intTypePromotion=1

Đề tài: Kiểm soát tiền lương và các khoản trích theo lương do công ty kiểm toán ABC thực hiện

Chia sẻ: Phan Thi Tuong Vy | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:42

0
152
lượt xem
42
download

Đề tài: Kiểm soát tiền lương và các khoản trích theo lương do công ty kiểm toán ABC thực hiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Kiểm soát tiền lương và các khoản trích theo lương do công ty kiểm toán ABC thực hiện trình bày về cơ sở lí luận về kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kiểm toán chu trình tiền lương tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Kiểm soát tiền lương và các khoản trích theo lương do công ty kiểm toán ABC thực hiện

 1. ĐỀ TÀI: KIỂM SOÁT TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG DO CÔNG TY KIỂM TOÁN ABC THỰC HIỆN Nhóm 5- L13KH 1. Nguyễn Thị Minh Hiếu 2. Nguyễn Thị Thúy Ngọc 3. Phan Thị Tường Vy 4. Trần Thị Thanh 5.Nguyễn Thị Hà Phương 6. Trần Thị Kim Huệ ­ L14KH
 2. Kết cấu bài làm CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CHƯƠNG 2: kIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY  CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐỘNG Thủ tục phân tích Thủ tục kiểm tra chi tiết Khảo sát một số tình huống đặc thù TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN  LƯƠNG NHÂN SỰ
 3. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Những vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương 1.1.1 Đặc điểm về tiền lương và các khoản trích theo lương
 4. a. Khái niệm về tiền lương Tiền lương là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng và chất lượng công việc. Về bản chất, tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động. Mặc khác, tiền lương còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tạo mối quan tâm của người lao động đến kết quả công việc của họ .
 5. Bảo hiểm  Bảo hiểm  y tế xã hội Các khoản  trích theo  lương Bảo hiểm  Kinh phí  thất nghiệp công đoàn
 6. b. Chức năng cơ bản của chu trình Tuyển dụng nhân viên Phê duyệt mức  lương Chấm công Tính lương Ghi chép sổ sách Thanh toán lương
 7. Sơ đồ khái quát chu trình tiền lương  Bộ phận hoạt động    Bộ phận nhân sự  ­  Chấm  công  theo  dõi  thời  ­ Tuyển chọn, thuê mướn  gian lao động    ­  Lập báo cáo tình hình nhân  ­  Xác  nhận  công  việc  hoàn    sự  thành  ­ Lập sổ nhân sự  ­  Duyệt  thời  gian  nghỉ  ốm,  ­ Lập hồ sơ nhân sự  thai  sản,  tai  nạn  lao  động,  ngừng việc.    Bộ phận kế toán tiền lương  ­ Tính lương, thưởng và lập bảng thanh toán lương, thưởng và các khoản phải  nộp, phải trả.  ­ Ghi chép sổ sách kế toán.  ­ Thanh toán lương, thưởng và các khoản liên quan. 
 8. 1.1.2 Mục tiêu kiểm toán Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và Công ty kiểm toán khi thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính là: (a) Đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu báo cáo tài chính, xét trên phương diện tổng thể, có còn chứa đựng những sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không, từ đó giúp kiểm toán viên đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo tài chính có được lập trung thực và hợp lýtrên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính hay không; (b) Lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và công bố thông tin theo quy định của chuẩn mực kiểm toán, phù hợp với các phát hiện của kiểm toán viên.
 9. 1.1.2 Mục tiêu kiểm toán Mục tiêu chung: Kiểm toán viên phải thu thập các bằng chứng để khẳng định tính trung thực và hợp lí của nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương, tất cả các thông tin tài chính trọng yếu có liên quan tới chu trình đều được trình bày phù hợp với các Các mục tiêu kiểm toán cụ thể: nguyên ü Mtắc kế toán, ục tiêu về sựchế  hiệđộ . kếu toán hiện hành n hữ ü Mục tiêu đầy đủ (trọn vẹn) ü Mục tiêu quyền và nghĩa vụ ü Mục tiêu tính giá ü Mục tiêu phân loại và trình bày
 10. 1.2. Các sai phạm và thủ tục kiểm soát nội bộ đối với  chu trình ti Các sai phạm ền lương Các thủ tục kiểm soát Nghiệp vụ phê chuẩn:   ­  Các  nhân  viên  cần  được  ­ Có thể tuyển dụng phải các  ­Thiết  lập  chính  sách  và  thủ  tuyển dụng dựa trên các tiêu  nhân  viên  kém  năng  lực  và  tục  tuyển  dụng  và  thuê  chuẩn do BQL phê duyệt sẽ  dẫn  đến  chi  phí  đào  tạo  mướn một cách rõ ràng lớn  các  khỏan  chi  phí  không  ­ Cập nhật sổ và hồ sơ  nhân  đáng  có  hoặc  những  khoản  viên  liên  tục  đối  với  mọi  tiền bị phạt do vi phạm PL. nhân viên.   ­Các  khoản  tiền  lương,  ­ Các nhân viên có thể được  ­  Duy  trì  một  danh  sách  đã  thưởng,  các  khoản  trích  theo  trả tiền mà chưa được duyệt  được cập nhật và phê duyệt  lương  cũng  như  các  khoản  dẫn  tới  tăng  chi  phí  nhân  về  các  mức  lương,  bậc  khấu trừ cần phải được thực  công  hoặc  vi  phạm  HĐ  với  lương  và  các  khoản  khấu  hiện  tuân  theo  sự  phê  chuẩn  công đoàn. trừ. của BQL. ­  Những  điều  chỉnh  chưa  ­Các điều chỉnh đối với việc  được phê duyệt về việc tăng  ­ Thiết lập các chính sách và  ghi  chép  sổ  sách  hay  BC  về  mức  lương  của  một  nhân  các thủ tục để điều chỉnh rõ  TL  và  nhân  viên  nhất  thiết  viên  nào  đó  có  thể  dẫn  tới  ràng. phải  được  thực  hiện  tuân  khỏan  chi  vô  lí  và  tăng  mức  thủ  theo  sự  phê  duyệt  của  CPNC  không  đúng  với  thực 
 11. 1.2. Các sai phạm và thủ tục kiểm soát nội bộ đối với  chu trình tiền lương Ghi sổ: ­ Các khoản chi tiền liên  ­  Những  CPNC,  CPTL  ­  Thiết  lập,  xây  dựng  quan  đến  tiền  lương,  và  các  khoản  liên  quan  một  sơ  đồ  tài  khoản  thưởng,  các  khoản  trích  có  thể  không  chính  xác  hạch toán và các thủ tục  theo  lương,  khoản  khấu  dẫn tới chi phí và nợ sau  hạch toán rõ ràng. trừ  thuế,  phúc  lợi  phải  đó bị trình bày sai theo. ­  Thống  nhất  một  cách  được ghi chép chính xác  ­  Bảng  tính  lương  và  hợp  lý  giữa  hệ  thống  về số học, đúng thời kỳ  bảng  tổng  hợp  chi  phí  các  bảng  tính  lương,  và  thích  hợp  về  phân  tiền  lương  và  NKTL  có  bảng  tổng  hơp  chi  phí  loại. thể  không  khớp  dẫn  tới  nhân  công,  nhật  ký  tiền  việc phân bổ chi phí tiền  lương,  sổ  thanh  toán  lương  sẽ  không  chính  tiền lương và sổ cái. xác.
 12. 1.2. Các sai phạm và thủ tục kiểm soát nội bộ đối với  chu trình tiền lương Thực chi: ­  Thiết  lập  các  thủ  tục  ­  Nhân  viên  có  thể  viết  ­ Thiết lập một hệ thống  tiền  lương  và  nhân  viên,  các  chi  phiếu  cho  những  hướng dẫn cũng như thủ  cần phải tuân thủ theo sự  nhân  viên  đã  thôi  việc  tục  về  tiền  lương  và  phê chuẩn của BQL. hoặc  không  có  thực  dẫn  nhân sự. tới  các  khoản  chi  phí  phi  ­ Tất cả những khoản chi  lí. ­  Đánh  số  trước  và  kiểm  tiền  lương  đểu  phải  căn  ­  Tiền  chi  có  thể  chi  ra  tra  các  bảng  chấm  công,  cứ  vào  các  khoản  nợ  đã  cho những dịch vụ không  thẻ thời gian, phiếu hoàn  được ghi nhận. có  thật  dẫn  đến  các  thành  sản  phẩm  lao  vụ,  khoản  chi  phí  phi  lí  làm  các  PC  và  các  BC  về  sự  tăng  chi  phí  nhân  công  điều chỉnh không đúng với thực tế ­ Yêu cầu phải có chữ ký  của các bên liên quan đối  với  tất  cả  các  khoản  chi  tiền lương.
 13. 1.2. Các sai phạm và thủ tục kiểm soát nội bộ đối với  chu trình tiền lương ­  Tiếp  cận  với  các  sổ  ­  Các  sổ  sách  báo  cáo  và  ­ Thiết lập hệ thống đảm  sách  tiền  lương  và  nhân  tài  liệu  có  thể  được  sử  bảo  khỏi  bị  lấy  cắp,  lấy  sự  cũng  như  các  báo  cáo  dụng  bởi  những  nhân  trộm  như:  camera,  hệ  và tài liệu phải được giới  viên  không  có  thẩm  thống  báo  động,  nhân  hạn  ở  những  nhân  viên  quyền  cho  những  mục  viên bảo vệ... đã  được  phân  công  bới  đích vụ lợi dẫn tới những  ­  Đánh  số  trước  và  kiểm  BQL. khoản  chi  phí  phi  lí  và  soát các báo cáo tài liệu. CPNC tăng quá mức thực  ­  Tách  bạch  các  trách  tế. nhiệm đối với quyền phê  chuẩn,  quyền  ghi  sổ,  quyền  thanh  toán  tiền  lương  và  các  nghiệp  vụ  nhân sự
 14. 1.3. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát Mục  tiêu  kiểm  Thử nghiệm kiểm soát toán Tính chính xác ­  Phỏng  vấn  nhân  viên  kế  toán  về  phương  pháp  tổ  chức  hạch toán kế toán, cách tính lương và trả lương. ­  Tính  toán  lại  và  kiểm  tra  chứng  từ:  Bảng  tính  lương,  bảng tổng hợp thanh toán tiền lương, bảng tổng hợp phân  bổ chi phí nhân công, Sổ nhật kí tiền lương, sổ cái của TK  334, 338 ­ Thực hiện: Chọn ra bảng tính lương của 1 tháng nào đó  (Có thể là một số tháng) sau đó KTV kiểm tra lại độ chính  xác về mặt số học của việc tính toán. Tiếp theo KTV chọn  ra bảng tổng hợp thanh toán tiền lương có liên quan và một  bảng tổng hợp việc phân bổ chi phí nhân công để thẩm tra  độ chính xác số học của hai bảng này rồi so sánh với bảng  tính lương, đồng thời con số này cũng được đối chiếu với  sổ nhật kí tiền lương và sổ cái.
 15. 1.3. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát Tính đánh giá ­ Kiểm tra chứng từ: Sổ nhân sự, bảng tính lương +Thực hiện: So sánh các mức lương, bậc lương và các  khoản  khấu  trừ  trên  các  sổ  nhân  sự  với  các  thông  tin  như  vậy  với  bảng  tính  lương  để  xác  định  chúng  có  khớp nhau hay không. ­ Phỏng vấn BGĐ về chính sách phê duyệt tiền lương,  tiền thưởng, và các khoản khấu trừ lương.   Tính hiện hữu ­  Kiểm  tra  chứng  từ:  Bảng  tính  lương,  báo  cáo  hoạt  động nhân sự ­ Thực hiện: + Đối chiếu tiền lương của các nhân viên đã được lựa  chọn trên bảng tính lương kì trước so với kì này +  Kiểm  tra  các  báo  cáo  hoạt  động  nhân  sự  về  việc  tuyển mới hoặc mãn hạn hợp đồng
 16. 1.3. Thực hiện thử nghiệm kiểm  soát Tính đầy đủ Phỏng vấn nhân viên về việc thanh toán lương trong  công ty, hình thức đãi ngộ nhân viên. Tính đúng kì ­ Phỏng vấn nhân viên về thời gian thanh toán ­  Kiểm  tra  chứng  từ:  Phiếu  chi,  bảng  tính  lương,  bảng  thanh  toán  tiền  lương,...  xem  ngày  trên  phiếu  chi  có  khớp  với  ngày  trên  bảng  thanh  toán  tiền  lương hay không,..
 17. CHƯƠNG 2: KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN  LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN  PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐỘNG
 18. Giới thiệu về công ty Cổ phần Rạng Đông v Vốn điều lệ: 115.000.000.000 VNĐ v Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: ­ Sản xuất kinh doanh các sản phẩm Bóng đèn, vật tư thiết bị điện,  dụng cụ chiếu sáng, sản phẩm thủy tinh và các loại phích nước; ­ Dịch vụ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; ­ Xuất nhập khẩu trực tiếp; ­ Tư vấn và thiết kế chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp (không  bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); ­ Sửa chữa và lắp đặt thiết bị chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp; ­ Dịch vụ quảng cáo thương mại; ­ Dịch vụ vận chuyển hàng hoá. v Hình thức sổ kế toán áp dụng ­ Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ.
 19. Giới thiệu về công ty Cổ phần Rạng Đông  Niên độ kế toán: Niên độ kế toán cồng ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và  kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: VNĐ Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế đọ kế toán Việt Nam ban hành theo số  1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995, quyết định số 167/2000/QĐ­BTC ngày   25/10/2000, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành theo  các Quyết định số 149/2001/QĐ­BTC ngày 31/12/2001,Quyết định số  165/2002/QĐ­BTC ngày 31/12/2002, Quyết định số 234/2003/QĐ­BTC ngày  31/12/2003 và các văn bản sữa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện  kèm theo
 20. Thủ tục phân tích và đánh giá tổng quát Thủ tục phân tích Khả năng sai phạm So  sánh  số  dư  trên  tài  khoản  chi  phí  nhân  Sai  phạm  của  các  tài  khoản  chi  phí  tiền  công kỳ này với kỳ trước lương So  sánh  các  tài  khoản  phản  ánh  các  khoản  Sai  phạm  về  các  khoản  trích  trên  tiền  trích kỳ này với kỳ trước lương So  sánh  sự  biến  động  của  số  liệu  trên  tài  Sai  phạm  về  các  khoản  trích  theo  lương  khoản  chi  phí  nhân  công  với  các  tài  khoản  hoặc chi phí nhân công trích theo lương kỳ này với kỳ trước
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2