intTypePromotion=1

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị: Đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Cothumenhmong6 Cothumenhmong6 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
3
lượt xem
0
download

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị: Đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu cơ sở khoa học về đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông; đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng giao thông Thành phố Hà Nội trong những năm gần đây; đề xuất giải pháp đa dạng hóa nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông Thành phố Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị: Đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội

  1. 1 2 PHẦN MỞ ĐẦU Nhóm 7: Các đánh giá về số lượng thành viên, tại các sở ban ngành thực hiện đa dạng hóa cho phát triển hạ tầng giao thông 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Thành phố Hà Nội. Tình trạng giao thông của mỗi quốc gia là thước đo đánh giá trình độ phát triển của quốc gia... Thành phố Hà Nội là Thành Nhóm 8: Ý kiến đánh giá đối với các quan điểm liên quan đến đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao phố trọng tâm của Việt Nam nhưng tốc độ phát triển Hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế. Làm được điều này, cần có nguồn lực tài thông. chính để sắp xếp lại giao thông đô thị Hà Nội. Hạ tầng giao thông của Thành phố Hà Nội chịu gánh nặng của đô thị và phát triển kinh Bảng hỏi được thiết kế theo thang đo Linkert với 5 mức độ: 1: Hoàn toàn không đồng ý; 2: Không đồng ý; 3: Lưỡng lự, 4: tế. Thành phố đã thực hiện đa dạng hoá nguồn lực cho phát triển nhưng vẫn còn hạn chế. Hệ thống hạ tầng giao thông không đảm Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý. bảo cho phát triển đô thị 4.3. Phương pháp nghiên cứu Vì vậy, “Nghiên cứu đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội” là đề tài luận Để thực hiện được các mục tiêu trên, luận án lấy phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận để án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị là cần thiết nhằm chỉ ra mối quan hệ giữa các nguồn lực trong sự phát triển. Kết quả nghiên nghiên cứu đa dạng hóa các nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông trong mối quan hệ với tình hình biến động của các yếu cứu mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển mới của Thành phố Hà Nội. tố chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường của Thành phố, trong và ngoài nước. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 4.3. Câu hỏi nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi 1: Thực trạng đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội được Nghiên cứu cơ sở khoa học; Khảo sát đánh giá, đề xuất các giải pháp đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển tầng triển khai như thế nào trong bối cảnh phát triển kinh tế như hiện nay? giao thông Hà Nội. Câu hỏi 2: Tầm quan trọng của các nguồn lực tài chính trong quá trình thực hiện đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội? Một là, hệ thống hóa và phân tích cơ sở khoa học về đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông. Câu hỏi 3: Hạn chế và các nguyên nhân trong quá trình thực hiện đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao Hai là, tổng hợp điều tra lấy ý kiến các chuyên gia trong đánh giá thực trạng đa dạng hoá nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội? thông trên địa bàn thành phố Hà Nội 6. Kết cấu luận án Ba là, phân tích, đánh giá các nguồn tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2008 - 2017 (tập trung vào đầu tư Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đã công bố liên quan đế đề tài luận án phát triển giao thông đường bộ) của Thành phố Hà Nội. Chương 2: Cơ sở khoa học về đa dạng hóa các nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông Định hướng và đề xuất các giải pháp đa dạng hóa các nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông Thành phố Hà Nội Chương 3: Kết quả nghiên cứu đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới. Chương 4: Phương hướng và giải pháp đa dạng hóa nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông Thành phố Hà Nội. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu CHƯƠNG 1 Đối tượng nghiên cứu trực tiếp của luận án là các vấn đề kinh tế, tổ chức của huy động và đa dạng hóa các hình thức huy TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU động các nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông; số liệu thứ cấp nghiên cứu về giao thông đường bộ Thành phố Hà Nội. 1.1. Tổng quan các công trình liên quan đến đề tài luận án 3.2. Phạm vi nghiên cứu 1.1.1. Tổng quan các vấn đề lý luận về phát triển hạ tầng giao thông - Phạm vi về nội dung và không gian: theo phạm vi không gian địa bàn của Thành phố Hà Nội. Các lý luận cho hoạt động đa dạng hoá nguồn lực tài chính được quan tâm của các nhà khoa học, nhà quản lý. Adam Smith - Phạm vi về thời gian: Luận án tập chung điều tra đánh thực trạng đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao (1997); Michael P.Todaro (1998); Joseph E.Stinglits (1995); E.Wayne Nafziger (1998) các tác giả nhấn mạnh cập đến vấn đề tích lũy thông Thành phố Hà Nội. vốn, vai trò của vốn đến tăng trưởng và phát triển và chỉ ra sử dụng vốn vào xây dựng hạ tầng phục vụ cho các hoạt động sản xuất, - Phạm vi về nội dung: Điều tra chuyên gia về công tác đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông. Số lưu thông và tiêu thụ hàng hóa và các vấn đề liên quan đến phân bổ vốn đầu tư xã hội. liệu thứ cấp về nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông trong giao thông đường bộ. 1.1.2. Tổng quan các nghiên cứu về đa dạng hoá nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông 4. Phương pháp tiếp cận, điều tra và nghiên cứu Nhóm 1: Các nghiên cứu về nguồn lực tài chính từ ngân sách chính phủ: Edame & Ejue (2013); Aschauer (2007) đã làm rõ 4.1. Phương pháp tiếp cận vai trò ngân sách nhà nước đối với phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế, các tác giả đã nêu lên kiến nghị rằng Chính phủ Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề kinh tế và tổ chức của đa dạng nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao cần nỗ lực thực hiện các chính sách đầu tư ngân sách thích hợp dành cho phát triển cơ sở hạ tầng. thông Thành phố Hà Nội. Đa dạng hóa nguồn lực tài chính, đồng nghĩa với xã hội hóa các nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao Nhóm 2: Các nghiên cứu về Quỹ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Byoungki KIM (2006); Tony Addison & Pb Anand thông Thành phố Hà Nội. (2012); Gavieta (2010); Minoru Makishima và cộng sự (2010) đã khẳng định rằng: chỉ tiêu, nguồn gốc vốn ODA được xem là có vai - Đối với các nhà quản lý, luận án tiếp cận trên hai phương diện: trò quan trọng, to lớn, bổ sung sự thiếu hụt trong việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở các nước đang và chậm phát triển Thứ nhất, đối với các hoạt động quản lý, một mặt luận án tổng hợp và phân tích nội dung các hoạt động so với yêu cầu của Nhóm 3: Nghiên cứu về nguồn vốn FDI đầu tư vào phát triển hạ tầng giao thông. Theo OECD, FDI là một nội dung quan thực tiễn. Mặt khác đề tài đã phỏng vấn một số tổ chức kinh tế để thấy được phản ứng của người tiếp nhận đối với các hoạt động trọng trong nền kinh tế hợp tác toàn cầu. FDI tạo ra một mối liên kết trực tiếp, ổn định và lâu dài giữa các nền kinh tế. Frank Sader quản lý khi triển khai các chủ trương đa dạng hóa các nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông. (1990); Glass, A. J. (2009), chỉ ra sự phát triển mạnh mẽ của việc tham gia từ khu vực tư nhân vào đầu tư cơ sở hạ tầng được Thứ hai, các giải pháp đề tài đề xuất để cung cấp cho các nhà quản lý phù hợp với xu hướng và yêu cầu đa dạng hóa các thúc đẩy bởi vốn FDI, lĩnh vực vốn được quản lý và là trách nhiệm bởi khu vực công đã hưởng lợi đáng kể từ các cam kết và nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông, những điều kiện có thể huy động... nguồn lực. - Về phía các chủ thể kinh tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội: Đây là đối tượng tiếp cận trọng tâm của đề tài nghiên cứu. Các Nhóm 4: Nghiên cứu về hợp tác công tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng: Alfen (2006); Geneva (2013) chỉ ra xu hướng mới của chủ thể tham gia các hoạt động kinh tế tạo nên mức độ và quy mô của sự đa dạng hóa các nguồn lực nên vừa là đối tượng tiếp cận hợp tác tư nhân và nhà nước đối với phát triển cơ sở hạ tầng, mở ra con đường mới cho tiến trình huy động nguồn vốn đầu tư phát nghiên cứu vừa là các đơn vị thụ hưởng kết quả nghiên cứu. triển. Trong khi vốn PPP là động lực cũng như là giải pháp hữu hiệu trong việc huy động nguồn vốn trong nước. Với tư duy trên, luận án đã tiếp cận nghiên cứu theo nhiều chiều và sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu mới nhằm 1.1.3. Tổng quan các công trình trong nước đã công bố liên quan đế đề tài luận án xem xét hết các mối quan hệ bản chất bên trong và các mối quan hệ tương tác với bên ngoài của đối tượng tiếp cận nghiên cứu - các chủ Một số nghiên cứu tiêu biểu có liên quan đến các nguồn tài chính phát triển ở sở hạ tầng ở Việt Nam trong thời gian qua được thể tham gia vào quá trình đa dạng hóa các nguồn lực. Tìm ra những mối quan hệ bản chất, trên cơ sở đó lượng hoá được các mối quan kể đến theo các nguồn tài chính đối với phát triển hạ tầng giao thông như sau: hệ để một mặt tìm được những vấn đề cần tác động, mặt khác có thể lượng hoá các tác động bằng các giải pháp cụ thể của đa dạng các Nhóm 1: các nghiên cứu về nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông: Các nghiên cứu trong nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông Thành phố Hà Nội. nước đã phân tích tình hình huy động các nguồn vốn trong nước vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông hiện nay cho thông 4.2. Phương pháp điều tra cho rằng, không một chính phủ nào có thể kham nổi toàn bộ việc đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng, nhưng cũng không nhà đầu tư Để thực hiện điều tra chuyên gia về công tác đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông tại Thành phố tư nhân nào có thể làm được việc này vì đây là lĩnh vực có hiệu quả kinh tế thấp và nhiều rủi ro.. Hà Nội, Nhóm 2: các nghiên cứu về nguồn vốn ODA dành cho phát triển hạ tầng giao thông: Trong nghiên cứu, các tác giả đã đi sâu Thực trạng thống kê mô tả kết quả điều tra theo 08 nhóm vấn đề như sau: phân tích về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của nguồn vốn quan trọng, có nhiều ưu việt với đối tượng đầu tư có đặc Nhóm 1: Những hạn chế trong thực hiện đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông Thành phố Hà Nội. điểm yêu cầu đầu tư lớn, phục vụ rộng, khó thu hồi vốn - vốn ODA. Nhóm 2: Các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong thực hiện đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông Nhóm 3: nghiên cứu thu hút nguồn vốn FDI trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông: Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông Thành phố Hà Nội. từ nguồn vốn FDI các nghiên cứu đã chỉ ra vai trò của nguốn vốn FDI cho phát triển kết cấu hạ tầng, tạo tiền đề cho phát triển nền Nhóm 3: Phương án thống nhất thành lập bộ phận tập trung quản lý tài chính của các nguồn lực tài chính cho phát triển giao kinh tế, đưa nước ta thành một nước phát triển trong tương lai; đồng thời vạch ra các giải pháp thu hút nhiều hơn nữa và sử dụng có thông Thành phố Hà Nội. hiệu quả hơn nguồn vốn nước ngoài FDI vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nhóm 4: Hình thức tổ chức của cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng đại diện thực hiện công tác đa dạng hóa nguồn lực trên bước đường gia nhập nền kinh tế khu vực và cả trên thế giới. tài chính phát triển hạ tầng giao thông. Nhóm 4: Nghiên cứu về hợp tác công tư trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: Nghiên cứu về sự đa dạng của các nguồn lực Nhóm 5: Về cơ chế quản lý đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông hiện nay. tài chính trong đầu tư xây dựng cơ bản nói chung, hạ tầng giao thông thông qua thu hút nguồn lực dựa trên nguyên tắc hợp tác. Nhóm 6: Về cơ chế quản lý đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông hiện nay. 1.2. Những vấn đề đặt ra cho nghiên cứu tiếp theo của luận án
  2. 3 4 Từ tổng kết những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, những vấn đề đặt ra cần phải nghiên cứu tiếp theo được Năm là, để phát triển hạ tầng giao thông, để huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông xác định chủ yếu sau: nông thôn cần có tổ chức thực thi đồng bộ, kế hoạch triển khai bài bản. Một là, đa dạng hóa các nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông Thành phố trong mối quan hệ với phát triển kinh tế xã hội của Sáu là, để phát huy nguồn lực từ ngân sách nhà nước cần minh bạch thông tin, xác định rõ phương thức kết hợp giữa nguồn Thành Phố, chỉ rõ mối tương quan giữa sở hữu vốn với các nội dung tổ chức quản lý và sử dụng từng loại vốn, nguồn vốn. lực từ ngân sách với các nguồn lực khác để phát huy vai trò thu hút, vai trò đòn bảy của nguồn ngân sách này. Hai là, tổng kết các kinh nghiệm của các địa phương trong và ngoài nước thành bài học có thể áp dụng cho đa dạng hóa các Bảy là, tuyên truyền vận động là các giải pháp các nước thực hiện khi huy động nguồn lực của người dân tham gia xây dựng nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội. đường giao thông nông thôn. Ba là, sử dụng khung phân tích lý thuyết vào nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng, điều tra thực nghiệm đa dạng hóa Tám là, triển khai thí điểm, tổng kết mở rộng các hình thức thu hút vốn để triển khai tốt hơn. Đây là bài học để huy động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông Thành phố Hà Nội. nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông ở Thành phố Hà Nội một cách bền vững. Bốn là, đề xuất được quan điểm, phương hướng và các giải pháp tăng cường đa dạng hóa nguồn lực phát triển hệ hạ tầng giao thông Hà Nội giai đoạn 2018 - 2030. CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG HÓA NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHƯƠNG 2 PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNGTHÀNH PHỐ HÀ NỘI CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐA DẠNG HOÁ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG 2.1. Những vấn đề cơ bản về nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông 3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng 2.1.1. Hạ tầng giao thông giao thông của Hà Nội 2.1.1.1. Khái niệm về hạ tầng giao thông 3.1.1 Tác động tích cực đến phát triển hạ tầng giao thông và giao thông Kết cấu hạ tầng giao thông trước hết là một trong các bộ phận cấu thành của “kết cấu hạ tầng”. Vì vậy, nó là yếu tố có vai trò Thứ nhất, vị trí địa lý và chính trị, trong đó Thành phố Hà Nội với tư cách là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh nền móng, nền tảng cho hoạt động giao thông, bao gồm đường sá, cầu cống trên các đường đó. tế của cả nước. Hà Nội sẽ được ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hôi, trong đó có phát triển hạ tầng giao thông. Từ phân tích trên có thể hiểu, kết cấu hạ tầng giao thông (hay hạ tầng giao thông) là hệ thống những công trình giao thông Thứ hai, nguồn lực từ điều kiện tự nhiên đã làm giảm các chi phí khi thi công các công trình giao thông, nhất là được xây dựng, nhằm đảm bảo cho việc di chuyển, đón trả khách và vận chuyển hàng hoá, dịch vụ của các loại phương tiện giao giao thông của Hà Nội cần được đánh giá và chủ động khai thác. thông diễn ra một cách nhanh chóng, thuận lợi và an toàn. 2.1.1.2. Vai trò của hạ tầng giao thông với phát triển kinh tế - xã hội Thứ ba, thuận lợi của địa hình và hệ thống sông ngòi tạo khả năng giảm bớt chi phí đầu tư các nền móng công Một là, cơ sở hạ tầng đóng vai trò là nền tảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, tạo trình, nền đường giao thông. Đó được coi như nguồn lực tự nhiên quan trọng ưu đãi Thành phố Hà Nội trong xây dựng động lực cho sự phát triển kinh tế. hạ tầng giao thông. Hai là, tạo điều kiện tiền đề cho đẩy mạnh tái cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các quốc gia. Thứ tư, nhiều công trình về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiều đề án phát triển giao thông Hà Nội đã Ba là, hệ thống giao thông tạo sự hấp dẫn đầu tư, nên có vai trò trong thu hút đầu tư nước ngoài. được sự hỗ trợ của nguồn lực quý này. Bốn là, sự phát triển hạ tầng giao thông, nhất là giao thông ở các vùng khó khăn đã tạo sự phát triển khá đồng đều giữa các Thứ năm, giá trị quyền sử dụng đất lớn, phần đất đấu giá quyền sử dụng đất do Hà Nội quản lý, đổi đất lấy cơ sở vùng, các địa phương của các quốc gia. hạ tầng lớn là nguồn lực quý Hà Nội có thể khai thác để phát triển hạ tầng giao thông nếu có các cơ chế và chính sách 2.1.2. Nguồn lực tài chính hợp lý. - Quan niệm về nguồn lực tài chính: Tài chính là phạm trù phản ánh các quan hệ kinh tế dưới hình thức tiền tệ phát sinh trong Thứ sáu, sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội với thu nhập và mức sống cao, có thể phát huy quá trình huy động, phân phối và sử dụng các quĩ tiền tệ tập trung và không tập trung từ các thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cư nguồn lực tài chính từ dân cư tham gia phát triển hạ tầng giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Đó là các quan hệ kinh tế: (1) Giữa nhà nước với các cơ quan, đơn vị kinh tế và các tầng lớp dân cư; (2) Giữa các tổ chức tài chính trung gian với các cơ quan, tổ chức phi tài chính, các tầng lớp dân cư; (3) Giữa các cơ làm”. quan, đơn vị kinh tế, tầng lớp dân cư với nhau và các quan hệ kinh tế trong nội bộ các chủ thể đó; (4) Giữa các quốc gia với quốc gia 3.3.2. Những tác động tiêu cực, những thách thức trong phát triển hạ tầng giao thông và giao thông trên thế giới. Thứ nhất, vị trí của Thành phố Hà Nội đã đặt ra yêu cầu có hệ thống giao thông nói chung, giao thông nói riêng Nguồn lực tài chính là tổng thể các quĩ tiền tệ tập trung và không tập trung từ các thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cư, đồng bộ, chuẩn hóa. Với hệ thống hạ tầng đó, nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông rất lớn. có khả năng huy động được để phát triển kinh tế - xã hội thông qua quá trình phân phối lần đầu và phân phối lại. Thứ hai, mặc dù thời tiết khí hậu của Thành phố Hà Nội khá thuận lợi cho thi công các công trình giao thông. 2.1.3. Nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông Thứ ba, giá trị quyền sử dụng đất cao một mặt là thuận lợi trong đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng mặt khác là Nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông là tổng thể các quĩ tiền tệ tập trung và không tập trung từ các thành khó khăn, thách thức khi bồi thường thu hồi đất, nhất là đất đô thị. Đây là điểm cần hết sức chú ý để không chỉ giảm bớt phần kinh tế và các tầng lớp dân cư, có khả năng huy động được để phát triển hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của phát triển đầu tư mà còn có thể tạo nguồn thu cho phát triển giao thông. kinh tế - xã hội của một địa phương, một quốc gia trong thời kỳ nhất định. Thứ tư, ở Thành phố Hà Nội đã và đang đặt ra những mâu thuẫn giữa giải quyết những yêu cầu cấp bách trước 2.2 Nội dung đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông mắt với phát triển hiện đại, bền vững trong tương lai. Mâu thuẫn đó một mặt đặt ra những vấn đề về quy hoạch phải có - Đa dạng hóa nguồn lực tài chính huy động từ các thành phần kinh tế: Nguồn lực tài chính được huy động từ thành phần kinh tế Nhà nước; Nguồn lực tài chính được huy động từ các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước; Nguồn lực tài chính được huy động tầm nhìn rộng của Hà Nội với sự phát triển của các tình trong vùng Đồng bằng sông Hồng, tầm nhìn theo thời gian dài từ khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài hạn của sự phát triển. - Đa dạng hóa về hình thức huy động 3.2. Thực trạng cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội Huy động nguồn lực tài chính qua Ngân sách Nhà nước; Huy động nguồn lực tài chính qua hình thức “Nhà nước và nhân Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là một trong các cực quan trọng nhất của tam giác tăng trưởng kinh tế vùng dân cùng làm”; Huy động nguồn lực tài chính qua hình thức đổi đất lấy hạ tầng; Huy động nguồn lực tài chính qua hình thức đồng bằng Bắc bộ nên có hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng, với đầy đủ các loại hình đường hành không, đường sắt, đấu giá quyền sử dụng đất đường thủy và đường bộ. Mạng lưới hạ tầng giao thông của Hà Nội giữ vai trò là mạng lưới giao thông đối ngoại cho cả nước và quyết định sự phát triển kinh tế của Hà Nội nói riêng và cả vùng đồng bằng Bắc bộ nói chung. 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông 3.3. Phân tích thực trạng đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông của Thành phố Hà Quy hoạch, chương trình mục tiêu, kế hoạch đa dạng hóa nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông Nội quản lý Tổ chức bộ máy chỉ đạo, triển khai thực hiện đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông 3.3.1. Thực trạng đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông đường bộ từ các thành phần Hệ thống các cơ chế, chính sách đa dạng hóa thu hút nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông Chất lượng nhân lực tham gia triển khai đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông kinh tế 2.4. Bài học kinh nghiệm đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông Theo tính toán của các nhà quy hoạch, để triển khai quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hà Nội từ Một là, các nước đều xác định huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng là giải pháp quan trọng để đầu tư phát triển hạ tầng. nay đến năm 2030, cần phải có nguồn vốn đầu tư khoảng 1.235.380,34 tỷ đồng. Trong số đó, vốn cho các dự án đường Đối với lĩnh vực giao thông, hạ tầng cần lượng vốn lớn, vì vậy các nước đều xác định cần phải đa dạng hóa nguồn vốn. bộ là 523.776,98 tỷ, các dự án đường sắt (gồm cả đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị kết hợp xe buýt nhanh) là Hai là, trong đa dạng hóa nguồn lực, các nước đều nhận rõ vai trò của nguồn lực từ ngân sách, coi đó là nhân tố quan trọng để 646.524,77 tỷ, đường thủy là 19.750,00 tỷ, sân bay là 45.328,59 tỷ. Đây là nhiệm vụ hết sức năng nề đối với Hà Nội thu hút các nguồn vốn khác. Đa số các nước kinh tế chưa phát triển, các nước trước đây theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung (Trung trong việc giải quyết vấn đề vón trong phát triển hạ tầng giao thông. Quốc, Brasil...) đều nhấn mạnh vai trò nguồn lực từ ngân sách và có tỷ trọng đầu tư từ ngân sách cho phát triển hạ tầng lớn hạ tầng. Bảng: Tổng hợp nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông Hà Nội Ba là, các nước đã chủ động kêu gọi sự tham gia của thành phần tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài. Đơn vị tính : tỷ đồng Bốn là, các nước đều thu phí giao thông trên các tuyến đường đầu tư hoàn chỉnh và coi đó như là nguồn lực cho duy tu bảo Nguồn vốn 2008 2011 2013 2014 2015 2016 2017 dưỡng và coi đó như là nguồn lực bổ sung cho tái đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nói chung, giao thông nói riêng. Vốn Nhà nước 7509.8 12686.7 14597.6 13403 14359.46 16082.57 18997.27
  3. 5 6 Vốn Ngoài Nhà nước 1615.00 2732.50 4205.10 4510.00 4735.05 4782.86 5739.43 Bảng: Tổng hợp Nhân tố Hạn chế trong thực hiện đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Sở Giao thông Thành phố Hà Nội Thành phố Hà Nội Cùng với đó, quyết liệt cải cách quản trị các cấp hành chính, xây dựng một bộ máy trách nhiệm, tin cậy và hiệu Nhân tố/ Số Giá trị nhỏ Giá trị lớn Trung Độ lệch Nội dung quả, thông qua việc phát triển và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, hướng tới kỹ trị, tăng cường trách Biến quan sát quan sát nhất nhất bình chuẩn nhiệm giải trình. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, Q2_F2 Hạn chế trong hoạt động thu hút nguồn lực tài chính 162 1.00 4.80 2.6877 .84705 Hạn chế về năng lực của tổ chức thực hiện và cán bộ người dân, tiếp tục tăng thứ hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, giáo dục, y tế, dịch vụ khác… Q2_F1 thực hiện đa dạng hóa nguồn lực 162 1.00 5.00 3.5216 .88351 3.3.2. Thực trạng đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông đường bộ theo các hình thức Hạn chế về quy chế/quy định cụ thể đối với hoạt huy động Q2_F3 162 2.40 5.00 4.0420 .46515 động đa dạng hóa nguồn lực 3.3.2.1. Hình thức huy động qua ngân sách Nhà nước đối với giao thông đường bộ Kết quả đánh giá theo các tiêu chí đánh giá về hạn chế trong thực hiện đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát Trên thực tế, số vốn ngân sách cho địa phương được phân bổ phần nào phụ thuộc vào mức thu ngân sách và % triển giao thông Thành phố Hà Nội cho thấy: các tỉnh nhận lại được. Mức độ huy động ngân sách địa phương cho phát triển hạ tầng giao thông đường bộ chủ yếu do Đối với các tiêu chí đánh giá “Hạn chế trong hoạt động thu hút nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông của nguồn thu của các địa phương có nhiều thuận lợi so với các địa phương khác. Thành phố Hà Nội”, điểm trung bình được các đối tượng hữu quan đánh giá đối với nhân tố này là 2,69 điểm. Như vậy, 3.3.2.2. Huy động qua hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm đối với nhân tố này theo ý kiến của các đối tượng được điều tra, hoạt động thu hút nguồn lực tài chính cho phát triển giao - Đối với nguồn lực tài chính từ nguồn vốn đóng góp trong dân: Phần huy động nguồn lực tài chính đóng góp thông của Thành phố Hà Nội không hẳn là hạn chế lớn. Đánh giá cụ thể theo các tiêu chí của yếu tố này như sau: trong dân được thực hiện ở các công trình hạ tầng đường bộ ở cấp liên xã, liên thôn, nội bộ các khu dân cư, trong đó - “Nguồn lực tài chính của Nhà nước cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông Thành phố Hà Nội còn thấp so với đóng góp của dân cư ngoại thành là chủ yếu. tốc độ phát triển” được đánh giá với điểm trung bình là 2,59 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra không hẳn + Đối với các vùng ngoại thành: Theo cơ chế huy động nguồn vốn cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với tiêu chí này là 88 người nông thôn mới, phần vốn đóng góp của dân cư nông thôn vẫn ở mức 10% so với tổng nguồn vấn cần huy động. (chiếm 54,3%). 3.3.2.3. Huy động qua hình thức đổi đất lấy hạ tầng - “Nguồn lực tài chính từ ngân sách Thành phố cho đầu tư phát triển chưa tập trung cho các dự án phát triển Năm 2017, Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án đường đầu tư hạ tầng giao thông dài 13,303 km giao thông” được đánh giá với điểm trung bình là 3,12 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với ý kiến với tổng vốn đầu tư khoảng 5.727 tỷ đồng, theo hợp đồng BT.Theo đó, với việc đầu tư 13,303 km, các nhà đầu tư sẽ này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và Hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 69 người (chiếm 37,9%), tuy nhiên, số lượng được nhận lại tổng diện tích đất đối ứng là 162,71 ha. ý kiến trả lời lưỡng lự đối với tiêu chí này là 42 người (chiếm 23%). Như vậy, có thể coi đây là một trong những hạn chế 3.3.2.4. Huy động qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cần phải giải quyết. Đấu giá quyền sử dụng đất cũng là phương thức huy động vốn được triển khai khá phổ biến ở Việt Nam, nhất là ở - “Thu hút nguồn lực tài chính từ nước ngoài cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông Thành phố chưa tập trung các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, giá trị của quyền sử dụng lớn như Thành phố Hà Nội. cho các dự án phát triển giao thông” được đánh giá với điểm trung bình là 2,45 điểm, với số ý kiến trả lời không đồng ý Năm 2018,Thành phố Hà Nội đã triển khai đấu giá quyền sử dụng đất trong 679 dự án (gồm có 666 dự án mới và và hoàn toàn không đồng ý với tiêu chí này là 96 người (chiếm 59,3%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng 13 dự án chuyển tiếp) với tổng diện tích đất 193,41 ha; dự kiến thu khoảng 13.710,62 tỷ đồng. Trong đó, có 111 dự án được điều tra đây không hẳn là một hạn chế. thuộc thành phố quản lý; 568 dự án nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000 m2) do cấp huyện quản lý. Năm 2019, Hà Nội dự kiến - “Công tác thu hút nguồn lực tài chính từ các doanh nghiệp cho đầu tư hạ tầng giao thông chưa tập trung giải đưa ra đấu giá khoảng 197 ha đất tại 635 dự án (gồm có 618 dự án mới và 17 dự án chuyển tiếp). Dự kiến kế hoạch thu quyết các công trình giao thông trọng điểm của Thành phố” được đánh giá với điểm trung bình là 2,6 điểm, với số ý theo kết quả trúng đấu giá là 15.972,29 tỷ đồng (bao gồm 152 dự án thuộc thành phố quản lý và 483 dự án đất nhỏ lẻ xen kiến trả lời không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với tiêu chí này là 92 người (chiếm 56,2%), như vậy, theo đánh giá kẹt). Kế hoạch đấu giá năm 2020 gồm 453 dự án (395 dự án mới và 58 dự án chuyển tiếp) với tổng diện tích đất 286,93 của đa số các đối tượng được điều tra đây không hẳn là một hạn chế. ha; dự kiến thu 23.855,58 tỷ đồng; trong đó, đấu giá các dự án thuộc thành phố quản lý là 166 dự án; đấu giá đất nhỏ lẻ - “Cơ quan hành chính Thành phố thực hiện chức năng đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển giao xen kẹt là 287 dự án. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá giai đoạn 2018 - thông không có đủ chuyên môn đa dạng hoá nguồn vốn phát triển các dự án phát triển giao thông” được đánh giá với 2020 dự kiến 17.518,39 tỷ đồng. điểm trung bình là 2,6 điểm, với số ý kiến trả lời không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với tiêu chí này là 81 người 3.4. Đánh giá chung về thực trạng đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông Thành phố (chiếm 50%), số ý kiến lưỡng lự trả lời là 36 người (chiếm 22,2%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được Hà Nội điều tra đây không hẳn là một hạn chế. 3.4.1. Về kết quả đạt được Đối với các tiêu chí đánh giá “Hạn chế về năng lực của tổ chức thực hiện và cán bộ thực hiện đa dạng hóa nguồn - Thành phố Hà Nội đã khai thác nguồn vốn Trung ương với các cơ chế huy động đặc thù, trong phân bổ nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông của Thành phố Hà Nội”, điểm trung bình được các đối tượng hữu quan đánh giá vốn địa phương cho phát triển hạ tầng nói chung, hạ tầng giao thông đường bộ nói riêng, với tỷ trọng lớn và mức độ gia đối với nhân tố này là 3,52 điểm. Như vậy, đối với nhân tố này theo ý kiến của các đối tượng được điều tra, “Hạn chế về tăng qua các năm;Tạo lập môi trường thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách, nhất là đầu tư của tư nhân cho phát triển hạ năng lực của tổ chức thực hiện và cán bộ thực hiện đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông của tầng giao thông đường;Tuyên truyền, phát huy sức mạnh của các tổ chức chính trị trong vận động cư dân đóng góp hạ Thành phố Hà Nội” là hạn chế cần phải khắc phục. tầng giao thông nông thôn. - “Chức năng phân bổ tài chính bị hạn chế do phải sử dụng các cán bộ và bộ phận giúp việc/tham mưu làm việc 3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân theo phương thức hành chính, quan liêu” được đánh giá với điểm trung bình là 3,82 điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý và 3.4.2.1. Những hạn chế hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 121 người (chiếm 74,7%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được điều Bên cạnh những thành tựu, huy động nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông đường bộ của Thành phố Hà tra đây là một hạn chế cần phải khắc phục. Nội vẫn còn những hạn chế sau: - “Việc phối hợp trong thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của về đa dạng hoá nguồn lực tài chính giữa các Bộ/ban/ngành hoặc sở còn hạn chế, chất lượng không cao” được đánh giá với điểm trung bình là 3,38 điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 109 người (chiếm 66%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được điều tra đây là một hạn chế cần phải khắc phục. - “Các dự án thu hút vốn từ doanh nghiệp chịu sự kiểm tra, giám sát của nhiều cơ quan quản lý các cấp đối với cùng một nội dung” được đánh giá với điểm trung bình là 3,57 điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 115 người (chiếm 71%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được điều tra đây là một hạn chế cần phải khắc phục. - “Phân định không rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân thực hiện chức năng đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông.” được đánh giá với điểm trung bình là 3,31 điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 78 người (chiếm 48,2%), tuy nhiên, số ý kiến lưỡng lự có 43 người (chiếm 26,5%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được điều tra đây là một hạn chế cần phải khắc phục. Đối với các tiêu chí đánh giá “Hạn chế về quy chế/quy định cụ thể đối với hoạt động đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông của Thành phố Hà Nội”, điểm trung bình được các đối tượng hữu quan đánh giá đối với
  4. 7 8 nhân tố này là 4,04 điểm. Như vậy, đối với nhân tố này theo ý kiến của các đối tượng được điều tra, “Hạn chế về quy Thứ nhất, đối với các tiêu chí đánh giá “Do chưa hình thành được một mô hình, cơ chế và chính sách đảm bảo chế/quy định cụ thể đối với hoạt động đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông của Thành phố Hà cho đa dạng hoá nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông” của Thành phố Hà Nội, điểm trung bình được các Nội” là hạn chế cần phải khắc phục. Đánh giá cụ thể theo các tiêu chí của yếu tố này như sau: đối tượng hữu quan đánh giá đối với nhân tố này là 3,13 điểm. Như vậy, đối với nhân tố này theo ý kiến của các đối - “Chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm báo cáo, giải trình của các cơ quan được giao thực hiện đa dạng hoá tượng được điều tra, việc chưa hình thành được một mô hình, cơ chế và chính sách đảm bảo cho đa dạng hoá nguồn lực nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông Thành phố trước các cơ quan dân cử (Hội đồng nhân dân)” được tài chính phát triển hạ tầng giao thông cho phát triển giao thông của Thành phố Hà Nội là nguyên nhân của những hạn đánh giá với điểm trung bình là 3,92 điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 134 người chế cần phải khắc phục. (chiếm 92,7%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được điều tra đây là một hạn chế cần phải khắc phục. - Thứ hai, “Do Thành phố Hà Nội chưa xác định cụ thể thứ tự ưu tiên đối với mục tiêu, nhiệm vụ giao cho từng - “Việc phân công thực hiện chức năng đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông trong nội bộ dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông” được đánh giá với điểm trung bình là 3,07 điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý từng cơ quan Nhà nước còn phân tán, chồng chéo giữa các Sở/Phòng/ban” được đánh giá với điểm trung bình là 4,07 và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 60 người (chiếm 37%), tuy nhiên, số lượng ý kiến lưỡng lự trả lời là 47 người điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 137 người (chiếm 84,6%), như vậy, theo đánh (chiếm 29%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được điều tra đây là một nguyên nhân dẫn đến những hạn giá của đa số các đối tượng được điều tra đây là một hạn chế cần phải khắc phục. chế trong việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính. - “Chưa có quy định cụ thể tạo động lực cho tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan Thành phố được giao nhiệm vụ - Thứ ba, “Do chưa có quy định rõ ràng phương thức hạch toán chi phí để bù đắp cho các dự án do Thành phố thực thiện đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ (cơ chế đầu tư” được đánh giá với điểm trung bình là 3,05 điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí lương, thưởng, thù lao…)” được đánh giá với điểm trung bình là 4,04 điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn này là 60 người (chiếm 37%), tuy nhiên, số lượng ý kiến lưỡng lự trả lời là 51 người (chiếm 31,5%), như vậy, theo đánh đồng ý với tiêu chí này là 144 người (chiếm 82,7%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được điều tra đây là giá của đa số các đối tượng được điều tra đây là một nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc đa dạng hóa nguồn một hạn chế cần phải khắc phục. lực tài chính. - “Các doanh nghiệp bị hạn chế tham gia đấu thầu các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giảo