intTypePromotion=1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA 10 CƠ BẢN - THPT NGUYỄN DU

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Duyên Duyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
450
lượt xem
104
download

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA 10 CƠ BẢN - THPT NGUYỄN DU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh phổ thông ôn thi hóa học kỳ tốt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA 10 CƠ BẢN - THPT NGUYỄN DU

  1. SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU MÔN HÓA 10 CƠ BẢN Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este A. là chất lỏng dễ bay hơi B. có mùi thơm, an toàn với người C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng D. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên Câu 2: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm: C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste (chất béo) thu được tối đa là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 3: Hiện tượng gì xảy ra khi bỏ một mẩu natri vào nước? A. Không có hiện tượng gì B. Natri bốc cháy, chạy trên mặt nước, có khói trắng tạo ra kèm theo tiếng nổ lách tách. C. Natri tan dần có sủi bọt khí thoát ra. D. Natri bốc cháy tạo ra khối màu vàng. Câu 4: Thành phần hóa của thạch cao sống là: B. CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O A. CaSO4.2H2O C. CaSO4 D. Ca(H2PO4)2.CaSO4.2H2O Câu 5: Cho biết Na (Z=11), cấu hình electron của Na+ là: A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p63s1 C. 1s22s22p5 D. 1s22s22p6 Câu 6: Để điều chế Na có thể dùng phương pháp nào sau đây? A. Khử Na2O bằng CO nung nóng. B. Dùng K đẩy Na ra khỏi dung dịch muối NaCl C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn D. Điện phân muối NaCl nóng chảy. Câu 7: Saccarozôvaøfructozôñeàuthuoäcloaïi A. monosaccart i B. ñisaccarit C. polisaccarit D. cacbohiñrat Câu 8: Trongcaùcchaátdöôùiñaâychaátnaøocoùlöïc bazôyeáunhaát? A. NH3 B. C6H5 – CH2 – NH2 C. C6H5 – NH2 D. (C6H5)2NH Câu 9: Cho 4,5g etyl amin tác dụng vừa đủ với HCl. Số gam muối sinh ra là: A. 9g B. 81,5g C. 4,5g D. 8,15g Câu 10: Nhóm các nguyên tố đều tác dụng được với nước lạnh tạo dung dịch bazơ là: A. Na, K, Mg, Ca B. K, Ba, Ca, Na C. Al, Na, K, Ba D. Zn, Mg, Ba, Ca Câu 11: Trong một cốc nước có chứa 0,01mol Na , 0,02mol Ca , 0,01mol Mg2+, 0,05mol HCO3− + 2+ và 0,02mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại nước cứng nào? A. Nước cứng tạm thời B. Nước cứng vĩnh cửu C.Nước toàn phần D. Nước mềm Câu 12: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. stiren . B. toluen . C.propen . D.isopren. Câu 13: Daõygoàmcaùcchaátduøngñeåtoånghôïpcaosu buna- laø: : S A. CH2=CH-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 C. CH2=CH-CH=CH2, löu huyønh D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 Câu 14: Khi cho phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) vào nuớc đục. Mô tả hiện tuợng nào sau đây là đúng? A. Không có hiện tuợng gì
  2. B. Có kết tủa lắng xuống, nuớc trở nên trong suốt. C. Nuớc trở nên trong đồng thời có sủi bọt khí mùi khai thoát ra. D. Nuớc trở nên trong và sủi bọt khí không màu thoát ra. Câu 15: Có 4 mẫu bột kim loại bị mất nhãn: Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nuớc làm thuốc thử có thể phân biệt được tối đa mấy kim loại? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 16: Phaùtbieåunaøosauñaâykhoângñuùng? A. Polimelaø nhöõngchaátcoùphaântöûkhoáilôùndo nhieàumaétxíchlieânkeátvôi nhautaïo neân B. Nhöõngphaântöûnhoûcoùlieânkeátñoâi hoaëcvoøngkeùmbeànñöôïcgoïi laø monome C. Heäsoán maétxích trongcoângthöùcpolimegoïi laø heäsoátruønghôïp D. Polimetoånghôïpñöôïctaïo thaønhnhôøphaûnöùngtruønghôïphoaëcphaûnöùngtruøng ngöng Câu 17: Mạng tinh thể kim loại gồm có : A. Nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân. B. Nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do. C. Nguyên tử kim loại và các electron độc thân. D. Ion kim loại và các electron độc thân Câu 18: Sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là một quá trình hóa học. Quá trình này kéo dài hàng triệu năm. Phản ứng hóa học nào sau đây biểu diễn quá trình hóa học đó? B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O A. CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 C. MgCO2 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2 D. Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O Câu 19: Những vật bằng nhôm hằng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ cao cũng không phản ứng với nước vì bề mặt của vật có một lớp màng A. là Al2O3 rất mỏng, bền chắc không cho nước và khí thấm qua. B. là Al(OH)3 không tan trong nước đã ngăn cản không cho nhôm tiếp xúc với nuớc và khí C. là hỗn hợp Al2O3 và Al(OH)3 bảo vệ nhôm D. là nhômtinh thể đã bị thụ động với khí và nuớc Câu 20: Sục từ từ 22,4 lít khí SO2 (đktc) vào 60 gam dung dịch NaOH. khối lượng muối tạo thành. A. 126 gam B. 104 gam C. 115 gam D. 100 gam Bai lam DAP AN: Câu 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D.A
  3. SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT PHÙNG HƯNG MÔN HÓA 12 CƠ BẢN Thời gian làm bài: 45 phút Ho ten: SBD ma : 1121 Câu 1: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. stiren . B. toluen . C.propen . D.isopren. Câu 2: Nhóm các nguyên tố đều tác dụng được với nước lạnh tạo dung dịch bazơ là: A. Na, K, Mg, Ca B. K, Ba, Ca, Na C. Al, Na, K, Ba D. Zn, Mg, Ba, Ca Câu 3: Những vật bằng nhôm hằng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ cao cũng không phản ứng với nước vì bề mặt của vật có một lớp màng A. là Al2O3 rất mỏng, bền chắc không cho nước và khí thấm qua. B. là Al(OH)3 không tan trong nước đã ngăn cản không cho nhôm tiếp xúc với nuớc và khí C. là hỗn hợp Al2O3 và Al(OH)3 bảo vệ nhôm D. là nhômtinh thể đã bị thụ động với khí và nuớc Câu 4: Hiện tượng gì xảy ra khi bỏ một mẩu natri vào nước? A. Không có hiện tượng gì B. Natri bốc cháy, chạy trên mặt nước, có khói trắng tạo ra kèm theo tiếng nổ lách tách. C. Natri tan dần có sủi bọt khí thoát ra. D. Natri bốc cháy tạo ra khối màu vàng. Câu 5: Daõygoàmcaùcchaátduøngñeåtoånghôïpcaosu buna- laø: : S A. CH2=CH-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 C. CH2=CH-CH=CH2, löu huyønh D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 Câu 6: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm: C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste (chất béo) thu được tối đa là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 7: Cho biết Na (Z=11), cấu hình electron của Na+ là: A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p63s1 C. 1s22s22p5 D. 1s22s22p6 Câu 8: Mạng tinh thể kim loại gồm có : A. Nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân. B. Nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do. C. Nguyên tử kim loại và các electron độc thân. D. Ion kim loại và các electron độc thân Câu 9: Sục từ từ 22,4 lít khí SO2 (đktc) vào 60 gam dung dịch NaOH. khối lượng muối tạo thành. A. 126 gam B. 104 gam C. 115 gam D. 100 gam Câu 10: Saccarozôvaøfructozôñeàuthuoäcloaïi A. monosaccarit B. ñisaccarit C. polisaccarit D. cacbohiñrat Câu 11: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este A. là chất lỏng dễ bay hơi B. có mùi thơm, an toàn với người C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng D. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên
  4. Câu 12: Cho 4,5g etyl amin tác dụng vừa đủ với HCl. Số gam muối sinh ra là: A. 9g B. 81,5g C. 4,5g D. 8,15g Câu 13: Để điều chế Na có thể dùng phương pháp nào sau đây? A. Khử Na2O bằng CO nung nóng. B. Dùng K đẩy Na ra khỏi dung dịch muối NaCl C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn D. Điện phân muối NaCl nóng chảy. Câu 14: Sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là một quá trình hóa học. Quá trình này kéo dài hàng triệu năm. Phản ứng hóa học nào sau đây biểu diễn quá trình hóa học đó? B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O A. CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 C. MgCO2 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2 D. Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O Câu 15: Trong một cốc nước có chứa 0,01mol Na , 0,02mol Ca2+, 0,01mol Mg2+, 0,05mol HCO3− + và 0,02mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại nước cứng nào? A. Nước cứng tạm thời B. Nước cứng vĩnh cửu C.Nước toàn phần D. Nước mềm Câu 16: Khi cho phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) vào nuớc đục. Mô tả hiện tuợng nào sau đây là đúng? A. Không có hiện tuợng gì B. Có kết tủa lắng xuống, nuớc trở nên trong suốt. C. Nuớc trở nên trong đồng thời có sủi bọt khí mùi khai thoát ra. D. Nuớc trở nên trong và sủi bọt khí không màu thoát ra. Câu 17: Có 4 mẫu bột kim loại bị mất nhãn: Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nuớc làm thuốc thử có thể phân biệt được tối đa mấy kim loại? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 18: Phaùtbieåunaøosauñaâykhoângñuùng? A. Polimelaø nhöõngchaátcoùphaântöûkhoáilôùndo nhieàumaétxíchlieânkeátvôi nhautaïo neân B. Nhöõngphaântöûnhoûcoùlieânkeátñoâi hoaëcvoøngkeùmbeànñöôïcgoïi laø monome C. Heäsoán maétxích trongcoângthöùcpolimegoïi laø heäsoátruønghôïp D. Polimetoånghôïpñöôïctaïo thaønhnhôøphaûnöùngtruønghôïphoaëcphaûnöùngtruøng ngöng Câu 19: Thành phần hóa của thạch cao sống là: B. CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O A. CaSO4.2H2O C. CaSO4 D. Ca(H2PO4)2.CaSO4.2H2O Câu 20: Trongcaùcchaátdöôùiñaâychaátnaøocoùlöïc bazôyeáunhaát? A. NH3 B. C6H5 – CH2 – NH2 C. C6H5 – NH2 D. (C6H5)2NH Bai lam DAP AN: Câu 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D.A
  5. SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT PHÙNG HƯNG MÔN HÓA 12 CƠ BẢN Thời gian làm bài: 45 phút Ho ten: SBD ma : 1312 Câu 1: Cho biết Na (Z=11), cấu hình electron của Na+ là: A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p63s1 C. 1s22s22p5 D. 1s22s22p6 Câu 2: Khi cho phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) vào nuớc đục. Mô tả hiện tuợng nào sau đây là đúng? A. Không có hiện tuợng gì B. Có kết tủa lắng xuống, nuớc trở nên trong suốt. C. Nuớc trở nên trong đồng thời có sủi bọt khí mùi khai thoát ra. D. Nuớc trở nên trong và sủi bọt khí không màu thoát ra. Câu 3: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm: C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste (chất béo) thu được tối đa là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 4: Daõygoàmcaùcchaátduøngñeåtoånghôïpcaosu buna- laø: : S A. CH2=CH-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 Câu 5: Để điều chế Na có thể dùng phương pháp nào sau đây? A. Khử Na2O bằng CO nung nóng. B. Dùng K đẩy Na ra khỏi dung dịch muối NaCl C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn D. Điện phân muối NaCl nóng chảy. Câu 6: Sục từ từ 22,4 lít khí SO2 (đktc) vào 60 gam dung dịch NaOH. khối lượng muối tạo thành. A. 126 gam B. 104 gam C. 115 gam D. 100 gam Câu 7: Trongcaùcchaátdöôùiñaâychaátnaøocoùlöïc bazôyeáunhaát? A. NH3 B. C6H5 – CH2 – NH2 C. C6H5 – NH2 D. (C6H5)2NH Câu 8: Thành phần hóa của thạch cao sống là: B. CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O A. CaSO4.2H2O C. CaSO4 D. Ca(H2PO4)2.CaSO4.2H2O Câu 9: Sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là một quá trình hóa học. Quá trình này kéo dài hàng triệu năm. Phản ứng hóa học nào sau đây biểu diễn quá trình hóa học đó? B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O A. CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 C. MgCO2 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2 D. Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O Câu 10: Cho 4,5g etyl amin tác dụng vừa đủ với HCl. Số gam muối sinh ra là: A. 9g B. 81,5g C. 4,5g D. 8,15g Câu 11: Hiện tượng gì xảy ra khi bỏ một mẩu natri vào nước? A. Không có hiện tượng gì B. Natri bốc cháy, chạy trên mặt nước, có khói trắng tạo ra kèm theo tiếng nổ lách tách.
