intTypePromotion=3

ĐỀ TÀI: Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi

Chia sẻ: Tu Khuyen Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
411
lượt xem
154
download

ĐỀ TÀI: Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả công ty thương mại - dịch vụ tràng thi', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI: Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi

 1. …………..o0o………….. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi THÀNH PHỐ HCM, NGÀY………..THÁNG…………..NĂM 1
 2. Lời nói đầu Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển với trình độ ngày càng cao thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động, đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế phát triển. Trong xu hướng đó, kế toán cũng không ngừng phát triển và hoàn thiện về nội dung, phương pháp cũng như hình thức tổ chức để đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền sản xuất x• hội. Để có thể quản lý hoạt động kinh doanh thì hạch toán kế toán là một công cụ không thể thiếu. Đó là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin, làm căn cứ để ra các quyết định kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính, kế toán cung cấp các thông tin kinh tế tài chính hiện thực, có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao, giúp DN và các đối tượng có liên quan đánh giá đúng đắn tình hình hoạt động của DN, trên cơ sở đó ban quản lý DN sẽ đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp. Vì vậy, kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh của DN. Đối với các DN kinh doanh, thông qua công tác kế toán, DN sẽ biết được thị trường nào, mặt hàng nào mà mình bán hàng có hiệu quả nhất. Điều này không những đảm bảo cho DN cạnh tranh trên thị trường đầy biến động mà còn cho phép DN đạt được những mục tiêu kinh tế đ• đề ra như: Doanh thu, lợi nhuận, thị phần, uy tín ... Xuất phát từ nhận thức và qua thời gian thực tập ở Trung tâm Thương mại Thanh Trì (là một chi nhánh của Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi), em cho rằng: Bán hàng là một trong những hoạt động chính của Công ty. Nó giúp ban quản lý Công ty nắm rõ được doanh 2
 3. thu, lợi nhuận, tình hình kinh doanh của Công ty và hiện nay Công ty có thích ứng với cơ chế thị trường không. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo cũng như sự giúp đỡ của Cán bộ phòng Nghiệp vụ kinh doanh 2 của Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi, em đ• lựa chọn chuyên đề cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình là: “Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cuả Công ty Thương mại - Dịch vụ Tràng Thi”. B¸o c¸o tèt nghiÖp gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Ch­¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña C«ng ty Th­¬ng m¹i - DÞch vô Trµng Thi Ch­¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña doanh nghiÖp. 3
 4. Ch­¬ng I C¸c vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c b¸n hµng Vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 1.1. Kh¸i niÖm thµnh phÈm, b¸n hµng, b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c b¸n hµng.  Kh¸i niÖm thµnh phÈm. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: Thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ®· kÕt thóc toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt do doanh nghiÖp tiÕn hµnh hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn vµ ®· ®­îc kiÓm nghiÖm phï hîp víi tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh vµ ®· nhËp kho thµnh phÈm.  Ph©n biÖt thµnh phÈm víi s¶n phÈm. Thµnh phÈm S¶n phÈm XÐt vÒ mÆt Thµnh phÈm lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña S¶n phÈm lµ kÕt qu¶ cña giíi h¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ g¾n víi mét quy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cung tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh cÊp dÞch vô. trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp. XÐt vÒ mÆt Thµnh phÈm chØ lµ s¶n phÈm hoµn S¶n phÈm gåm thµnh ph¹m vi thµnh ë giai ®o¹n cuèi cïng cña quy phÈm vµ nöa thµnh phÈm. tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Thµnh phÈm lµ bé phËn chñ yÕu cña hµng ho¸ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Hµng ho¸ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh gåm: Thµnh phÈm, nöa thµnh phÈm, vËt t­ vµ dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng.  Kh¸i niÖm b¸n hµng. 4
 5. B¸n hµng lµ qu¸ tr×nh b¸n s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra vµ b¸n hµng ho¸ mua vµo. Cung cÊp dÞch vô lµ thùc hiÖn c«ng viÖc ®· tho¶ thuËn theo hîp ®ång trong mét hoÆc nhiÒu kú kÕ to¸n.  B¶n chÊt cña qu¸ tr×nh b¸n hµng. Qu¸ tr×nh b¸n hµng lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh tÕ bao gåm 2 mÆt: Doanh nghiÖp ®em b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô ®ång thêi ®· thu ®­îc tiÒn hoÆc cã quyÒn thu tiÒn cña ng­êi mua. §èi víi doanh nghiÖp XDCB, gi¸ trÞ cña s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c«ng t¸c bµn giao c«ng tr×nh XDCB hoµn thµnh. Hµng ho¸ cung cÊp nh»m ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng vµ s¶n xuÊt cña x· héi gäi lµ b¸n ra ngoµi. Tr­êng hîp, hµng ho¸ cung cÊp gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong cïng mét c«ng ty, tæng c«ng ty, ®­îc gäi lµ b¸n hµng trong néi bé. Qu¸ tr×nh b¸n hµng thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh trao ®æi quyÒn së h÷u gi÷a ng­êi b¸n vµ ng­êi mua trªn thÞ tr­êng ho¹t ®éng.  ý nghÜa cña c«ng t¸c b¸n hµng. C«ng t¸c b¸n hµng cã ý nghÜa hÕt søc to lín. Nã lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng cña giai ®o¹n t¸i s¶n xuÊt. Doanh nghiÖp khi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¸n hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thu håi vèn, bï ®¾p chi phÝ, thùc hiÖn nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc th«ng qua viÖc nép thuÕ, ®Çu t­ ph¸t triÓn tiÕp, n©ng cao ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. 1.2. C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ gèc cña thµnh phÈm. 1.2.1. Nguyªn t¾c ghi sæ kÕ to¸n thµnh phÈm. Gi¸ trÞ thµnh phÈm theo nguyªn t¾c ph¶i ®­îc ghi nhËn theo gi¸ gèc (trÞ gi¸ thùc tÕ). Tr­êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc thÊp h¬n gi¸ gèc th× gi¸ trÞ thµnh phÈm ph¶i ph¶n ¸nh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. Trong thùc tÕ, doanh nghiÖp th­êng s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng vµ ho¹t ®éng nhËp, xuÊt thµnh phÈm trong doanh nghiÖp lu«n cã sù biÕn ®éng lín do nhiÒu 5
 6. nguyªn nh©n. §Ó phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n hµng ngµy kÞp thêi, kÕ to¸n thµnh phÈm cßn cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi chÐp vµo phiÕu nhËp kho, xuÊt kho vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt thµnh phÈm. 1.2.2. Gi¸ gèc thµnh phÈm nhËp kho. Thµnh phÈm do DN s¶n xuÊt ra = gi¸ thµnh thùc tÕ. TP thuª ngoµi Chi phÝ Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp = + chÕ biÕn chÕ biÕn ®Õn c«ng viÖc chÕ biÕn 1.2.3. Gi¸ gèc thµnh phÈm xuÊt kho. Gi¸ gèc thµnh Sè l­îng thµnh §¬n gi¸ b×nh qu©n = x phÈm xuÊt kho gia quyÒn phÈm xuÊt kho + Gi¸ gèc TP nhËp trong kú §¬n gi¸ bq gia Gi¸ gèc TP tån ®Çu kú = quyÒn c¶ kú dù tr÷ + Sè TP tån ®Çu kú Sè TP nhËp trong kú Theo gi¸ h¹ch to¸n Gi¸ gèc TP Gi¸ h¹ch to¸n H = x cña TP xuÊt kho xuÊt kho 1.3. Kh¸i niÖm doanh thu b¸n hµng, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu, nguyªn t¾c x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng. 1.3.1. Kh¸i niÖm doanh thu. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô lµ toµn bé sè tiÒn thu ®­îc hoÆc sÏ thu ®­îc tõ c¸c giao dÞch vµ nghiÖp vô ph¸t sinh doanh thu nh­: b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng bao gåm c¶ c¸c kho¶n phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n (nÕu cã). Doanh thu b¸n hµng chØ ®­îc ghi nhËn khi ®ång thêi tho¶ m·n tÊt c¶ 5 ®iÒu kiÖn sau:  DN ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm hoÆc hµng ho¸ cho ng­êi mua. 6
 7.  DN kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng ho¸ nh­ ng­êi së h÷u hµng ho¸ hoÆc kiÓm so¸t hµng ho¸.  Doanh thu ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n.  DN ®· thu ®­îc hoÆc sÏ thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng.  X¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng. Doanh thu b¸n hµng gåm DT b¸n hµng ra ngoµi vµ DT b¸n hµng néi bé. 1.3.2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu b¸n hµng.  ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i lµ kho¶n DN b¸n gi¶m gi¸ niªm yÕt cho kh¸ch hµng mua hµng víi khèi l­îng lín.  Gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ kho¶n gi¶m trõ cho kh¸ch hµng do hµng kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch hoÆc l¹c hËu thÞ hiÕu.  Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ gi¸ trÞ khèi l­îng hµng b¸n ®· x¸c ®Þnh lµ b¸n hoµn thµnh bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i vµ tõ chèi thanh to¸n. 1.3.3. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng vµ kÕt qu¶ b¸n hµng. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña DN lµ hiÖu sè gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ C«ng thøc tæng qu¸t: KÕt qu¶ kinh doanh = Thu nhËp - Chi phÝ KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng b¸n hµng. C«ng thøc: KÕt qu¶ C¸c kho¶n Chi phÝ b¸n Doanh Gi¸ vèn ho¹t ®éng = - gi¶m trõ - - hµng vµ chi thu thuÈn hµng b¸n b¸n hµng DT phÝ QLDN 1.4. C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng vµ c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n. 1.4.1. C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng.  KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp: lµ ph­¬ng thøc giao hµng cho ng­êi mua trùc tiÕp t¹i kho hay trùc tiÕp t¹i c¸c ph©n x­ëng kh«ng qua 7
 8. kho cña DN. Sè hµng nµy khi giao cho ng­êi mua th× ®­îc tr¶ tiÒn ngay hoÆc ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n. V× vËy, s¶n phÈm xuÊt b¸n ®­îc coi lµ ®· b¸n hoµn thµnh.  KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc göi hµng ®i cho kh¸ch hµng: lµ ph­¬ng thøc mµ bªn b¸n göi hµng ®i cho kh¸ch hµng theo c¸c ®iÒu kiÖn ghi trong hîp ®ång. Sè hµng chuyÓn ®i nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña bªn b¸n, khi kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n vÒ sè hµng ®· chuyÓn giao th× sè hµng nµy ®­îc coi lµ ®· b¸n vµ bªn b¸n ®· mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng ®ã.  KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc göi ®¹i lý, ký göi b¸n ®óng gi¸ h­ëng hoa hång: lµ ph­¬ng thøc mµ bªn chñ hµng (bªn giao ®¹i lý) xuÊt hµng giao cho bªn nhËn ®¹i lý (bªn ®¹i lý) ®Ó b¸n. Bªn nhËn ®¹i lý, ký göi ph¶i b¸n hµng theo ®óng gi¸ b¸n ®· quy ®Þnh vµ ®­îc h­ëng thï lao ®¹i lý d­íi h×nh thøc hoa hång.  KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp: lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng thu tiÒn nhiÒu lÇn, ng­êi mua thanh to¸n lÇn ®Çu ngay t¹i thêi ®iÓm mua. Sè tiÒn cßn l¹i ng­êi mua chÊp nhËn tr¶ dÇn ë c¸c kú tiÕp theo vµ chÞu mét tû lÖ l·i suÊt nhÊt ®Þnh. DN chØ h¹ch to¸n vµo TK 511 - Doanh thu b¸n hµng, phÇn doanh thu b¸n hµng th«ng th­êng (b¸n hµng thu tiÒn mét lÇn). PhÇn l·i tr¶ chËm ®­îc coi nh­ mét kho¶n thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n vµo bªn Cã TK 515 - Thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Theo ph­¬ng thøc b¸n nµy, vÒ mÆt kÕ to¸n khi giao hµng cho kh¸ch coi lµ ®· b¸n nh­ng thùc chÊt th× DN míi chØ mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng ®ã.  KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc hµng ®æi hµng: lµ ph­¬ng thøc b¸n hµng mµ DN ®em s¶n phÈm vËt t­, hµng ho¸ ®Ó ®æi lÊy vËt t­, hµng ho¸ kh¸c kh«ng t­¬ng tù. Gi¸ trao ®æi lµ gi¸ hiÖn hµnh cña vËt t­, hµng ho¸ t­¬ng øng trªn thÞ tr­êng. 1.4.2. C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n.  Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt: theo ph­¬ng thøc nµy, viÖc chuyÓn giao quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cho kh¸ch hµng vµ viÖc thu tiÒn ®­îc thùc hiÖn 8
 9. ®ång thêi vµ ng­êi b¸n sÏ nhËn ®­îc ngay sè tiÒn mÆt t­¬ng øng víi sè hµng ho¸ mµ m×nh ®· b¸n.  Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: theo ph­¬ng thøc nµy, ng­êi mua cã thÓ thanh to¸n b»ng c¸c lo¹i sÐc, tr¸i phiÕu, cæ phiÕu, c¸c lo¹i tµi s¶n cã gi¸ trÞ t­¬ng ®­¬ng ..... 1.5. NhiÖm vô cña kÕ to¸n TP, b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.  Tæ chøc theo dâi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i hµng ho¸ vÒ mÆt sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ.  Theo dâi, ph¶n ¸nh, gi¸m ®èc chÆt chÏ qu¸ tr×nh b¸n hµng vÒ c¸c mÆt chi phÝ vµ thu nhËp cña tõng ®Þa ®iÓm kinh doanh, tõng mÆt hµng, tõng ho¹t ®éng.  X¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ cña tõng ho¹t ®éng trong DN, ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc t×nh h×nh ph©n phèi kÕt qu¶. §«n ®èc kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc. 1.6. KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. Tµi kho¶n 155 - Thµnh phÈm: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c lo¹i thµnh phÈm cña doanh nghiÖp. Néi dung vµ kÕt cÊu. TK 155 - Thµnh phÈm  Gi¸ gèc cña TP nhËp kho trong kú.  Gi¸ gèc cña TP xuÊt kho trong kú.  Gi¸ gèc cña TP ph¸t hiÖn thõa khi  Gi¸ gèc cña TP ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª. kiÓm kª.  KÕt chuyÓn gi¸ gèc cña TP tån kho  KÕt chuyÓn gi¸ gèc cña TP tån kho cuèi kú. ®Çu kú. 9
 10. SD: Gi¸ gèc cña TP tån kho TK 155 TK 157 TK 154 Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ TP TrÞ gi¸ thùc tÕ TP göi ®i b¸n nhËp kho. TK 632 TK 3381 TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ TP b¸n, tr¶ TrÞ gi¸ TP thõa ch­a râ l­¬ng, tÆng ... nguyªn nh©n TK 111, 138, 334 TK 412 §¸nh gi¸ t¨ng tµi s¶n TrÞ gi¸ thµnh phÈm thiÕu §¸nh gi¸ gi¶m tµi s¶n S¬ ®å 1: KÕ to¸n tæng hîp TP theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. 1.7. KÕ to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh b¸n hµng theo c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng. 1.7.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. Tµi kho¶n 157 - Hµng göi ®i b¸n: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· göi hoÆc chuyÓn ®Õn cho kh¸ch hµng, göi b¸n ®¹i lý, trÞ gi¸ lao vô, dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng nh­ng ch­a ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 157. TK 157 Hµng göi ®i b¸n  TrÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm ®· göi  TrÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm, dÞch cho kh¸ch hµng hoÆc göi b¸n ®¹i lý, ký vô ®· ®­îc chÊp nhËn thanh to¸n. göi.  TrÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm, dÞch  TrÞ gi¸ dÞch vô ®· cung cÊp cho vô ®· göi ®i bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i. kh¸ch hµng nh­ng ch­a ®­îc thanh  KÕt chuyÓn ®Çu kú trÞ gi¸ hµng ho¸, 10
 11. to¸n. thµnh phÈm ®· göi ®i b¸n ch­a ®­îc  KÕt chuyÓn cuèi kú trÞ gi¸ hµng kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n ®Çu ho¸, thµnh phÈm ®· göi ®i b¸n ®­îc kú (KÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n (KÕ ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú). to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú). Sè d­: TrÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh phÈm ®· göi ®i, dÞch vô ®· cung cÊp ch­a ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n. TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng ho¸, thµnh phÈm, dÞch vô ®· cung cÊp, gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm x©y l¾p (®èi víi DN x©y l¾p) ®· b¸n trong kú. Ngoµi ra, cßn ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang v­ît trªn møc b×nh th­êng, sè trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 632. 11
 12. TK 632 Gi¸ vèn hµng b¸n  TrÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm , hµng  Ph¶n ¸nh kho¶n hoµn nhËp dù ho¸, dÞch vô ®· tiªu thô trong kú. phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cuèi n¨m  Ph¶n ¸nh CPNVL, CPNC, CPSX tµi chÝnh (31/12) (chªnh lÖch gi÷a sè chung cè ®Þnh kh«ng ph©n bæ kh«ng ph¶i trÝch lËp dù phßng n¨m nay nhá ®­îc tÝnh vµo trÞ gi¸ hµng tån kho mµ h¬n kho¶n ®· lËp dù phßng n¨m tr­íc). ph¶i tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n cña kú  Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn gi¸ kÕ to¸n. vèn cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô  Ph¶n ¸nh kho¶n hao hôt, mÊt m¸t ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. cña hµng tån kho sau khi trõ ®i phÇn båi th­êng do tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n g©y ra.  Ph¶n ¸nh CP tù x©y dùng, tù chÕ TSC§ v­ît møc b×nh th­êng kh«ng ®­îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh tù x©y dùng, tù chÕ hoµn thµnh.  Ph¶n ¸nh kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp n¨m nay lín h¬n kho¶n ®· lËp dù phßng n¨m tr­íc. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú. TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña DN trong mét kú kÕ to¸n tõ c¸c giao dÞch vµ c¸c nghiÖp vô b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 511. 12
 13. TK 511 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt  Doanh thu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ khÈu hoÆc thuÕ GTGT tÝnh theo ph­¬ng vµ cung cÊp dÞch vô cña DN thùc hiÖn ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép cña hµng b¸n trong kú h¹ch to¸n. trong kú kÕ to¸n.  ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng ®· b¸n kÕt chuyÓn cuèi kú.  TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kÕt chuyÓn cuèi kú.  KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô vµo TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú. TK 511 cã 4 TK cÊp hai:  TK 5111: Doanh thu b¸n hµng ho¸.  TK 5112: Doanh thu b¸n c¸c thµnh phÈm.  TK 5113: Doanh thu cung cÊp dÞch vô.  TK 5114: Doanh thu trî cÊp, trî gi¸. TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu cña sè s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô b¸n trong néi bé doanh nghiÖp. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 512 TK 512 Doanh thu b¸n hµng néi bé 13
 14.  Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hoÆc thuÕ  Doanh thu b¸n hµng néi bé cña ®¬n GTGT tÝnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp vÞ thùc hiÖn trong kú h¹ch to¸n. cña hµng b¸n néi bé.  ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng ®· b¸n kÕt chuyÓn cuèi kú.  TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i kÕt chuyÓn cuèi kú.  KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô vµo TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú. TK 512 cã 3 TK cÊp hai.  TK 5121: Doanh thu b¸n hµng ho¸.  TK 5122: Doanh thu b¸n s¶n phÈm.  TK 5123: Doanh thu cung cÊp dÞch vô. TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Ph¶n ¸nh doanh sè cña hµng ho¸, TP ®· tiªu thô nh­ng bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do vi ph¹m cam kÕt, vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, hµng bÞ mÊt hoÆc kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch, kh«ng ®óng chñng lo¹i. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 531. TK 531 – Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TrÞ gi¸ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, ®· tr¶ l¹i KÕt chuyÓn trÞ gi¸ cña hµng b¸n bÞ tr¶ tiÒn cho ng­êi mua hµng hoÆc tÝnh trõ l¹i vµo bªn Nî TK 511 hoÆc TK 512 ®Ó vµo nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng vÒ sè x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn trong kú kÕ s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· b¸n ra. to¸n. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú. TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n thùc tÕ ph¸t sinh cho trong kú kÕ to¸n. 14
 15. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 532. TK 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n Gi¶m gi¸ hµng b¸n ®· chÊp thuËn cho KÕt chuyÓn c¸c kho¶n lµm gi¶m trõ gi¸ ng­êi mua hµng. hµng b¸n vµo bªn Nî TK 511 hoÆc TK 512. Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ cuèi kú. 1.7.2. KÕ to¸n b¸n hµng theo c¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng chñ yÕu. 1.7.2.1. KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp. 1. Gi¸ gèc thµnh phÈm, hµng ho¸, dÞch vô xuÊt b¸n trùc tiÕp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n. Cã TK 155: XuÊt kho thµnh phÈm. Cã TK 154: XuÊt trùc tiÕp t¹i ph©n x­ëng. 2. Ghi nhËn doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Nî TK 111, 112: Sè ®· thu b»ng tiÒn. Nî TK 131: Sè b¸n chÞu cho kh¸ch hµng. Cã TK 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra. Cã TK 511: DT b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 3. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ph¸t sinh. 3.1. C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, chiÕt khÊu th­¬ng m¹i chÊp nhËn cho kh¸ch hµng ®­îc h­ëng (nÕu cã). Nî TK 521: ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i Nî TK 532: Gi¶m gi¸ hµng b¸n Nî TK 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra (nÕu cã) Cã TK 111, 112: Tr¶ l¹i tiÒn cho kh¸ch hµng Cã TK 131: Trõ vµo sè tiÒn ph¶i thu cña kh¸ch hµng Cã TK 3388: Sè gi¶m gi¸ chÊp nhËn nh­ng ch­a thanh to¸n cho kh¸ch hµng 3.2.Tr­êng hîp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. 15
 16. Ph¶n ¸nh doanh thu vµ thuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Nî TK 531: Doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Nî TK 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 131, 3388: Tæng gi¸ thanh to¸n Ph¶n ¸nh gi¸ gèc cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Nî TK 155: NhËp kho thµnh phÈm Nî TK 157: Hµng göi ®i b¸n (göi t¹i kho ng­êi mua) Nî TK 911: X¸c ®Þnh KQKD Cã TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n 4. Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn toµn bé c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn cña ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Nî TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 521: ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i Cã TK 531: Doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Cã TK 532: Gi¶m gi¸ hµng b¸n 5. Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn cña ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Nî TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 6. Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¶n cña ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n 16
 17. TK 111, 112, 131 TK 521, 531, 532 TK 632 TK 511, 512 TK 911 TK 154, 155      KÕt KÕt chuyÓn Ghi nhËn Tæng C¸c kho¶n Gi¸ gèc cña chuyÓn doanh thu doanh thu gi¸ gi¶m trõ s¶n phÈm, gi¸ vèn thuÇn b¸n hµng thanh doanh thu dÞch vô ®· to¸n hµng hãa cung cÊp TK 33311  KÕt chuyÓn toµn bé c¸c kho¶n gi¶m trõ DT S¬ ®å 2: KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc b¸n trùc tiÕp. 1.7.2.2. KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc göi hµng ®i b¸n. 1. Gi¸ gèc hµng göi ®i cho kh¸ch hµng, dÞch vô ®· cung cÊp nh­ng kh¸ch hµng ch­a tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Nî TK 157: Hµng göi ®i b¸n Cã TK 154: Chi phÝ SXKD dë dang Cã TK 155: Thµnh phÈm 2. Kh¸ch hµng ®· thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn hµng. 2.1. Ghi nhËn doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Nî TK 111, 112, 131 ... Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra 2.2. Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng göi ®i b¸n ®· b¸n. Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 157: Hµng göi ®i b¸n 3. Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn cña ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. Nî TK 511: Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô Cã TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 17
 18. 4. Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n. Nî TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n TK 157 TK 154, 155 TK 632 TK 911 TK 511 TK 111, 112, 131    2.1 2.2 TrÞ gi¸ vèn K/c DTT ®Ó KÕt Doanh thu TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña x¸c ®Þnh chuyÓn cña hµng thùc tÕ cña hµng göi KQKD gi¸ vèn hµng göi b¸n göi b¸n b¸n ®· b¸n hµng b¸n TK 33311 S¬ ®å 3: KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc göi hµng ®i b¸n. 1.7.2.3. KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc göi ®¹i lý, ký göi b¸n ®óng gi¸ h­ëng hoa hång. Bªn giao ®¹i lý (chñ hµng). 1. Gi¸ gèc hµng chuyÓn giao cho ®¹i lý hoÆc c¬ së ký göi. Nî TK 157: Hµng göi ®i b¸n Cã TK 154, 155 2. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n ra cña hµng ho¸ ®· b¸n do c¸c ®¹i lý h­ëng hoa hång göi. 2.1. Gi¸ gèc cña hµng göi ®¹i lý, ký göi ®· b¸n. Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 157: Hµng göi ®i b¸n 2.2. Ghi nhËn doanh thu cña hµng ®· b¸n ®­îc. Nî TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (tæng gi¸ thanh to¸n) Cã TK 511: Doanh thu b¸n hµng Cã TK 33311: ThuÕ GTGT ®Çu ra 3. X¸c ®Þnh sè hoa hång ph¶i tr¶ cho bªn nhËn ®¹i lý, ký göi. Nî TK 641: Chi phÝ b¸n hµng (tæng sè hoa hång) Cã TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 18
 19. TK 157 TK 641 TK 154, 155 TK 632 TK 911 TK 511 TK 131   2.2 2.1 Gi¸ gèc Gi¸ gèc cña KÕt chuyÓn K/c doanh Ghi nhËn Hoa hång hµng göi thu thuÇn. doanh thu gi¸ vèn göi cho bªn hµng göi b¸n ®¹i lý, hµng b¸n. nhËn ®¹i lý, b¸n ®¹i lý ký göi. ký göi. ®· b¸n. TK 33311 S¬ ®å 4: KÕ to¸n hµng göi b¸n ®¹i lý, ký göi ë bªn giao ®¹i lý. Bªn nhËn ®¹i lý, ký göi.  Khi nhËn hµng ®Ó b¸n, c¨n cø vµo gi¸ ghi trong hîp ®ång kinh tÕ, kÕ to¸n ghi: Nî TK 003 - hµng ho¸ nhËn b¸n hé, ký göi.  Khi xuÊt b¸n hµng ho¸ hoÆc tr¶ l¹i kh«ng b¸n ®­îc cho bªn giao ®¹i lý, ký göi, kÕ to¸n ghi: Cã TK 003. 1. Ph¶n ¸nh sè tiÒn b¸n hµng ®¹i lý ph¶i tr¶ cho chñ hµng. Nî TK 111, 112, 131 ... Tæng sè tiÒn hµng Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 2. Doanh thu b¸n ®¹i lý, ký göi ®­îc h­ëng theo hoa hång ®· tho¶ thuËn. Nî TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Cã TK 511: DTBH (hoa hång b¸n ®¹i lý, ký göi) 3. Thanh to¸n tiÒn b¸n hµng ®¹i lý, ký göi cho chñ hµng. Nî TK 331: Sè tiÒn hµng ®· thanh to¸n Cã TK 111, 112, 131 ... 19
 20. TK 511 TK 331 TK 131   Sè tiÒn b¸n hµng ®¹i lý, Hoa hång b¸n ®¹i lý, ký göi. ký göi. TK 111, 112  Tr¶ tiÒn b¸n hµng ®¹i lý, ký göi. S¬ ®å 5: KÕ to¸n hµng göi ®¹i lý, ký göi ë bªn nhËn ®¹i lý. 1.7.2.4. KÕ to¸n b¸n hµng theo ph­¬ng thøc b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp. 1. Ph¶n ¸nh gi¸ gèc cña hµng xuÊt b¸n. Nî TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 154, 155, 156 2.1. Sè tiÒn tr¶ lÇn ®Çu, sè tiÒn cßn ph¶i thu DTBH vµ l·i tr¶ chËm. Nî TK 111, 112, 131 ... Tæng gi¸ thanh to¸n Cã TK 511: Gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay ch­a cã thuÕ GTGT Cã TK 33311: ThuÕ GTGT ph¶i nép (nÕu cã) Cã TK 3387: Doanh thu ch­a thùc hiÖn 2.2. Khi thu tiÒn b¸n hµng lÇn tiÕp theo, ghi. Nî TK 111, 112, .... Sè tiÒn kh¸ch hµng tr¶ dÇn Cã TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2.3. Ghi nhËn doanh thu. Nî TK 3387: Doanh thu ch­a thùc hiÖn Cã TK 515: L·i tr¶ chËm, tr¶ gãp 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản