intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Giấy Việt Trì cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty và đơn vị (XN II)

Chia sẻ: Tình Tinh Tế | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:82

83
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Giấy Việt Trì cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty và đơn vị (XN II) trình bày tổng quan về công nghệ xeo giấy 25000T/năm, tổng quan về hệ thống QCS - DCS, hệ thống cung cấp điện công ty, hệ biến tần(INVERTER J300), PLC(Programble Logic Controller).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Giấy Việt Trì cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty và đơn vị (XN II)

 1. Lêi nãi ®Çu Qua thêi gian 9 kú häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i trêng, díi sù híng dÉn vµ gi¶ng dËy cña tËp thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trêng §¹i häc kü thuËt C«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn. Tíi nay ch¬ng tr×nh häc lý thuyÕt ®· kÕt thóc, ®Ó trë thµnh mét kü s thùc thô,biÕt ¸p dông gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ, cã tÝnh chñ ®éng ®éc lËp vµ gi¶i quyÕt mét nhiÖm vô cô thÓ. N¾m b¾t ®îc nh÷ng thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi trong thêi ®¹i c«ng nghÖ khoa häc ph¸t triÓn nh vò b·o. Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o thùc tÕ cho mét kü s ®îc tiÕn hµnh trong 9 tuÇn. Díi sù híng dÉn cña ThÇy Chu M¹nh Hµ . Qua 9 tuÇn thùc tËp, víi sù nç lùc häc tËp cña m×nh, biÕt ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc lý thuyÕt ®· ®îc ®µo t¹o. Céng vµo ®ã sù híng dÉn cña c¸c ThÇy C«, Vµ sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé, kü thuËt vµ c«ng nh©n hiÖn ®ang lµm viÖc t¹i c«ng ty GiÊy ViÖt Tr×. Em ®· n¾m b¾t ®îc c¬ b¶n vÒ nguyªn lý ho¹t ®éng vµ nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn b¸n tù ®éng cña d©y truyÒn c«ng nghÖ xeo giÊy bao gãi c«ng nghiÖp 25.000 T/n¨m cã tr¸ng phñ. §îc s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu s¬ chÕ vµ lÒ t¹p t¸i sö dông. §îc thùc tËp trong mét c«ng ty víi d©y truyÒn ®iÒu khiÓn b¸n tù ®éng. Qu¶n lý chÊt lîng b»ng hÖ thèng QCS (Quality Control System).HÖ thèng ®iÒu khiÓn ph©n phèi DCS (Ditributeb Control System).§iÒu khiÓn m« t¬ b»ng hÖ L«gic PLC (Programble Logic Controller).Tíi nay ch¬ng tr×nh thùc tËp cña em ®· kÕt thóc.Víi kÕt qu¶ thùc tËp b»ng b¶n b¸o c¸o gåm 5 ch¬ng sau Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ c«ng nghÖ xeo giÊy 25000T/n¨m Ch¬ng 2: Tæng quan vÒ hÖ thèng QCS - DCS Ch¬ng3: HÖ thèng cung cÊp ®iÖn c«ng ty Ch¬ng 4: HÖ biÕn tÇn(INVERTER J300) Ch¬ng 5: PLC(Programble Logic Controller) Sau 9 tuÇn thùc tËp, tham kh¶o tµi liÖu vµ tÝnh to¸n díi sù híng dÉn tËn t×nh cña ThÇy em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp. Víi thêi gian ng¾n khèi lîng kiÕn thøc lín, kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ nªn b¶n b¸o c¸o kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. RÊt mong ®îc sù gãp ý chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. Qua lêi nãi ®Çu em xin tr©n träng göi lêi c¶m ¬n ®Õn c¸c thÇy c« trong b« m«n, ®Æc biÖt lµ ThÇy Chu M¹nh Hµ. §· gióp ®ì em hoµn thµnh ®ît thùc tËp nµy.
