intTypePromotion=1

Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Trường THPT M.V Lômônôxốp (Lần 2)

Chia sẻ: Sensa Cool | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
27
lượt xem
0
download

Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Trường THPT M.V Lômônôxốp (Lần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hi vọng Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Trường THPT M.V Lômônôxốp (Lần 2) được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án - Trường THPT M.V Lômônôxốp (Lần 2)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12  <br /> MÔN TOÁN – LẦN 2 <br /> Năm học 2018 ‐ 2019 <br /> Thời gian: 90 phút <br /> (Đề gồm có 07 trang) <br /> <br />  <br />  <br /> Họ và tên học sinh……………………………………..Lớp…………………Số báo danh ….………… <br />  <br /> <br /> MàĐỀ 116 <br /> <br />  <br /> Câu 1.  <br /> <br /> Khai triển biểu thức  A  (2 x  3)  theo công thức nhị thức Newton với số mũ của x <br /> 9<br /> <br /> giảm dần.  Số hạng thứ 3 trong khai triển là: <br /> A.  41472x2  <br /> Câu 2 .  <br /> <br /> B. <br /> <br />  41472x 2  <br /> <br /> 41472x7  <br /> <br /> C. <br /> <br /> D.  41472x7  <br /> <br /> Cho lăng trụ đứng  ABC . A ʹ B ʹ C ʹ  có đáy là tam giác đều cạnh  a . Mặt phẳng   AB ʹ C ʹ   <br /> tạo với mặt đáy góc  60 0 . Tính theo  a  thể tích lăng trụ  ABC . A ʹ B ʹ C ʹ . <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> A'<br /> <br /> C'<br /> B'<br /> <br /> Câu 3.  <br /> <br /> 3a<br /> <br /> 3<br /> <br />  <br /> <br /> B. <br /> <br /> V<br /> <br /> a<br /> <br /> 3<br /> <br />  <br /> <br /> 3a 3 3<br />  <br /> 8<br /> 2<br /> 8<br /> 4<br /> Một tổ có 12 học sinh. Đầu năm cô giáo chủ nhiệm cần chọn 1 bạn làm tổ trưởng và 1 <br /> <br /> A.  V <br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br />  <br /> <br /> V<br /> <br /> C. <br /> <br /> a<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br />  <br /> <br /> D.  V <br /> <br /> bạn làm tổ phó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn: <br /> A.  12! <br /> Câu 4.  <br /> <br /> B.  132 <br /> <br /> C.  66 <br /> <br /> D.  6 <br /> <br /> Với  giá  trị  nào  của  m   thì  phương  trình:  mx  2( m  2) x  m  3  0   có  2   nghiệm <br /> 2<br /> <br /> dương phân biệt? <br /> <br /> m  0<br />  <br /> D.  m  0  <br /> <br /> 3  m  4<br /> Khoảng cách từ điểm  A( 3; 2)  đến đường thẳng   : 3x  y  1  0  bằng: <br /> <br /> A.  3  m  4  <br /> Câu 5.  <br /> A. <br /> Câu 6.  <br /> <br /> 10  <br /> <br /> B. <br /> <br /> m  4 <br /> <br /> C. <br /> <br /> B. <br /> <br /> 11 5<br />  <br /> 5<br /> <br /> C. <br /> <br /> Phương  trình  log x 2  log 2 x <br /> <br /> 10 5<br />  <br /> 5<br /> <br /> D. <br /> <br /> 11<br /> 10<br /> <br />  <br /> <br /> 5<br /> có  hai  nghiệm  x1 , x2  x1  x2  .  Khi  đó  tổng  x12  x2  <br /> 2<br /> TRANG 1/7 – MàĐỀ 116 <br /> <br /> bằng: <br /> A. <br /> Câu 7.  <br /> <br /> 9<br />  <br /> C.  6  <br /> B.  3  <br /> 2<br /> Với hai số thực dương a, b bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng: <br /> <br /> A.  log 2<br /> <br /> 2a3<br />  1  3 log 2 a  log 2 b  <br /> b<br /> <br /> B. <br /> <br /> log 2<br /> <br /> D. <br /> <br /> 9<br />  <br /> 4<br /> <br /> 2a3<br /> 1<br />  1  log 2 a  log 2 b  <br /> 3<br /> b<br /> <br /> 2a3<br /> 2a3<br /> 1<br />  1  3 log 2 a  log 2 b  <br /> D.  log 2<br />  1  log 2 a  log 2 b  <br /> b<br /> 3<br /> b<br /> Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, có tất cả các cạnh đều bằng  a . Tính  khoảng cách <br /> <br /> C.  log 2<br /> Câu 8.  <br /> <br /> giữa hai đường thẳng AD và  SB. <br /> <br />  <br /> A. <br /> Câu 9.  <br /> <br /> a 6<br />  <br /> 2<br /> Biến đổi  3 x 5 4 x<br /> <br /> B. <br /> <br /> a 6<br />  <br /> 3<br /> <br /> C. <br /> <br /> a 3<br />  <br /> 3<br /> <br /> D. <br /> <br /> a 3<br />  <br /> 2<br /> <br /> ( x  0) , thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ được kết quả là:   <br /> <br /> 7<br /> <br /> 20<br /> <br /> 23<br /> <br /> 12<br /> <br /> A.  x 4  <br /> B.  x 12  <br /> C.  x 3  <br /> D.  x 5  <br /> 3<br /> Câu 10.  <br /> Nếu  sin   cos    thì  sin 2  bằng: <br /> 2<br /> 5<br /> 1<br /> 13<br /> 9<br />  <br />  <br />  <br />  <br /> B. <br /> C. <br /> D. <br /> A. <br /> 4<br /> 2<br /> 4<br /> 4<br /> 2x  1<br /> Câu 11.  <br />   có  tất  cả  bao  nhiêu  điểm <br /> Đường  thẳng  y  2 x  2018   và  đồ  thị  hàm  số  y <br /> x 1<br /> chung? <br /> C.  3  <br /> A.  0  <br /> B.  1  <br /> D.  2  <br /> Câu 12.   Cho hàm số  y  f  x   có  lim f  x   0  và  lim f  x    . Khẳng định nào sau đây là <br /> x <br /> <br /> x <br /> <br /> khẳng định đúng? <br /> A.  Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là đường thẳng  y  0.  <br /> B.  Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là trục hoành. <br /> C.  Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. <br /> D.  Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành. <br /> Câu 13.  <br /> A. <br /> Câu 14.  <br /> <br /> Nghiệm của phương trình  2 x  5 là: <br /> 5<br /> <br /> 2 <br /> <br /> log 2 5  <br /> <br /> C. <br /> <br /> log 5 2  <br /> <br /> D. <br /> <br /> 5<br />  <br /> 2<br /> <br /> Diện tích S của một mặt cầu có bán kính R bằng: <br /> <br /> A.  S  4 R  <br /> Câu 15.  <br /> <br /> B. <br /> <br /> B. <br /> <br /> S  4 R2  <br /> <br /> C.  S  4 2 R2  <br /> <br /> D.  S  4 R2  <br /> <br /> Cho hình chóp tứ giác đều  S. ABCD  có cạnh đáy bằng  a , cạnh bên bằng  a 2 . Bán <br /> TRANG 2/7 – MàĐỀ 116 <br /> <br /> kính của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp  S. ABCD  là: <br /> A. <br /> Câu 16.  <br /> <br /> 6a<br /> 6a<br /> 6a<br /> 3a<br /> B. <br /> C. <br /> D. <br /> . <br /> . <br /> . <br /> . <br /> 6<br /> 2<br /> 3<br /> 3<br /> Tập hợp tất cả các giá trị của tham số  m  để đường thẳng  y  x  m  tiếp xúc với đồ <br /> thị hàm số  y <br /> <br /> x1<br />  là: <br /> x2<br /> <br /> A.  m  2  <br /> Câu 17.  <br /> <br /> Cho hàm số  y <br /> <br /> B. <br /> <br /> m  1; 5  <br /> <br /> D.  m {  2; 2}  <br /> <br /> m  5  <br /> <br /> C. <br /> <br /> 2x3<br />  2 x 2  2 x . Mệnh đề nào sau đây là đúng? <br /> 3<br /> <br /> A.  Hàm số đã cho nghịch biến trên    ;1 .  <br /> <br /> B.  Hàm số đã cho đồng biến trên    ; 1  và nghịch biến trên   1;   . <br /> C.  Hàm số đã cho đồng biến trên   . <br /> D.  Hàm số đã cho đồng biến trên   1;    và nghịch biến trên    ;1 .    <br /> Câu 18. <br /> <br /> Tập hợp các giá trị của x để biểu thức  A  log 2  3  2 x  có nghĩa là: <br /> <br /> 3<br /> A.   \    <br /> 2<br /> <br /> Câu 19.  <br /> <br /> B. <br /> <br /> <br /> 3<br />  ; 2   <br /> <br /> <br /> <br /> Trên đồ thị   C   của hàm số  y <br /> <br /> <br /> 3<br /> C.    ;   <br /> 2<br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> D.   ;    <br /> 2<br /> <br /> <br /> x8<br />  có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên? <br /> x1<br /> C.  10  <br /> D.  2  <br /> <br /> A.  4  <br /> B.  6  <br /> Câu 20.   Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  f  x   2 x 3  3 x 2  12 x  2  trên đoạn  <br />  1; 2  .  <br /> f  x   6.  <br /> A.  max<br /> 1;2 <br /> <br /> Câu 21.  <br /> <br /> max f  x   10.   C. <br /> 1;2 <br /> <br /> max f  x   15.   D. <br /> 1;2 <br /> <br /> B. <br /> <br /> C. <br /> <br /> 6 cạnh <br /> <br /> 1;2 <br /> <br /> D.  4 cạnh <br /> <br /> 5 cạnh <br /> <br /> Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’. Ảnh của đoạn thẳng AB qua phép tịnh tiến theo <br /> <br /> véc tơ  CC ʹ là: <br /> <br /> A.  đoạn thẳng  C ʹ D ʹ  <br /> <br /> B.  đoạn thẳng  DDʹ  <br /> <br /> C.  đoạn thẳng  CD  <br /> <br /> D.  đoạn thẳng  A ʹ B ʹ  <br /> <br /> Câu 23.  <br /> <br /> max f  x   11.  <br /> <br /> Mỗi hình đa diện có ít nhất <br /> <br /> A.  3 cạnh <br /> Câu 22.  <br /> <br /> B. <br /> <br /> Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB cân tại S <br /> và  nằm  trong  mặt  phẳng  vuông  góc  với  đáy,  SA  2 a .  Thể  tích  khối  chóp  S.ABCD <br /> tính theo a là:  <br /> S<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br />  <br /> <br /> TRANG 3/7 – MàĐỀ 116 <br /> <br /> A. <br /> Câu 24.  <br /> <br /> a3 15<br />  <br /> 6<br /> <br /> B. <br /> <br /> 2a3<br />  <br /> 3<br /> <br /> C. <br /> <br /> a3 15<br />  <br /> 12<br /> <br /> Tính khoảng cách  d  giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  y   x  1 x  2  . <br /> 2<br /> <br /> A.  d  2 5  <br /> <br /> C. <br /> <br /> d4 <br /> <br /> A.  (sin 3x)  3cos 3x  <br /> <br /> B. <br /> <br />  1 <br /> 1<br /> x  2  <br /> x<br />  <br /> <br />  tan x   cos1<br /> <br /> D. <br /> <br /> <br /> <br /> Câu 25. <br /> <br /> C. <br /> Câu 26.  <br /> <br /> a3 15<br />  <br /> 2<br /> <br /> D. <br /> <br /> B. <br /> <br /> d2 <br /> <br /> D.  d  5 2  <br /> <br /> Đẳng thức nào sau đây sai: <br /> <br /> 2<br /> <br /> x<br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4x  3 <br /> <br /> 1<br /> 2 4x  3<br /> <br />  <br /> <br /> Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt đáy. Tam giác ABC vuông tại B. Biết <br /> <br /> SA  AB  3a; BC  2a . Thể tích hình chóp S.ABC là: <br /> A.  9a3  <br /> Câu 27.  <br /> <br /> C.  a 3  <br /> D.  3a3  <br /> 6a3  <br /> Cho khối chóp  S. ABC  gọi  M  là điểm trên đoạn  SB  sao cho  3SM  MB ,  N  là điểm <br /> B. <br /> <br /> trên đoạn  AC  sao cho  AN  2 NC . Tỉ số thể tích khối chóp  M . ABN  và S.ABC bằng: <br /> A. <br /> Câu 28.  <br /> <br /> 4<br /> 2<br />  <br />  <br /> B. <br /> C. <br /> 9<br /> 9<br /> Hàm số  y  x  ln x  đồng biến trên khoảng: <br /> <br /> 1<br /> <br /> A.   ;    <br /> e<br /> <br /> <br /> Câu 29.  <br /> <br /> B. <br /> <br />  0; e   <br /> <br /> C. <br /> <br /> C. <br /> <br /> A.  y   x3  3x  <br /> <br /> Câu 32.  <br /> <br /> 1<br />  <br /> 4<br /> <br />  0;1  <br /> <br /> D. <br /> <br /> 1;    <br /> <br /> B. <br /> <br /> y  x 3  3x  <br /> <br /> C. <br /> <br /> k 5 <br /> <br /> D.  k  3  <br /> <br />  <br /> <br /> Khi đó  y  f  x   là hàm số nào sau đây? <br /> <br /> A. <br /> <br /> D. <br /> <br /> Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  x2  x  1  tại điểm  M(2,7)  có hệ số góc  là: <br /> <br /> A.  k  3  <br /> B.  k  5  <br /> Câu 30.   Cho hàm số  y  f  x   có đồ thị như sau: <br /> <br /> Câu 31. <br /> <br /> 1<br />  <br /> 2<br /> <br /> y  x3  x2  4  <br /> <br /> D. <br /> <br /> y  x3  3x  1.  <br /> <br /> Chu vi đường tròn lớn của một mặt cầu là  4 . Thể tích của khối cầu đó bằng: <br /> 32<br /> 64<br />  <br />  <br /> B.  32  <br /> C.  16  <br /> D. <br /> 3<br /> 3<br /> Cho  hàm  số  y  f ( x) .  Hàm  số  y  f ( x)   có  đồ  thị  như  hình  dưới  đây  .  Hãy  chọn <br /> <br /> khẳng định đúng trong các khẳng định sau.  <br /> <br /> TRANG 4/7 – MàĐỀ 116 <br /> <br />  <br /> A.  Hàm số  f ( x)  có hai cực trị.       <br /> B.  Hàm số  f ( x)  đồng biến trên khoảng   1;    <br /> C.  f ( 1)  f (1)  f (4)  <br /> D.  Trên đoạn  <br />  1; 4  giá trị lớn nhất của hàm số là  f (1) . <br /> Câu 33.  <br /> <br /> Cho hình chóp tam giác đều, có tất cả các cạnh đều bằng  a .  Tính cotang của góc tạo <br /> bởi cạnh bên và mặt đáy của hình chóp. <br /> <br />  <br /> A. <br /> Câu 34.  <br /> <br /> 3<br />  <br /> 2<br /> <br /> B. <br /> <br /> 1<br />  <br /> 2<br /> <br /> C. <br /> <br /> 2<br />  <br /> 2<br /> <br /> D. <br /> <br /> 2 <br /> <br /> Số nghiệm của phương trình  9 x  3x1  10  0 là: <br /> <br /> A.  3  <br /> B.  0  <br /> C.  1  <br /> D.  2  <br /> Câu 35.   Trong các phương trình sau, có bao nhiêu phương trình có nghiệm? <br /> <br /> 1<br /> 1 3<br />  2<br /> ; sin x <br /> ; sin x <br />  <br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> A.  0 <br /> B.  1 <br /> C.  3 <br /> D.  2 <br /> <br /> <br /> <br /> Câu 36.   Cho véc tơ  a   1; 2  . Với giá trị nào của y thì véc tơ  b   3; y   tạo với véc tơ  a  một <br />          sin x <br /> <br /> góc  450 : <br /> A.  y  9  <br /> Câu 37.  <br /> <br /> B. <br /> <br />  y  1<br />  <br /> <br /> y  9<br /> <br /> C. <br /> <br /> y  1<br />  <br /> <br />  y  9<br /> <br /> D.  y  1  <br /> <br /> Gieo đồng thời 3 đồng xu cân đối và đồng chất. Tính xác suất để được 2 đồng xu sấp <br /> và 1 đồng xu ngửa. <br /> <br /> 1<br /> 1<br />  <br />  <br /> D. <br /> 2<br /> 4<br /> x 1<br /> Câu 38. <br /> Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số:  y <br />  tại điểm có hoành độ bằng  2   <br /> 2x  3<br /> là: <br /> A.  y   x  3  <br /> B.  y  5x  11  <br /> C.  y   x  2  <br /> D.  y  5x  7  <br /> <br /> A. <br /> <br /> Câu 39.  <br /> <br /> 3<br />  <br /> 4<br /> <br /> B. <br /> <br /> 3<br />  <br /> 8<br /> <br /> C. <br /> <br /> Cho hình hộp chữ nhật  ABCD. A ʹ B ʹ C ʹ D ʹ  có đáy là hình vuông cạnh  2a  và A ʹ B  3 a . <br /> TRANG 5/7 – MàĐỀ 116 <br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2