ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: Vật lý

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
90
lượt xem
39
download

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: Vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn tập số 4 thi đại học, cao đẳng môn thi: vật lý', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: Vật lý

  1. ĐỀ ÔN TẬP SỐ 4 THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: Vật lý (Thời gian làm bài: 90 phút) PHẦN I : PHẦN ĐỀ CHUNG CHO BAN CƠ BẢN VÀ BAN NÂNG CAO Câu 1: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài, có chu kỳ dao động là T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kỳ dao động của con lắc mới là: T A.T. B. 2T. C.T/2 . D. . 2 Câu 2: Hai vật dđđiều hoà có cùng biên độ và tần số dọc theo hai đường thẳng song song, kề liền nhau. Biết rằng hai vật gặp nhau khi chúng chuyển động ngược chiều nhau và khi đó đều có li độ bằng một nửa biên 2   độ. Hiệu pha của hai dao động này là: A. B. C. D.  3 2 3 Câu 3: Con lắc lò xo có khối lượng m= 100 g, dao động điều hòa với cơ năng E = 32 mJ. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc v = 40 3 cm/s và gia tốc a = 8 m/s2. Biên độ của dao động là A. 2 cm. B. 3 cm. C. 4 cm. D. 5 cm. Câu 4:Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc 0 = 50. Với ly độ góc  bằng bao nhiêu thì động năng của con lắc gấp 2 lần thế năng? A. =  3,450. B.  = 2,890. C.  =  2,890. D.  = 3,450. Câu 5: Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là A.  6%. B.  3%. C.  94%. D.  9%. Caâu 6: Moät vaät thöïc hieän ñoàng thôøi hai dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông, theo caùc phöông trình: x1 = 4sin( t  ) cm vaø x 2  4 3 cos(t ) cm. Bieân ñoä dao ñoäng toång hôïp ñaït giaù trò lôùn nhaát khi A.   0( rad) . B.   ( rad ) . C.    / 2( rad ). D.     / 2( rad ) Caâu 7: Phaùt bieåu naøo laø ñuùng A. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc khoâng phuï thuoäc vaøo pha ban ñaàu cuûa ngoaïi löïc tuaàn hoaøn taùc duïng leân vaät B. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc khoâng phuï thuoäc vaøo bieân ñoä cuûa ngoaïi löïc tuaàn hoaøn taùc duïng leân vaät C. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc khoâng phuï thuoäc vaøo taàn soá ngoaïi löïc tuaàn hoaøn taùc duïng leân vaät D. Bieân ñoä dao ñoäng cöôõng böùc khoâng phuï thuoäc vaøo löïc ma saùt taùc duïng leân vaät Câu 8: Một người cảnh sát đứng bên lề đường, phát ra một tín hiệu có tần số 1000Hz , có vận tốc 340m/s , về phía một ôtô đang chạy trên một đường thẳng với tốc độ 36km/h về phía người cảnh sát. Tín hiệu phản hồi mà người ấy nhận được sẽ có tần số xấp xỉ: A. 1061Hz B. 1029Hz C. 824Hz D. 777Hz Câu 9: Một máy bay bay gây ra một tiếng ồn có mức cường độ âm L1=120 dB. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được L2 = 100dB thì máy bay phải giaûm cöôøng ñoä aâm : A. 100 laàn B. 200 laàn C. 1000 laàn D. 10 laàn
  2. Câu 10: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120 cm/s, tần số của sóng thay đổi từ 10 Hz đến 15 Hz. Hai điểm cách nhau 12,5 cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là A. 12 cm. B. 10,5 cm. C. 8 cm. D. 10 cm Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt một chất lỏng nhờ hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng pha ,cách nhau 10cm .Tần số dao động của hai nguồn là f = 40Hz. Một điểm M trên mặt thoáng cách A là 8cm và cách B là 3,5cm. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 đường cực đại khác. Biên độ dao động của M là cực đại. Số điểm trên đoạn CD có biên độ cực đại là (ABCD hình vuông ) : A.3 B. 5 C. 7 D. 6 Câu 12: Maïch RLC noái tieáp, U = 100V. Thay ñoåi R ñeán Ro thì Pmax = 200W. Giaù trò Ro laø: A. 100 B. 75 C. 50 D. 25  Câu 13. Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều u=240sin100πt(V), t đo bằng s. Tại thời điểm t1(s) điện áp u=120 V và đang giảm. Hỏi đến thời điểm t2 = (t1+ 0,005)s. Điện áp u bằng bao nhiêu? A. 80 V B. – 80 V C. –120V D. 120V Câu 14: Cho uAB = Uo.sin 100t (V) ; R = 50 . uAM 2 sôùm pha hôn so vôùi uMB. Ñoä töï caûm L coù giaù trò : 3 A. 0,2 H B. 0,092 H C. 0,3 H D. 0,4H Câu 15: ÔÛ hình 1: hoäp X chöùa moät trong ba phaàn töû: C ñieän trôû thuaàn, cuoän daây, tuï ñieän. Khi ñaët vaøo hai ñaàu   X  AB moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù giaù trò hieäu A M B duïng 150V, ngöôøi ta ño ñöôïc UAM = 60V vaø UMB = 210V. Hoäp X chöùa: Hình 1 A. ñieän trôû thuaàn. B. tuï ñieän. C. cuoän daây thuaàn caûm. D. cuoän daây khoâng thuaàn caûm. Câu 16: Một nguồn điện xoay chieàu có HĐT hiệu dụng là U khi mắc lần lượt R , L , C vào nguồn điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng của chúng lần lượt là 4A , 6A , 2A . Khi mắc nối tiếp R , L , C vào nguồn thì dòng điện hiệu dụng qua maïch sẽ là: A. 6A. B. 4A. C. 12A. D. 2,4A. Câu 17: Moät ñoäng cô ñieän xoay chieàu taïo ra moät coâng suaát cô hoïc 630W vaø coù hieäu suaát 70%. Hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu ñoäng cô laø 200V vaø coù heä soá coâng suaát laø 0,9. Cöôøng ñoä hieäu duïng qua ñoäng cô laø : A. 5A B. 3,5A C. 2,45 A D. 3,15A Câu 18: Moät maùy phaùt ñieän coù phaàn caûm goàm 2 caëp cöïc. Phaàn öùng goàm 2 caëp cuoän daây gioáng nhau maéc noái tieáp. Töø thoâng cöïc ñaïi qua moãi voøng daây laø 5mWb. Söùc ñieän ñoäng hieäu duïng do maùy phaùt ñieän sinh ra laø 220V, taàn soá 50Hz.Soá voøng daây moãi cuoän trong phaàn öùng vaø vaän toác quay roâto laø A. 495 voøng vaø 1500 (voøng/phuùt) B. 99 voøng vaø 25 (voøng/s) C. 99 voøng vaø 50 (voøng/s) D. 60 voøngvaø 50 (voøng/s) Caâu 19: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0 sint vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C. Gọi U là điện áphiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch; i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức liên lạc nào sau đây đúng?
  3. u 2 i2 u 2 i2 u 2 i2 U I A. 2  2 1 B. 2  2  1 C.  1 D.  1 U 0 I0 U 0 I0 U 2 I2 U 0 I0 104 Caâu 20: Mạch điện (hình vẽ) có R=100 3  ; C  F . Khi đặt vào AB một điện áp xoay chiều có tần số 2  f = 50 Hz thì uAB và uAM lệch pha nhau . Giá trị L là 3 1 3 A. L  H. B. L  H.   3 2 C. L  H . D. L  H .   Caâu 21 : Trong maïch LC lyù töôûng coù L=10–4 H ñang coù dao ñoäng ñieän töø. Bieát bieåu thöùc cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaâu cuoän daây laø u = 80sin(2.106t)V. Bieåu thöùc cuûa doøng ñieän trong maïch laø: A. i = 4sin(2.106t)A B. i = 0,4sin(2.106t)A C. i = 0,4cos(2.106t)A D. i = 40sin(2.106t–)A Câu 22: Sự chọn sóng ở máy thu vô tuyến dựa vào hiện tượng A. cộng hưởng. B. lan truyền sóng điện từ. C. giao thoa sóng điện từ. D. cảm ứng điện từ. Câu 23: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có r = 0,5  , L = 210  H và một tụ điện có C = 4200 pF. Hỏi phải cung cấp cho mạch một công suất là bao nhiêu để duy trì dao động của nó với điện áp cực đại trên tụ là 6V? A. 0,215 mW. B. 180  W. C. 430  W. D. 0,36 mW. Câu 24: Mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 4 mH và một tụ điện có điện dung C = 9 µF, lấy π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây cực đại đến lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị bằng nửa giá trị cực đại là A. 6.10–4 s. B. 2.10–4 s. C. 4.10–4 s. D. 3.10–3 s. Câu 25. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là a=1,5mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn là D =1,5m và nguồn sáng phát ra 2 bức xạ có 1  0,48 m và 2  0,64m . Kích thước vùng giao thoa trên màn là 2cm . Số vân sáng quan sát được trên màn là: A. 51 B. 72 C. 61 D. 54 Câu 26: Hiệu điện thế giữa A và K của ống Rơnghen là 2000V, electron bứt ra khỏi K với vận tốc bằng 0. Nếu 70% động năng của electron khi gặp đối âm cực biến thành nhiệt thì năng lương tia X mà ống phát ra là A. 6,8.10-17(J) B. 22,4.10-17(J) C. 4,6.10-17(J) D. 9,6.10-17(J) Câu 27: Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì: A. nhiệt độ của đám hơi hay khí hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng. B. nhiệt độ của đám hơi hay khí hấp thụ phải nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng. C. nhiệt độ của đám hơi hay khí hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng trắng. D. không phụ thuộc vào nhiệt độ mà chỉ cần áp suất của đám hơi hay khí hấp thụ thấp. Câu 28: Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ. B. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tia tử ngoại. C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt.
  4. D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng lên kính ảnh. Caâu 29: Moät tia saùng traéng truyeàn töø nöôùc ra ngoaøi khoâng khí sao cho caùc tia ñôn saéc ñeàu loù ra ngoaøi khoâng khí . Choïn hình ñuùng. A. hình 1 B. hình 2 C. hình 3 D. hình 4 Câu 30: Một tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,66 m được chiếu bức xạ có bước sóng 0,33 m thì các quang êlectron có tốc độ ban đầu cực đại là v. Để các êlectron có vận tốc ban đầu cực đại là 2 v thì phải chiếu bức xạ có bước sóng bằng A. 0,25 m . B. 0,17 m . C. 0,23 m . D. 0,22 m . Câu 31: Giả sử f1 và f2 tương ứng với tần số lớn nhất và nhỏ nhất của dãy Ban-me, f3 là tần số lớn nhất của dãy Pa-sen thì f  f2 A. f1 = f2 - f3. B. f3 = 1 . C. f1 = f2 + f3 . D. f3 = f1 + f2. 2 Câu 32: Đồ thị của đại lượng X phụ thuộc vào đại lượng Y nào dưới đây sẽ là đường thẳng? A. X là động năng còn Y là tốc độ của quang êlectron. B. X là năng lượng của photon còn Y là bước sóng của bức xạ điện từ. C. X là điện áp hãm còn Y là tần số của chùm sáng kích thích chiếu vào catôt. D. X là bán kính quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđro còn Y là các số nguyên liên tiếp. Câu 33: Cho v0 max là tốc độ ban đầu cực đại của các quang êlectron. Biết e = 1,6.10-19C. Dòng quang điện qua tế bào quang điện bị triệt tiêu trong trường hợp nào sau đây? mv 2 0 max mv 2 0 max mv 2 0 max mv 2 0 max A. UAK > . B. UAK = . C. UAK > - . D. UAK = - . 2e 2e 2e e E0 Câu 34: Mức năng lượng En trong nguyên tử hiđrô được xác định En = – (trong đó n là số nguyên dương, n2 E0 là năng lượng ứng với trạng thái cơ bản). Khi êlectron nhảy từ quỹ đạo thứ tư về quỹ đạo thứ hai thì nguyên tử hiđrô phát ra bức xạ có bước sóng 0 . Nếu êlectron nhảy từ quỹ đạo thứ năm về quỹ đạo thứ ba thì bước sóng của bức xạ được phát ra sẽ là 25 0 270 675 0 A. 0 . B. . C. . D. . 28 20 256 Caâu 35 : Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn A. Hiện tượng giải phòng electron liên kết thành electron dẫn gọi là hiện tượng quang điện bên trong. B. Có thể gây ra hiện tượng quang dẫn với ánh sáng kích thích có bước sóng dài hơn giới hạn quan dẫn. C. Mỗi phôtôn khi bị hấp thụ sẽ giải phóng một electron liên kết thành một electron tự do gọi là electron dẫn. D. Một lợi thế của hiện tượng quang dẫn là ánh sáng kích không cần phải có bước sóng ngắn.
  5. Câu 36: Moät khoái chaát phoùng xaï ioât sau 24 ngaøy thì ñoä phoùng xaï giaûm bôùt 87,5%. Tính chu kì baùn raõ cuûa . A. 8 ngaøy B. 16 ngaøy C. 24 ngaøy D. 32 ngaøy Caâu 37: Chaát phoùng xaï poâloâni coù chu kì baùn raõ laø 138 ngaøy. Haõy xaùc ñònh khoái löôïng cuûa khoái chaát Poâloâni khi coù ñoä phoùng xaï laø 1 curi (Ci). Bieát NA = 6.023.1023 haït.mol–1. A. 0,222 mg B. 0,222 g C. 3,2.10–3 g D. 2,3 g Câu 38: Phản ứng: +n T +  +4,8MeV. Giả sử ban đầu động năng các hạt tröôùc phaûn öùng không đáng kể . Động năng của Triti và  lần lượt là: A. WT=2,47MeV, W=2,33MeV. B. WT = 2,06MeV, W = 2,74MeV. C. WT=2,40MeV, W=2,40 MeV. D. WT = 2,74MeV, W = 2,06MeV. Câu 39: Tính chu kỳ bán rã T của một chất phóng xạ,cho biết tại thời điểm t1, tỉ số giữa hạt con và hạt mẹ là 7; tại thời điểm t2 sau t1 414 ngày, tỉ số đó là 63 A. 126 ngày. B. 138 ngày. C. 189 ngày. D. 414 ngày. 7 Caâu 40: Chọn câu trả lời đúng. Một prôtôn(mp) vận tốc bắn vào nhân bia đứng yên Liti ( 3 Li ) . Phản ứng tạo ra hai hạt nhân giống hệt nhau(mx) với vận tốc có độ lớn bằng v' và cùng hợp với phương tới của protôn một góc 600. Giá trị của v' là: 3m x v mp v mx v 3m p v A . v'  B. v'  C. v'  D. v'  mp mx mp mx PHẦN II : PHẦN CHO BAN CƠ BẢN Câu 41. Một sóng cơ học có biên độ A, bước sóng . Vận tốc dao động cực đại của phần tử môi trường bằng 3 lần tốc độ truyền sóng khi A.  = 2πA/3. B.  = 2πA. C.  = 3πA/4. D.  = 3πA/2. Câu 42. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật có khối lượng 250 g và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 5 cm. Thời gian lò xo bị dãn trong một chu kì là     A. ( s) . B. (s) . C. ( s ) . D. ( s) . 10 15 5 30 Câu 43. Hiện tượng cộng hưởng thể hiện càng rõ nét khi A. biên độ của lực cưỡng bức nhỏ. B. độ nhớt của môi trường càng lớn. C. tần số của lực cưỡng bức lớn. D. lực cản, ma sát của môi trường nhỏ. Câu 44. Để chu kì con lắc đơn tăng thêm 5 % thì phải tăng chiều dài nó thêm A. 10,25 %. B. 5,75%. C. 2,25%. D. 25%. Câu 45. Chiếu một tia sáng trắng vào một lăng kính có góc chiết quang A = 40 dưới góc tới hẹp. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,62 và 1,68. Độ rộng góc quang phổ của tia sáng đó sau khi ló khỏi lăng kính là A. 0,0150. B. 0,240. C. 0,24 rad. D. 0,015 rad.
  6. Câu 46: Lần lượt chiếu vào catot của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện  0 các bức xạ điện từ có bước sóng 1   0 /3 và 2 = 0 /9 thì điện áp hãm tương ứng là U1 và U2. Chọn phương án đúng A. U1 = 2U2. B. 4U1 = U2. C. U1 = 4U2. D. 2U1 = U2. Câu 47: Hai cuộn dây (R1, L1) và (R2, L2) mắc nối tiếp nhau và đặt vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U1 và U2 là hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn một và cuộn hai. Điều kiện để U = U1 + U2 là L1 L2 L1 L2 A. L1.L2 = R1.R2. B. L1 + L2 = R1 + R2. C. = . D. = . R1 R2 R2 R1 Caâu 48: Chaát phoùng xaï ioát coù chu kyø baùn raõ 8 ngaøy. Luùc ñaàu coù 200g chaát naøy. Sau 24 ngaøy, soá gam ioát phoùng xaï ñaõ bò bieán thaønh chaát khaùc laø : A . 50g B . 175g C. 25g D . 150g Câu 49: Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có đồ thị như hình vẽ. Độ tự cảm của cuộn dây L = 4H, tụ điện có điện dung là A. C=6,3pF. B.C=25,0nF. C. C=25,0F. D. C=6,3F. Caâu 50: Phát biểu nào dưới đây sai, khi nói về hạt sơ cấp? A. Hạt sơ cấp nhỏ hơn hạt nhân nguyên tử, có khối lượng nghỉ xác định. B. Hạt sơ cấp có thể có điện tích, điện tích tính theo đơn vị e , e là điện tích nguyên tố. C. Hạt sơ cấp đều có mômen động lượng và mômen từ riêng. D. Mỗi hạt sơ cấp khác nhau có thời gian sống khác nhau. PHẦN III : PHẦN CHO BAN NÂNG CAO Câu 51: Hai bánh xe A và B quay xung quanh trục đi qua tâm của chúng, động năng quay của A bằng một nửa động năng quay của B, tốc độ góc của A gấp ba lần tốc độ góc của B. Tỉ số momen quán tính của B so với A là A. 18. B. 3. C. 9. D. 6. Caâu 52: Moät ñoàng hoà quaû laéc chaïy ñuùng ôû maët ñaát vôùi T0 = 2s, ñöa ñoàng hoà leân ñoä cao h = 2500m thì moãi ngaøy ñoàng hoà chaïy nhanh hay chaäm laø bao nhieâu,bieát R = 6400km A. chaäm 67,5s B. Nhanh33,75s C.Chaäm 33,75s D.Nhanh 67,5s Caâu 53: Cường độ tương tác giữa các hạt sơ cấp A. Tương tác điện từ lớn hơn tương tác hấp dẫn B. Tương tác yếu lớn hơn tương tác điện từ C. Tương tác điện từ nhỏ hơn tương tác hấp dẫn D. Tương tác yếu nhỏ hơn tương tác hấp dẫn Caâu 54: Vôùi cuøng moät coâng suaát caàn truyeàn taûi, neáu taêng hieäu ñieän theá hieäu duïng ôû nôi truyeàn ñi leân 20 laàn thì coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây A Giaûm 400 laàn. B.Taêng 400 laàn. C.Taêng 20 laàn. D.Giaûm 20 laàn.
  7. Caâu 55: Cho ñoaïn maïch RLC noái tieáp coù giaù trò caùc phaàn töû coá ñònh. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn naøy moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù taàn soá thay ñoåi. Khi taàn soá goùc cuûa doøng ñieän baèng 0 thì caûm khaùng vaø dung khaùng coù giaù trò ZL = 20 vaø ZC = 80. Ñeå trong maïch xaûy ra coäng höôûng, phaûi thay ñoåi taàn soá goùc cuûa doøng ñieän ñeán giaù trò  baèng A. 40. B. 20. C. 0,50. D. 0,250. Caâu 56: Nhôø moät maùy ñeám xung ngöôøi ta coù ñöôïc thoâng tin sau veà 1 chaát phoùng xaï X. Ban ñaàu, trong thôøi gian 2 phuùt coù 3200 nguyeân töû cuûa chaát X phoùng xaï, nhöng 4h sau ( keå töø thôøi ñieåm ban ñaàu) thì trong 2 phuùt chæ coù 200 nguyeân töû phoùng xaï. Tìm chu kì baùn raõ cuûa chaát phoùng xaï naøy. A. 1h B. 2h C. 3h D. 3h Câu 57: Một nguồn sáng điểm phát ra đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ bước sóng λĐ = 640 nm và một bức xạ màu lục bước sóng λL =480nm, chiếu sáng khe Y-âng . Trên màn quan sát, ta thấy trong khoảng giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm có 7 vân màu lục thì số vân màu đỏ trong khoảng giữa hai vân sáng nói trên là A. 4. B. 6. C. 5. D. 7. Câu 58: Xét phản ứng hạt nhân sau : D + T -----> He + n. Biết độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân : D ; T ; He lần lượt là ΔmD = 0,0024u ; ΔmT = 0,0087u ; ΔmHe = 0,0305u. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên là : A. 12,7 MeV. B. 18,1 MeV. C. 10,5 MeV. D. 15,4 MeV. Câu 59: Theo thuyết tương đối , sau 30 phút đồng hồ chuyển động với vận tốc v = 0,8c chạy chậm hơn đồng hồ gắn với người quan sát đứng yên bao nhiêu phút : A. 30 phút B. 10 phút C. 20 phút D. 50phút Câu 60: Một vật có mômen quán tính 0,72kgm2 quay đều 10 vòng trong 1,8s. Mômen động lượng của vật có độ lớn bằng A.  25 kgm2/s B.  8 kgm2/s C.  4 kgm2/s D.  13 kgm2/s ----------------------------------------- Hướng dẫn: Trung tâm Luyện thi Vĩnh Viễn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản