intTypePromotion=3

Đề kiểm tra HK 2 môn GDCD lớp 11 năm 2016-2017 - THPT Điềm Thụy - Mã đề 112

Chia sẻ: Lê Thanh Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
60
lượt xem
4
download

Đề kiểm tra HK 2 môn GDCD lớp 11 năm 2016-2017 - THPT Điềm Thụy - Mã đề 112

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn GDCD lớp 11 năm 2016-2017 - THPT Điềm Thụy - Mã đề 112 dưới đây. Hy vọng đề cương sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 2 môn GDCD lớp 11 năm 2016-2017 - THPT Điềm Thụy - Mã đề 112

  1. TRƯỜNG THPT ĐIỀM  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ­ NĂM HỌC 2016­2017  THỤY MÔN: GDCD ­ LỚP 11 Thời gian làm bài:  45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm 02 trang) Mã đề thi 112 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  Câu 1: Công dân có quyền  tham gia thảo luận các công việc chung của đất nước là dân chủ trong   lĩnh vực nào? A. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. B. Dân chủ trong lĩnh vực xã hội. C. Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa. D. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị Câu 2:  Hành vi nào  thể  hiện trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp  quyền? A. Phá hủy  môi trường thiên nhiên.      B. Tham gia buôn bán hàng quốc  cấm. C. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu của kẻ thù.     D. Truyền bá tôn giáo trái phép. Câu 3: Chức năng quan trọng nhất của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là? A. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.     B. Trấn áp các giai cấp đối kháng. C. Tổ chức và xây dựng. D. Trấn áp,bóc lột và tổ chức xây dựng. Câu 4: Công dân có nghĩa vụ tôn trọng giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc là dân chủ trong   lĩnh vực ? A. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. B. Dân chủ trong lĩnh vực xã hội. C. Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa. D. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị Câu 5: Công dân có nghĩa vụ tham gia các phong trào xã hội ở địa phương là dân chủ trong lĩnh vực ? A. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. B. Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa. C. Dân chủ trong lĩnh vực xã hội. D. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị Câu 6: Nguyện vọng của nhân dân không được phản ánh trực tiếp mà phải thông qua người đại   diện của mình. Đó là mặt ? A. Ưu việt của dân chủ gián tiếp. B. Hiệu quả của dân chủ gián tiếp. C. Hạn chế của dân chủ gián tiếp. D. Công bằng của dân chủ gián tiếp. Câu 7: Việc làm nào không phải là dân chủ trực tiếp ? A. Góp ý với đại biểu Quốc hội. B. Trưng cầu dân ý. C. Phát biểu xây dựng thôn. D. Góp ý sửa đổi bổ sung các đạo luật Câu 8: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã trải qua một thời kì chưa có nhà nước, đó là xã hội? A. Chiếm hữu nô lệ. B. Phong kiến. C. Cộng sản chủ nghĩa. D. Cộng sản nguyên thủy. Câu 9: “Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật; mọi hoạt động của các cơ  quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở pháp luật”. Được gọi   là? A. Nhà nước dân chủ. B. Nhà nước tự do. C. Nhà nước quân chủ chuyên chế. D. Nhà nước pháp quyền. Câu 10: “Quyền của nhân dân thuộc về nhân dân” đó là khái niệm về? A. Bình đẳng. B. Dân chủ. C. Bác ái. D. Tự do.                                                Trang 1/3 ­ Mã đề thi 112
  2. Câu 11: Hai hình thức cơ bản của dân chủ là? A. Trực tiếp, dân chủ. B. Trực tiếp, gián tiếp. C. Dân chủ, nghị trường. D. Gián tiếp, đại diện. Câu  12:  V.I.  Lê­nin viết:   “ Bất  cứ   ở   đâu, hễ   lúc  nào và  chừng  nào  mà  về  mặt  khách  quan   những ...... không thể điều hòa được thì nhà nước xuất hiện.” A. mâu thuẫn giai cấp. B. lợi ích giai cấp. C. xung đột giai cấp. D. phân hóa giai cấp. Câu 13: Trong xã hội có giai cấp sự thống trị giai cấp thể hiện ở các mặt? A. Chính trị.         B. Kinh tế, chính tri,tư tưởng.   C. Kinh tế.  D. Chính trị và tư  tưởng. Câu 14: Đặc điểm nào không phải là tính nhân dân rộng rãi của nhà nước ta? A. Nhà nước của dân, do dân, vì dân. B. Đáp ứng mọi nguyện vọng kể cả không chính đáng của nhân dân. C. Là công cụ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. D. Nhân dân tham gia quản lí. Câu 15: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại mấy kiểu nhà nước? A. Bốn. B. Hai. C. Ba. D. Năm Câu 16: Tất cả  công dân Tổ  dân phố  12, thị  trấn Hương Sơn đi bầu Tổ  trưởng nhân dân là dân  chủ ? A. Trực tiếp. B. Gián tiếp. C. Nghị trường. D. Hình thức. Câu 17: Nền dân chủ XHCN có cơ sở kinh tế là chế độ nào? A. chi phối về tư liệu sản xuất. B. tư hữu về tư liệu sản xuất. C. làm chủ về tư liệu sản xuất. D. công hữu về tư liệu sản xuất. Câu 18: Nền dân chủ XHCN lấy hệ tư tưởng nào làm nền tảng tinh thần xã hội? A. Hệ tư tưởng Mác­ Lênin. B. Hệ tư tưởng của Nhà nước Việt Nam. C. Hệ tư tưởng của liên minh công nông. D. Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu 19: Cùng với quyền tự  do kinh doanh, công dân còn có nghĩa vụ  đóng thuế. Đó là dân chủ  trong lĩnh vực nào? A. Dân chủ trong lĩnh vực xã hội. B. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. C. Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa. D. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị Câu 20: Đâu là chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam? A. Chỉ xây dựng nhà nước còn bảo vệ là việc của quân đội. B. Coi việc xây dựng và bảo vệ là của nhà nước. C. Coi việc xây dựng và bảo vệ là của Đảng. D. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. II. TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1: Phân tích những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?  (3  điểm) Câu 2:  Em thấy mình có trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường nơi em đang sống như thế nào ?  (2  điểm)­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                Trang 2/3 ­ Mã đề thi 112
  3. ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­ (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)                                                Trang 3/3 ­ Mã đề thi 112

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản