intTypePromotion=3

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2018 - THPT Hương Khê - Mã đề 003

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
17
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2018 - THPT Hương Khê - Mã đề 003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2018 - THPT Hương Khê - Mã đề 003 sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi trắc nghiệm cũng như củng cố kiến thức của mình, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2018 - THPT Hương Khê - Mã đề 003

  1. SỞ GIAO DUC ĐAO TAO HA TINH ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̃ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 ­ 2018 TRƯƠNG THPT H ̀ ƯƠNG KHÊ Môn: TOÁN LỚP 11 Thời gian làm bài: 90 phút,  không kể thời gian phát   ĐỀ CHÍNH THỨC đề (Đề thi gồm 4 trang) Mã đề thi  003 Phần I: Trắc nghiệm khách quan. Câu 1: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào có kết quả bằng  −1  ? 3 3n 2 + 3 n2 + n 3n3 + 2n + 3 A.  lim .                            B.  lim .                    C.  lim .     D.  lim . n2 n2 − 1 4 − 2n + n 2 −3n3 + n 2 Câu 2: Tính giới hạn  xlim−1(3 x − 5 x + 1) . 3 A.  + .         B.  5 .                 C.  3 .                D.  9 .  x − 3x + 2 2 Câu 3: Cho hàm số  y =   . Khẳng định nào sai ? x −1 A. Hàm số liên tục tại  x = 3 .                                       B. Hàm số liên tục tại  x = 2 .             C. Hàm số liên tục tại  x = 4 .                                       D. Hàm số liên tục tại  x = 1 .   Câu 4: Đạo hàm của hàm số  y f ( x) x 2 2 x 3  tại  x0 1  bằng:  f ( x) − f (−1) f ( 1 x) f ( 1) f (−1 + ∆x) − f (−1) A.  lim .            B. f(­1).                     C.  .         D.  lim . x −1 x +1 x ∆x −1 ∆x Câu 5: Cho u = u(x), v = v(x) có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác định. Chọn đáp án Đúng. u u '.v − v '.u A.  (u + v) ' = u '− v '. B.  (u.v) ' = u '.v − u.v '. C.  ( ) ' = ; v( x) 0. D.  (u − v ) ' = u + v '. v v2 Câu 6: Tìm vi phân của hàm số  y = 3x 4 − 5 x + 1 : A.             B.           C.            D.  Câu 7: Hàm số nào sau đây có  y '' = 9t ? 1 3 A.  y = t 3 .                        B.  y = t 3 .       C.  y = t 3 .                           D.  y = 2t 3 . 6 2 A Câu 8:  Cho hình tứ  diện ABCD (hình vẽ  bên). Hãy kể  tên các   vectơ  có điểm đầu là C, điểm cuối là các đỉnh còn lại của tứ  diện.  uuur uuur uuur uuur uuur uuur A. AB; AC ; AD .                    B.  BA; BC; BD .               D uuur uuur uuur uuur uuur uuur B C.  CB; CA; CD .                    D.  BA; CA; BD .   C
  2. Câu 9: Trong không gian cho đường thẳng  ∆  không nằm trong mp  ( P ) , đường thẳng  ∆  vuông góc với mp  ( P )  nếu: A.  ∆  vuông góc với đường thẳng  a  nằm trong mp  ( P ) .   B.  ∆  vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mp  ( P ) .   C.  ∆  vuông góc với đường thẳng  a  mà  a  song song với mp  ( P )  . D.  ∆  vuông góc với hai đường thẳng phân biệt nằm trong mp  ( P ) .   Câu 10: Cho hai mặt phẳng  ( α )  và  ( β )  vuông góc với nhau và gọi  d = ( α ) ( β ) . Tìm mệnh đề sai: A. Nếu  d ⊥ ( α )  thì  d ⊥ d . C. Nếu b   d thì b   ( ) hoặc b   ( ). B. Nếu  a ( α )  và  a ⊥ d  thì  a ⊥ ( β ) . D. Nếu ( )   d thì ( )   ( ) và ( )   ( ). 1 Câu 11: Tính giới hạn  lim( n 2 − 7n + 8) . 3 1 A.  .               B.  + .                           C.  − .             D.  −7 .  3 2 x2 + 5x + 2 Câu 12: Tính giới hạn:  lim .  x −2 x+2 A.  − .               B.  + .                C.  8 .           D.  −3 .  Câu 13: Hàm số nào sau đây liên tục tại  x = 1   ? 2x +1 1 4x + 3 A.  y = 3 x + 1 .             B.  y = .       C.  y = .                    D.  y = 3 .  1− x 2 1− x 4 x −1 Câu 14: Cho hàm số  y = 2 x 2 + 3x + 5 . Tính đạo hàm của hàm số tại điểm  x0 = 2 .  A.  f '(2) = 19  .             B.  f '(2) = 11 .                C.  f '(2) = 14 .           D.  f '(2) = 4 . 2x +1 Câu 15: Tính đạo hàm của hàm số  y = .  x−2 −3 4 5 −5 A.  y ' = ; ∀x 2  .      B.  y ' = ; ∀x 2 .    C.  y ' = ; ∀x 2 . D.  y ' = ; ∀x 2. ( x − 2) 2 ( x − 2) 2 ( x − 2) 2 ( x − 2) 2 Câu 16: Tính đạo hàm của hàm số  y = tan 3x .  1 −1 3 −3 A.  y ' = 2 .                      B.  y ' = 2 .              C.  y ' = 2 .                D.  y ' = . cos 3 x cos 3x cos 3x cos 2 3x Câu 17:  Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D'. Có đáy ABCD là  A B hình thoi. Khẳng định nào sau đây sai. D C A. AB  ⊥  BC .                     B. AC  ⊥  AA'.               C. AC  ⊥  BD.                     D. AB  ⊥  BB'. A' B' S D' C' Câu 18: Cho hình chóp  S . ABCD  có đáy  ABCD  là hình thoi tâm  O . Biết  SA = SC  và  SB = SD . Khẳng định nào sau đây sai? A.  BD ⊥ ( SAC ) .                       B. AD ⊥ ( SAC ) . B C   O A D