  6. C. Natri tan dần có sủi bọt khí thoát ra. D. Natri bốc cháy tạo ra khối màu vàng. Câu 12: Phaùtbieåunaøosauñaâykhoângñuùng? A. Polimelaø nhöõngchaátcoùphaântöûkhoáilôùndo nhieàumaétxíchlieânkeátvôi nhautaïo neân B. Nhöõngphaântöûnhoûcoùlieânkeátñoâi hoaëcvoøngkeùmbeànñöôïcgoïi laø monome C. Heäsoán maétxích trongcoângthöùcpolimegoïi laø heäsoátruønghôïp D. Polimetoånghôïpñöôïctaïo thaønhnhôøphaûnöùngtruønghôïphoaëcphaûnöùngtruøng Câu 13: Saccarozôvaøfructozôñeàuthuoäcloaïi A. monosaccarit B. ñisaccarit C. polisaccarit D. cacbohiñrat Câu 14: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. stiren . B. toluen . C.propen . D.isopren. C. CH2=CH-CH=CH2, löu huyønh D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 Câu 15: Nhóm các nguyên tố đều tác dụng được với nước lạnh tạo dung dịch bazơ là: A. Na, K, Mg, Ca B. K, Ba, Ca, Na C. Al, Na, K, Ba D. Zn, Mg, Ba, Ca Câu 16: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este A. là chất lỏng dễ bay hơi B. có mùi thơm, an toàn với người C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng D. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên Câu 17: Có 4 mẫu bột kim loại bị mất nhãn: Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nuớc làm thuốc thử có thể phân biệt được tối đa mấy kim loại? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 ngöng Câu 18: Mạng tinh thể kim loại gồm có : A. Nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân. B. Nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do. C. Nguyên tử kim loại và các electron độc thân. D. Ion kim loại và các electron độc thân Câu 19: Những vật bằng nhôm hằng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ cao cũng không phản ứng với nước vì bề mặt của vật có một lớp màng A. là Al2O3 rất mỏng, bền chắc không cho nước và khí thấm qua. B. là Al(OH)3 không tan trong nước đã ngăn cản không cho nhôm tiếp xúc với nuớc và khí C. là hỗn hợp Al2O3 và Al(OH)3 bảo vệ nhôm D. là nhômtinh thể đã bị thụ động với khí và nuớc Câu 20: Trong một cốc nước có chứa 0,01mol Na+, 0,02mol Ca2+, 0,01mol Mg2+, 0,05mol HCO3− và 0,02mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại nước cứng nào? A. Nước cứng tạm thời B. Nước cứng vĩnh cửu C.Nước toàn phần D. Nước mềm Bai lam DAP AN: Câu 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D.A
  7. SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT PHÙNG HƯNG MÔN HÓA 12 CƠ BẢN Thời gian làm bài: 45 phút Ho ten: SBD ma : 1613 Câu 1: Trongcaùcchaátdöôùiñaâychaátnaøocoùlöïc bazôyeáunhaát? A. NH3 B. C6H5 – CH2 – NH2 C. C6H5 – NH2 D. (C6H5)2NH Câu 2: Thành phần hóa của thạch cao sống là: B. CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O A. CaSO4.2H2O C. CaSO4 D. Ca(H2PO4)2.CaSO4.2H2O Câu 3: Cho 4,5g etyl amin tác dụng vừa đủ với HCl. Số gam muối sinh ra là: A. 9g B. 81,5g C. 4,5g D. 8,15g Câu 4: Cho biết Na (Z=11), cấu hình electron của Na là: + A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p63s1 C. 1s22s22p5 D. 1s22s22p6 Câu 5: Để điều chế Na có thể dùng phương pháp nào sau đây? A. Khử Na2O bằng CO nung nóng. B. Dùng K đẩy Na ra khỏi dung dịch muối NaCl C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn D. Điện phân muối NaCl nóng chảy. Câu 6: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. stiren . B. toluen . C.propen . D.isopren. Câu 7: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este A. là chất lỏng dễ bay hơi B. có mùi thơm, an toàn với người C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng D. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên Câu 8: Nhóm các nguyên tố đều tác dụng được với nước lạnh tạo dung dịch bazơ là: A. Na, K, Mg, Ca B. K, Ba, Ca, Na C. Al, Na, K, Ba D. Zn, Mg, Ba, Ca Câu 9: Hiện tượng gì xảy ra khi bỏ một mẩu natri vào nước? A. Không có hiện tượng gì B. Natri bốc cháy, chạy trên mặt nước, có khói trắng tạo ra kèm theo tiếng nổ lách tách. C. Natri tan dần có sủi bọt khí thoát ra. D. Natri bốc cháy tạo ra khối màu vàng. − Câu 10: Trong một cốc nước có chứa 0,01mol Na+, 0,02mol Ca2+, 0,01mol Mg2+, 0,05mol HCO3 và 0,02mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại nước cứng nào? A. Nước cứng tạm thời B. Nước cứng vĩnh cửu C.Nước toàn phần D. Nước mềm Câu 11: Saccarozôvaøfructozôñeàuthuoäcloaïi A. monosaccarit B. ñisaccarit C. polisaccarit D. cacbohiñrat Câu 12: Sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là một quá trình hóa học. Quá trình này kéo dài hàng triệu năm. Phản ứng hóa học nào sau đây biểu diễn quá trình hóa học đó? B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O A. CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 C. MgCO2 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2 D. Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O Câu 13: Daõygoàmcaùcchaátduøngñeåtoånghôïpcaosu buna- laø: : S
  8. A. CH2=CH-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 C. CH2=CH-CH=CH2, löu huyønh D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 Câu 14: Sục từ từ 22,4 lít khí SO2 (đktc) vào 60 gam dung dịch NaOH. khối lượng muối tạo thành. A. 126 gam B. 104 gam C. 115 gam D. 100 gam Câu 15: Khi cho phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) vào nuớc đục. Mô tả hiện tuợng nào sau đây là đúng? A. Không có hiện tuợng gì B. Có kết tủa lắng xuống, nuớc trở nên trong suốt. C. Nuớc trở nên trong đồng thời có sủi bọt khí mùi khai thoát ra. D. Nuớc trở nên trong và sủi bọt khí không màu thoát ra. Câu 16: Có 4 mẫu bột kim loại bị mất nhãn: Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nuớc làm thuốc thử có thể phân biệt được tối đa mấy kim loại? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 17: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm: C 17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste (chất béo) thu được tối đa là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 18: Mạng tinh thể kim loại gồm có : A. Nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân. B. Nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do. C. Nguyên tử kim loại và các electron độc thân. D. Ion kim loại và các electron độc thân Câu 19: Những vật bằng nhôm hằng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ cao cũng không phản ứng với nước vì bề mặt của vật có một lớp màng A. là Al2O3 rất mỏng, bền chắc không cho nước và khí thấm qua. B. là Al(OH)3 không tan trong nước đã ngăn cản không cho nhôm tiếp xúc với nuớc và khí C. là hỗn hợp Al2O3 và Al(OH)3 bảo vệ nhôm D. là nhômtinh thể đã bị thụ động với khí và nuớc Câu 20: Phaùtbieåunaøosauñaâykhoângñuùng? A. Polimelaø nhöõngchaátcoùphaântöûkhoáilôùndo nhieàumaétxíchlieânkeátvôi nhautaïo neân B. Nhöõngphaântöûnhoûcoùlieânkeátñoâi hoaëcvoøngkeùmbeànñöôïcgoïi laø monome C. Heäsoán maétxích trongcoângthöùcpolimegoïi laø heäsoátruønghôïp D. Polimetoånghôïpñöôïctaïo thaønhnhôøphaûnöùngtruønghôïphoaëcphaûnöùngtruøng ngöng Bai lam DAP AN: Câu 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D.A
  9. SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT PHÙNG HƯNG MÔN HÓA 12 CƠ BẢN Thời gian làm bài: 45 phút Ho ten: SBD ma : 1811 Câu 1: Thành phần hóa của thạch cao sống là: B. CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O A. CaSO4.2H2O C. CaSO4 D. Ca(H2PO4)2.CaSO4.2H2O Câu 2: Khi cho phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) vào nuớc đục. Mô tả hiện tuợng nào sau đây là đúng? A. Không có hiện tuợng gì B. Có kết tủa lắng xuống, nuớc trở nên trong suốt. C. Nuớc trở nên trong đồng thời có sủi bọt khí mùi khai thoát ra. D. Nuớc trở nên trong và sủi bọt khí không màu thoát ra. Câu 3: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm: C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste (chất béo) thu được tối đa là A. 6 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 