña hai n­íc trªn vµ nhËn xÐt vÒ tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ qua giai ®o¹n trªn? C©u 2. H·y so s¸nh ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.
  2. Tr­êng THPT Hµ Huy TËp §Ò kiÓm tra 1 tiÕt Tæ : Sö - §Þa - GDCD M«n ®Þa lý - Líp 10 Hä vµ tªn: ..................................................... Líp 10..... PhÇn 1. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan: C©u 1: Ngµnh c«ng nghiÖp ho¸ chÊt c¬ b¶n ®­îc ph©n bè ë c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn v×: a. S¶n phÈm sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp b. Kh«ng ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín c. Cã nguån nguyªn liÖu phong phó, dåi dµo. C©u 2. §Æc ®iÓm nµo sau ®©y kh«ng ®óng víi khu c«ng nghiÖp. a. Ranh giíi râ rµng, quy m« tõ 100 - 200 ha b. G¾n víi c¸c ®« thÞ b. Trong khu vùc kh«ng cã d©n c­ sinh sèng d. TËp trung nhiÒu xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. C©u 3. Ngµnh c«ng nghiÖp nµo ®i tiªn phong trong cuéc C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp thÕ giíi a. DÖt b. C¬ khÝ c. LuyÖn kim d. Ho¸ chÊt C©u4. VÒ ph©n bè, kh¸c víi khai th¸c than vµ c«ng nghiÖp ®iÖn lùc, khai th¸c dÇu má tËp trung ë a. C¸c n­íc ph¸t triÓn b. C¸c n­íc cã tr÷ l­îng dÇu lín c. C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn d. C¶ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn. C©u 5. S¶n l­îng ®iÖn b×nh qu©n theo ®Çu ng­êi cao nhÊt thÕ giíi thuéc vÒ a. NhËt B¶n b. Trung quèc c. Hoa kú d. Nga C©u 6. ChuyÓn tõ nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp sang ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®­îc gäi lµ a. HiÖn ®¹i ho¸ b. NÒn kinh tÕ tri thøc c. C«ng nghiÖp ho¸ C©u 1 2 3 4 5 6 §¸p ¸n PhÇn 2. Tù luËn. C©u 1. Cho b¶ng sè liÖu: S¶n l­îng than vµ dÇu má thêi kú 1950 - 2003 §¬n vÞ: triÖu tÊn. N¨m 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Than 1820 2603 2936 3770 3387 5300 DÇu má 523 1052 2336 3066 3331 3904 H·y vÏ biÓu ®å thÝch hîp thÓ hiÖn t×nh h×nh khai th¸c than vµ dÇu má cña thÕ giíi thêi kú 1950 - 2003 vµ nªu nhËn xÐt, gi¶i thÝch? C©u 2. T¹i sao c«ng nghiÖp dÖt may vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm l¹i ®­îc ph©n bè ë nhiÒu n­íc, kÓ c¶ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2