 2. LÞCH Sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty giÊy viÖt tr× C¬ cÊu tæ chøc-bé m¸y cña c«ng ty vµ ®¬n vÞ ( xn ii ) I . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn : Tªn doanh nghiÖp : C«ng ty GiÊy ViÖt Tr× §Þa chØ :Phêng BÕn Gãt –Thµnh Phè ViÖt Tr× Tªn giao dÞch tiÕng Anh : Viet Tri Paper ComPany (ViPaCo) TiÒn th©n cña C«ng ty GiÊy ViÖt Tr× lµ Nhµ m¸y giÊy viÖt tr×, do Trung Quèc thiÕt kÕ vµ x©y dùng vµo th¸ng 12-1959. Do sù ph¸t triÓn cña nhµ m¸y vµ thay ®æi ph¬ng ph¸p qu¶n lý ®Ó cËp nhËt víi tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp hãa – HiÖn ®¹i hãa ®Êt níc n¨m 1999, Nhµ m¸y giÊy ViÖt Tr× ®· ®îc chÝnh phñ – Nhµ níc Céng hßa XHCN ViÖt Nam c«ng nhËn thµnh C«ng ty GiÊy ViÖt Tr×. TiÕn tr×nh lÞch sö vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty GiÊy ViÖt Tr× song song ®ång thêi víi x©y dùng vµ ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp ViÖt Tr×. Nhµ m¸y GiÊy ViÖt Tr× ®îc hoµn thµnh vµo ngµy 19/5/1961 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt víi c«ng suÊt thiÕt kÕ 18.000 tÊn giÊy/n¨m. S¶n phÈm chÝnh lµ giÊy in, giÊy viÕt, ngoµi ra cßn cã c¸c s¶n phÈm phô lµ giÊy bao gãi, giÊy vÖ sinh. T¹i thêi ®iÓm nµy, nhµ m¸y giÊy ViÖt Tr× lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp lín, hiÖn ®¹i vµ ®øng ®Çu c¶ níc s¶n phÈm lµm ra ®¸p øng phÇn lín nhu cÇu tiªu dïng giÊy trong níc. Tõ n¨m 1961- 1965: Lµ giai ®o¹n nhµ m¸y ®¹t s¶n lîng giÊy cao nhÊt, s¶n xuÊt ®¹t 41.000 tÊn giÊy c¸c lo¹i vµ xuÊt khÈu sang níc ngoµi h¬n 11.000 tÊn. §¸nh dÊu mét bíc tiÕn quan träng cña nghµnh giÊy ViÖt Nam. Tõ n¨m 1966 - 1972: Lµ giai ®o¹n nhµ m¸y bÞ chiÕn tranh nÆng tµn ph¸ nÆng nÒ. Mét sè kh©u s¶n xuÊt quan träng cña nhµ m¸y bÞ ph¸ hñy hoµn toµn nh ph©n xëng xeo, ph©n xëng bét. Do vËy s¶n lîng thêi k× nµy chØ ®¹t cha ®Çy 20.000 tÊn. N¨m 1973: Nhµ m¸y dÇn ®îc kh«i phôc vµ nhanh chãng æn ®Þnh s¶n xuÊt l¾p ®Æt, tu söa m¸y mãc, chØ sau mét thêi gian ng¾n, n¨m 1974 ®· s¶n xuÊt ®¹t 4.000 tÊn giÊy c¸c lo¹i. Tõ n¨m 1975- 1987: §©y lµ thêi k× nÒn kinh tÕ níc ta gÆp nhiÒu khã kh¨n, bÞ tµn ph¸ sau chiÕn tranh. §©y lµ thêi k× bao cÊp,céng víi thiÕt bÞ m¸y 2
 3. mãc giµ cçi,l¹c hËu nªn s¶n lîng chØ ®¹t b×nh qu©n mçi n¨m tõ 3.000 ®Ðn 4.000 tÊn giÊy . Tõ n¨m 1988. §¶ng ta ph¸t ®éng c«ng cuéc ®æi míi, Nhµ níc dÇn xãa bá c¬ chÕ bao cÊp, chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng díi sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. Nhng kÕt qu¶ s¶n xuÊt ë nhµ m¸y vÉn ë t×nh tr¹ng thÊp. Trong kho¶ng thêi gian tõ n¨m 1991 ®Õn 1996 s¶n lîng giÊy b×nh qu©n mçi n¨m còng chØ ë møc trung b×nh, kh«ng vît h¬n nh÷ng n¨m tríc lµ bao. Kh«ng dõng l¹i ë nh÷ng khã kh¨n ®ã, nhµ m¸y ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao s¶n lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm nh ®Èy m¹nh phong trµo s¸ng t¹o tiÕt kiÖm,c¶i t¹o m¸y mãc thiÕt bÞ. Liªn tôc tõ n¨m 1997 ®Õn nay C«ng ty ®· thùc hiÖn s¶n xuÊt vµ kinh doanh cã l·i do sö dông hiÖu qu¶ vèn, c¶i tiÕn khoa häc kü thuËt, t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm ,gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu tæ chøc trong toµn nhµ m¸y nh, thu hÑp c¸c phßng ban, tinh gi¶m biªn chÕ c¸c bé phËn kh«ng cÇn thiÕt ®Ó bé m¸y tæ chøc ®îc gän nhÑ hiÖu qu¶ . N¨m 1999, víi nç lùc vµ ph¸t triÓn cña m×nh, Nhµ m¸y ®· ®îc Nhµ níc c«ng nhËn trë thµnh C«ng ty giÊy ViÖt Tr×. Víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty. Do nhu cÇu cña x· héi ph¸t triÓn. Gãp phÇn vµo sù c«ng nghÖp hãa,hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. N¨m 2000 C«ng ty ®· ®îc chÝnh phñ cho phÐp ®Çu t x©y dùng mét d©y truyÒn s¶n xuÊt giÊy bao gãi c«ng nghiÖp cã tr¸ng phñ víi s¶n lîng 25.000 tÊn /n¨m. §iÒu khiÓn b¸n tù ®éng. Gi¸ trÞ ®Çu t h¬n 600 tû ®ång. C«ng tr×nh khëi c«ng vµo th¸ng 10-2000 vµ ®Õn th¸ng 5-2002 ®· ®i vµo s¶n xuÊt. D©y chuyÒn nµy ®· t¸ch ra thµnh Nhµ m¸y giÊy sè II trùc thuéc C«ng ty giÊy ViÖt Tr×. Víi c«ng tr×nh nµy céng víi Nhµ m¸y giÊy sè I ®· ®a c«ng xuÊt cña C«ng ty lªn 30.000 tÊn n¨m 2003 vµ 70.000 tÊn 2009 . Tr¶i qua h¬n 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn. C«ng ty giÊy ViÖt tr× ®· ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc cña m×nh ®Ó b¶o vÖ, thèng nhÊt ®Êt níc vµ x©y dùng níc ta trë thµnh mét níc XHCN nh Hå Chñ TÞch vµ §¶ng ta ®· dÉn ®êng. II. C¬ cÊu tæ chøc - bé m¸y cña c«ng ty vµ ®¬n vÞ (XN2) C«ng ty giÊy ViÖt Tr× gåm cã 3 xÝ nghiÖp thµnh viªn
 4. + xÝ nghiÖp giÊy sè 1 + xÝ nghiÖp giÊy sè 2 + xÝ nghiÖp c¬ khÝ ®éng lùc Vµ c¸c phßng, ban. §îc thÓ hiÖn theo s¬ ®å khèi sau. 4
 5. BanTæng Gi¸m §èc C«ng ty Gåm : 1 Gi¸m ®èc vµ 2 Phã Gi¸m ®èc * §øng ®Çu C«ng ty lµ Tæng Gi¸m §èc - ¤ng NguyÔn V¨n HiÖn . Phô tr¸ch chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n,C«ng t¸c tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng. C«ng t¸c ®Çu t,xuÊt nhËp khÈu. C«ng t¸c ®èi ngo¹i. * Phã Tæng Gi¸m §èc - ¤ng Khæng Minh Tr× . BÝ th §¶ng ñy, gióp gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c thu mua tiÕp nhËn, b¶o qu¶n vµ ®a vµo s¶n xuÊt c¸c lo¹i nguyªn liÖu. Phô tr¸ch c«ng t¸c kho c«ng t¸c vËn t¶i. C«ng t¸c y tÕ, gi¸o dôc mÇm non vµ b¶o vÖ an ninh toµn c«ng ty. * Mét phã gi¸m ®èc - ¤ng NguyÔn Hång Hµ, gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng t¸c s¶n xuÊt kü thuËt, gi¶i quyÕt nhu cÇu ®iÖn, níc ..v..v.. phôc vô s¶n xuÊt. Ký kÕt hîp ®ång mua s¾m thiÕt bÞ vµ gia c«ng, chÕ t¹o phô tïng thay thÕ. Phô tr¸ch thi c«ng c¸c c«ng tr×nh c¬ b¶n. * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: ¤ng NguyÔn Ngäc Th¾ng - Trëng phßng. Cã nghiÖp vô qu¶n lý lao ®éng, ph©n bæ, ®iÒu ®éng, tiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é kh¸c cho ngêi lao ®éng. * Ban gi¸m ®èc Nhµ m¸y II. - ¤ng TrÇn Quèc H¶i: G§XN giÊy II - ¤ng Vò Lu H¶i: PG§XN giÊy II * §éi b¶o dìng XN giÊy II - ¤ng Cao Träng C«ng: §éi trëng §BD - ¤ng NguyÔn Xu©n Thñy: tæ trëng tæ §iÖn- Nghi khÝ.
 6. Ch¬ng 1 tæng quan d©y truyÒn c«ng nghÖ xeo giÊy bao gãi c«ng nghiÖp cã tr¸ng phñ I .Môc ®Ých yªu cÇu §¸p øng nhu cÇu cña x· héi hiªn nay. Nhu cÇu giÊy bao gãi c«ng nghiÖp lµ rÊt lín. Mµ c«ng nghiÖp giÊy trong níc cha ®¸p øng ®îc. Mét thÞ trêng lín vËy mµ chóng ta hiÖn nay vÉn hoµn toµn ph¶i nhËp khÈu. Do vËy quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ tèi u lµ x©y dùng mét d©y truyÒn s¶n xuÊt giÊy bao gãi c«ng nghiÖp cao cÊp ®¸p øng l¹i nhu cÇu trong níc. Yªu cÇu cña d©y truyÒn c«ng nghÖ lµ ph¶i cho ra ®îc s¶n phÈm giÊy bao gãi cao cÊp (giÊy bao gãi cã tr¸ng phñ ). Víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn ph©n phèi DCS, qu¶n lý ®îc toµn bé d©y truyÒn. Th«ng qua m¸y tÝnh vµ giao diÖn giao tiÕp gi÷a ngêi vµ m¸y víi m« h×nh sau ®©y (H×nh 1-1). HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm QCS, ®îc kÕt nèi víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn ph©n phèi DCS. HÖ thèng ®iÒu khiÓn m« t¬ b»ng hÖ ®iÒu khiÓn l«gic PLC, còng ®îc kÕt nèi ®iÒu khiÓn díi sù qu¶n lý ph©n phèi cña hÖ thèng DCS. §K2 gi¸m s¸t (tr¹m vËn hµnh) §iÒu khiÓn HiÖn trêng (C¬ cÊu chÊp hµnh,thiÕt bÞ ®o) H×nh 1-1: S¬ ®å cÊu tróc hÖ thèng th«ng tin, ®iÒu khiÓn cña d©y truyÒn 6