thông mà Bộ/UBND - Thứ tư, “Giám sát, đánh giá chủ yếu căn cứ vào các báo cáo của các dự án đầu tư về nguồn lực tài chính trong cấp tỉnh làm chủ đầu tư, các dự án do các tổ chức quốc tế viện trợ” được đánh giá với điểm trung bình là 4,06 điểm, với khi chưa có cơ chế thẩm định tính chính xác” được đánh giá với điểm trung bình là 3,28 điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý số ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 142 người (chiếm 87,7%), như vậy, theo đánh giá của đa và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 77 người (chiếm 41,5%), số lượng ý kiến lưỡng lự trả lời là 48 người (chiếm số các đối tượng được điều tra đây là một hạn chế cần phải khắc phục. 29,6%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được điều tra đây là một nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong “Chức năng đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông của Thành phố chưa hiệu lực và việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính. hiệu quả đầu tư phát triển hạ tầng giao thông Thành phố” được đánh giá với điểm trung bình là 4,12 điểm, với số ý kiến - “Tiêu chí giám sát chưa chú trọng các chỉ tiêu tài chính” được đánh giá với điểm trung bình là 3,09 điểm, với trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 139 người (chiếm 85,8%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối số ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 63 người (chiếm 39,9%), số lượng ý kiến lưỡng lự trả lời tượng được điều tra đây là một hạn chế cần phải khắc phục. là 51 người (chiếm 31,5%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được điều tra đây là một nguyên nhân dẫn 3.4.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế đến những hạn chế trong việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính. - Nguyên nhân từ tổ chức bộ máy chỉ đạo, triển khai thực hiện đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển “Tiêu chí giám sát khó được lượng hóa cụ thể” được đánh giá với điểm trung bình là 3,18 điểm, với số ý kiến trả hạ tầng giao thông lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 65 người (chiếm 40,1%), số lượng ý kiến lưỡng lự trả lời là 57 người Thứ nhất đối với các tiêu chí đánh giá “Do luật pháp hiện hành chưa đầy đủ, đồng bộ và thiếu nhất quán trong (chiếm 35,2%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được điều tra đây là một nguyên nhân dẫn đến những việc tách bạch các nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông với các hoạt động đầu tư phát triển khác” chỉ hạn chế trong việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính. ra điểm trung bình được các đối tượng hữu quan đánh giá đối với nhân tố này là 3,02 điểm. Như vậy, đối với nhân tố này Như vậy, trên cơ sở các danh mục các chương trình dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch giao thông vận tải theo ý kiến của các đối tượng được điều tra, yếu tố Luật pháp hiện hành chưa đầy đủ, đồng bộ và thiếu nhất quán trong nói chung, phát triển hạ tầng giao thông Hà Nội đã phân bổ vốn (phần vốn ngân sách), kêu gọi đầu tư (phần công trình việc tách bạch các nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông với các hoạt động đầu tư phát triển khác không huy động vốn ngoài ngân sách); dựa trên nguồn vốn huy động, nhà đầu tư đăng ký đầu tư, các chương trình dự án theo hẳn là hạn chế lớn. danh mục xây dựng có lúc chưa chi tiết, chưa sát với tình hình thực tế. - Thứ hai: “Do quy định về tổ chức thực hiện chức năng đa dạng hoá nguồn lực tài chính từ phía Nhà nước và - Nguyên nhân từ cơ chế, văn bản pháp qui để hướng dẫn và thúc đẩy đa dạng hóa thu hút nguồn lực tài chính cho Thành phố chưa đầy đủ” được đánh giá với điểm trung bình là 2,79 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra không phát triển hạ tầng giao thông hẳn đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với tiêu chí này là 80 người - Nguyên nhân từ công tác triển khai thực hiện đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông (chiếm 49,4%), số lượng ý kiến lưỡng lự là 33 người (chiếm 20,4%), như vậy, có thể coi đây chưa hẳn là một nguyên - Nguyên nhân từ công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và điều chỉnh đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho nhân dẫn đến những hạn chế trong việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính. phát triển hạ tầng giao thông - Thứ ba, “Do chưa tách biệt thực hiện nguồn lực tài chính với các nguồn lực đầu tư” được đánh giá với điểm Đối với các tiêu chí đánh giá “Năng lực và các điều kiện cho thực hiện giám sát của các ban ngành quản lý còn trung bình là 2,97 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với ý kiến này, số lượng ý kiến trả lời không thiếu và yếu cho phát triển giao thông của Thành phố Hà Nội”, điểm trung bình được các đối tượng hữu quan đánh giá đồng ý và Hoàn toàn không đồng ý với tiêu chí này là 63 người (chiếm 38,9%), đối tượng lưỡng lự là 30 người (chiếm đối với nhân tố này là 3,48 điểm. Như vậy, đối với nhân tố này theo ý kiến của các đối tượng được điều tra, “Năng lực 18,5%). Như vậy, có thể coi đây chưa hẳn là một nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc đa dạng hóa nguồn lực và các điều kiện cho thực hiện giám sát của các ban ngành quản lý còn thiếu và yếu cho phát triển giao thông của tài chính. Thành phố Hà Nội” là Nguyên nhân của những hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đánh giá cụ thể theo các - Thứ tư, “Do chưa thực hiện thống nhất và tập trung các quyền và nghĩa vụ đối với các sở ban ngành trong tiêu chí của yếu tố này như sau: quản lý vốn đầu tư” được đánh giá với điểm trung bình là 3,24 điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý và Hoàn toàn đồng ý - “Chưa chú trọng giám sát quá trình thực thi chức năng đa dạng hoá nguồn lực tài chính” được đánh giá với với tiêu chí này là 79 người (chiếm 49,8%), số lượng ý kiến lưỡng lự là 38 người (chiếm 23,5%), như vậy, theo đánh giá điểm trung bình là 3,49 điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 90 người (chiếm của đa số các đối tượng được điều tra có thể coi đây là một nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc đa dạng hóa 55,6%), tuy nhiên, số lượng ý kiến lưỡng lự trả lời là 45 người (chiếm 27,8%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối nguồn lực tài chính. tượng được điều tra đây là một nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính. - Thứ năm, “Do chưa có quy định cụ thể về nội dung quản lý Nhà nước đối với các nguồn lực tài chính ” được - “Tiêu chí giám sát và đánh giá về những người giữ chức danh đại diện trực tiếp quản lý các nguồn lực tài chính đánh giá với điểm trung bình là 3,31 điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 81 người của Thành phố chưa đầy đủ và rõ ràng, ít hướng đến kết quả cuối cùng” được đánh giá với điểm trung bình là 3,45 (chiếm 50%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được điều tra có thể coi đây là một nguyên nhân dẫn đến điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 89 người (chiếm 54,9%), tuy nhiên, số lượng ý những hạn chế trong việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính. kiến lưỡng lự trả lời là 46 người (chiếm 28,4%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được điều tra đây là một - Thứ sáu, “Do chưa có phân công, phân cấp hợp lý thực hiện chức năng quản lý các nguồn lực tài chính đầu tư nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính. hạ tầng giao thông” được đánh giá với điểm trung bình là 2,85 điểm, với số ý kiến trả lời không đồng ý và Hoàn toàn - “Hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin cho quản lý nguồn lực tài chính còn hạn chế” được đánh giá với điểm trung không đồng ý với tiêu chí này là 77 người (chiếm 47,5%), số ý kiến lưỡng lự trả lời là 29 người (chiếm 17,9%), như vậy, bình là 3,49 điểm, với số ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 92 người (chiếm 56,8%), số lượng có thể coi đây chưa hẳn là một nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính. ý kiến lưỡng lự trả lời là 46 người (chiếm 28,4%), như vậy, theo đánh giá của đa số các đối tượng được điều tra đây là - Nguyên nhân từ công tác xây dựng các chương trình mục tiêu, kế hoạch đa dạng hóa nguồn lực tài chính một nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính. cho phát triển hạ tầng giao thông Những bất hợp lý vẫn còn chậm, rồi lại từ phát hiện đến sửa chữa, khắc phục vẫn có những sự vụ bị kéo dài, cách xử lý vẫn thiếu kiên quyết làm giảm tính nghiêm minh của các văn bản pháp qui và pháp luật của Nhà nước.
  5. 9 10 CHƯƠNG 4 - “Vấn đề quản lý và sử dụng đất trong quản lý đa dạng hoá cho phát triển hạ tầng giao thông Thành phố” QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA được đánh giá với điểm trung bình là 4,01 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí này, số NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 131 người (chiếm 80,9%). - “Quản lý các nguồn lực tài chính của các thành viên trực thuộc sở ban ngành thực hiện hoạt động đa dạng hoá 4.1. Những căn cứ đề xuất phương hướng và giải pháp tiếp tục đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ cho phát triển hạ tầng giao thông Thành phố” được đánh giá với điểm trung bình là 4,06 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng tầng giao thông của Hà Nội được điều tra đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 138 người 4.1.1. Quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam (chiếm 85,2%). Mục tiêu phát triển của Quy hoạch phát triển giao thông là điểm nhấn, là yêu cầu phát triển cao trong phát triển Đối với các tiêu chí đánh giá “Cơ chế, chính sách đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông của của quốc gia. Cơ chế huy động nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội có tính đặc thù cao, đa dạng hóa Thành phố Hà Nội”, điểm trung bình được các đối tượng hữu quan đánh giá đối với nhân tố này là 2,56 điểm. Đánh giá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông càng trở nên cấp bách. cụ thể theo các tiêu chí của yếu tố này như sau: 4.1.2. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội - “Đánh giá chung về quy định về đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông Thành - Phát triển giao thông tạo sự liên kết giữa Hà Nội với các vùng lân cận, các đô thị vệ tinh. phố” được đánh giá với điểm trung bình là 2,36 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra chưa thực sự đồng ý với - Giải quyết ách tắc giao thông gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng đầu tư xây dựng các tuyến vận tải công cộng lớn tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với tiêu chí này là 114 người (chiếm như đường sắt trên cao, tàu điện ngầm, các công trình ngầm… 70,4%). 4.2. Quan điểm, phương hướng đa dạng hóa nguồn lực tài chính chính cho phát triển hạ tầng giao thông của Hà - “Cơ chế chính sách đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông Thành phố” được đánh Nội giá với điểm trung bình là 3,59 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 105 người (chiếm 64,8%). 4.2.1. Quan điểm đa dạng hóa nguồn lực tài chính chính cho phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội - “Quy định về thẩm quyền quyết định đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông Thành Đảm bảo tính công khai và minh bạch trong đa dạng hóa nguồn lực tài chính chính cho phát triển hạ tầng giao phố” được đánh giá với điểm trung bình là 2,15 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra chưa thực sự đồng ý với thông của Hà Nội. tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với tiêu chí này là 127 người (chiếm Đảm bảo nguyên tắc cùng có lợi trong đa dạng hóa nguồn lực tài chính chính cho phát triển hạ tầng giao thông 79,6%). của Hà Nội. - “Đánh giá chung về quy định thẩm quyền quyết định đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng Đảm bảo tính hiệu quả trong đa dạng hóa nguồn lực tài chính chính cho phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội. giao thông Thành phố” được đánh giá với điểm trung bình là 2,16 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra chưa 4.2.2. Phương hướng đa dạng hóa nguồn lực tài chính chính cho phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội thực sự đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý với tiêu chí này là 125 người (chiếm 77,2%). - Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính trên cơ sở khai thác tốt vai trò của nguồn vốn ngân sách; Đối với các tiêu chí đánh giá giải pháp về “Cơ chế đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông”, - Tăng cường huy động và đầu tư có hiệu quả nguồn lực vốn ODA, các nguồn lực viện trợ không hoàn lại; điểm trung bình được các đối tượng hữu quan đánh giá đối với nhân tố này là 3,85 điểm. Đánh giá cụ thể theo các tiêu - Giải quyết tốt các mối quan hệ về lợi ích trong xây dựng và khai thác các công trình hạ tầng giao thông; chí của yếu tố này như sau: - Đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến người dân để chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm trong huy động - “Việc quy định quyền chủ động huy động nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông cho đơn vị thực nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông thực sự đi vào cuộc sống; hiện” được đánh giá với điểm trung bình là 3,78 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí này, số - Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông; lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 114 người (chiếm 70,4%). 4.3. Giải pháp đa dạng hóa nguồn lực tài chính chính cho phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội - “Đối với các đơn vị trển khai thực hiện đa dạng hoá nguồn lực tài chính cần xem xét, quyết định trên cơ sở các dự án huy động vốn có hiệu quả” được đánh giá với điểm trung bình là 3,8 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra 4.3.1. Phân tích kết quả điều tra thăm dò của cá nhân về giải pháp đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 111 người (chiếm 78,5%). tầng giao thông của Hà Nội - “Việc phân cấp, phân quyền cho các đơn vị quận huyện Thành phố nhất là quyền thu hút nguồn lực tài chính Đối với các tiêu chí đánh giá giải pháp về“Quyền và trách nhiệm của các bên trong đa dạng hóa nguồn lực tài phát triển hạ tầng giao thông” được đánh giá với điểm trung bình là 3,96 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra chính”, điểm trung bình được các đối tượng hữu quan đánh giá đối với nhân tố này là 3,94 điểm. Đánh giá cụ thể theo đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 128 người (chiếm 79%). các tiêu chí của yếu tố này như sau: - “Thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền, nghĩa vụ của Thành phố được tổ chức dưới hình thức Ban - “Mức độ tách bạch giữa quyền thu hút đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông quản lý tài chính thuộc UBND thành phố” được đánh giá với điểm trung bình là 3,87 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng Thành phố” được đánh giá với điểm trung bình là 3,98 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí được điều tra đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 125 người này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 138 người (chiếm 85,2%). (chiếm 77,2%). - “Mức độ xác định quyền và trách nhiệm của đại diện vốn trong đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển Đối với các tiêu chí đánh giá giải pháp về “Cơ chế quản lý đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển giao hạ tầng giao thông Thành phố” được đánh giá với điểm trung bình là 3,88 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra thông”, điểm trung bình được các đối tượng hữu quan đánh giá đối với nhân tố này là 3,66 điểm. Đánh giá cụ thể theo đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 127 người (chiếm 78,4%). các tiêu chí của yếu tố này như sau: - “Mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của ban ngành trong đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ - “Cơ chế điều hòa vốn trong các quận huyện, thành phố” được đánh giá với điểm trung bình là 3,73 điểm, tầng giao thông Thành phố” được đánh giá với điểm trung bình là 3,93 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 130 người (chiếm 80,2%). tiêu chí này là 111 người (chiếm 79,5%). - “Công tác thanh tra, giám sát sử dụng vốn đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông - “Cơ chế huy động vốn trong nội bộ quận huyện” được đánh giá với điểm trung bình là 3,62 điểm, chứng tỏ đa Thành phố” được đánh giá với điểm trung bình là 3,97 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí số đối tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 137 người (chiếm 84,6%). 106 người (chiếm 75,4%). Đối với các tiêu chí đánh giá “Vấn đề quản lý và sử dụng nguồn lực cho phát triển hạ tầng giao thông của Thành - “Việc tiếp cận vốn với các quỹ mạo hiểm” được đánh giá với điểm trung bình là 3,63 điểm, chứng tỏ đa số đối phố Hà Nội”, điểm trung bình được các đối tượng hữu quan đánh giá đối với nhân tố này là 3,99 điểm. Đánh giá cụ thể tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 103 theo các tiêu chí của yếu tố này như sau: người (chiếm 73,6%). - “Việc kiểm tra, giám sát các dự án sử dụng nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông Thành - “Đánh giá chung về quyền và nghĩa vụ của các cấp, ngành trong đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát phố” được đánh giá với điểm trung bình là 3,96 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí triển hạ tầng giao thông” được đánh giá với điểm trung bình là 3,66 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 133 người (chiếm 82,1%). ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 100 người (chiếm 71,7%). - “Vấn đề chủ quản trong đa dạng hoá nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông Thành phố” Đối với các tiêu chí đánh giá giải pháp về “Thành lập bộ phận tập trung quản lý tài chính của các nguồn lực tài được đánh giá với điểm trung bình là 3,94 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí này, số chính cho phát triển giao thông”, điểm trung bình được các đối tượng hữu quan đánh giá đối với nhân tố này là lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 129 người (chiếm 79,6%). 3,71điểm. Đánh giá cụ thể theo các tiêu chí của yếu tố này như sau:
  6. 11 - “Thành lập các đầu mối khác nhau thực hiện thống nhất và tập trung chức năng quản lý nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông (Các Sở, ngành tập trung đầu mối quản lý chung các nguồn lực tài chính phát triển hạ tầng giao thông)” được đánh giá với điểm trung bình là 3,73 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 115 người (chiếm 81%). - “Thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền, nghĩa vụ của Thành phố được tổ chức dưới hình thức một Ban chủ quản tài chính” được đánh giá với điểm trung bình là 3,7 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 115 người (chiếm 81%). Đối với các tiêu chí đánh giá giải pháp về“Cơ chế quản trị tài chính các nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông”, điểm trung bình được các đối tượng hữu quan đánh giá đối với nhân tố này là 3,56 điểm. Đánh giá cụ thể theo các tiêu chí của yếu tố này như sau: - “Số lượng các công ty thành viên trực thuộc sở ban ngành thực hiện hoạt động đa dạng hoá cho phát triển hạ tầng giao thông Thành phố hiện nay là quá nhiều so với quy mô đầu tư phát triển hạ tầng giao thông của Thành phố” được đánh giá với điểm trung bình là 3,97 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 126 người (chiếm 77,8%). - “Cơ chế quản trị tài chính các nguồn vốn chưa hiện đại và chuyên nghiệp, bị hành chính hóa” được đánh giá với điểm trung bình là 3,16 điểm, chứng tỏ đa số đối tượng được điều tra đồng ý với tiêu chí này, số lượng ý kiến trả lời đồng ý và hoàn toàn đồng ý với tiêu chí này là 52 người (chiếm 32,1%), số lượng ý kiến lưỡng lự là 74 người (chiếm 45,7%). 4.3.2. Một số giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội -Nhóm giải pháp về rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông nói chung, giao thông làm điều kiện tiền đề cho các giải pháp về đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông -Nhóm giải pháp về xây dựng tổ chức bộ máy chỉ đạo, triển khai thực hiện đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông - Nhóm giải pháp về xây dựng các chương trình mục tiêu, kế hoạch đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông - Nhóm giải pháp về xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách đa dạng hóa thu hút nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông - Nhóm giải pháp về tổ chức thực thiện đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông + Đối với nguồn lực tài chính từ ngân sách: Các vấn đề của nguồn vốn ngân sách cần tập trung là: (1) Tích cực khai thác các nguồn lực bổ sung cho nguồn vốn ngân sách, trong đó có nguồn vốn được tạo ra do xây dựng các hạ tầng giao thông, thông qua nguồn thu từ địa tô chênh lệch 2 của đất ven đường mới xây dựng. (2) Tạo sự chủ động phân bổ theo các quy hoạch và theo tiến độ, theo đó việc huy động các nguồn vốn khác được thuận lợi. Tăng cường tính chuyên nghiệp và minh bạch. + Chủ động kêu gọi sự tham gia của tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài KẾT LUẬN Đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho phát triển giao thông là cơ chế, chính sách và các giải pháp thu hút, huy động từ nhiều nguồn của xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trong một giai đoạn nhằm phát triển hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở mỗi quốc gia, địa phương, vùng lãnh thổ, thậm chí trong từng cơ sở kinh doanh nhất định.Đa dạng hóa các nguồn vố đâu tư, trong đó có đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là công việc manhg tính tổng hợp lâu dài cả về kinh tế và xã hội. Vì vậy nó cần được thực thi bởi các tổ chức quản lý nhà nước và tham gia của người dân và các tổ chức kinh tế một cánh đông bộ mới mang lại hiệu quả cao.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2