intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 10 năm 2018 - THPT Hương Khê - Mã đề 002

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

65
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Hãy tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 10 năm 2018 - THPT Hương Khê - Mã đề 002 để có thêm tài liệu ôn thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 10 năm 2018 - THPT Hương Khê - Mã đề 002

  1. SỞ GIAO DUC ĐAO TAO HA TINH ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̃ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 ­ 2018 TRƯƠNG THPT H ̀ ƯƠNG KHÊ Môn: TOÁN LỚP 10 Thời gian làm bài: 90 phút,  không kể thời gian phát   ĐỀ CHÍNH THỨC đề (Đề thi gồm 3 trang) Họ, tên thí sinh:.................................................................... Mã đề thi  002 Số báo danh:......................................................................... Phần I: Trắc nghiệm khách quan: Câu 1. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng với mọi x? A.  3x > 5x       B. 7x > 3x            C. 3 + x 2 < 5 + x 2           D.  7 + x < 3 + x Câu 2. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn:   A.    2x − 1 > 0 .                                                     B.   2x + 1 < 3y .                                                               C.   3xy < x( x + 2 y ) .                                             D.   x 2 + 5x < x(2x + 7) . Câu 3. Nhị thức f ( x) = x − 2  mang dấu âm khi:  A.  x �( 2; +�) .             B.   x �(−2; +�) .         C.   x �( −�; 2] .            D.   x �( −�; 2 ) . Câu 4. Biểu thức nào sau đây  là tam thức bậc hai: A.  − x 2 − 3x + 4.              B.  2 x − 3.                        C.  x3 + 1.                     D.  x 2 + 3xy. Câu 5. Tam thức bậc hai nào sau đây luôn luôn dương? A.  f ( x) = −4 x 2 + 12 x − 9 .                                    B.  f ( x) = 2 x 2 + 3x + 6 C.   f ( x) = −3 x 2 + 7 x − 10 .                                   D.   f ( x) = − x 2 + 3x . Câu 6. Cung  120 bằng bao nhiêu rađian? π 15 π π      A.  .       B.  .          C.  .                  D.    15 π 5 12 �π � Câu 7.  Giá trị của  cos � + k 2π �bằng:   �3 � 3 1 3 A.  . B.  . C.  0 . D.  − . 2 2 2 x = 4 + 3t Câu 8. Đường thẳng d:   có một vectơ chỉ phương là: y = 1+ t A.  ( 3;1) .      B.  ( 4;1) . C.  ( 4;3) .              D.  ( 1;1) . Câu 9. Đường tròn đi qua tâm  I (−1;0)  và  bán kính R = 3 có phương trình là: A.  ( x − 1) 2 + y 2 = 9 .       B. x 2 + ( y − 1) 2 = 9 .        C.  ( x + 1) 2 + y 2 = 9 .           D. ( x + 1) 2 + y 2 = 3 .  Câu 10. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của một đường Elip?      A. x 2 y 2               B.  x 2 y 2  C.  x 2 y 2 D.  x 2 y 2 + =1 + =1 − =1 + =1   9 4 16 4 16 4 25 9 2x − 3 x + 5 Câu 11. Tập nghiệm của hệ bất phương trình   là: −4 x − 2 < −3 x − 1 A.  S = [ 8; + ) . B.  S = ( −1;8 ) .         C.  S = ( − ; −1) .         D.  S = ( 8; + ). Câu 12. Tập nghiệm bất phương trình:  9 x 2 − 6 x + 1 0 Môn Toán lớp 10 ­ Trang  1/4 – Mã đề 002
  2. � 1 � �1 � �1 � �1 � A.  . B.  �−�� ; � � ; +��. C � ; + �. D.  � �. � 3 3�� � 3 � � �3 Câu 13. Tập nghiệm của bất phương trình  x( x 2 − 1) 0  là : A.  [−1;0] �[1; +�) . B.  [−1;1] . C.  (−�; −1) �[1; +�) . D.  (− ; −1] [0;1] Câu 14. Cho  sinα = 1 . Khi đó  α  bằng: π A.  π + k 2π ;( k Z ) . B.  + k 2π ;(k Z ) . 2 π C.  k 2π ;(k Z ) . D.  − + k 2π ;(k Z ) . 2 Câu 15. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? A.  cos 2a = 1 − 2 cos 2 a . B.  sin 2a = 2sin a . 2 tan a C.  cos 2a = 1 − 2sin 2 a . D.  tan 2a = . 1 + tan 2 a r r rr Câu 16. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hai vectơ  a = ( 1; 2 ) ; b = ( 2; −1) . Giá trị  cos a, b  là: ( ) rr rr ( ) ( ) rr rr 3 A.  cos( ) a, b = − 4 5 . B.  cos a , b = 0. C.  cos ( ) a, b = 5 . D.  cos a , b = −1. Câu 17. Cho tam giác  ABC  có  a = 5cm; b = 6cm;  c = 7cm . Tính  cos A 38 10 19 5 A.  cos A = . B.  cos A = . C.  cos A = . D.  cos A = . 35 7 r 25 7 Câu 18.  Đường thẳng đi qua  A(−1;2) và  nhận  n = (1; −2) làm véctơ pháp tuyến có phương trình  là :           A.  x − 2 y − 4 = 0 .   B.  − x + 2 y + 5 = 0 .      C.  x − 2 y + 5 = 0 .         D.   − x + 2 y − 4 = 0 .            Câu 19. Cho đường tròn ( C):  x 2 + y 2 + 2 x − 6 y − 6 = 0 . Tâm I và bán kính R của ( C) là:  A. I ( 1; −3) , R = 4 .        B.  I ( −1;3) , R = 4 .                    C.   I ( 1; −3) , R = 16 .      D.  I ( −1;3) , R = 16 .  x2 y 2 Câu 20. Tìm tiêu cự của elip (E ):  + =1. 9 5 A. 1.                                 B. 9.                             C. 4.                                  D. 2. Câu 21. Nghiệm của bất phương trình  3x − 2 x + 2  là :        2 1 A.  0 x 2.                 B.  x 2.             C.  x 2.            D.  − < x 3. 3 3 Câu 22. Cho  f ( x) = −2 x + ( m + 2) x + m − 4. Tìm m để  f ( x) < 0  với  ∀x ᄀ . 2 m < −2          A.  −14 < m < 2.    B.  −2 m 14.              C.  −14 m 2.             D.  . m > 14 121π 59π 67π Câu 23: Cho các cung lượng giác có các số đo sau đây: α1 = ;α 2 = ;α 3 = ;  6 3 4 55π 40π α4 = ;α5 = .Khi biểu diễn trên đường tròn lượng giác thì điểm cuối các cung nào sau đây  6 3 thuộc cùng một góc phần tư? A.  α ; α .                        B. α ; α .                   C.  α ;α .                          D.  α ;α . 1 2   2 3 3 4 4 5 3π < α < 2π 2 Câu 24: Cho   Giá trị biểu thức  P = cos(α +π ) là: 2 sin α = − 7 Môn Toán lớp 10 ­ Trang  2/4 – Mã đề 002
  3. A.  − 3 6                            B. 3 5                             C.  − 3 5                              D.  − 4 5 7   7 7 7 1 2cos4α + 3sin 2α .cosα Câu 25: Cho  sin α =  Giá trị biểu thức  P = là: 5 5cos2α A.  1587                            B. 1586                             C.  1586                              D.  1486 2875   2875 2877 2875 Câu 26. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC biết ba cạnh AB, BC, CA lần lượt có  độ dài: 12cm; 16cm; 20cm.  A.  r = 2cm.                    B.   r = 8cm.                C.  r = 2,5cm.                       D.  r = 4cm. Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(3;4) và  cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A, B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 3. A.  d : x + 2 y − 11 = 0.                                       B.  d : 3 x + y − 12 = 0.                     C.  d : 2 x − 3 y + 6 = 0.                                      D.  d : 3x − y − 5 = 0.   Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn  (C) : (x+1) 2 + ( y − 1) 2 = 25 và đường thẳng  d: 3x – 4y ­ 3 = 0. (C) và d cắt nhau tại hai điểm A và B. Khi đó độ dài đoạn thẳng AB bằng: A. 2 22.                       B.  2 21.                    C.  4 5.                             D.  4 3.   3 Câu 29. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  P = − 2tan 6α  bằng:  cos α 6 A.  −5.                         B. 1.                            C.  −3.                               D.  3. Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm C thuộc đường thẳng  d : 2 x + y + 5 = 0  và  A(−4;8) . Gọi M là điểm đối xứng với B qua C, N (5; −4) là hình chiếu vuông góc  của B trên MD. Gọi  B(a; b) , khi đó hiệu  a − b bằng:   A.  −11.                        B.  3.                            C.  4.                                  D.  −6. Phần II: Tự luận: Câu 31. Giải bất phương trình   2 x 2 − 5 x + 2 0   Câu 32. Tìm tất cả các giá trị m để phương trình  2 x 2 − (m 2 − m + 1) x + 5m 2 − 3m − 2 = 0  có hai  nghiệm trái dấu? Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm  I (3; −4)  và đường thẳng  ∆ :3 x + 4 y − 13 = 0 . 1) Tính khoảng cách từ  I  đến đường thẳng  ∆ 2) Lập phương trình đường tròn tâm  I  cắt đường thẳng  ∆  tại hai điểm A và B sao cho AB = 6 . Câu 34.  Giải bất phương trình  (x + 1) 3x + 1 + x3 + 2 x 2 + 1 2 x 2 − x + 1 + 6 x . BÀI LÀM Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Đáp  án Câu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp  án Môn Toán lớp 10 ­ Trang  3/4 – Mã đề 002
  4. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Môn Toán lớp 10 ­ Trang  4/4 – Mã đề 002
  5. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Môn Toán lớp 10 ­ Trang  5/4 – Mã đề 002
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2