 7. II . S¬ ®å c«ng nghÖ xeo giÊy bao gãi cao cÊp (H×nh 1 - 2)
 8. 8
 9. 10
 10. 1 . Ph©n xëng bét a . Kho nguyªn liÖu Gåm 2 kho chøa 2 lo¹i nguyªn liÖu kh¸c nhau, ®îc nhËp tõ thÞ trêng vµo : - Kho nguyªn liÖu A: Chøa nguyªn liÖu lµ lÒ t¸i sö dông gäi t¾t lµ lÒ OCC (Old Corrugated Container) dïng cho hai líp ®Õ vµ lãt cña s¶n phÈm giÊy bao gãi c«ng nghiÖp cao cÊp. - Kho nguyªn liÖu B: Chøa nguyªn liÖu lµ bét ®· s¬ chÕ tÈy röa tr¾ng, gäi t¾t lµ KP (Kraft pulp) dïng cho líp mÆt cña s¶n phÈm giÊy bao gãi, ®ã lµ líp trªn cïng quyÕt ®Þnh chÝnh vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. b . Thuû lùc Bao gåm hai m¸y nghiÒn thuû lùc ®¸nh nghiÒn hai lo¹i nguyªn liÖu lµ OCC vµ KP. §îc ®a vµo tõ hai kho nguyªn liÖu b»ng hÖ thèng hai b¨ng t¶i, ®iÒu chØnh tèc ®é b»ng biÕn tÇn cã kÕt nèi PLC vµ chÞu sù ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng DCS. - M¸y nghiÒn thuû lùc OCC ®¸nh lo¹i lÒ OCC, nguyªn lý nghiÒn lµ mét bé dao nghiÒn gåm c¸c dao tÜnh ®îc g¾n vµo thµnh m¸y vµ c¸c dao ®éng g¾n trªn m©m dao quay trßn. LÒ ®îc ®¸nh tan nhê bé dao nghiÒn vµ lùc níc do m©m dao quay t¹o nªn. M©m dao ®îc truyÒn ®éng b»ng ®éng c¬ Pdm= 150kW, U®m= 6 kV. - M¸y nghiÒn thuû lùc KP nguyªn lý lµm viÖc t¬ng tù nh m¸y nghiÒn thuû lùc OCC nhng sö dông hÖ truyÒn ®éng b»ng ®éng c¬ P ®m=132 kW, U®m=380V. c . Bé phËn sµng läc Khi bét ®i qua thöy lùc ®îc ®a ®Õn bé phËn sµng läc vµ c« ®Æc. Bé phËn sµng läc gåm cã c¸c èng läc c¸t nång ®é cao, nång ®é thÊp, c¸c sµng khe, sµng lç vµ m¸y c« ®Æc. PhÇn nµy gåm hai bé sµng läc kh¸c nhau cho hai lo¹i bét OCC vµ KP. T¸c dông lµ l¹i bá c¸c lo¹i r¸c th¶i nhÑ nh nilon vµ c¸c chÊt kh«ng ph¶i lµ Xenlul«, lo¹i bá c¸c chÊt th¶i nÆng nh c¸t s¹n vµ c¸c vËt nÆng kh¸c. Sau ®ã c« ®Æc tíi mét nång ®é nhÊt ®Þnh, theo tõng c«ng nghÖ råi chøa vµo bÓ chuÈn bÞ cho c«ng ®o¹n nghiÒn. d. C«ng ®o¹n nghiÒn NghiÒn lµ t¹o s¬ sîi Xenlul« phï hîp víi yªu cÇu cña xeo giÊy. Tuú thuéc vµo tõng lo¹i giÊy mµ ta sö dông nh÷ng ¸p lùc nghiÒn vµ ph¬ng ph¸p nghiÒn kh¸c nhau. ë d©y truyÒn nµy sö dông hai hÖ nghiÒn cho hai lo¹i bét kh¸c nhau.
 11. HÖ nghiÒn cho bét OCC: Giai ®o¹n 1 bét qua hÖ Disperser, ®©y lµ bíc nghiÒn xÐ cã ra nhiÖt ®Ó lµm tan, ph©n huû nh÷ng chÊt kh«ng ph¶i la xenlul«, ®· lät ®îc qua sµng läc. M¸y nµy dïng ®éng c¬ truyÒn ®éng P®m=315(kW), U®m=6(kV). Sau ®ã bét ®îc qua hÖ nghiÒn ®Üa gåm hai cÆp dao nghiÒn dïng ®éng c¬ truyÒn ®éng P ®m= 300 (kW), U®m= 6 (kV). Sau ®ã bét ®îc ®a xuèng bÓ chøa chuÈn bÞ cho c«ng nghÖ xeo giÊy. HÖ nghiÒn KP bét tõ hÖ sµng läc ®îc ®a vµo hai m¸y nghiÒn ®Üa sö dông ®éng c¬ truyÒn ®éng P ®m = 300 (kW), U®m = 6 (kV). Sau ®ã bét tinh ®îc ®a tíi bÓ chøa chuÈn bÞ cho c«ng viÖc tiÕp theo. 2 . Ph©n xëng xeo a . BÓ chøa Sau khi bét qua hÖ nghiÒn (Bét tinh) ®îc ®a vµo ba bÓ chøa dïng cho ba líp (líp Top, líp Back, líp Filler), ë ®©y ra phô liÖu theo yªu cÇu c«ng nghÖ cña tõng lo¹i giÊy vµ chuÈn bÞ cho c«ng ®o¹n xeo giÊy. b . Hßm phun bét (hßm ®Çu) Bét ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng ®îc ®a lªn 3 hom phun cña ba líp. Bé phËn hßm phun rÊt quan träng nã quyÕt ®Þnh 60% chÊt lîng s¶n phÈm (®é ®Òu, ®é liªn kÕt...). Do vËy hßm phun ph¶i ®îc thiÕt kÕ l¾p ®Æt rÊt chÝnh x¸c. ë d©y truyÒn c«ng nghÖ nµy sö dông phun bét b»ng chªnh lÖch ¸p suÊt trong hßm phun lµ khÝ nÐn, díi sù ®iÒu khiÓn cña hÖ thèng DCS. c . Bé phËn líi PhÇn líi gåm 3 líi (líi Top, Filler, Back), vµ 3 líp bét ®îc kÕt dÝnh víi nhau ë ®iÓm cuèi. Líi t¹o ra sù ®an xen c¸c s¬ sîi t¨ng tÝnh bÒn vÒ mÆt c¬ lý, t¹o ®é ®Òu, h×nh hµnh tê giÊy vµ lµm tho¸t 30% níc tríc khi sang phÇn Ðp ít. PhÇn truyÒn ®éng cña c¸c líi sö dông b»ng ®éng c¬ xoay chiÒu vµ ®iÖn ¸p U®m= 460 (V), ®iÒu khiÓn tèc ®é b»ng biÕn tÇn. d . Bé phËn Ðp ít . Gåm 3 cÆp Ðp (cÆp Ðp Binip, cÆp Ðp chÝnh 1, cÆp Ðp chÝnh 2). CÆp Ðp Binip ®Æc biÖt nhÊt v× cã 3 qu¶ Ðp vµ giÊy ph¶i ®i qua 2 khe Ðp. Sau ®ã giÊy ®i qua Ðp chÝnh 1, Ðp chÝnh 2. Khi giÊy qua phÇn Ðp sang phÇn xÊy ph¶i ®¹t ®îc ®é kh« lµ 70%. T¸c dông cña bé phËn Ðp ít lµ cìng bøc tho¸t níc, g¾n ®é liªn kÕ cña tê giÊy, t¹o ®é ®Çy c¬ b¶n cho tê giÊy. TruyÒn ®éng cña phÇn Ðp ít sö dông ®éng c¬ xoay chiÒu U®m= 460 (V), ®iÒu khiÓn tèc ®é b»ng biÕn tÇn. e . XÊy tríc 12
 12. Bé phËn XÊy tríc gåm 3 tæ xÊy sö dông ®éng c¬ xoay chiÒu 3 pha ®iÖn ¸p U®m= 460 (V), P®m= (37,45,45) kW. §iÒu chØnh tèc ®é b»ng biÕn tÇn cã kÕt nèi liªn ®éng. Tuú theo yªu cÇu c«ng nghÖ mµ ta ®Æt c¸c khóc tuyÕn sÊy ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng vµ ®é kh« cña tê giÊy chuÈn bÞ cho phÇn Ðp keo. f . Scanner 2 Tríc khi sang Ðp keo tê giÊy ®îc qua mét ®Çu ®o kiÓm tra chÊt lîng gäi lµ Ssir Scanner 2. PhÇn nµy cã mét ®Çu ®o ®é Èm b»ng tia hång ngo¹i, b¸o chØ sè % ®é Èm vÒ trung t©m QCS. g . Ðp keo Lµ c«ng ®o¹n gia keo lãt lÊp ®Çy nh÷ng khuyÕt tËt trªn mÆt tê giÊy, ®Ó chuÈn bÞ cho phÇn tr¸ng Coater. C«ng ®o¹n tr¸ng nµy rÊt quan träng nã quyÕt ®Þnh phÇn lín chÊt lîng líp tr¸ng phñ sau. h . Bé phËn xÊy sau Gåm hai tæ xÊy ®îc sö dông ®éng c¬ xoay chiÒu ®iÒu chØnh b»ng biÕn tÇn, víi ®iÖn ¸p U®m= 460 (V). PhÇn xÊy sau ra nhiÖt lµm kh« hoµn toµn tê giÊy, vµ cã hai l« cuèi kh«ng ra nhiÖt mµ lµm l¹nh b»ng níc. Cã t¸c dông cho tê giÊy kh«ng bÞ co ngãt khi vµo phÇn tr¸ng phñ. i . Ðp quang cøng Ðp quang cøng cã t¸c dông chÝnh lµ t¹o ®é dÇy, ®é nh½n bèng bÒ mÆt cña tê giÊy theo mÉu ®· ®Þnh tríc cña s¶n phÈm. Ðp quang cøng ®îc t¹o ®é trung cao b»ng ¸p lùc dÇu ®· ®îc xÊy nãng ë nhiÖt ®é 100C. §îc truyÒn chuyÓn ®éng quay b»ng ®éng c¬ xoay chiÒu ®iÒu chØnh tèc ®é lµ biÕn tÇn. KÕt nèi ®ång bé víi hÖ truyÒn ®éng. j .Tr¸ng phñ (Coater) Gåm 3 líp tr¸ng. Tr¸ng Back, filler, Top. T¸c dông lµm nh½n bãng bÒ m¨t s¶n phÈm. LÊp ®Çy nh÷ng khuyÕt tËt cña tê giÊy, t¹o ®é thÊm in cña mùc trªn bÒ mÆt s¶n ph¶m. Gi÷ l¹i ®é bÒn mÇu vµ tr¸nh nhoÌ mùc in. Ba líp tr¸ng phñ cã 3 tæ xÊy kh« gåm 6 hép xÊy. PhÇn truyÒn ®éng cña bé phËn tr¸ng phñ sö dông ®éng c¬ xoay chiÒu cã sö dông biÕn tÇn. k . Ðp quang mÒm Ðp quang mÒm gåm mét cÆp Ðp bÒ mÆt l« ®îc bao b»ng mét líp nhùa ®Æc biÖt, t¹o ®é trung cao cña cÆp Ðp b»ng ¸p lùc dÇu xÊy ë nhiÖt ®é 100 0C vµ ®îc truyÒn ®éng b»ng ®éng c¬ xoay chiÒu. §iÒu khiÓn biÕn tÇn .