4: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. stiren . B. toluen . C.propen . D.isopren. Câu 5: Cho biết Na (Z=11), cấu hình electron của Na là: + A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p63s1 C. 1s22s22p5 D. 1s22s22p6 Câu 6: Hiện tượng gì xảy ra khi bỏ một mẩu natri vào nước? A. Không có hiện tượng gì B. Natri bốc cháy, chạy trên mặt nước, có khói trắng tạo ra kèm theo tiếng nổ lách tách. C. Natri tan dần có sủi bọt khí thoát ra. D. Natri bốc cháy tạo ra khối màu vàng Câu 7: Cho 4,5g etyl amin tác dụng vừa đủ với HCl. Số gam muối sinh ra là: A. 9g B. 81,5g C. 4,5g D. 8,15g Câu 8: Nhóm các nguyên tố đều tác dụng được với nước lạnh tạo dung dịch bazơ là: A. Na, K, Mg, Ca B. K, Ba, Ca, Na C. Al, Na, K, Ba D. Zn, Mg, Ba, Ca − Câu 9: Trong một cốc nước có chứa 0,01mol Na , 0,02mol Ca , 0,01mol Mg2+, 0,05mol HCO3 + 2+ và 0,02mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại nước cứng nào? A. Nước cứng tạm thời B. Nước cứng vĩnh cửu C.Nước toàn phần D. Nước mềm Câu 10: Saccarozôvaøfructozôñeàuthuoäcloaïi A. monosaccarit B. ñisaccarit C. polisaccarit D. cacbohiñrat Câu 11: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là nhờ các este A. là chất lỏng dễ bay hơi B. có mùi thơm, an toàn với người C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng D. đều có nguồn gốc từ thiên nhiên Câu 12: Sự tạo thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là một quá trình hóa học. Quá trình này kéo dài hàng triệu năm. Phản ứng hóa học nào sau đây biểu diễn quá trình hóa học đó?
  10. B. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O A. CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 C. MgCO2 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2 D. Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O Câu 13: Daõygoàmcaùcchaátduøngñeåtoånghôïpcaosu buna- laø: : S A. CH2=CH-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5-CH=CH2 C. CH2=CH-CH=CH2, löu huyønh D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 Câu 14: Để điều chế Na có thể dùng phương pháp nào sau đây? A. Khử Na2O bằng CO nung nóng. B. Dùng K đẩy Na ra khỏi dung dịch muối NaCl C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn D. Điện phân muối NaCl nóng chảy. Câu 15: Có 4 mẫu bột kim loại bị mất nhãn: Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng nuớc làm thuốc thử có thể phân biệt được tối đa mấy kim loại? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 16: Sục từ từ 22,4 lít khí SO2 (đktc) vào 60 gam dung dịch NaOH. khối lượng muối tạo thành. A. 126 gam B. 104 gam C. 115 gam D. 100 gam Câu 17: Phaùtbieåunaøosauñaâykhoângñuùng? A. Polimelaø nhöõngchaátcoùphaântöûkhoáilôùndo nhieàumaétxíchlieânkeátvôi nhautaïo neân B. Nhöõngphaântöûnhoûcoùlieânkeátñoâi hoaëcvoøngkeùmbeànñöôïcgoïi laø monome C. Heäsoán maétxích trongcoângthöùcpolimegoïi laø heäsoátruønghôïp D. Polimetoånghôïpñöôïctaïo thaønhnhôøphaûnöùngtruønghôïphoaëcphaûnöùngtruøng ngöng Câu 18: Trongcaùcchaátdöôùiñaâychaátnaøocoùlöïc bazôyeáunhaát? A. NH3 B. C6H5 – CH2 – NH2 C. C6H5 – NH2 D. (C6H5)2NH Câu 19: Mạng tinh thể kim loại gồm có : A. Nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân. B. Nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do. C. Nguyên tử kim loại và các electron độc thân. D. Ion kim loại và các electron độc thân Câu 20: Những vật bằng nhôm hằng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ cao cũng không phản ứng với nước vì bề mặt của vật có một lớp màng A. là Al2O3 rất mỏng, bền chắc không cho nước và khí thấm qua. B. là Al(OH)3 không tan trong nước đã ngăn cản không cho nhôm tiếp xúc với nuớc và khí C. là hỗn hợp Al2O3 và Al(OH)3 bảo vệ nhôm D. là nhômtinh thể đã bị thụ động với khí và nuớc Bai lam DAP AN: Câu 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D.A

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản