intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài " Hạ tầng giao thông đường bộ tại TP.HCM - thực trạng và giải pháp "

Chia sẻ: Thaivu Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

493
lượt xem
163
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để hiểu biết thêm về thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cần tìm hiểu hạ tầng giao thông tại đây, đặc biệt là giao thông đường bộ, để từ đó chúng ta sẽ có những cái nhìn khai quát về sự phát triển của thành phố trong hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, sự hiểu biết về hạ tầng giao thông sẽ giúp chúng ta khai thác tốt những lợi ích mà nó đem lại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Hạ tầng giao thông đường bộ tại TP.HCM - thực trạng và giải pháp "

 1. ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH KHOA KEÁ TOAÙN – TAØI CHÍNH NGAÂN HAØNG Nhoùm Hoïc Taäp STT Hoï Vaø Teân MSSV 01 Haø Tieán Thía 0954042379 02 Nguyeãn Haø Oanh 10660205 03 Huyønh Thò Hoa 0954042111 04 Löõ Thò Ngoïc Duyeân 0954042052 05 Nguyeãn Hoaøng Tín 0954040425 TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC TEÂN ÑEÀ TAØI HAÏ TAÀNG GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG BOÄ TAÏI TPHCM THÖÏC TRAÏNG & GIAÛI PHAÙP GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, Thaùng 11 Naêm 2009.
 2. ÑAÏI HOÏC MÔÛ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH KHOA KEÁ TOAÙN – TAØI CHÍNH NGAÂN HAØNG Nhoùm Hoïc Taäp STT Hoï Vaø Teân MSSV 01 Haø Tieán Thía 0954042379 02 Nguyeãn Haø Oanh 10660205 03 Huyønh Thò Hoa 0954042111 04 Löõ Thò Ngoïc Duyeân 0954042052 05 Nguyeãn Hoaøng Tín 0954040425 TIEÅU LUAÄN MOÂN HOÏC TEÂN ÑEÀ TAØI HAÏ TAÀNG GIAO THOÂNG ÑÖÔØNG BOÄ TAÏI TPHCM THÖÏC TRAÏNG & GIAÛI PHAÙP GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, Thaùng 11 Naêm 2009.
 3. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi Lôøi nhaän xeùt cuûa GVHD: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Trang 3/23
 4. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi MUÏC LUÏC Lôøi nhaän xeùt cuûa GVHD:.......................................................................................................... 3 LÔØI DAÃN .................................................................................................................................... 5 LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI ............................................................................................................. 6 CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI........................................................................ 8 1. Haï Taàng Giao Thoâng Tp HCM – Moät Phaïm Vi Roäng.............................................. 8 2. Caùc Khaùi Nieäm Cô Baûn ............................................................................................... 8 2.1 Haï Taàng Giao Thoâng Ñöôøng Boä Laø Gì? ...................................................................... 8 2.2 Ñöôøng Giao Thoâng Laø Gì?........................................................................................... 8 CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG HAÏ TAÀNG GIAO THOÂNG TAÏI TP HCM ............................. 9 1. Lòch Söû Hình Thaønh Haï Taàng Giao Thoâng Tp HCM................................................ 9 2. Thöïc Traïng Haï Taàng Giao Thoâng Ñöôøng Boä Taïi Tp HCM Hieän Nay.................... 9 2.1. Quy Hoaïch Giao Thoâng Chöa Ñoàng Boä ........................................................... 9 2.2. Voán Ñaàu Tö Cho HTGT – Khoâng Bieát Theá Naøo Cho Ñuû? ........................... 10 2.3. Giôùi Thieäu Moät Soá Coâng Trình Tieâu Bieåu Taïi Tp HCM. ............................. 12 2.3.1. Ñaïi Loä Nguyeãn Vaên Linh......................................................................... 12 2.3.2. Nuùt Giao Thoâng Haøng Xanh. ................................................................... 13 2.3.3. Ñaïi Loä Ñoâng Taây ...................................................................................... 14 2.4. Giao Thoâng Tp HCM Quaù Taûi Vaø Loän Xoän .................................................. 16 2.4.1. Ra Ñöôøng Gaëp “Loâ Coát” Vaø Keït Xe. .................................................... 16 2.4.2. Xe Caù Nhaân Taïi Tp HCM Taêng Nhanh Choùng Maët.............................. 17 3. Haï Taàng Giao Thoâng Tp HCM – Giaûi Phaùp Trong Töông Lai.............................. 18 CHÖÔNG 3: ÑAÙNH GIAÙ HTGT ÑÖÔØNG BOÄ TP HCM MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ............... 20 1. Haï Taàng Giao Thoâng Tp HCM Coøn Nhieàu Baát Caäp. ............................................. 20 2. Giaûi Phaùp Naøo Ñeå Naâng Cao Chaát Löôïng HTGT Taïi Tp HCM............................ 21 KEÁT LUAÄN .............................................................................................................................. 22 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ....................................................................................................... 23 Trang 4/23
 5. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi LÔØI DAÃN Noùi ñeán Thaønh Phố Hồ Chí Minh laø noùi ñeán moät thaønh phoá treû & naêng ñoäng, vôùi daân soá hôn baûy trieäu ngöôøi(7.123.340 người/TK tháng 04-2009), hieän Tp HCM laø thaønh phoá coù soá daân ñoâng nhaát caû nöôùc. Vôùi vò trí trung taâm, ñi ñaàu trong phaùt trieån kinh teá, laø cöûa ngoõ giao thöông quoác teá, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ñaõ vaø ñang laø ñaàu taàu kinh teá cuûa caû nöôùc vaø cuûa caû vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam. Do coù vò trí heát söùc quan troïng nhö vaäy, maø Thaønh Phoá Hoà Chí Minh nhöõng naêm sau giaûi phoùng, ñaõ phaûi noã löïc heát mình trong vieäc xaây döïng cô sôû haï taàng, phuïc vuï vieäc phaùt trieån cuûa caû vuøng phía nam noùi chung, vaø cuûa Thaønh Phoá HCM noùi rieâng. Vaø öu tieân haøng ñaàu cuûa Thaønh Phoá trong vieäc xaây döïng & phaùt trieån, chính laø xaây döïng cô sôû haï taàng giao thoâng ñöôøng boä – huyeát maïch kinh teá. Ñeå hieåu bieát theâm veà thaønh phoá HCM, chuùng ta caàn tìm hieåu haï taàng giao thoâng taïi ñaây, ñaëc bieät laø giao thoâng ñöôøng boä, ñeå töø ñoù chuùng ta seõ coù nhöõng caùi nhìn khaùi quaùt veà söï phaùt trieån cuûa thaønh phoá trong hieän taïi vaø töông lai. Beân caïnh ñoù, söï hieåu bieát veà haï taàng giao thoâng seõ giuùp chuùng ta khai thaùc toát nhöõng lôïi ích maø noù ñem laïi. Trang 5/23