 13. T¸c dông Ðp quang mÒm lµ lµm nh½n bãng bÒ mÆt s¶n phÈm mét c¸ch hoµn thiÖn tríc khi giÊy vµo cuén. T¹o ®é dÇy cè ®Þnh cho sÈn phÈm theo yªu cÇu c«ng nghÖ. l . Scanner 1 Lµ thiÕt bÞ ®o kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm do h·ng Honeywell cung cÊp gåm 6 ®Çu ®o. - §Çu ®o ®é Èm. - §Çu ®o ®Þnh lîng tê giÊy. - §Çu ®o ®Þnh lîng líp tr¸ng. - §Çu ®o ®é dÇy. - §Çu ®o khe hë, ®o khæ giÊy(®o biªn) m . Cuén xeo Lµ kh©u cuèi cïng cña ph©n xeo giÊy vµ chuÈn bÞ cho c«ng ®o¹n hoµn thµnh tê giÊy khi xuÊt xëng ra thÞ trêng. L« cuén còng ®îc chuyÓn ®énh b»ng ®éng c¬ xoay chiÒu sö dông biÕn tÇn. §îc kÕt nèi liªn ®éng víi phÇn truyÒn ®éng cña xeo giÊy. 3 . C«ng ®o¹n hoµn thµnh a . cuén l¹i. Lµ phÇn hoµn thµnh tê giÊy tríc khi nhËp kho (kh©u gia c«ng giÊy sau cuén). C¾t giÊy thµnh khæ vµ cuén l¹i theo yªu cÇu cña thÞ trêng. PhÇn cuén l¹i sö dông truyÒn ®éng chÝnh b»ng hai ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu. Do tÝnh chÊt c«ng nghÖ nªn bé phËn nµy sö dông b»ng ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu, cßn c¸c truyÒn ®éng kh¸c nh ®Êm lâi, b¬m dÇu b«i tr¬n…sö dông ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu kh«ng ®iÒu khiÓn. b . C¾t tê Lµ bé phËn gia c«ng giÊy sau cuén xeo nÕu kh«ng cuén l¹i. Bé phËn nµy sÏ c¾t giÊy thµnh tê theo khæ víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. §îc ®ãng gãi theo tiªu chuÈn cña c«ng ty. §©y lµ kh©u cuèi cïng cña s¶n phÈm cïng c«ng ®o¹n cuén l¹i ®Ó ®a giÊy nhËp kho tríc khi ®a ra thÞ trêng. C¾t tê còng sö dông truyÒn ®éng chÝnh lµ ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu ®iÒu khiÓn b»ng chØnh lu cÇu 3 pha 6 Thyistor, cßn c¸c truyÒn ®éng kh¸c sö dông ®éng c¬ xoay chiÒu kh«ng ®iÒu khiÓn. c . Kho thµnh phÈm 14
 14. Lµ kh©u chøa thµnh phÈm cña nhµ m¸y tríc khi ®a ra thÞ trêng. Gióp cho kh©u qu¶n lý, k©ªrm tra, kiÓm to¸n ®îc chÆt chÏ. §©y còng lµ n¬i giao dÞch xuÊt hµng cña nhµ m¸y . 4 . M¸y nÐn khÝ TÊt c¶ d©y truyÒn s¶n xuÊt giÊy tõ kh©u chuÈn bÞ bét tíi phÇn xeo giÊy. Sö dông c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn t¨ng lùc Ðp, n©ng h¹ l«, më van ®Òu b»ng khÝ nÐn. Do vËy d©y truyÒn s¶n xuÊt cña nhµ m¸y, sö dông hai m¸y nÐn khÝ .Víi ¸p suÊt 12kg/cm 2 ch¹y song song, mét m¸y cÊp khÝ mét m¸y ch¹y dù phßng, khi sù cè tù ®éng ®ãng t¶i. Tr¸nh giai ®o¹n ngõng cÊp khÝ ®ét ngét ®¶m b¶o cho d©y truyÒn s¶n xuÊt liªn tôc. KhÝ nÐn ®îc cÊp b»ng hai ®êng, mét ®êng c«ng nghÖ chØ ®îc läc s¹ch sö dông cho vÖ sinh vµ t¹o ¸p lùc thïng ®Çu. ®êng khÝ ®iÒu khiÓn ®îc läc s¹ch vµ sÊy kh« b»ng hai th¸p xÊy. KhÝ ®îc cung cÊp cho c¸c thiÕt bÞ n©ng h¹ l«, më ®ãng van. TruyÒn ®éng cña m¸y nÐn khÝ sö dông 2 ®éng c¬ xoay chiÒu c«ng suÊt P®m=150(kW), U®m= 6(kV). §iÒu khiÓn b»ng hÖ l«gic PLC lo¹i:Micrologix-1000,
 15. CH¦¥NG 2: Tæng quan vÒ hÖ thèng QCS,DCS. HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm QCS (Quality Control System) I - CÊu t¹o phÇn cøng cña QCS 1 . Giíi thiÖu. HÖ thèng nµy bao gåm hai m¸y scanner. Mét m¸y cho phÇn Ðp gia keo gäi lµ scanner 2. Mét m¸y cho phÇn cuén gäi lµ scanner 1. Scanner 2 cho phÇn gia keo chØ cã mét ®Çu ®o ®é Èm tríc khi gia keo vµ ®iÒu khiÓn nhiÖt ®é xÊy cho phÇn xÊy tríc, ®Çu ®o phÇn cuén gåm 6 ®Çu ®o c¸c lo¹i: - §Çu ®o ®Þnh lîng - §Çu ®o ®é dÇy - §Çu ®o ®Þnh lîng tr¸ng phñ - §Çu ®o ®é Èm - §Çu ®o biªn - §Çu ®o khe hë ChØ cã 4 ®Çu ®o trªn lµ ®Ó phôc vô cho viÖc kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm. Cßn hai ®Çu ®o sau lµ ®Ó phôc vô cho mét sè tÝnh n¨ng tÝnh to¸n vµ hiÓn thÞ tham sè cÇn thiÕt trªn mµn h×nh. 2 . Tr¹m vËn hµnh Gåm mét m¸y tÝnh vµ mét m¸y in ®îc nèi m¹ng víi nhau vµ nèi víi DCS. M¸y tÝnh ®Ó vËn hµnh vµ theo dâi c¸c th«ng sè tõ scanner göi vÒ. Gióp cho ngêi vËn hµnh lu d÷ c¸c sè liÖu, in c¸c b¸o c¸o cÇn thiÕt. Ngoµi ra cßn cã mµn h×nh chøa ®ùng c¸c th«ng sè gióp cho ngêi qu¶n lý cã thÓ dÔ dµng n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt. Tr¹m vËn hµnh cã c¸c chøc n¨ng sau: §iÒu khiÓn ®é Èm §iÒu khiÓn thay ®æi tèc ®é ®ång bé §iÒu khiÓn ®Þnh lîng cho tõng líi . GhÐp nèi cao tèc d÷ liÖu víi PLC cña Allen Bradley. Ghi d÷ liÖu Cã mµn h×nh b¸o c¸o MI3 tiªn tiÕn §iÒu khiÓn ®Þnh lîng §iÒu khiÓn ®é Èm riªng biÖt Cã chøc n¨ng khëi ®éng vµ t¾t phÇn xÊy môc ®Ých lµm gi¶m nhiÖt ®é trong l« xÊy khi giÊy ®øt. 16
 16. §iÒu khiÓn tû lÖ tèc ®é phun trªn tèc ®é líi . 3 . HÖ théng qu¶n lý chÊt lîng(Quality Manager) Bao gåm: Qu¶n lý øng dông AM(Application Manager) Bé xö lý hç trî Scanner SSP (Scanner support processor) HÖ thèng DCS nhá dïng ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c van ®iÒu khiÓn United II.Giíi thiÖu c¸c ®Çu ®o 1 . §Çu ®o ®Þnh lîng (Basis weight sensor) Sö nguån phãng x¹ lµ vËt liÖu Krypton 8, ë d¹ng khÝ ph¸t ra tia Bªta xuyªn qua tê giÊy. Tia phãng x¹ bÞ tê giÊy hÊp thô. Nguån thu ë bªn kia tê giÊy sÏ nhËn ®îc bøc x¹ kh«ng bÞ hÊp thô vµ biÕn ®æi thµnh tÝn hiÖu ®iÖn, tÝn hiÖu ®iÖn nµy sÏ ®îc chuyÓn tíi bé ®Õm. T¹i ®©y tÝn hiÖu ®iÖn ®îc chuyÓn thµnh d¹ng sè ®Õm vµ ph¶n håi vÒ m¸y tÝnh. M¸y tÝnh sÏ xö dông d÷ liÖu vµ lu ch÷ trong phÇn mÒm ®Ó tÝnh to¸n ra ®Þnh lîng cña tê giÊy. S¬ ®å khèi cña bé c¶m biÕn ®o ®Þnh lîng (H×nh 2-1) H×nh 2-1:S¬ ®å khèi bé c¶m biÕn ®o ®Þnh lîng 2 . §Çu ®o ®é Èm (Infrared Moisture Sensor) Lîng níc trong giÊy rÊt quan träng ®èi víi ®Þnh lîng cña tê giÊy vµ ¶nh hëng tíi c¶ khi in. Hµm lîng níc cña giÊy ®îc x¸c ®Þnh lµ träng lîng níc trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cña tê giÊy. Do vËy ®Ó tÝnh to¸n % ®é Èm th× m¸y cÇn ph¶i ®äc ®îc c¶ hai ®Þnh lîng níc trong gi©ý vµ ®Þnh lîng tê giÊy. §Çu ®o ®é Èm x¸c ®Þnh % ®é Èm b»ng c¸ch ®o kh¶ n¨ng hÊp thô bíc sãng hång ngo¹i cè ®Þnh cña níc. §Çu ®o cã hai phÇn: PhÇn ph¸t (nguån) cßn phÇn kia lµ ®Çu thu. PhÇn ph¸t bao gåm mét ®Ìn tia hång ngo¹i ph¸t ra tia hång ngo¹i vµ mét c¸nh qu¹t quay. PhÇn thu ®o ¸nh s¸ng ®i qua tê giÊy vµ ph©n tÝch cêng ®é bíc sãng cè ®Þnh. CÊu t¹o ®Çu ®o ®é Èm (H×nh 2-2)
 17. 3 . §Çu ®o ®é dÇy (Caliper Sensor) Nguyªn t¾c ®o ®é dÇy dùa trªn nguyªn lý cìng bøc tõ trêng. §Çu ®o ®é dÇy cña Measurex sö dông m¹ch tõ xuyªn qua tê giÊy ®Ó ®o. M¹ch nµy bao gåm mét lâi Pherit h×nh ch÷ U cã cuèn d©y ë ®Çu trªn vµ mét miÕng thÐp Pherit ë ®Çu díi. M¹ch nµy ®îc gäi lµ m¹ch c¶m øng, bëi v× dßng ®iÖn c¶m øng nªn tõ trêng xuyªn qua nã vµ tÊm Pherit. Tõ trêng phô thuéc vµo ®é dÇy cña tê giÊy. Nªn ta cã thÓ ®o ®îc dé dÇy cña tê giÊy th«ng qua viÖc ®é cêng ®é tõ trêng. Mét m¹ch giao ®éng ®îc nèi vµo cuén d©y cña lâi thÐp. TÇn sè ®Çu ra cña m¹ch giao ®éng phô thuép vµo cêng ®é tõ trêng. NÕu ®é tù c¶m thay ®æi do ®é dµy cña tê giÊy thay ®æi th× tÇn sè ®Çu ra còng sÏ thay ®æi. S¬ ®å khèi ®Çu ®o ®é dÇy ®îc vÏ trªn h×nh 2 - 3: 18
 18. 4 . §Çu ®o ®Þnh lîng tr¸ng phñ (Coat weight sensor) CÊu t¹o nguyªn lý lµm viÖc cña ®Çu ®o ®Þnh lîng tr¸ng phñ gièng hÖt ®Çu ®o ®é Èm chØ kh¸c: - §Çu ®o ®Þnh lîng tr¸ng phñ n»m ë mét phÝa tøc lµ ®Çu ph¸t vµ ®Çu thu cïng n»m vÒ mét phÝa (®o theo c¸ch ph¶n x¹ ¸nh s¸ng th«ng qua tê giÊy tøc lµ thu l¹i ¸nh s¸ng ph¶n x¹ tõ tê giÊy) -TÇn sè ¸nh s¸ng ®i tíi ®Çu thu lµ 570(Hz) - §Çu thu gåm 6 kªnh: . Hai kªnh dïng ®o ®é Èm . Hai kªnh dïng ®o ®Þnh lîng Latex. . Hai kªnh dïng ®o ®Þnh lîng Clay. 5 . §Çu ®o khe hë (Z gap sensor) §Çu ®o Z - gap ®äc kho¶ng c¸ch gi÷a bÒ mÆt ®Çu trªn vµ bÒ mÆt ®Çu díi cña Scanner.Víi môc ®Ých tÝnh to¸n ®Ó cho m¸y tÝnh biÕt cã bao nhiªu kh«ng khÝ trong khe hë vµ tÝnh ®îc träng lîng cña kh«ng khÝ .Ngoµi ra m¸y tÝnh cßn cÇn biÕt nhiÖt ®é kh«ng khÝ ®Ó tÝnh to¸n träng lîng kh«ng khÝ mét c¸ch chÝnh x¸c. Bëi v× träng lîng kh«ng khÝ thay ®æi theo nhiÖt ®é. Do ®ã cÇn ph¶i cã ®Çu ®o nhiÖt ®é ë ®Çu trªn vµ ®Çu díi. NÕu m¸y tÝnh tÝnh ®îc ®óng träng lîng kh«ng khÝ, sau ®ã gi¸ trÞ nµy ®îc trõ bá khái gi¸ trÞ ®Þnh lîng ®o ®îc. Bëi gi¸ trÞ ®Þnh lîng ®o ®îc gåm ®Þnh lîng cña tê giÊy vµ träng lîng kh«ng khÝ gi÷a ®Çu trªn vµ ®Çu díi cña tê giÊy. Do vËy cÇn ph¶i sö dông ®Çu ®o khe hë kh«ng khÝ ®Ó ®¶m b¶o ®o ®Þnh lîng cña tê giÊy lµ chÝnh x¸c. 6 . §Çu ®o ®é Èm Scanner2 (SSIR Scanner) SSIR lµ ch÷ viÕt t¾t cña Single Sided Infrared tøc lµ ®Çu ®o ®é Èm b»ng tia hång ngo¹i mét phÝa. CÊu t¹o vµ chøc n¨ng gièng hÖt ®Çu ®o ®é Èm cña Scanner1. ChØ kh¸c lµ ®Çu ph¸t tia hång ngo¹i vµ ®Çu thu cïng n»m vÒ mét phÝa ®Çu ®o. HÖ thèng ®iÒu khiÓn ph©n phèi DCS (Distributed Control Sytem) CÊu h×nh ®iÒu khiÓn ph©n phèi (DCS) cña nhµ m¸y ®îc chia lµm 3 khu vùc chÝnh nh sau:
 19. - Khu vùc tr¹m vËn hµnh - Khu vùc ®iÒu khiÓn - Khu vùc t¹i hiÖn trêng I . Khu vùc tr¹m vËn hµnh Khu vùc nµy lµ cÊp cao nhÊt trong hÖ thèng DCS bao gåm 6 m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn. C«ng ®o¹n chuÈn bÞ bét gåm cã hai m¸y tÝnh víi tªn AW70B (Application workstation70B), vµ WP70B (Workstation processer 70B). Ngoµi ra cßn cã mét m¸y in. PhÇn pha chÕ ho¸ chÊt tr¸ng phñ cã mét m¸y tÝnh ®¶m nhiÖm c¶ hai chøc n¨ng AW70B vµ WP70B vµ mét m¸y in. C«ng ®o¹n xeo giÊy cã 3 m¸y tÝnh gåm mét m¸y AW70B, hai m¸yWP70B vµ mét m¸y in. TÊt c¶ c¸c m¸y tÝnh nµy ®îc nèi m¹ng víi nhau th«ng qua chuÈn Ethernet vµ ch¹y trªn hÖ ®iÒu hµnh Windows - NT. Bé sö lý øng dông (Appication Processer) ®îc phÐp nèi víi rÊt nhiÒu thiÕt bÞ lu tr÷ kh¸c nhau, lµ nguån d÷ liÖu vµ tÝnh to¸n môc ®Ých chung. C¸c bé sö lý øng dông ®îc cÊu h×nh b»ng phÇn mÒm, ®Ó kÕt hîp c¸c chøc n¨ng hÖ thèng gièng nh lµ ®iÒu khiÓn cÊp trªn cïng. Qu¶n lý vËn hµnh c«ng nghÖ, tËp hîp d÷ liÖu dù tr÷ qu¶n lý th«ng tin, c¸c chøc n¨ng phÇn mÒm hÖ thèng vµ qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ hÖ thèng. Ngoµi ra cßn ®îc kÕt nèi tèi u víi m¹ng th«ng tin, ®Ó cho phÐp viÖc truyÒn th«ng hai chiÒu. C¸c tr¹m lµm viÖc (Workstation Processer), ®îc nèi víi mµn h×nh CRT c¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo ®îc kÕt hîp víi tr¹m lµm viÖc ®ã lµ bµn phÝm chuét- RÊt nhiÒu c¸c bé sö lý ®îc kÕt nèi víi nhiÒu mµn h×nh thao t¸c kh¸c nhau. Mçi bé sö lý qu¶n lý c¸c th«ng tin trªn mµn h×nh CRT cña nã vµ chuyÓn d÷ liÖu tíi c¸c bé phËn xö lý kh¸c. II . Khu vùc ®iÒu khiÓn Gåm c¸c bé Micro I/A vµ c¸c c¹c Fielbus. C¸c moduyl sö lý x¸c ®Þnh c¸c tham sè hÖ thèng Series I/A vµ nh÷ng g× x¶y ra trong mçi ®iÓm nèi. Chóng thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cung cÊp kh¶ n¨ng ghÐp nèi víi c¸c lo¹i thiÕt bÞ tù ®éng kh¸c. Thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n vµ lu tr÷ d÷ liÖu, ghÐp nèi víi c¸c m¹ng kh¸c vµ ®iÒu khiÓn tr¹m vËn hµnh. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2