intTypePromotion=1

Đề kiểm tra HK 2 môn Hoá học 10 năm 2017 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 485

Chia sẻ: Nguyễn Văn Tẻo | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra HK 2 môn Hoá học 10 năm 2017 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 485

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn làm tốt các bài tập môn Hoá đồng thời các bạn sẽ không bị bỡ ngỡ với các dạng bài tập chưa từng gặp, hãy tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Hoá học 10 năm 2017 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 485 kèm đáp án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 2 môn Hoá học 10 năm 2017 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 485

  1. SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 ­ 2017 TRƯỜNG THPT MÔN: HÓA HỌC                LỚP :10  LƯƠNG NGỌC QUYẾN           Thời gian làm bài: 45 phút.   Mã đề thi  485 Họ, tên thí sinh:.......................................................SBD..........................Phòng...............Lớp…....  Chú ý    : Học sinh GHI MàĐỀ và kể bảng sau vào bài kiểm tra, chọn một đáp án đúng Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đáp án (O=16; S=32; Cl=35,5; Na= 23; Ca= 40; Mg=24 ,Al=27; Fe=56,  Cu=64; Zn= 65; Ag=108; Mn= 55) A.  Phần trắc nghiệm    : (6 điểm)  Câu 1: Cho các phản ứng hoá học sau: t0 t0 (a) S +  O2  SO2.               (b) S + 3F2   SF6. t0 (c) S  +  Hg  HgS.             (d) S  +  6HNO3(đặc)   H2SO4   +  6NO2  +2H2O.    Số phản ứng trong đó S thể hiện tính khử là: A. 3. B. 1 C. 2. D. 4. Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách nào sau đây? A. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng. B. Cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl C. Điện phân nóng chảy NaCl. D. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. Câu 3: Khí nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom? A. N2. B. H2. C. SO2 D. CO2. Câu 4: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen  là: A. ns2np2 B. ns2np4. C. ns2np5. D. ns2np3. Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Muối AgI không tan trong nước, muối AgF tan trong nước. B. Flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo. C. Trong các hợp chất, ngoài số oxi hoá ­1, flo và clo còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7. D. Dung dịch HF hòa tan được SiO2 Câu 6: Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH t KCl + KClO3  + H2O.  Tỉ  lệ  giữa số  nguyên tử  clo  o đóng vai trò chất khử  và số  nguyên tử  clo đóng vai trò chất oxi hóa trong phương trình hóa học của   phản ứng đã cho tương ứng là: A. 1 : 3 B. 3 : 1. C. 5 : 1. D. 1 : 5. Câu 7: Từ 120 kg FeS2 có thể điều chế được tối đa bao nhiêu lit axit H2SO498%, d = 1,84 (g/ml)?     A. 120 lit.          B. 114,5 lit.    C. 108,7 lit.        D. 184 lit. Câu 8: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? A. Mg. B. Al. C. Cu D. Na. Câu 9: Cho phương pháp thu khí sau:  Có thể áp dụng để thu khí nào sau đây? A. HCl B. SO2. C. Cl2. D. O2.                                                Trang 1/2 ­ Mã đề thi 485
  2. Câu 10: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh? A. HCl. B. HF C. H2SO4. D. HNO3. Câu 11: Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng A. NaCl. B. NaF. C. NaI D. NaBr. Câu 12: Hòa tan hết 9,6 gam kim loại Mg vào axit H 2SO4 đặc thấy có 49 gam axit H2SO4 đặc tham gia  phản ứng, thu khí X là sản phẩm khử duy nhất. Khí X là: A. SO3.                             B. H2  C. SO2.                             D. H2S Câu 13: Axit H2SO4 đặc, nguội  không tác dụng với chất  nào sau đây: A. Cu, Fe, Mg. B. Fe, Al, Cr. C. Fe, Al, Zn. D. Mg, Al, Zn Câu 14: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là: A. K và Cl2. B. KOH, O2  và HCl C. K, H2  và Cl2. D. KOH, H2  và Cl2. Câu 15: Thuốc thử nào dưới đây phân biệt được khí O2  với khí O3  bằng phương pháp hóa học? A. Dung dịch KI + hồ tinh bột. B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch CuSO4 D. Dung dịch H2SO4. Câu 16: Cho các phát biểu sau: (a) Để xử lí thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh.  (b) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon. (c) Trong khí quyển, nồng độ CO2  vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính. (d) Trong khí quyển, nồng độ NO2  và SO2  vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là: A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 17: Để nhận biết các khí: CO2, SO2, O2 cần dùng các dung dịch: A. Nước brom và NaOH. B. NaOH và tàn đóm. C. Nước brom và tàn đóm . D. KMnO4 và NaOH Câu 18: Dãy axit nào sau đây đươc xếp đúng theo thứ tự tính axit tăng dần : A. HF, HCl, HBr, HI. B. HI,  HBr, HCl, HF. C. HCl, HF, HI, HBr. D. HCl, HBr,  HI, HF B.  Phần tự luận    : (4 điểm)  Câu 1: (1,5 điểm) Viết các PTHH thực hiện các sơ đồ chuyễn hóa sau: (1) (2) (3) (4) (5)                  S              SO2              H2SO4             Na2SO4             NaCl              Cl2. Câu 2: (2,5 điểm)  Cho 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HCl 2M dư thu được 5,6 lít  khí H2  (đktc) và dung dịch A. a. Tính khối lượng mỗi kim loại. b. Thể tích dung dịch HCl đã dùng biết đã dùng dư 10% so với cần thiết. c. Cho dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch A cho tới khi lượng kết tủa không đổi dùng hết V ml và  thu được m gam chất kết tủa. Tìm m và V ? ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­                                                Trang 2/2 ­ Mã đề thi 485
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2