 6. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi LYÙ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI Do quaù trình ñoâ thò hoùa nhanh trong, trong voøng möôøi naêm trôû laïi ñaây(1999-2009), daân soá thaønh phoá taêng hôn hai trieäu ngöôøi(taêng 41,4%), maø chuû yeáu laø taêng cô hoïc – töùc laø taêng do söï dòch chuyeån daân soá töø nôi khaùc tôùi, ñieàu naøy gaây söùc eùp raát lôùn leân haï taàng giao thoâng, haäu quaû laø tình traïng keït xe, tai naïn giao thoâng, …ngaøy moät taêng cao, vaäy trong tình hình ñoù, chuùng ta ñaõ, ñang vaø seõ laøm gì ñeå xaây döïng haï taàng giao thoâng(HTGT) cho phuø hôïp vôùi xu theá phaùt trieån maïnh meõ cuûa thaønh phoá. Nhöõng giaûi phaùp naøo ñaõ ñöôïc aùp duïng nhaèm naâng cao chaát löôïng haï taàng giao thoâng, hieäu quaû cuûa noù tôùi ñaâu? Traùch nhieäm cuûa coâng daân tröôùc vaán ñeà naøy nhö theá naøo? .…Ñeå coù theå traû lôøi moät phaàn nhöõng caâu hoûi ñoù, chuùng ta caàn tìm hieåu haï taàng giao thoâng ñöôøng boä taïi Tp HCM, Vì nhöõng lyù do thieát thöïc ñoù, maø nhoùm chuùng toâi ñaõ choïn ñeà taøi “Haï taàng giao thoâng ñöôøng boä taïi Tp HCM – thöïc traïng & giaûi phaùp” cho baøi tieåu luaän cuûa mình. Trang 6/23
 7. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU Naém baét thoâng tin veà haï taàng giao thoâng taïi Tp HCM, giôùi thieäu tôùi caùc baïn taân sinh vieân moät soá döï aùn xaây döïng cô sôû haï taàng giao thoâng trong töông lai, ñeå töø ñoù giuùp caùc baïn coù nhöõng ñaùnh giaù khaû quan hôn veà tình hình giao thoâng trong thôøi gian tôùi. Phaân tích nhöõng giaûi phaùp maø caùc cô quan quaûn lyù ñang thöïc hieän nhaèm muïc ñích tìm hieåu tính khaû thi cuûa caùc giaûi phaùp ñoù thöïc teá nhö theá naøo. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU Ñoái töôïng nghieân cöùu laø haï taàng giao thoâng ñöôøng boä taïi Tp HCM bao goàm caùc con ñöôøng, caàu vöôït, nuùt giao thoâng, caùc döï aùn giao thoâng ñang vaø saép trieån khai, beân caïnh ñoù laø nghieân cöùu soá löôïng vaø chuûng loaïi caùc phöông tieän giao thoâng haøng ngaøy ñang löu thoâng treân ñöôøng boä taïi Tp HCM. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Tìm kieám taøi lieäu, thoâng tin treân maïng internet, caùc trang web cuûa UBND TP, caùc sôû ban ngaønh lieân quan vaø treân caùc tôø baùo ñieän töû caû nöôùc. Sau ñoù phaân tích, toång hôïp thoâng tin ñeå vieát tieåu luaän. YÙ NGHÓA THÖÏC TIEÃN CUÛA ÑEÀ TAØI Haï taàng giao thoâng luoân giöõ vai troø heát söùc quan troïng trong phaùt trieån kinh teá, vaø gaén lieàn vôùi ñôøi soáng ngöôøi daân, vì vaäy tìm hieåu haï taàng giao thoâng laø vieäc laøm saùt vôùi thöïc teá ñôøi soáng, nhöõng hieåu bieát veà giao thoâng noùi chung vaø haï taàng giao thoâng noùi rieâng, giuùp chuùng ta khai thaùc noù moät caùch hieäu quaû nhaát ñeå phuïc vuï nhu caàu caù nhaân, cuõng nhö ñaùnh giaù saùt hôn tình hình giao thoâng taïi Tp HCM hieän nay, vaø coù caùi nhìn xa hôn trong töông lai. Trang 7/23
 8. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi CHÖÔNG 1 CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN CUÛA ÑEÀ TAØI 1. Haï Taàng Giao Thoâng Tp HCM – Moät Phaïm Vi Roäng. Theo thoáng keâ, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh hieän coù 3.584 con ñöôøng vôùi toång chieàu daøi khoaûng 3.670 km. Beân caïnh ñoù laø heä thoáng caàu, caàu vöôït, nuùt giao thoâng, beán xe, nhaø chôø, heä thoáng ñeøn tín hieäu giao thoâng…Vì vaäy maø phaïm vi nghieân cöùu laø raát roäng, tieàm naêng nghieân cöùu lôùn. Maët khaùc, haï taàng giao thoâng Tp ñang toàn taïi nhieàu vaán ñeà caáp baùch, neân trong phaïm vi nhoû cuûa baøi tieåu luaän naøy, chuùng ta khoâng theå neâu ra taát caû moïi vaán ñeà lieân quan tôùi haï taàng giao thoâng ñöôøng boä cuûa Tp. Maø chæ neâu leân moät vaøi vaán ñeà lôùn, giôùi thieäu moät vaøi döï aùn ñieån hình maø thaønh phoá ñang trieån khai, döï ñoaùn tình hình giao thoâng trong töông lai gaàn ñeå moïi ngöôøi cuøng tìm hieåu. 2. Caùc Khaùi Nieäm Cô Baûn 2.1 Haï Taàng Giao Thoâng Ñöôøng Boä Laø Gì? Ñoù laø nhöõng coâng trình coâng coäng phuïc vuï vieäc giao löu kinh teá, vaø ñi laïi cuûa ngöôøi daân treân boä. Coù hai loaïi haï taàng giao thoâng, ñoù laø haï taàng giao thoâng ñoäng vaø haï taàng giao thoâng tónh. Haï taàng giao thoâng ñoäng: goàm ñöôøng giao thoâng, nuùt gt, caàu, caàu vöôït… Haï taàng giao thoâng tónh: goàm beán xe, nhaø chôø xe bus, baõi ñaäu xe… 2.2 Ñöôøng Giao Thoâng Laø Gì? Ñöôøng giao thoâng hay ñöôøng saù laø moät coâng trình haï taàng kyõ thuaät coù chöùc naêng lieân keát veà maët giao thoâng giöõa caùc ñòa ñieåm vôùi nhau, duøng ñeå ñi laïi, vaän chuyeån töø nôi naøy ñeán nôi kia. Ñöôøng saù thuoäc heä thoáng giao thoâng. Trang 8/23
 9. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi CHÖÔNG 2 THÖÏC TRAÏNG HAÏ TAÀNG GIAO THOÂNG TAÏI TP HCM 1. Lòch Söû Hình Thaønh Haï Taàng Giao Thoâng Tp HCM Ñaàu theá kyû 20, ngöôøi Phaùp ñaõ quy hoaïch toång theå thaønh phoá Saøi Goøn vôùi quy moâ 500.000 daân. Do ñoù, caùc quy hoaïch veà giao thoâng cuõng chæ ñaùp öùng ñuû yeâu caàu cho nöûa trieäu daân sinh soáng. Tuy nhieân, traûi qua caùc giai ñoaïn lòch söû, daân soá cuûa Saøi Goøn ñaõ taêng nhanh choùng, trong ñoù coù hai giai ñoaïn buøng noå taêng cô hoïc daân soá laø giai ñoaïn Saøi Goøn laø thuû ñoâ cuûa Vieät nam coäng hoøa vaø giai ñoaïn sau naêm 1975. Maëc duø ñaõ ñöôïc ñaàu tö naâng caáp lieân tuïc, hieän nay, tình traïng giao thoâng taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaãn yeáu keùm, khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu giao thoâng cuûa daân chuùng; theå hieän cuï theå qua soá löôïng caùc vuï uøn taéc giao thoâng haøng ngaøy vaøo giôø cao ñieåm cuõng nhö phaàn traêm nhöõng ngöôøi tham gia giao thoâng söû duïng phöông tieän coâng coäng. 2. Thöïc Traïng Haï Taàng Giao Thoâng Ñöôøng Boä Taïi Tp HCM Hieän Nay. 2.1. Quy Hoaïch Giao Thoâng Chöa Ñoàng Boä Theo oâng Buøi Xuaân Cöôøng Tröôûng Phoøng Quaûn lyù Giao thoâng Sôû GTVT TPHCM, toaøn TP hieän coù 3.584 con ñöôøng vôùi toång chieàu daøi khoaûng 3.670 km, tuy nhieân chæ chieám 1,5% dieän tích thaønh phoá, trong khi tieâu chuaån taïi caùc nöôùc tieân tieán khaùc, tyû leä naøy laø töø 10-15%, nhö vaäy chuùng ta ñang daønh cho giao thoâng moät dieän tích cöïc kyø nhoû, chuùng ta caàn naâng dieän tích daønh cho giao thoâng gaáp 6-10 laàn dieän tích hieän nay môùi ñaùp öùng ñuû nhu caàu thöïc teá. Song thöïc teá, vieäc quy hoaïch giao thoâng cuûa Tp HCM ñang heát söùc yeáu keùm, do quaù trình ñoâ thò hoùa quaù nhanh, quy hoaïch daân cö roài môùi tôùi quy hoaïch giao thoâng… ñang laø nghòch lyù lôùn vaãn toàn taïi ôû Tp HCM. Trang 9/23
 10. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi Caên cöù theo quy ñònh: Moät laøn ñöôøng daønh cho xe oâtoâ phaûi coù chieàu roäng 3,75m thì heä thoáng ñöôøng giao thoâng taïi TP HCM coù tôùi hôn 1/3 trong soá 3.584 tuyeán ñöôøng lôùn nhoû chæ ñuû ñeå phaân thaønh ñöôøng moät laøn xe cô giôùi, hoaëc phaûi ñoåi thaønh ñöôøng 1 chieàu. Chæ coù 420 tuyeán roäng hôn 12m laø ñuû roäng ñeå phaân thaønh ñöôøng 2 chieàu, vôùi moãi chieàu ñöôïc 1 laøn ñöôøng daønh cho xe cô giôùi vaø 1 laøn daønh cho xe gaén maùy, 1.530 tuyeán ñöôøng töø 7 - 12m coøn laïi thì ñang trong tình traïng lôõ côõ, ñeå 1 laøn thì thöøa, phaân thaønh 2 laøn xe thì thieáu 2.2. Voán Ñaàu Tö Cho HTGT – Khoâng Bieát Theá Naøo Cho Ñuû? Vaán ñeà nguoàn voán cho giao thoâng cuõng laø baøi toaùn hoùc buùa, ai cuõng bieát ñeå coù ñöôøng phaûi coù tieàn song ñaàu tö cho haï taàng giao thoâng laø vieäc laøm cöïc kyø toán keùm, chæ ñôn giaûn ñeå naâng caáp moät con ñöôøng nhoû cuõng toán haøng traêm tyû ñoàng, ñoù laø chöa keå vieäc ñeàn buø giaûi phoùng maët baèng cuõng toán moät soá tieàn khoâng keùm, caù bieät coù nhöõng döï aùn, tieàn ñeàn buø coøn lôùn hôn giaù trò coâng trình. Moät Soá Hình Thöùc Huy Ñoäng Voán Hieän Nay Voán hoã trôï phaùt trieån chính thöùc ODA – Official Development Assistance: Ñaây laø nguoàn voán lôùn, ñöôïc caùc chính phuû hoaëc caùc toå chöùc taøi chính cho chuùng ta vay ñeå phaùt trieån cô sôû haï taàng, ñaëc bieät laø ñöôøng giao thoâng. Hieän nay chuùng ta ñang vay ODA nhieàu nhaát töø Nhaät Baûn, ngoaøi ra coøn vay cuûa ngaân haøng theá giôùi WB, quyõ tieàn teä quoác teá IMF, NH phaùt trieån Chaâu AÙ ADB,….Tuy nhieân, ñieàu kieän ñeå ñöôïc vay laø khoù, keøm theo noù laø nhöõng yeâu caàu veà tieán ñoä, nhaø thaàu, chaát löôïng, quy moâ döï aùn …..ñöôïc beân cho vay ñaët ra ñaët ra raát khaét khe. Vieäc söû duïng nguoàn voán ODA taïi vieät nam, cuõng nhö taïi Tp HCM chöa thaät hieäu quaû, giaûi ngaân chaäm, tieâu cöïc taïi caùc döï aùn ODA nhieàu. Taïi Tp HCM coù nhieàu coâng trình söû duïng voán ODA, môùi ñaây nhaát laø Döï aùn Xaây döïng ñaïi loä Ñoâng Taây do Ngaân haøng hôïp taùc phaùt trieån Quoác teá Nhaät baûn (JBIC) cho vay. Trang 10/23
 11. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi Voán töø ngaân saùch nhaø nöôùc: Haøng naêm thaønh phoá ñaàu tö cho haï taàng giao thoâng töø 3.000 – 5.000 tyû ñoàng, töông öùng töø 7-12% nhu caàu voán, ñaây laø con soá raát ít oûi so vôùi nhu voán thöïc teá, song ñaây cuõng ñaõ laø noã löïc raát lôùn töø ngaân saùch thaønh phoá, bôûi leõ ñieàu kieän kinh teá nöôùc ta coøn ngheøo chöa coù ñeå ñaàu tö maïnh vaøo haï taàng giao thoâng. Nguoàn voán töø caùc doanh nghieäp: Ñaây ñöôïc coi laø keânh huy ñoäng voán quan troïng, chuû yeáu ñöôïc thöïc hieän theo hình thöùc BOT (Built-Operation-Transfer). Xaây döïng-Vaän haønh-Chuyeån giao. Chính Phuû coù theå keâu goïi caùc coâng ty boû voán xaây döïng tröôùc (Built) thoâng qua ñaáu thaàu, sau ñoù khai thaùc vaän haønh moät thôøi gian (Operation) vaø sau cuøng laø chuyeån giao (Transfer) laïi cho nhaø nöôùc quaûn lyù. Ngoaøi ra coøn coù hình thöùc xaây döïng-chuyeån giao-kinh doanh (BTO), xaây döïng-chuyeån giao (BT). Taïi Tp HCM ñöôøng Quoác Loä 1A ñoaïn An Söông – An Laïc, ñöôøng Ñieän Bieân Phuû do Cty Ñaàu Tö Phaùt Trieån Haï Taàng Kyõ Thuaät TPHCM (CII) thöïc hieän theo hình thöùc BOT. Ngoaøi nhöõng hình thöùc ñaàu tö, xaây döïng haï taàng giao thoâng baèng nhöõng nguoàn voán chính nhö treân. Hieän nay, Tp HCM coøn huy ñoäng voán töø traùi phieáu, ñoåi ñaát laáy döï aùn haï taàng, saép tôùi coù theå seõ phaùt haønh coå phieáu ñeå huy ñoäng voán. Trang 11/23
 12. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi 2.3. Giôùi Thieäu Moät Soá Coâng Trình Tieâu Bieåu Taïi Tp HCM. 2.3.1. Ñaïi Loä Nguyeãn Vaên Linh. Ngaøy 30.12.2007, Coâng ty Lieân doanh Phuù Myõ Höng ñaõ khaùnh thaønh toaøn boä coâng trình ñaïi loä Nguyeãn Vaên Linh roäng 10 laøn xe vôùi chieàu daøi 17,8km (noái töø ñöôøng Huyønh Taán Phaùt – Q.7 ñeán giao vôùi QL 1A – Bình Chaùnh), ñöôïc quy hoaïch loä giôùi 120 m, goàm 10 laøn xe, 10 caây caàu, coøn ñöôïc goïi laø Ñaïi Loä Nam Saøi Goøn, moät tuyeán ñöôøng huyeát maïch chia seû löu löôïng löu thoâng töø caùc tænh Mieàn Taây vaøo TP.HCM vôùi tuyeán quoác loä 1A. Trong soá caùc caây caàu treân ñaïi loä Nguyeãn Vaên Linh coù 3 caây caàu Caàn Giuoäc, OÂng Lôùn vaø caàu Xoùm Cuûi laàn ñaàu tieân taïi Vieät Nam aùp duïng coâng ngheä thieát keá daïng voøm cuûa Thuî Só vôùi nhòp giöõa cuûa caàu daøi ñeán 99m maø khoâng coù truï caàu döôùi soâng, phaùt huy toái ña ñieàu kieän ñaûm baûo an toaøn giao thoâng thuyû. Toång voán ñaàu tö cuûa toaøn döï aùn khoaûng 100 trieäu USD. Ñaïi loä Nguyeãn Vaên Linh (nguoàn: http://support.cauduong.bkdn.com) Sau 11 naêm xaây döïng, ñaïi loä Nguyeãn Vaên Linh hoaøn thaønh ñöa vaøo söû duïng goùp phaàn phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi khu Nam thaønh phoá, keát noái vôùi nhöõng coâng trình troïng ñieåm nhö: KCX Taân Thuaän, khu ñoâ thò Phuù Myõ Höng, KCN Hieäp Phöôùc, khu ñoâ thò caûng Hieäp Phöôùc… Trang 12/23
 13. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi 2.3.2. Nuùt Giao Thoâng Haøng Xanh. Sau chín thaùng thi coâng, ngaøy 20/04/1995 nuùt giao thoâng haøng xanh ñöôïc khaùnh thaønh, ñem laïi nieàm vui lôùn cho nhaân daân thaønh phoá. Ngaõ tö haøng xanh (nguoàn: www.sggp.org.vn) Nhöng ít ai bieát raèng, ñaây laø coâng trình ñöôïc Coâng Ty Coå Phaàn May & Xaây Döïng Huy Hoaøng boû tieàn vaø tröïc tieáp thi coâng. CT HÑQT Coâng Ty Huy Hoaøng laø oâng Leâ Vaên Kieåm – moät cöïu chieán binh, hieän laø CT HÑQT saân Golf Long Thaønh ñaõ boû 20 tyû ñoàng vaøo naêm 1995 ñeå laøm nuùt giao thoâng naøy, sau khi khaùnh thaønh oâng môùi ñöôïc thaønh phoá thanh toaùn. Ñaây cuõng laø coâng trình ñaàu tieân ñöôïc thaønh phoá thöïc hieän theo hình thöùc naøy. Trong leã khaùnh thaønh, oâng Ñaëng Vaên Thoâng, Thöù tröôûng Boä GTVT thời đó ñaõ ñaùnh giaù raát cao trình ñoä toå chöùc thi coâng cuûa Coâng ty Huy Hoaøng vaø cho bieát neáu so vôùi maët baèng giaù quoác teá thì chi phí cho Coâng ty Huy Hoaøng chæ baèng moät phaàn ba. Trang 13/23
 14. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi 2.3.3. Ñaïi Loä Ñoâng Taây Toång chieàu daøi ñaïi loä Ñoâng Taây laø gaàn 22km, ñieåm ñaàu laø nuùt giao vôùi quoác loä 1A (quaän Bình Chaùnh), chaïy qua Bình Chaùnh vaø caùc quaän 1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Taân vaø ñeán ñieåm cuoái laø giao loä vôùi xa loä Haø Noäi (quaän 2). Gaàn 10.000 hoä daân ñaõ di dôøi ñeå phuïc vuï döï aùn naøy. Toång kinh phí xaây döïng laø hôn 660 trieäu USD töông ñöông 12.210 tyû ñoàng. Ñaây laø coâng trình coù toång voán ñaàu tö lôùn nhaát töø tröôùc tôùi nay cuûa Tp HCM. Döï aùn ñaõ ñöôïc thoâng xe giai ñoaïn 1 vôùi chieàu daøi 13km. Khi con ñöôøng ñöôïc hoaøn thaønh, ñoàng thôøi keát noái vôùi tuyeán cao toác TPHCM - Long Thaønh - Daàu Giaây (phía ñoâng) vaø tuyeán cao toác TPHCM - Trung Löông (phía taây), ñaïi loä Ñoâng - Taây seõ laø tuyeán ñöôøng ñoâ thò thuoäc haïng ñeïp nhaát cuûa TPHCM Ñaïi Loä Ñoâng Taây (nguoàn: www.laodong.com.vn) Ñieàu ñaëc bieät nöõa ôû con ñöôøng naøy, laø ñoaïn töø quaän 1 sang quaän 2 baêng qua soâng saøi goøn seõ ñöôïc laøm haàm chui daøi 1,5km – haàm ngaàm döôùi loøng soâng. Ñaây cuõng laø haàm ngaàm vöôït soâng ñaàu tieân cuûa vieät nam. Trang 14/23
 15. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi Ñaïi loä Ñoâng Taây – ñoaïn qua Quaän 1 (nguoàn: http://www.tuoitre.com.vn) Ñaïi loä Ñoâng Taây – ñöôøng daãn xuoáng haàm thuû thieâm phía Quaän 1 (nguoàn: http://www.tuoitre.com.vn) Trang 15/23
 16. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi Haàm thuû thieâm ñang ñöôïc ñuùc taïi Nhôn Traïch – Ñoàng Nai. (Nguoàn: http://vietbao.vn) 2.4. Giao Thoâng Tp HCM Quaù Taûi Vaø Loän Xoän Dieän tích daønh cho haï taàng giao thoâng quaù ít, caùc con ñöôøng quaù taûi do löôïng xe caù nhaân taêng nhanh choùng maët trong nhöõng naêm qua, caùc döï aùn ñaøo ñöôøng daûi khaép thaønh phoá, yù thöùc khi tham gia giao thoâng cuûa ñaïi boä phaän nhaân daân coøn keùm vaø cuøng vôùi raát nhieàu nguyeân nhaân chuû quan laãn khaùch quan khaùc, ñaõ laøm cho boä maët giao thoâng Tp HCM trôû neân heát söùc loän xoän. 2.4.1. Ra Ñöôøng Gaëp “Loâ Coát” Vaø Keït Xe. Thöïc hieän ñoàng thôøi ba döï aùn Veä Sinh Moâi Tröôøng, Caûi Thieän Moâi Tröôøng Nöôùc Tp, vaø Naâng Caáp Ñoâ Thò neân khoái löôïng vaø soá löôïng km ñaøo ñöôøng naêm sau luoân cao hôn naêm tröôùc. Naêm 2008, ñaøo 40km, thì qua naêm 2009 con soá naøy taêng töø 56km nhö thoâng baùo ban ñaàu leân 100km khi tieán haønh ñaøo ñöôøng, ai cuõng bieát vieäc ñaøo ñöôøng laø quan troïng, xong traùch nhieäm cuûa caùc ñôn vò thi coâng quaù keùm, thi coâng ì aïch, laán chieám loøng ñöôøng nhieàu hôn cho pheùp, khi laøm xong thì taùi laäp maët ñöôøng caåu thaû. Vì theá maø ngöôøi daân laõnh ñuû, vaø chæ coøn bieát keâu “trôøi” Trang 16/23
 17. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi Nhöõng hình aûnh nhö theá naøy laø cuoäc soáng thöôøng nhaät taïi Tp HCM (nguoàn: http://www.tuoitre.com.vn) Trang 17/23
 18. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi 2.4.2. Xe Caù Nhaân Taïi Tp HCM Taêng Nhanh Choùng Maët Baûng 1: Thoáng keâ soá löôïng xe qua caùc naêm Naêm SL Xe maùy SL Xe oâ toâ Toång coäng 2000 1,3 trieäu chieác 200.000 chieác 1,5 trieäu 2007 3,2 trieäu chieác 300.000 chieác 3,5 trieäu 2009 4 trieäu chieác 400.000 chieác 4,4 trieäu (toång hôïp töø internet) Nhö vaäy, chæ trong voøng chín naêm trôû laïi ñaây, soá löôïng xe caù nhaân taïi Tp HCM ñaõ taêng gaáp 3 laàn. Ñoù laø chöa keå ñeán khoaûng 1 trieäu xe gaén maùy vaø 60.000 xe oâtoâ töø caùc tænh ñoå vaøo Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Nhö vaäy, haøng ngaøy coù khoaûng khoâng döôùi 5 trieäu xe oâ toâ vaø xe maùy löu thoâng treân ñòa baøn Tp HCM. Vaø haøng ngaøy coù khoaûng 100 xe hôi vaø 3.000 xe maùy ñaêng kyù môùi moãi ngaøy. Theo caùc nhaø quaûn lyù, neáu cöù theo ñaø taêng nhö hieän nay, 5 naêm tôùi Tp HCM seõ khoâng coøn choã cho xe chaïy. 3. Haï Taàng Giao Thoâng Tp HCM – Giaûi Phaùp Trong Töông Lai. Hieän taïi, haï taàng GT Tp HCM heát söùc yeáu keùm, caû veà chaát vaø veä löôïng. Ñeå ñaùp öùng söï phaùt trieån trong nhöõng naêm tieáp theo, trung öông vaø thaønh phoá ñang noã löïc heát mình tìm giaûi phaùp cho töông lai. Moät soá döï aùn lôùn seõ ñöôïc trieån khai trong moät vaøi naêm tôùi. Haï taàng giao thoâng cuûa Tp HCM chuû yeáu laø giao caét ñoàng möùc, nghóa laø khi hai con ñöôøng giao nhau thì söû duïng heä thoáng ñeøn tín hieäu ñeå ñieàu tieát giao thoâng maø khoâng coù caàu vöôït, ñieàu naøy daãn ñeán tình traïng keït xe trong giôø cao ñieåm khi löôïng phöông tieän tham gia giao thoâng taêng cao. Saép tôùi ñaây, Tp HCM seõ trieån khai xaây döïng heä thoáng ñöôøng treân cao: Trang 18/23
 19. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi Döï AÙn Xaây Döïng Ñöôøng Treân Cao Taïi Tp HCM Tuyeán soá 1 (Coäng Hoøa - Buøi Thò Xuaân - keânh Nhieâu Loäc - Thò Ngheø vaø tieáp ñaát taïi ñöôøng Nguyeãn Höõu Caûnh) Tuyeán soá 2 keânh Nhieâu Loäc – Vaønh ñai 2 Tuyeán soá 3 (töø ñieåm giao vôùi tuyeán soá 2 - Leâ Hoàng Phong - Lyù Thaùi Toå - Nguyeãn Vaên Cöø - Leâ Vaên Löông - Nguyeãn Vaên Linh) Tuyeán soá 4 (töø nuùt giao thoâng Bình Phöôùc - Vöôøn Laøi - Nguyeãn Xí - Ñinh Boä Lónh - Ñieän Bieân Phuû noái vaøo tuyeán soá 1) Ngoaøi ra, thaønh phoá seõ xaây döïng theâm 3 tuyeán taøu ñieän ngaàm, xaây döïng tuyeán ñöôøng saét ñoâ thò soá 1 (Beán Thaønh - Suoái Tieân), döï aùn tuyeán xe ñieän maët ñaát Saøi Goøn - Chôï Lôùn - Beán xe Mieàn Taây daøi 12 km (baét ñaàu töø Coâng vieân Beán Baïch Ñaèng veà tôùi ga cuoái laø Beán xe Mieàn Taây) Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà thieáu nôi ñaäu xe, môùi ñaây UBND vöøa kyù keát vôùi Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Phaùt Trieån Khoâng Gian Ngaàm (IUS) xaây döïng, khai thaùc taàng ngaàm laøm baõi ñaäu xe vaø dòch vuï coâng coäng taïi coâng vieân Leâ Vaên Taùm. Vôùi toång voán ñaàu tö 1.748 tæ ñoàng, IUS seõ xaây döïng vaø kinh doanh trong thôøi gian 50 naêm, sau ñoù chuyeån giao cho TPHCM. Döï kieán coâng trình seõ hoaøn thaønh vaøo naêm 2012. Trang 19/23
 20. Tieåu Luaän PPHT & NCKH GVHD: Nguyeãn Quang Thaùi CHÖÔNG 3 ÑAÙNH GIAÙ HTGT ÑÖÔØNG BOÄ TP HCM MOÄT SOÁ KIEÁN NGHÒ 1. Haï Taàng Giao Thoâng Tp HCM Coøn Nhieàu Baát Caäp. Daân soá quaù ñoâng, phöông tieän caù nhaân nhieàu, dieän tích daønh cho haï taàng giao thoâng ít, caùc döï aùn thi coâng chaäm, yù thöùc tham gia giao thoâng keùm, tyû leä ngöôøi daân söû duïng phöông tieän giao thoâng coâng coäng thaáp(5%)…taát caû ñaõ laøm cho heä thoáng giao thoâng trôû neân heát söùc loän xoän vaø baát caäp. Ñieàu naøy laø khoâng theå traùnh khoûi, khi quaù trình ñoâ thò hoùa dieãn ra nhanh choùng, söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc khoâng theo kòp söï phaùt trieån cuûa thaønh phoá. Ñaïi ña soá ñöôøng phoá ôû Tp HCM ñeàu heïp nhöng laïi ñöôïc löu thoâng hai chieàu, coù ñöôøng tuy ñaõ qui ñònh oâ toâ chæ löu thoâng moät chieàu nhöng laïi cho pheùp xe bus ñöôïc pheùp hoaït ñoäng hai chieàu, maø xe bus coù loaïi ñeán 45 choã ngoài. Vieäc laán chieám væa heø, loøng ñöôøng ñeå baùn haøng cuûa moät soá ñoâng ngöôøi baùn leû, chuû yeáu laø ngöôøi baùn haøng rong, haøng aên uoáng, phuï huynh chôø ñoùn con tröôùc coång caùc tröôøng hoïc, xe oâm, beán troâng giöõ phöông tieän giao thoâng töï phaùt. Ñaõ sang theá kyû 21 nhöng giao thoâng coâng coäng taïi thaønh phoá vaãn chuû yeáu laø xe buyùt, coøn nhöõng loaïi phöông tieän vaän chuyeån coù söùc chôû lôùn nhö metro, xe ñieän maët ñaát… vaãn coøn ôû “thì” töông lai! YÙ thöùc khi tham gia giao thoâng cuûa ngöôøi daân coøn keùm cuõng laøm cho tình hình giao thoâng ngaøy caøng trôû neân traàm troïng, seõ khoâng hieám gaëp caûnh xe maùy vöôït ñeøn ñoû, chaïy sai phaàn ñöôøng quy ñònh, chaïy leân væa heø…coù theå do yù thöùc chaáp haønh luaät giao thoâng chöa cao, nhöng moät phaàn cuõng vì haï taàng giao thoâng quaù keùm. Trang 20/23
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2