  3. C.  AC ⊥ ( SBD ) .                       D.  SO ⊥ ( ABCD ) .  Câu 19: Cho hình chóp  S . ABCD  có đáy  ABCD  là hình thoi tâm  O . Biết  SA = SC  và  SB = SD . Khẳng  định nào sau đây đúng? A. ( SAC ) ⊥ ( SCD )   .          B.  ( SCD ) ⊥ ( SBD ) . C.  ( SBD ) ⊥ ( SAC ) .     D.  ( SCD ) ⊥ ( ABCD ) .  Câu 20: Cho hình chóp  S S . ABCD  có đáy  ABCD  là hình vuông  cạnh bằng 2a. Biết  SA ⊥ ( ABCD )  và  SA = 2a . Tính khoảng  cách từ điểm A tới mặt phẳng (SBC). A. d ( A; ( SBC ) ) = a .                    B.  d ( A; ( SBC ) ) = a 2 . A B a 2 a C.  d ( A; ( SBC ) ) = .                    D.  d ( A; ( SBC ) ) = .  D 2 C 2 Câu 21: Tính giới hạn  lim( n + 3n + 2 − 2n + 3) . 2 A.  − .                        B.  − 1 .                       C.  + .    D.  −2 .    x2 − 16 v� ix 4 Câu 22: Cho  hàm số:   f ( x) = x − 4  liên tục tại điểm x = 4.  2m-6 v� i x=4 Khẳng định nào sau đây đúng ? A.  −1 < m < 8  .        B.  2 < m < 5  .      C.  −1 < m < 7  . D.  8 < m < 10 .  1 Câu 23: Cho hàm số y =  x3 + 3x2 ­ 7x + 2. Phương trình tiếp tuyến tại A(0; 2) là: 3 A. y = 7x +2.                     B. y = 7x – 2. C. y = –7x + 2.  D. y = –7x –2.  Câu 24:  Tìm đạo hàm của hàm số  y = x 1 + x 2 : 1 + 2 x2 1 − 2 x2 1 − 2 x2 1 + 2 x2 A.  y ' =  .         B.  y ' =  .         C.  y ' = .             D.  y ' =  . 2 1 + x2 2 1 + x2 1 + x2 1 + x2 cosx 3 Câu 25: Tìm đạo hàm của hàm số  y = ( ) : 1 + sin x cosx 2 cosx 2 sin x  A.  y ' = 3( ) .             B.  y ' = 3( ). .           1 + sin x 1 + sin x cos 2 x sinx 3 cos 2 x −3cos 2 x C.  y ' = 3( ). .   D.  y ' = . 1 + cosx sinx (1 + sin x)3 Câu 26: Cho hình chóp  S . ABC  có  SA = SB = SC  và  ᄋASB = BSC ᄋ ᄋ = CSA . Hãy xác định góc giữa cặp đường  thẳng SB và AC là? A.  450.      B.  900.     C.  600.    D.  1200.
  4. Câu 27: Cho tam giác  ABC  vuông cân tại  A  và BC = a . Trên đường thẳng qua  A  vuông góc với  ( ABC )   a 3 lấy điểm  S  sao cho  SA = . Tính số đo góc giữa đường thẳng  SA  và  ( SBC ) .   2 A.  750.                                    B.  300.        C.  450.      D.  600.   Câu 28: Cho hình lăng trụ tam giác  ABC . A B C  có các cạnh bên hợp với đáy những góc bằng  60 , đáy  ABC  là tam giác đều cạnh bằng  a 3  và  A  cách đều  A ,  B ,  C . Tính khoảng cách giữa hai đáy của hình  lăng trụ. 2a A.  a . B.  a 2 .    C.  a 3 .   D.  . 3 a Câu 29:  Biết giới hạn:  lim ( 16 x 2 + x + 3 + 4 x − 1) =   trong đó a là số nguyên âm, b là số nguyên dương,  x − b a  là phân số tối giản. Tính giá trị của  S = a − 2b  ?         b A.  − 25 .                         B.  −20 .                      C.  −17 .                            D.  −45 .  Câu 30:  Cho hình lập phương ABCD.MNPQ. Góc giữa   ( ANC )   và   ( ANQ )   bằng   α . Chọn khẳng định  đúng trong các khẳng định sau? 1 1 1 A.  cos α = . B.  cos α = . C.  α = 600 . D.  cos α = . 4 3 5 Phần II: Tự luận. Câu 31:(1 điểm) Tính giới hạn:                         lim x − x + 2 − 5  .  2 x 2 x +1 Câu 32: (1 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  y = f ( x) = x 4 − 3x 2 + 1  tại điểm có  hoành độ  x0 = 2 . Câu 33: (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Tam giác SAB cân tại S và  nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Gọi I là trung điểm của AB và  SI = 3a ,  K là điểm thuộc  đoạn thẳng SD sao cho  SK = 2KD . a) Chứng minh rằng:  SI ⊥ ( ABCD ) .  b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và AK theo a. BÀI LÀM: Phần I: Trắc nghiệm khách quan. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 Phần II: Tự luận. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
  5. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản