intTypePromotion=3

Đề tài: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lệ Diễm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
777
lượt xem
186
download

Đề tài: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình để có thể nắm bắt được những kiến thức về: Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nước ta hiện nay. Tài liệu hữu ích phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới

 1. Đề tài: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
 2. Danh sách thành viên nhóm 2 1. Vũ Thị Bắc 2. Lại Thị Thu Biên 3. Đào Thị Chăm 4. Nguyễn Kim Chúc 5. Hoàng Tiến Chung 6. Nguyễn Thị Lệ Diễm 7. Đỗ Thị Dinh 8. Dương Thị Dịu 9. Trần Thị Đông 10. Dương Thị Duyên
 3. BỐ CỤC Cơ sở Nhân tố khách quan chủ quan 1 Mối quan hệ Khái niệm TTHCM 1. Với con đường giải 2 phóng và phát triển dân Cơ sở hình thành TTHCM tộc 2. Với sự phát triển thế giới 3 Giá trị TTHCM đối với CMVN và thế giới Giá trị thời đại của TTHCM trong 4 sự nghiệp XD nước ta hiện nay
 4. I) Khái niệm TT HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
 5. II) Cơ sở hình thành TT HCM 1.Cơ sở khách quan 2.Nhân tố chủ quan Môi liên hệ ́ Bôi canh lich sử hình ́ ̉ ̣ Những tiên đề tư ̀ Giữa CSKQ thành TT HCM tưởng lý luân ̣ và NTCQ Bối cảnh thời đại Giá trị truyên thông dân tôc ̀ ́ ̣ ́ ̣ Tinh hoa văn hoa nhân loai Lich sử VN cuôi TK XIX đâu TK XX ̣ ́ ̀ Chủ nghia Mac - Lênin ̃ ́
 6. Bôi canh lich sử VN ́ ̉ ̣ ́ ̀ cuôi TK XIX đâu TK XX Các phong trào yêu TD.Phap xâm lược ́ Triêu đình nhà Nguyên từng ̀ ̃ nước chông Pháp cua ́ ̉ bước đâu hàng và châp ̀ ́ ̣ nhân dân Viêt Nam ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ nhân nên “bao hô” cua Pháp ́ Cuôi  Với truyền thống yêu nước, các TK cuộc khởi nghĩa theo hệ tư tưởng phong kiến nổ ra liên tiếp, rầm ́ Muôn gianh ̀ XIX rộ. thăng lợi ́ ̉ phai đi theo môt con ̣  Chuyên dân sang xu hướng dân ̉ ̀ đường mới ̀ Đâu TK chủ tư sản, nhưng cuôi cung đêu ́ ̀ ̀ XIX ́ ̣ thât bai.
 7. • T3/1919, QTCS Bối • Phong trào giải phóng dân tộc dâng thành lập, thúc đẩy mạnh mẽ cảnh lên mạnh mẽ nhưng chưa ở đâu phong trào cộng sản và công thời giành được thắng lợi nhân quốc tế. đại     • CNTB xác lập • CM tháng 10 quyền thống trị trên thành công toàn thế giới và trở => làm “thức thành kẻ thù chung tỉnh các nước của các dân tộc thuộc châu Á” địa CM tháng 10 và sự ra đời của Liên bang CHXHCN Xô Viết (1922), c ủa Qu ốc tế cộng sản tạo tiền đề cho CM giải phóng dân tộc ở các thuộc địa phát triển theo xu hướng và tính chất mới.
 8. Những tiên đề tư tưởng lý luân ̀ ̣ Giá trị Tinh hoa ̀ truyên thông ́ ́ văn hoa dân tôc̣ nhân loaị Tư tưởng HCM Chủ nghia ̃ ́ Mac - Lênin
 9. Giá trị truyên thông dân tôc ̀ ́ ̣  Chủ nghĩa yêu nước và ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc  Truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái.  Ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách  Truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. -> Có thể nói, những giá trị truyền thống dân tộc đó ngấm vào xương, vào máu mọi người dân Việt Nam nói chung và bản thân Hồ Chí Minh nói riêng. Chính những truyền thống cao đẹp đó đã hội tụ và thúc giục Người tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc mình.
 10. Tinh hoa văn hóa nhân loại - Về văn hóa phương Đông: Hồ Chí Minh xuất thân trong một gia đình Nho giáo, Người đã tiếp thu tư tưởng của Nho giáo một cách có chọn lọc Tích cực: Tư tưởng nhập thế hành đạo giúp đời, ước vọng về một xã hội an bình, triết lý nhân sinh coi trọng tu dưỡng đạo đức, đề cao giáo dục. Đặc biệt Nho giáo đề cao văn Nho hoá, lễ giáo và tạo ra truyền thống hiếu học trong dân. giáo Hạn chế: Tư tưởng phân biệt đẳng cấp, tư tưởng trọng nam khinh nữ, coi khinh lao động chân tay.
 11. Tinh hoa văn hóa nhân loại - Về văn hóa phương Đông:  Nguyễn Ái Quốc cũng tìm hiểu về CN Tam dân của Tôn Trung Sơn và tìm thấy trong đó “những điều thích hợp với điều kiện nước ta”. Các tiêu chí của chủ nghĩa Tam dân là: Dân tộc - độc lập; dân quyền - tự do; dân sinh - hạnh phúc Tích cực: Tư tưởng vị tha, từ bi, cứu khổ cứu nạn, nếp sống trong sạch, giản dị, chăm lo làm việc thiện, Phật tinh thần bình đẳng dân chủ chống phân biệt đẳng cấp. giáo đã được Hồ Chí Minh rút gọn trong quốc Hạn chếệu ư ủa Việt Namế của Phật giáo (lánh dữ) hi : T c tưởng xuất th “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
 12. Tinh hoa văn hóa nhân loại - Về văn hóa phương Tây:  ĐếnNgay từ ồ Chí Minhc được ường  Pháp, H khi còn họ ở Tr tiếp xúc tiểới học Đông n pháp vào ật ường v u tinh thầ Ba rồi lu Tr của Môngtétxkihọc khế , ước xã hội quen Quốc ơ, Huế HCM đã làm của với Hồ Chí Minh Rútxô... văn hóa Pháp. đã tiếp thu về tự do, bình đẳng, bác ái của tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của đại cách mạng tư sản Pháp.  Người đã từng sống ở Mỹ, => Với nền tảng văn hóa phương Đông khi tiếp nghĩnhề ng do, Người thường suy thu v ữ tự giá trị văn hóa phương Tây, độc Chí Minhềđã sống của t con Hồ lập, quy n bổ khuyế những giá trị tư tưởng mà ở phương Đông c ghi trong Tuyên người... đượ nói chung khi ở trong nước chưa có hoặc chưa ngônđủộc lập 1776 của nước đầy đ . Mỹ.
 13. Chủ nghĩa Mác-Lênin Là nguồn gốc tư tưởng quan trọng nhất, là cơ sở của thế giới quan và phương pháp luận của TTHCM. Khi đọc “Những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin, HCM đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc. HCM đến với CN Mác-Lênin từ CN yêu nước, từ một nhà yêu nước, từ nhu cầu thực tiễn (tìm con đường cứu nước chứ không phải là nhu cầu lý luận) HCM đã tiếp thu CN Mác-Lênin ở thế giới quan và phương pháp luận: tinh thần CM và khoa học.
 14. Muốn giải phóng dân tộc, Nhân tố chủ quan phải theo thuyết học của Mác CM phải do chính Khả năng tư duy độc lập, đảng của giai cấp tự chủ, sáng tạo, đầu óc phê CN, NDLĐ phán tinh tường, sáng suốt Khả Phẩm CM là sự nghiệp năng tư chất đạo của quần chúng Tâm hồn của một nhà duy và đức và yêu nước, một chiến sĩ trí tuệ năng lực CM giải phóng dân tộc; cộng sản chân chính HCM HĐ thực -> CM dân chủ nhân dân, tiễn -> Giải phóng xã hội, giải phóng con người Bản lĩnh kiên định, luôn CM giải phóng dân tộc ở các nước tin vào nhân dân; khiêm thuộc địa có quan hệ mật thiết với tốn, bình dị, ham học hỏi; CM vô sản ở “chính quốc” song có đầu óc thực tiễn không phụ thuộc CM chính quốc
 15. Mối quan hệ của nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan Tiếp thu một cách có chọn lọc, những giá trị tốt Nhân tố đẹp của dân tộc, khách quan vận dụng và phát thống nhất triển CN Mác - với nhau Lênin vào điều quan trọng, kiện cụ thể của quyết định bản CM nước ta. chất cách mạng và khoa học của Nhân tố TTHCM chủ quan
 16. III) Giá trị TT HCM đối với CMVN và thế giới Soi sáng con Đối với đường giải sự phóng và phát phát triển triển dân tộc. thế giới
 17. TT HCM soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc. Tài sản Nền tảng tư tinh thần tưởng và vô giá của kim chỉ nam dân tộc cho hành động CMVN Đáp ứng với Là nền tảng Tiếp thu, kế nhu cầu của vững chắc để thừa tinh hoa văn CMVN và Đảng ta vạch hoá dân tộc và nhân loại, vận nhiều vấn ra đường lối dụng sáng tạo đề của thời cách mạng CN Mác-Lênin đại đúng đắn
 18. TT HCM đối với sự phát triển thế giới  Phản ánh khát vọng thời đại  Tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người:  Cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả. “Cuộc đời Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ đối với tất cả các chiến sĩ đấu tranh cho tự do”
 19. IV) Giá trị thời đại của TTHCM trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta trong bối cảnh hiện nay TTHCM cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là cơ sở của công cuộc Đổi mới. - Sự thắng lợi to lớn sau 27 năm đổi mới một lần nữa khẳng định con đường CM của dân tộc ta là đúng đắn. Và một trong những vấn đề căn bản đưa đến sự thành công đó là Đảng ta luôn lấy CN Mác-Lênin và TTHCM làm kim chỉ nam cho mọi hành động.
 20. Nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục TTHCM trở thành một nhiệm vụ mấu chốt của công tác tư tưởng của Ðảng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản